Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring og udlændingeloven

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1540 af 12. december 2023 om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring og udlændingeloven

(Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, aftale om initiativer på asbestområdet og anbefalinger fra det midlertidige AMO-udvalg m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021, som ændret ved § 2 i lov nr. 2588 af 28. december 2021, lov nr. 566 af 10. maj 2022, § 9 i lov nr. 893 af 21. juni 2022 og § 2 i lov nr. 324 af 28. marts 2023, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, 2. pkt., indsættes efter »kan«: »dog«.

2. § 6 d, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljøudvalget hvert år drøfter den supplerende arbejdsmiljøuddannelse af medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, og om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.«

3. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af den pågældende« til: »senest 3 måneder efter tiltrædelsen som medlem af arbejdsmiljøorganisationen«.

4. I § 10, stk. 2, ændres »tillidsmænd« til: »tillidsrepræsentanter«.

5. I § 10 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten ikke er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold efter stk. 2, skal den pågældende have et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

6. I § 10, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

7. I § 13 c udgår », herunder om pligt til at anvende den nødvendige sagkundskab, når Arbejdstilsynet påbyder det, jf. § 77 a, stk. 1«.

8. § 15 a, stk. 1-3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Arbejdsgiveren skal sørge for, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Stk. 2. Arbejdsgiveren vælger, hvilken metode en arbejdspladsvurdering skal gennemføres efter. Der skal dog være en skriftlig behandlingsmåde, og ved den valgte metode skal det sikres, at følgende elementer indgår:

  1. En risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Risikovurderingen skal foretages på baggrund af en afdækning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
  2. En skriftlig handlingsplan til løsning af arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af problemernes art, alvor, omfang og årsager og oplysninger om, hvornår og hvordan problemerne skal løses, herunder hvem der har ansvaret for at gennemføre løsningerne.
  3. En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte foranstaltninger, herunder opfølgning på, om igangsatte løsninger er fyldestgørende og effektive.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for at gennemføre en arbejdspladsvurdering, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoderne, arbejdsprocesserne m.v., som kan have betydning for virksomhedens arbejdsmiljø. Arbejdsgiveren skal derudover sørge for, at virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder om der er arbejdsmiljøproblemer, afdækkes mindst hvert tredje år.

Stk. 4. En arbejdspladsvurdering skal gennemføres under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen, og under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, og virksomhedens størrelse og organisering.

Stk. 5. Handlingsplanen, jf. stk. 2, nr. 2, skal forefindes i virksomheden og være til rådighed for virksomhedsledere, arbejdsledere og øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Stk. 6. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte deltager i hele processen vedrørende planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning og ajourføring af arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 1-4.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 7-9.

9. I § 15 a, stk. 4, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-6«.

10. I § 21, stk. 2, ændres »ske ved anvendelse af den nødvendige sagkundskab« til: »foretages af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver«.

11. I § 21, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»I forbindelse hermed kan beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om brugen af autoriserede arbejdsmiljørådgivere.«.

12. I § 26, stk. 2, 1. pkt., ændres »bekendt med« til: »opmærksom på«, »medføre fare for ulykker eller sygdom« ændres til: »forringe sikkerheden eller sundheden«, og »faren« ændres til: »en eventuel fare og løse problemerne«.

13. I § 26, stk. 2, 2. pkt., ændres »Kan faren ikke afværges ved arbejdslederens indgriben på stedet« til: »Er dette ikke muligt«, og »denne« ændres til: »arbejdslederen«.

14. Efter § 29 indsættes før overskriften før § 30:

»Uddannelsessteder

§ 29 a. Uddannelsessteder skal sørge for, at arbejdsforholdene ved elevers, lærlinges og studerendes praktiske øvelser af arbejdsmæssig karakter er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige i henhold til de bestemmelser, der er nævnt i § 2, stk. 3.«

15. Efter § 49 c indsættes før overskriften før § 50:

»§ 49 d. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgiverens pligt til at udlevere de oplysninger, som registreres om den ansatte i en asbestprotokol, til den pågældende senest ved ansættelsesforholdets ophør, herunder om formen m.v. for udlevering af oplysninger.«

16. I § 72, stk. 2, ændres »kan få« til: »har«, og efter »jf. § 75« indsættes: », og til analyse- og statistiske formål på arbejdsmiljøområdet«.

17. § 74, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

18. I § 74, stk. 6, der bliver stk. 5, ophæves nr. 2.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3.

19. I § 74, stk. 6, nr. 3, der bliver stk. 5, nr. 2, ændres »§ 74, stk. 5« til: »stk. 4«.

20. I § 74, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 6« til: »stk. 5«.

21. § 74, stk. 8, ophæves.

Stk. 9 bliver herefter stk. 7.

22. I § 74, stk. 9, der bliver stk. 7, ændres »§ 74, stk. 5« til: »stk. 4«.

23. § 74 b ophæves.

24. I § 77, stk. 1, indsættes efter »straks«: », f.eks. ved standsning af arbejde,«.

25. § 77, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Skønner Arbejdstilsynet det i øvrigt nødvendigt for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed, kan Arbejdstilsynet påbyde, at faren straks imødegås ved effektive foranstaltninger, f.eks. ved standsning af arbejde.«

26. § 77 a ophæves.

27. I § 77 b, stk. 4, indsættes efter »forholdene«: », og om aftalen er opfyldt«.

28. I § 78 a, stk. 1, indsættes efter »herunder«: »oplysninger om den enkelte virksomhed og om Arbejdstilsynets tilsyn og afgørelser efter § 77, stk. 1 og 2, og de arbejdsmiljøproblemer, der ligger til grund for Arbejdstilsynets afgørelser.«, og nr. 1 og 2 ophæves.

29. Efter § 80 a indsættes i kapitel 13 a:

»§ 80 b. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har terminaladgang til nødvendige oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, til analyse- og statistiske formål på arbejdsmiljøområdet.«

30. I § 81, stk. 7, ændres »i medfør af § 72 a, stk. 4« til: »i medfør af § 72 a, stk. 3«.

31. I § 81 a, stk. 4, 4. pkt., ændres »møde med en eller flere bisiddere uden stemmeret« til: »anmode om, at sagkyndige med særlig viden deltager uden stemmeret i et møde i forbindelse med behandlingen af en sag«.

32. I § 81 b ændres »§ 74, stk. 5« til: »§ 74, stk. 4«.

33. I § 82, stk. 1, nr. 3, udgår », § 77 a, stk. 1«.

34. I § 82, stk. 6, 2. pkt., udgår »eller § 77 a, stk. 1«.

§ 2

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022, som ændret ved § 20 i lov nr. 753 af 13. juni 2023, foretages følgende ændring:

1. Efter § 34 a indsættes:

»§ 34 b. Arbejdstilsynet har terminaladgang til nødvendige oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, til analyse- og statistiske formål vedrørende tilskadekomne, som har fået anmeldt en arbejdsskade, jf. §§ 31, 32 og 34.«

§ 3

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 10. august 2023, som ændret senest ved § 50 i lov nr. 753 af 13. juni 2023, foretages følgende ændring:

1. I § 9 a, stk. 18, nr. 5, ændres »alvorlige udeståender med Arbejdstilsynet« til: »strakspåbud fra Arbejdstilsynet, som ikke er efterkommet«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2024, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 1, nr. 7, 10, 11, 23-26, 28, 33 og 34.

Stk. 3. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 3.

Stk. 4. § 1, nr. 17, finder ikke anvendelse på ansøgninger om bindende forhåndsbesked, der er modtaget af Arbejdstilsynet inden den 1. februar 2024. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. december 2023

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R. / Ane Halsboe-Jørgensen

Indhold

Indhold

Henter PDF