G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Resultatopgørelses- og balanceskemaer

Bilag 1 til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1240 af 25. november 2019 om regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ydelsesvirksomhed

Note Ydelser Regnskabsår Foregående år
  Erstatning til statens tjenestemænd m.fl.    
  Forskellige erstatninger    
  Tilskadekomne værnepligtige    
  Refusion af erstatninger    
  Administrative bøder ved manglende forsikring m.v.    
  Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere    
  Besættelsestidens ofre    
  Hædersgaver    
  Ydelser i alt    
       
  Finansielle poster    
       
  Finansiering i alt    
       
  Resultat af ydelsesvirksomhed    

Administrationsvirksomhed

Resultatopgørelse

Note   Regnskabsår Foregående år
  Udlagte erstatninger mv.    
  Udgifter til erstatninger mv.    
  Finansieret af forsikringsselskaber    
  Udlagte erstatninger i alt    
       
  Indtægter    
  Takstbaserede indtægter    
  Øvrige indtægter    
  Indtægter i alt    
       
  Driftsomkostninger    
  Takstbaserede omkostninger    
  Øvrige omkostninger    
  Driftsomkostninger i alt    
       
  Resultat af ordinær drift    
       
  Finansielle poster    
  Finansielle indtægter    
  Finansielle omkostninger    
       
  Årets resultat    

Balancen

  Regnskabsår Foregående år
Anlægsaktiver    
Omsætningsaktiver    
Tilgodehavender    
Likvide beholdninger    
Omsætningsaktiver i alt    
     
Aktiver i alt    
Egenkapital    
Gældsforpligtelser    
Langfristede gældsforpligtelser    
Kortfristede gældsforpligtelser    
Gældsforpligtelser i alt    
     
Passiver i alt    

Noter

Resultatet af takstfinansieret administration

  R R -1 R -2 R -3 R-4 Akkumuleret
Arbejdsskadesager            
Private erstatningssager            
Arbejdsskadesager i Grønland            

Ydelsesvirksomhed

  R R -1 R -2 R -3 R-4
Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.          
Udgifter          
Indtægter          
Aktivitet og enhedspris (hvis relevant)          
           
Forskellige erstatninger m.v.          
Udgifter          
Indtægter          
Aktivitet og enhedspris (hvis relevant)          
           
Tilskadekomne værnepligtige m.fl.          
Udgifter          
Indtægter          
Aktivitet og enhedspris (hvis relevant)          
           
Refusion af erstatninger          
Udgifter          
Indtægter          
Aktivitet og enhedspris (hvis relevant)          
           
Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring m.v.          
Udgifter          
Indtægter          
Aktivitet og enhedspris (hvis relevant)          
           
Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere          
Udgifter          
Indtægter          
Aktivitet og enhedspris (hvis relevant)          
           
Besættelsestidens ofre          
Udgifter          
Indtægter          
Aktivitet og enhedspris (hvis relevant)          
           
Hædersgaver          
Udgifter          
Indtægter          
Aktivitet og enhedspris (hvis relevant)          

Hvis der ændres regnskabspraksis skal der gives oplysning herom i tilknytning til oversigten med en overordnet omtale af, hvilken indvirkning den ændrede regnskabspraksis har på sammenligningstallene. Det kan i givet fald undlades at tilpasse sammenligningstal for 2.-4. foregående regnskabsår i oversigten. I oversigten medtages alene oplysninger fra 1. juli 2016 og frem.

Indhold

Indhold

Henter PDF