Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bekendtgørelse af lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 281 af 14. marts 2013 om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Herved bekendtgøres lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 12. december 1986 med de ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 196 af 29. marts 1989.

§ 1. Ret til krigs-ulykkesforsikringsrente efter bestemmelserne i denne lov har:

  1. enker, der i henhold til lov nr. 183 af 20. maj 1933 om forsikring mod følger af ulykkestilfælde med senere ændringer har modtaget eller er berettiget til erstatning efter personer, beskæftiget om bord i fiskerskibe eller -fartøjer - herunder de efter nævnte lovs §§ 57, 58 og 59 forsikrede fiskere - såfremt dødsfaldet skyldes ulykkestilfælde som følge af krigsbegivenheder, indtruffet i tiden 1. september 1939-31. marts 1959,
  2. enker efter fiskere, der er omfattet af bestemmelsen i § 6 i lov nr. 355 af 20. juli 1945 om hjemrejse og ferie m.m. for søfarende, såfremt dødsfaldet er en følge af ulykkestilfældet.

§ 2. Retten til at oppebære rente i henhold til denne lov er betinget af, at bestemmelserne i § 65 i lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre ikke ville afskære fra erstatning i henhold til nævnte lov.

§ 3. Uden hensyn til modtagerens indtægt har renten samme størrelse og dyrtidsreguleres efter samme regler som grundbeløbet efter lov om social pension.

Stk. 2. Renten udredes af statskassen.

§ 4. Renten udbetales månedsvis forud af Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 2. Bestemmelserne i ulykkesforsikringslovens §§ 6 og 35, stk. 1-5, finder tilsvarende anvendelse på rente i henhold til nærværende lov.

§ 5. Retten til rente bortfalder ved indgåelse af ægteskab, men genindtræder efter begæring, hvis ægteskabet ophører ved dødsfald eller skilsmisse.

Stk. 2. Det påhviler en rentemodtager uopholdeligt at meddele Arbejdsskadestyrelsen underretning om indgåelse af nyt ægteskab.

Stk. 3. Såfremt en rentemodtager mod bedre vidende uretmæssigt har oppebåret rente, vil det med urette oppebårne beløb efter nærmere bestemmelse af styrelsen være at erstatte af pågældende, eventuelt hendes dødsbo.

§ 6. Denne lov har virkning fra den 1. april 1959.


Lov nr. 196 af 29. marts 1989 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:1)

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1989. . . .


Beskæftigelsesministeriet, den 14. marts 2013

Mette Frederiksen / Tor Even Münter

Officielle noter

1) Vedrører lovens § 4, stk. 1, og § 5, stk. 2.

Indhold

Indhold

Henter PDF