Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1988 af 9. december 2020 om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets ansvar på naturgas- og bionaturgasområdet er overgået til Sikkerhedsstyrelsen 1. marts 2023

Regeringen har besluttet at samle ressortansvaret for sikkerhed i forbindelse med naturgas- og bionaturgasanlæg i Sikkerhedsstyrelsen. Sammenlægningen skal styrke arbejdet med den grønne omstilling.

Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen arbejder tæt sammen for at sammenlægningen sker så smidigt som muligt for virksomhederne.

I henhold til § 40, § 41, § 44, § 46, § 74, stk. 2-4, og stk. 6, nr. 2, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter anlæg til transmission, oplagring, fordeling og distribution af naturgas i gasfasen, herunder rørledninger, kompressoranlæg, reguleringsanlæg, armatur og andet tilbehør.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere anlæg til transmission, oplagring, fordeling og distribution af opgraderet biogas i gasfasen, herunder rørledninger, kompressoranlæg, reguleringsanlæg, armatur og andet tilbehør. Sådanne anlæg betegnes herefter som ”bionaturgasanlæg”.

Stk. 3. Undtaget fra bekendtgørelsen er stikledninger og husinstallationer, som omfattes af gasreglement A, B og C, udstedt i medfør af lovgivningen om gasinstallationer m.v.

Stk. 4. I det omfang anlæg eller dele af anlæg, jf. stk. 1 og 2, er reguleret i anden lovgivning, som gennemfører EU-retsakter, finder bekendtgørelsens bestemmelser kun anvendelse på de dele, der ikke er reguleret i sådan anden lovgivning.

Stk. 5. Tekniske hjælpemidler, som indgår i naturgasanlæg og bionaturgasanlæg, er tillige omfattet af arbejdsmiljølovgivningens almindelige regler.

Kapitel 2 Almindelige bestemmelser

§ 2. Naturgas- og bionaturgasanlæg skal fremstilles af egnede materialer og konstrueres og udføres således, at de med sikkerhed kan modstå de påvirkninger, de kan forventes udsat for, og således at de kan betjenes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Betjening, eftersyn, vedligeholdelse m.v. af anlæggene skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at driften er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.

Stk. 2. Som grundlag for opfyldelsen af bekendtgørelsens krav til anlæggenes fremstilling, konstruktion og drift anerkendes: ANSI/GPTC Z 380.1 -1998, GPTC Guide for Gas Transmission and Distribution Piping Systems, 1998-2000, Volume One, revideret juni 1998, med de ændringer, der er angivet i Arbejdstilsynets tillægsbestemmelser. GPTC er en forkortelse for Gas Piping Technology Committee. Guiden er 15. juni 1998 godkendt af American National Standards Institute.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdstilsynet bemyndiges til:

 1. At anerkende, med virkning for denne bekendtgørelse, de af GPTC udsendte ændringer og tilføjelser i ovennævnte norm.
 2. At anerkende andre normer som grundlag for opfyldelsen af bestemmelser i bekendtgørelsen.
 3. Nærmere at fastsætte, hvorledes bestemmelser i bekendtgørelsen eller de efter bekendtgørelsen anerkendte normer skal opfyldes.
 4. For udfærdigelsen af bestemmelser efter stk. 3, kommer § 66, stk. 3, i arbejdsmiljøloven ikke til anvendelse.

Stk. 4. Anerkendelser og bestemmelser efter stk. 3, nr. 1-3, skal, forinden de udstedes, være forelagt relevant myndighed og naturgasselskaberne til udtalelse.

Stk. 5. Meddelelse om anerkendelser og fastsættelse af bestemmelser i medfør af § 2, stk. 3, gives i "Arbejdstilsynets meddelelser vedrørende sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg", der udsendes løbende. Heri optages også sådanne afgørelser efter bekendtgørelsen, som har generel betydning. Meddelelserne og udstedte tillægsbestemmelser ligger til gennemsyn m.v. i Arbejdstilsynet.

Særlige bestemmelser om indretning

§ 3. Rørledninger skal være beskyttet mod ydre påvirkninger.

Stk. 2. Hvor rørledning nedgraves, skal nedgravningsdybden fastsættes under hensyn til de stedlige forhold, specielt det pågældende areals anvendelse, således at beskadigelse af rørledningerne ikke kan opstå.

§ 4. Forløbet af rørledninger og beliggenhed af armatur, der er nødvendig for betjeningen af og eftersynet med anlægget, skal være afmærket på tydelig måde.

§ 5. Rørledninger skal være beskyttet mod udvendig og om nødvendigt mod indvendig korrosion. Korrosionsbeskyttelsen skal, med mindre særlige grunde gør det overflødigt, suppleres med katodisk beskyttelse, der skal være således indrettet, at dens effektivitet stadigt kan overvåges.

§ 6. Rørledninger skal være forsynet med sikkerhedsanordninger, der såvel under brugen som i stilstand sikrer ledningerne mod, at de udsættes for højere tryk, end de er beregnet til.

§ 7. Rørledninger skal være forsynet med afspærringsanordninger og afblæsningsanordninger, således at ledningerne hurtigt og farefrit på ethvert tidspunkt kan tages ud af brug. Antallet og arten heraf skal fastlægges efter driftsforholdene og de stedlige forhold.

§ 8. Rørledningerne skal være forsynet med trykmålere, der løbende måler, viser og registrerer trykket på steder, hvor det har betydning. Visningen skal være i Pa eller bar.

Stk. 2. Rørledninger skal i øvrigt være forsynet med armatur og udstyr, der viser, når unormale tilstande opstår.

§ 9. Ved betjeningsbrønde, kompressoranlæg og reguleringsstationer, lageranlæg og andre steder, hvor gassamlinger kan forekomme, skal der mod eksplosionsfaren træffes de nødvendige foranstaltninger som f.eks. effektive ventilationsåbninger eller om nødvendigt kunstig ventilation.

§ 10. Anlæggene skal være forsynet med kontrolcentraler, hvor overvågningen af de for driften og kontrollen nødvendige visninger kan ske, og hvorfra der i tilfælde af unormale tilstande kan træffes de nødvendige foranstaltninger.

Særlige bestemmelser om betjening, eftersyn m.v.

§ 11. Ved betjeningen af naturgas- og bionaturgasanlæg må kun beskæftiges personer, der har gennemgået en uddannelse, der gør dem kvalificerede til at udføre det pågældende arbejde. Naturgasselskaberne fastlægger uddannelsesniveau samt forestår tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsen således, at faglig korrekthed og nødvendig sikkerhed opnås.

§ 12. For ethvert anlæg skal der findes en skriftlig instruktion for betjeningspersonalet om anlæggets drift og periodiske eftersyn. Instruktionen skal være på dansk og let tilgængelig for betjeningspersonalet.

Stk. 2. Betjeningspersonalet skal desuden mundtligt nøje instrueres om og opøves i, hvad der skal foretages til løbende overvågning af anlægget og periodisk eftersyn af ledningerne, samt hvilke forholdsregler der skal træffes i ekstraordinære situationer under drift, reparation og vedligeholdelse.

§ 13. Resultatet af de periodiske eftersyn og oplysninger om alle uregelmæssigheder skal indtegnes i registre, der skal opbevares let tilgængelige for det pågældende betjeningspersonale og Arbejdstilsynet.

§ 14. Hvis der opstår skader på et anlæg, skal der straks træffes betryggende foranstaltninger til imødegåelse af ulykkesfaren, og Arbejdstilsynet eventuelt underrettes, jf. § 16.

Kapitel 3 Arbejdstilsynets godkendelse og tilsyn

§ 15. For naturgas- og bionaturgasanlæg eller dele heraf med et driftstryk højere end 0,1 bar skal der indhentes godkendelse fra Arbejdstilsynet af:

 1. Konstruktionen af alle anlæggets trykbærende dele. Med ansøgning om godkendelse skal følge konstruktionstegninger med beregninger samt oplysninger om, hvilke materialer, der skal anvendes, og hvilken svejsning og kontrol med udførelsen, der skal foretages.
 2. Foranstaltninger der træffes til opfyldelse af §§ 5-10. Med ansøgning om godkendelse skal følge materiale, der oplyser foranstaltningens nærmere karakter, antal og placering.
 3. De trykbærende deles udførelse i overensstemmelse med konstruktionsgodkendelsen efter ovenstående punkt 1. Arten og omfanget af den kontrol, der skal gennemføres som grundlag herfor, angives nærmere i konstruktionsgodkendelsen.
 4. Den skriftlige instruktion efter § 12, stk. 1. Med dennes forelæggelse skal følge oplysning om, hvorledes anlægget løbende skal overvåges og periodisk efterses samt oplysning om, hvorledes betjeningspersonalet skal være uddannet og i øvrigt holdes instrueret om anlæggets betjening, overvågning og eftersyn.
 5. Registre efter § 13. Med ansøgning om godkendelse skal disses indretning, placering og opbevaring oplyses.

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1, nr. 1 og 2 skal indhentes inden anlæg, ombygning eller væsentlig reparation af de pågældende dele. Godkendelse efter stk. 1, nr. 3-5 skal indhentes, inden anlægget tages i brug.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdstilsynet kan kræve yderligere oplysninger, hvis det er påkrævet til vurdering af om anlæggets indretning, betjening og eftersyn m.v. sker sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og stille betingelser af betydning herfor i godkendelsen.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade, at godkendelser efter stk. 1, nr. 1-5 erstattes af ansøgerens egenkontrol, hvis denne udføres efter et kvalitetssikringssystem, der er i overensstemmelse med anerkendte normer, jf. § 2, stk. 3, og i øvrigt efter Arbejdstilsynets vurdering giver en betryggende sikkerhed for, at bekendtgørelsens sikkerhedskrav opfyldes. Det er herunder en betingelse, at kvalitetssikringssystemets etablering, vedligeholdelse og efterprøvning forestås af en person, der har den hertil nødvendige kompetence og placering i virksomhedens organisation.

Stk. 5. Tilladelse til egenkontrol gives for en periode af 5 år. En tilladelse kan tilbagekaldes, hvis vilkårene for tilladelser tilsidesættes, eller sikkerhedshensyn kræver det.

§ 16. Hvis et anlæg, der er omfattet af § 15, får skader, der ikke umiddelbart kan udbedres, og som har indflydelse på anlæggets sikkerhed, skal Arbejdstilsynet underrettes.

Stk. 2. Hvis der ved udbedring af de opståede skader anvendes beregningsmetoder, materialer, procedurer og lignende, der ikke er omfattet af givne godkendelser efter § 15, må anlægget ikke tages i brug, før Arbejdstilsynet har givet tilladelse hertil.

§ 17. Arbejdstilsynet påser overholdelsen af denne bekendtgørelse og de i medfør heraf stillede krav til anlæggenes indretning, betjening og eftersyn m.v., jf. kapitel 13 i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Ved gennemførelse af undersøgelser, prøvninger og besigtigelser kan direktøren for Arbejdstilsynet søge bistand hos andre sagkyndige.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdstilsynet kan godkende én eller flere kontrolinstitutioner til at udføre tekniske prøvninger efter denne bekendtgørelse.

§ 18. Direktøren for Arbejdstilsynet kan bestemme, at Arbejdstilsynets opgaver ifølge denne bekendtgørelse i nærmere angivet omfang henlægges til anden offentlig myndighed eller privat institution.

§ 19. Godkendelse og tilsyn efter denne bekendtgørelse fritager ikke for godkendelser og tilsyn, som måtte følge af anden lovgivning.

Kapitel 4 Gebyr

§ 20. For undersøgelser m.v., som Arbejdstilsynet foretager i forbindelse med ansøgning om godkendelse efter § 15, stk. 1, betaler ansøgeren et gebyr pr. påbegyndt time.

Stk. 2. Gebyr for godkendelse omfattet af § 15, stk. 1, nr. 1 og 2 forfalder til betaling, uanset om godkendelse gives eller ej.

Stk. 3. For undersøgelser m.v., som Arbejdstilsynet foretager i forbindelse med ansøgning om tilladelse til egenkontrol efter § 15, stk. 4, betaler ansøgeren et gebyr pr. påbegyndt time.

Stk. 4. For undersøgelser m.v., som Arbejdstilsynet foretager i forbindelse med ansøgning om revideret ibrugtagningstilladelse efter § 16, stk. 2, betaler ansøgeren et gebyr pr. påbegyndt time.

Stk. 5. For undersøgelser m.v., som Arbejdstilsynet foretager i forbindelse med, at Arbejdstilsynet påser overholdelsen af denne bekendtgørelse efter § 17, stk. 1, betaler den, som indehaver godkendelsen, et gebyr pr. påbegyndt time.

§ 21. Gebyrsatsen fastsættes med henblik på dækning af Arbejdstilsynets gennemsnitlige omkostninger til undersøgelser m.v. efter § 15, stk. 1, § 16, stk. 2, og § 17, stk. 1, og reguleres årligt på finansloven.

Stk. 2. Gebyrsatsen vil fremgå af Arbejdstilsynets hjemmeside.

§ 22. Hvis gennemførelsen af undersøgelser m.v. i henhold til §§ 15-17 medfører, at Arbejdstilsynets personale må foretage rejser eller ophold uden for tjenestestedet, betaler ansøgeren de udgifter, der er forbundet hermed. Afregning sker efter Finansministeriets regler for tjenesterejser i ind- og udland.

Stk. 2. Betaling opkræves ved Arbejdstilsynets foranstaltning.

Kapitel 5 Dispensation, klage, straf, ikrafttræden

§ 23. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade afvigelser fra denne bekendtgørelse, hvor særlige omstændigheder gør det rimeligt og forsvarligt.

§ 24. Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter arbejdsmiljølovens § 81.

§ 25. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der

 1. overtræder § 2, stk. 1, §§ 3-14, § 15, stk. 1 og 2 og § 16,
 2. ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller
 3. tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For sådanne overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 414 af 8. juli 1988 om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder for bionaturgasanlæg, som tages i drift første gang den 1. marts 2015 eller derefter. Bekendtgørelsen gælder endvidere for ombygning og væsentlig reparation af bionaturgasanlæg, som er taget i drift inden den 1. marts 2015.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder for undersøgelser m.v. som Arbejdstilsynet foretager i forlængelse af ansøgninger om godkendelse efter § 15 og tilladelse efter § 16 modtaget den 1. april 2020 eller derefter.

Stk. 5. For undersøgelser m.v., som Arbejdstilsynet foretager i forlængelse af ansøgninger om godkendelse efter § 15, stk. 1, nr. 1 og 2, modtaget før den 1. april 2020, finder bestemmelsen i § 20 som affattet ved bekendtgørelse nr. 1025 af 16. december 1999 anvendelse.

Arbejdstilsynet, den 9. december 2020

Sine Frederiksen / Heidi Tange

Indhold

Indhold

Henter PDF