Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljøpuljen: Hvad forpligter jeg mig til med støtten?

At gennemføre projektet som fastsat i tilsagnet

Det er det projekt som er godkendt i dit tilsagn, der er det tilskudsberettigede projekt. Det er dette projekt, som Arbejdstilsynet har vurderet lever op til puljebekendtgørelsens regler. Hvis du får brug for at foretage ændringer i projektet undervejs, er det derfor vigtigt at tage kontakt til Arbejdstilsynet, og få os til at vurdere de ønskede ændringer. Har Arbejdstilsynet godkendt senere ændringer af projektet, indgår godkendelsen som en del af tilsagnet, og det er nu det ændrede projekt, der er tilskudsberettiget. Får du ikke godkendt din ændring, kan det i værste tilfælde medføre afslag på udbetaling af tilskud.

At kunne fremlægge dokumentation for, at det er virksomheden, der har afholdt de tilskudsberettigede udgifter

Når du anmoder om udbetaling af dit tilskud, skal du altid indsende fakturaerne på de tilskudsberettigede udgifter du har afholdt i dit projekt. Arbejdstilsynet vil stikprøvevis efterspørge betalingsdokumentation for fakturaerne. Du skal derfor være i stand til at indsende dokumentation for betalingen. Af dokumentationen skal det fremgå, at der er sket en overførsel fra din virksomhed, som identificeres ved det CVR-nummer der er angivet i ansøgningen, til den virksomhed der har udstedt fakturaen. Overførselsbeløbet skal stemme overens med den udstedte faktura, og kan fx dokumenteres med betalingsdokumentation fra din bank.

At indsende den dokumentation, som Arbejdstilsynet efterspørger i forbindelse med sagsbehandlingen

Arbejdstilsynet kan få brug for supplerende dokumentation ifm. sagsbehandlingen af din ansøgning. Kan du ikke fremsende denne dokumentation, er det ikke sikkert at din ansøgning kan godkendes. Hvis Arbejdstilsynet fx ikke selv har adgang til oplysninger om antal årsværk i din virksomhed, skal du kunne dokumentere antal årsværk i virksomheden, for at kunne opnå tilsagn. Der kan også være forhold i din ansøgning, som Arbejdstilsynet har brug for at få uddybet, fx hvis der er tale om et projekt, der ikke fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.

At gennemføre projektet inden for et år efter modtagelse af tilsagn

Du har et år til at gennemføre dit projekt, fra den dato hvor du får brev om tilsagn via tilskudsportalen. Datoen for projektets afslutning vil fremgå af tilsagnsbrevet. Du vil modtage en påmindelse, når det er ved at være tid til at indsende din anmodning om udbetaling. Indsender du ikke din anmodning om udbetalingen inden fristen, vil du modtage en rykker. Reagerer du ikke på rykkeren vil dit tilsagn blive annulleret, og du vil ikke efterfølgende kunne få udbetalt tilskuddet. Du har mulighed for at forlænge din projektperiode, hvis det skulle blive nødvendigt. Du skal bede om forlængelse af din projektperiode senest en måned før projektperiodens slutdato.

At være til rådighed for indsamling af viden om projektets gennemførelse og en evaluering af ordningen

Arbejdstilsynet indsamler viden og erfaringer om forebyggelse af nedslidning igennem de gennemførte projekter. Du skal derfor være til rådighed for en kort evaluering, ifm. med projektets afslutning. Når du indsender din anmodning om udbetaling, vil du modtage et spørgeskema, som skal udfyldes inden tilskuddet udbetales. Der skal i 2023 gennemføres en samlet evaluering af puljen, herunder om virksomhederne har haft nytte af projekterne på lidt længere sigt. Et udsnit af de modtagere, der har fået tilskud, vil få tilbud om at deltage i denne evaluering.

At give Arbejdstilsynet meddelelse om forhold, der kan medføre tilskuddets bortfald eller reduktion eller tilbagebetaling af tilskud

Du skal give arbejdstilsynet besked, når du ønsker at foretage ændringer i dit projekt. Det gælder både ændringer i projektets udførelse, økonomi eller brug af rådgiver, da disse forhold kan have indflydelse på, hvorvidt dit projekt fortsat er tilskudsberettiget, og dermed om du kan få udbetalt tilskud.

Du skal også hurtigst muligt give besked, hvis du beslutter dig for ikke at udnytte dit tilsagn. På den måde kan det være muligt, at benytte de reserverede midler fra dit projekt, til et andet projekt.

Andre forpligtigelser fastsat i tilsagnet

Der kan være særlige forhold i din virksomhed eller i dit projekt, der gør, at Arbejdstilsynet kan fastsætte yderligere forpligtigelser i dit tilsagn. Det kan være, at der er nogle særlige forhold som gør, at dit projekt skal gennemføres på en bestemt måde, før Arbejdstilsynet vurderer, at projektet lever op til puljens formål og indsatsområder. Er dette tilfældet, vil de nærmere betingelser for gennemførelsen af projektet blive fastsat i dit tilsagn. Vurderer Arbejdstilsynet, at der skal fastsættes yderligere forpligtigelser for gennemførslen, vil du blive hørt, inden du modtager tilsagnet.

Sidst revideret: 26. februar 2021

Henter PDF