Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 356 af 9. april 2013 om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder.

(Præcisering af anvendelsesområdet i forhold til psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 1538 af 21. december 2010, lov nr. 597 af 14. juni 2011 og § 30 i lov nr. 155 af 20. februar 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Loven omfatter det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.«

2. Efter kapitel 11 indsættes:

»Kapitel 11 a

Anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

§ 65 a. En virksomhed med ansatte kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, jf. § 65 c. Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat skal vedrøre enten den juridiske enhed med alle tilhørende produktionsenheder eller en eller flere produktionsenheder.

Stk. 2. Ved en virksomhed, for hvilken der kan udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, forstås en juridisk enhed i form af:

 1. En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver.
 2. En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person.
 3. En statslig administrativ enhed.
 4. En region.
 5. En kommune.
 6. Et kommunalt fællesskab.

Stk. 3. Ved en produktionsenhed, for hvilken der kan udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, forstås:

 1. Den hovedaktivitet, som udøves af en juridisk enhed, der kun har én hovedaktivitet, og hvor al aktivitet udøves på eller fra samme geografiske adresse som den juridiske enheds adresse.
 2. Den enkelte hovedaktivitet, hvis en juridisk enhed har flere hovedaktiviteter, der udøves på eller fra én geografisk adresse.
 3. Den enkelte aktivitet, hvis en juridisk enhed har aktiviteter, der udøves på eller fra flere geografiske adresser.

Stk. 4. Der kan ikke udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat for en byggeplads.

§ 65 b. For at en virksomhed kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, herunder for en tilhørende produktionsenhed, skal virksomheden dokumentere et godt arbejdsmiljø. Følgende krav skal være opfyldt:

 1. Virksomhedens eller produktionsenhedens materielle arbejdsmiljø skal være i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav, for så vidt angår væsentlige arbejdsmiljøproblemer på en række områder. Ved væsentlige arbejdsmiljøproblemer forstås problemer, der vil kunne medføre et påbud i henhold til denne lov.
 2. Virksomheden eller produktionsenheden skal have opfyldt kravene til dens egenindsats i forbindelse med arbejdsmiljøet.
 3. Der skal foreligge dokumentation for dels virksomhedens eller produktionsenhedens indsats for at opfylde kravene i nr. 1 og 2, dels resultaterne af denne indsats. Det skal i denne forbindelse dokumenteres, at medarbejderne eller deres repræsentanter har været inddraget i arbejdet med at opfylde kravene i nr. 1 og 2.

Stk. 2. Ud over de i stk. 1 anførte krav kan der stilles krav om, at virksomheden under medvirken af medarbejdere eller deres repræsentanter skal have besluttet, hvordan den konkret vil arbejde for en rummelig arbejdsplads og et rummeligt arbejdsmarked og for sundhedsfremme på arbejdspladsen. Virksomheden skal i givet fald dokumentere, at den lever op til kravet.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om kravene efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at virksomhedernes dokumentation efter stk. 1-3 skal være offentligt tilgængelig.

§ 65 c. Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat kan opnås gennem enten akkrediteret inspektion eller akkrediteret certificering. Akkrediteret inspektion foretages af et inspektionsorgan, mens akkrediteret certificering foretages af et certificeringsorgan. De pågældende organer skal være akkrediteret hertil af DANAK eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan.

Stk. 2. Inspektions- og certificeringsorganer betaler for at blive akkrediteret efter regler fastsat af akkrediteringsorganet. Virksomhederne betaler for inspektion og certificering, herunder udstedelse af certifikat.

Stk. 3. Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat er gyldigt 3 år fra udstedelse.

§ 65 d. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren fastsætte nærmere regler om inspektion og certificering, herunder supplerende krav til akkrediterings-, certificerings- og inspektionsorganerne, og om udstedelse af anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, herunder regler om offentliggørelse af virksomheder med certifikat.«

3. I § 67, stk. 1, nr. 6, og § 81 a, stk. 1, nr. 5, ændres »Landbrugsraadet« til: »Landbrug & Fødevarer«.

4. I § 74, stk. 7, nr. 1, indsættes efter »Godkendelse og kvalitetssikring«: »samt uddannelse«.

5. § 81, stk. 1, affattes således:

»Klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til denne lov, jf. dog stk. 6, eller i henhold til en EU-forordning vedrørende forhold omfattet af denne lov kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.«

6. § 82, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge, jf. stk. 2, eller er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 5, nr. 1.«

§ 2

Lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. april 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2, og § 2 træder i kraft den 1. november 2013.

Stk. 3. For arbejdsmiljøcertifikater udstedt inden den 1. november 2013 finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.

Givet på Amalienborg, den 9. april 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R. / Mette Frederiksen

Indhold

Indhold

Henter PDF