Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om registret for genteknologi

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 579 af 1. september 1987 om registret for genteknologi

I medfør af § 49 a, stk. 4, § 80 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jfr. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, og i medfør af § 5, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen samt efter forhandling med miljøministeren, fastsættes:

Kapitel 1 Formål og indhold

§ 1. Genteknologiske aktiviteter registreres i det fælles register mellem Arbejds- og Miljøministeriet for stoffer, materialer og produkter (Produktregistret).

Stk. 2. Arbejdstilsynet forestår registrering.

§ 2. Registreringen har til formål at samle information om alle aktiviteter, hvor genteknologi anvendes.

§ 3. Registrerings skal omfatte oplysninger om laboratorier, forskning, produktion, stoffer, produkter og levnedsmidler, der er klassificeret, anmeldt eller godkendt i henhold til regler fastsat efter lov om arbejdsmiljø og lov om miljø og genteknologi.

Kapitel 2 Opbevaring og registrering af oplysninger

§ 4. Opbevaring af de registrerede oplysninger sker efter gældende regler for Produktregistret og under iagttagelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat for dette register.

§ 5. Ved anmeldelse til registret af genteknologiske aktiviteter, jfr. § 3, kan anmelderen fremsætte begrundet anmodning om, at visse oplysninger, f.eks. om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, registreres som fortrolige. Den myndighed, under hvis område anmeldelsen hører, afgør om anmelderen har en så væsentlig økonomisk interesse heri, at anmodningen helt eller delvis bør imødekommes.

Stk. 2. Efter 10 års forløb er de i stk. 1 nævnte bedrifts- og fabrikationshemmeligheder m.v. offentligt tilgængelige, medmindre den myndighed, under hvis område anmeldelsen hører, efter indhentet udtalelse fra anmelderen, afgør, at oplysningerne fortsat skal være registreret som fortrolige.

Kapitel 3 Adgang til registrerede oplysninger

§ 6. De myndigheder, som har opgaver i forbindelse med de i § 3 nævnte love, dvs. Arbejdstilsynet og Levnedsmiddelstyrelsen, har direkte adgang til alle registrerede oplysninger i overensstemmelse med de sikkerhedsforskrifter, der er fastsat af direktøren for Arbejdstilsynet efter forhandling med Levnedsmiddelstyrelsen.

Stk. 2. Andre myndigheder og personer, der udøver opgaver efter arbejdsmiljø- og miljø og genteknologilovgivningen, og som har tavshedspligt, kan få udleveret de oplysninger, som er af væsentlig betydning for udførelsen af deres arbejde.

§ 7. Registrets oplysninger er i øvrigt offentligt tilgængelige, medmindre de efter § 5 er registreret som fortrolige.

Kapitel 4 Klageadgang

§ 8. Arbejdstilsynets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

Stk. 2. Klager vedrørende registrering, jfr. § 5, og retten til at få meddelt oplysninger efter denne bekendtgørelse indbringes for den minister, under hvis forretningsområde den påklagede afgørelse er truffet.

Kapitel 5 Straf og ikrafttræden

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der forsætligt

  1. i strid med sandheden angiver at opfylde betingelserne i § 6, stk. 2, og derved får adgang til fortrolige oplysninger, eller
  2. benytter oplysninger til andre formål, end de er meddelt til.

Stk. 2. Henvendelse til anklagemyndigheden vedrørende tiltale foretages af Direktoratet for Arbejdstilsynet.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1987.

Arbejdsministeriet den 1. september 1987

Henning Dyremose / Henrik Grove

Indhold

Indhold

Henter PDF