G� til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bekendtgørelse af lov om tillæg til lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 14. marts 2013 om tillæg til lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre

Herved bekendtgøres lov nr. 376 af 12. juli 1946 om tillæg til lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om Erstatning til Besættelsestidens Ofre med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 278 af 6. maj 1993.

§ 1 Arbejdsskadestyrelsen bemyndiges til efter nærmere Undersøgelse i det enkelte Tilfælde at bringe Bestemmelserne i Afsnit 2 i Lov Nr. 475 af 1. Oktober 1945 om Erstatning til Besættelsestidens Ofre til Anvendelse paa danske Statsborgere - henholdsvis deres efterladte -, der er vendt hjem her til Landet, og som under Krigen l939-45 har været underkastet Frihedsberøvelse enten som Følge af Deltagelse i Frihedsbevægelsen i vedkommende Land eller paa Grund Af vedkommende udenlandske Myndigheders Bedømmelse af Danmarks politiske Stilling under den tyske Besættelse (Afsnit 3), eller hvis Forhold efter Hjemkomsten paa Grund af deres Indsats eller paa Grund af fjendtlige Overgreb kan danne Grundlag for Støtte efter Lovens § 56

§ 2 Søger en Person, der har modtaget Godtgørelse for Tort og Lidelse i Anledning af Frihedsberøvelse m.v. i Henhold til Afsnit 3 i Lov Nr. 475 af 1. Oktober l945 om Erstatning til Besættelsestidens Ofre, Aldersrente eller Hjælp af det offentlige, bortses der i Tiden indtil 1. April 1948 ved Rentens Beregning, henholdsvis ved Trangsbedømmelsen, fra nævnte Godtgørelses Beløb, for saa vidt han ønsker at reservere dette til Rekreation, Ferie eller andet bestemt Formål. Krav på Tilbagebetaling af tidligere ydet Hjælp kan indtil nævnte dato ikke gøres gældende i Godtgørelsens Beløb.

Stk. 2. Det samme gælder med Hensyn til Personer, der har modtaget Ydelser efter nævnte Lovs Afsnit 4 og 5, saafremt Beløbet er reserveret til Genoprettelse af Skaden og ikke udbetales som løbende Hjælp til Underhold.

§ 3 Denne Lov træder straks i Kraft.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.


Lov nr 278 af 6. maj 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:1)

§ 3


Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

. . .

Beskæftigelsesministeriet, den 14. marts 2013

Mette Frederiksen / Tor Even Münter

Officielle noter

1) Vedrører lovens § 1.

Indhold

Indhold

Henter PDF