Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 80 af 8. marts 1978 om skadelidte værnepligtige

Gælder for sager med skadedato før 1. januar 2004

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Enhver, der

 1. under aftjening af værnepligt, herunder som værnepligtig befalingsmand, ved forsvaret og civilforsvaret,
 2. under aftjening af civil værnepligt,
 3. under aftjening af værnepligt ved udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande,
 4. under tjeneste som frivillig i hjemmeværnet, jfr. lov om hjemmeværn § 9, nr. 1, litra b, eller
 5. under tjeneste som frivillig i civilforsvaret eller som udtaget til at forrette tjeneste inden for civilforsvaret, jfr. lov om civilforsvaret § 29,

rammes af et ulykkestilfælde eller en sygdom, der med rimelig sandsynlighed kan henføres til udførelsen af de pligter, der er forbundet med tjenesten, eller til de forhold, hvorunder tjenesten foregår, er berettiget til erstatning fra staten for følgerne heraf efter denne lov.

§ 2

Et påvist tab af erhvervsevne, et varigt meen eller en persons død anses at være en følge af et ulykkestilfælde eller en sygdom som nævnt i § 1, medmindre overvejende sandsynlighed taler herimod.

§ 3

Sikringsstyrelsen træffer afgørelse af alle spørgsmål efter denne lov.

Stk. 2. Inden sikringsstyrelsen træffer afgørelse af spørgsmål vedrørende tilkendelse af ydelser efter § 6, nr. 2-5, skal den give skadelidte eller de efterladte samt andre vedkommende lejlighed til at gøre sig bekendt med de foreliggende oplysninger og til at udtale sig om sagen.

§ 4

Socialministeren fastsætter efter forhandling med forsvarsministeren og indenrigsministeren regler for, hvorledes anmeldelse skal ske, og hvilke oplysninger anmeldelsen skal indeholde.

§ 5

Krav om erstatning skal rejses inden 6 måneder fra hjemsendelsen eller inden 1 år fra ulykkestilfældet indtrådte eller sygdommen blev påvist. Sikringsstyrelsen kan se bort fra disse frister, når der er særlig grund dertil.

§ 6

Ydelserne efter loven er

 1. sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.,
 2. erstatning for tab af erhvervsevne,
 3. erstatning for varigt meen,
 4. overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald,
 5. erstatning for tab af forsørger.

§ 7

I sager efter loven anvendes reglerne i lov om arbejdsskadeforsikring tilsvarende for så vidt angår:

 1. skadelidtes medvirken til skadens indtræden,
 2. betaling af lægeattester m.v.,
 3. de midler, sikringsstyrelsen kan anvende for at få sagen oplyst,
 4. sikringsstyrelsens ret til at stille visse krav til skadelidte eller de efterladte efter skadens indtræden,
 5. fastsættelse, kapitalisering, regulering og udbetaling af lovens ydelser,
 6. fastsættelse af årsløn, jfr. dog § 8,
 7. regres mod skadevolderen,
 8. overdragelse af og retsforfølgning mod skadelidtes krav.

§ 8

For en indkaldt værnepligtig skal der ved årslønsfastsættelsen tages hensyn til den indtægt, skadelidte kunne forvente at opnå, såfremt han var blevet hjemsendt uden følger af ulykkestilfældet eller sygdommen.

§ 9

Sikringsstyrelsens afgørelser kan indbringes for den sociale ankestyrelse.

Stk. 2. Klage til ankestyrelsen indgives inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. For en skadelidt eller for efterladte, der på afgørelsens tidspunkt opholder sig på Færøerne eller i det øvrige Europa uden for Danmark, er fristen dog 6 uger. Opholder de sig uden for Europa, er fristen 3 måneder.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlig grund hertil. Afgørelse herom træffes af chefen for ankestyrelsen.

§ 10

Loven træder i kraft den 1. april 1978 og anvendes, såfremt ulykkestilfældet er indtrådt eller sygdommen er påvist efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Fra samme tidspunkt ophæves lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jfr. lovbekendtgørelse nr. 138 af 26. april 1968. Loven finder dog fortsat anvendelse på ulykkestilfælde og sygdomme, der er indtruffet, henholdsvis påvist, før den 1. april 1978. § 7, nr. 5, i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jfr. arbejdsskadeforsikringslovens § 40, træder dog i stedet for §§ 26, 29 og 33 i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Endvidere træder § 11 i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jfr. arbejdsskadeforsikringsslovens § 38, i stedet for §§ 32 og 32 A i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

§ 11

Løbende renter, der skal udbetales efter den hidtil gældende lov, forhøjes fra den 1. april 1978 til 466 pct. af den rente, der svarer til grundlønnen. Renterne reguleres efter arbejdsskadeforsikringslovens § 38, stk. 2. For kapitalerstatninger, der skal udbetales efter den hidtil gældende lov, og som fastsættes mere end 3 år efter ulykkestilfældet, anvendes arbejdsskadeforsikringslovens § 38, stk. 4.

Stk. 2. Dør en tilskadekommen, der modtager en rente, beregnes og reguleres erstatningen til de efterladte på grundlag af en årsløn, der svarer til det rentebeløb, som er fastsat efter stk. 1.

Stk. 3. Rentemodtagere, der er fyldt 75 år, kan forlange, at renten, efter at denne er nedsat efter den hidtil gældende lovs § 21, stk. 4, eller § 22, stk. 6, omsættes til et kapitalbeløb.

Stk. 4. Fristen, inden for hvilken den i stk. 3 nævnte omsætning af rente til kapital kan ske, fastsættes af chefen for sikringsstyrelsen, der ligeledes fastsætter regler for omsætning af rente til efterladte.

Stk. 5. Den aldersgrænse, der er nævnt i stk. 3, nedsættes fra den 1. april 1979 til 70 år og fra den 1. april 1980 til den 1. i måneden efter, at den pågældende er fyldt 67 år.

Givet på Christiansborg slot, den 8. marts 1978

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R. / Eva Gredal

Indhold

Indhold

Henter PDF