Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljø på skibe

Arbejde på skibe i dansk farvand og i havne er omfattet af enten arbejdsmiljølovgivningen eller søfartslovgivningen. Her kan du læse om, hvornår arbejdsmiljølovgivningens regler gælder. Ved spørgsmål om søfartslovgivningen henviser vi til Søfartsstyrelsen.

Hvordan finder man ud af, om det er arbejdsmiljølovgivningen eller søfartslovgivningen, der gælder?

Det er arbejdets art, der er afgørende for, hvilken lovgivning der gælder. Det er ikke afgørende, hvem der udfører arbejdet, det vil sige om arbejdet udføres af skibets besætning eller ansatte fra landjorden, eller om arbejdet udføres af danske eller udenlandske personer. Det er heller ikke afgørende om skibet ligger ved kaj eller sejler.

Hvornår gælder arbejdsmiljølovgivningen på skibe?

Arbejdsmiljølovgivningen gælder ved lastning og losning af skibe, og ved værftsarbejde og arbejde, der må ligestilles med værftsarbejde.

Lastning og losning

Lastning er transport af gods fra land til skib. Losning er transport af gods fra skib til land. Ansatte kan både være skibets besætning og ansatte fra land, og det kan være ansatte med dansk såvel som udenlandsk baggrund. Arbejdsmiljølovgivningen omfatter arbejdets udførelse. Det indebærer bl.a., at Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Endvidere gælder arbejdsmiljøloven for hjælpemidler ved arbejdets udførelse i form af landfaste anlæg og lossegrej. Dette gælder uanset om udstyret stammer fra skibet eller fra land. Undtaget er dog hejsemidler, der tilhører skibet.

Værftsarbejde og arbejde, der må ligestilles hermed

Værftsarbejde er arbejde, der udføres på et skibsværft. Værftsarbejde omfatter bygning og ombygning af skibe, større vedligeholdelses- eller reparationsarbejde samt arbejde på selve skibet og skibets konstruktion, faste dele og andre fastmonterede genstande, der hører til skibet.

Arbejde, der må ligestilles med værftsarbejde (værftslignende arbejde), er samme slags arbejde som værftsarbejde, som ikke udføres på et værft, men fx når skibet ligger ved kaj, på reden eller når skibet sejler.

Et eksempel på lastning og losning

Nogle fiskere er sejlet ud for at fange brislinger. På søen trækker de fangsten om bord på skibet. Da de er færdige med fiskearbejdet, sejler de i havn og losser fangsten med hjælp fra en pumpemand.

Arbejdet med at fange fiskene og trække dem ombord er ikke lastning i arbejdsmiljølovgivningens forstand. Det er omfattet af søfartslovgivningen. Arbejdet med at losse fiskene i havnen er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen. Det gælder både det lossearbejde, som fiskerne udfører ombord på skibet, og det arbejde, som pumpemanden på land udfører.

Et eksempel på arbejde, der må ligestilles med værftsarbejde

Et rederi vil ombygge restauranten i et passagerskib, da de ønsker at ændre restaurantens koncept. Rederiet vurderer, at arbejdet kan udføres langs kaj, og indgår derfor aftale med en virksomhed til at udføre arbejdet. Nogle af besætningsmedlemmerne deltager også i arbejdet.

Der er tale om ombygning af skibet, mens det ligger ved kaj, og er dermed arbejde, der må ligestilles med værftsarbejde. Arbejdet er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen. Det er uden betydning, at både ansatte fra land og besætningsmedlemmer deltager i arbejdet.

Arbejdsmiljøregler på skibe

I Søfartsstyrelsens vejledning Arbejdsmiljøregler på skibe ved henholdsvis værftsarbejde og arbejde, der må ligestilles hermed samt normal vedligehold, service og drift kan man læse mere om værftsarbejde og arbejde, der må ligestilles hermed og om snitfladen til Søfartsstyrelsens ansvarsområde inden for arbejdsmiljø på skibe.

I bekendtgørelse om regulativ for lastning og losning og cirkulære om samarbejde mellem Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen om gennemførelse af regulativ for lastning og losning af skibe kan man læse om regler og retningslinjer for lastning og losning af skibe.

Arbejdsmiljøregler på skibe ved henholdsvis værftsarbejde og arbejde, der må ligestilles hermed samt normal vedligehold, service og drift - Søfartsstyrelsen

Regulativ for lastning og losning af skibe - Bekendtgørelse 181 - 1965 - Retsinformation

Samarbejde mellem Arbejdstilsynet og Skibstilsynet om gennemførelse af regulativ for lastning og losning af skibe - Cirkulære 3057 - 1977 - Retsinformation

Henter PDF