G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Ikke-anmeldepligtige stoffer

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1794 af 18. december 2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø

Stoffer som skal registreres hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) efter REACH-forordningens artikel 6, stk. 1.

Ikke-anmeldepligtige materialer

Materialer i flydende form, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3, p.g.a. indholdet af

  1. titandioxid CAS-nr. 13463-67-7,
  2. jernoxid CAS-nr. 13463-40-6,
  3. kaolin, respirabel CAS-nr. 1332-58-7,
  4. kiselsyre, Si0 2 , amorf CAS-nr. 1343-98-2, eller
  5. kiselsyre, Si0 2 , amorf, respirabel CAS-nr. 1343-98-2.

Indhold

Indhold

Henter PDF