Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Lov om erstatning for vaccinationsskader

Sundheds- og Ældreministeriet lov nr. 82 af 8. marts 1978 om erstatning for vaccinationsskader

Gælder for sager med skadedato før den 1. januar 2004.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Staten yder erstatning til en vaccineret person eller dennes efterladte for skade, som med rimelig sandsynlighed må antages at være forårsaget af vaccination her i landet mod en sygdom, der er omfattet af lov om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme.

Stk. 2. Staten yder endvidere tilsvarende erstatning for skade, som med rimelig sandsynlighed skyldes smitte fra en person, der er vaccineret som nævnt i stk.1.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan fastsætte bestemmelser om, at også anden vaccination end den i stk. 1 omhandlede skal være omfattet af loven.

§ 2. Sager om ydelser efter denne lov behandles af sikringsstyrelsen.

Stk. 2. Forinden sikringsstyrelsen træffer afgørelse af spørgsmål vedrørende tilkendelse af ydelser efter § 4, nr.2-5, skal sikringsstyrelsen give skadelidte eller de efterladte samt andre vedkommende lejlighed til at gøre sig bekendt med de foreliggende oplysninger og til at udtale sig om sagen.

§ 3. Anmeldelse til sikringsstyrelsen af skader, som må antages at kunne medføre ydelse efter loven, skal ske snarest muligt og senest eet år efter, at de første sikre symptomer på skaden er påvist. Sikringsstyrelsen kan se bort fra denne frist, når der er særlig grund dertil.

Stk. 2. Det påhviler enhver læge, som i sin virksomhed bliver bekendt med skader, som må antages at kunne medføre ydelser efter loven, at foretage indberetning herom til sikringsstyrelsen.

§ 4. Ydelserne efter denne lov er:

 1. sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.,
 2. erstatning for tab af erhvervsevne,
 3. erstatning for varigt meen,
 4. overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald,
 5. erstatning for tab af forsørger.

§ 5. I sager efter loven anvendes reglerne i lov om arbejdsskadeforsikring tilsvarende for så vidt angår:

 1. skadelidtes medvirken til skadens indtræden,
 2. betaling af lægeattester m.v.,
 3. de midler, sikringsstyrelsen kan anvende for at få sagen oplyst,
 4. sikringsstyrelsens ret til at stille visse krav til skadelidte eller de efterladte efter skadens indtræden,
 5. fastsættelse, kapitalisering, regulering og udbetaling a f lovens ydelser,
 6. fastsættelse af årsløn,
 7. regres mod skadevolderen,
 8. overdragelse af og retsforfølgning mod skadelidtes krav.

Stk. 2. Erstatning for tab af erhvervsevne kan tidligst ydes med virkning fra skadelidtes fyldte 15. år.

§ 6. Sikringsstyrelsens afgørelse kan indbringes for den sociale ankestyrelse.

Stk. 2. Klagen til ankestyrelsen indgives inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. For en skadelidt eller for efterladte, der på afgørelsens tidspunkt opholder sig på Færøerne eller i det øvrige Europa uden for Danmark, er fristen dog 6 uger; opholder de sig uden for Europa, er fristen 3 måneder.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlig grund hertil. Afgørelse herom træffes af chefen for ankestyrelsen.

§ 7. Socialministeren kan fastsætte bestemmelser om, hvad der skal ske med løbende ydelser, herunder om disse skal inddrages helt eller delvis, hvis skadelidte kommer under særforsorg eller på anden måde forsørges af det offentlige.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. april 1978 og anvendes på skader, for hvilke de første sikre symptomer er påvist efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Lov nr 234 om erstatning for vaccinationsskader af 7. juni 1972 ophæves. Loven anvendes dog fortsat på skader, for hvilke de første sikre symptomer er påvist inden lovens ikrafttræden. GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 8. MARTS 1978. Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R. / Egon Jensen.

Indhold

Indhold

Henter PDF