Gå til hovedindholdet

Kemikalieforbrug i trykkerier og udgivervirksomheder

Opgørelse over kemikalieforbruget i trykkerier og udgivervirksomheder baseret på data fra Produktregistret. Opgørelsen indeholder oversigter over kræftfremkaldende og farlige stoffer fordelt på produkttype og mængde samt læsevejledning til tabellerne.

Produktregistrets oplysninger kan bruges til at opgøre, hvilke stoffer der bruges i de forskellige branchegrupper. Indtil videre er der udarbejdet en opgørelse over kemikalieforbruget i trykkerier og udgivervirksomheder (Branchegruppe 13).

Opgørelsen indeholder oversigter over:

Branchegruppe 13: Trykkerier og udgivervirksomheder - Farlige stoffer med størst mængde - pdf

Branchegruppe 13: Trykkerier og udgivervirksomheder - Farlige stoffer fordelt på produkttype - pdf

Branchegruppe 13: Trykkerier og udgivervirksomheder - Kræftfremkaldende stoffer - pdf

Sådan læser du tabellerne

De enkelte stoffer er vist med CAS-nr. (Chemical Abstracts Service registre-ringsnummer) og navn. Stofferne er også forsynet med en eller flere farlighedskoder, som bygger på klassificeringer i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer:

Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende

 R-sætning 42 eller 43 (sensibiliserende)

Ca  (C1, C2 eller C3): Kræftfremkaldende kategori 1, 2 eller 3

Mu  (M2 eller M3): Mutagen kategori 2 eller 3

Re (R1, R2 eller R3): Reproduktionstoksisk kategori 1, 2 eller 3

XI Lokalirriterende

XN Sundhedsskadelig

C Ætsende

T Giftig

TX Meget giftig

N Miljøfarlig med R-sætning 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58 eller 59

MF Miljøfarlig med R-sætning 52 eller 53. 

Antal viser antallet af forskellige produkter, der indeholder stoffet.

Mængde viser mængden af stoffet i ton pr. år.

Udtrækkene bygger på fortrolige oplysninger om bl.a. de enkelte produkters sammensætning og mængde. Der er derfor kun vist data for stoffer, der indgår i produkter fra mindst tre forskellige virksomheder. Den viste mængde for et stof er altså summen af stofmængden i mindst tre forskellige produkter.

 

Henter PDF