G� til hovedindholdet

Arbejdsmiljøpuljen: Hvad gives der konkret tilskud til?

Der gives tilskud til 80 procent af de afholdte tilskudsberettigede udgifter eksklusiv moms. Det maksimale tilskud per projekt er 500.000 kr.

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Til projekter om arbejdsmiljørådgivning gives tilskud til arbejdsmiljørådgiverens timeløn eksklusiv moms. Rådgiveren skal være autoriseret af Arbejdstilsynet. Der gives kun tilskud, når der er tale om en ekstern rådgiver. Har du ansat din egen autoriserede arbejdsmiljørådgiver i virksomheden, er dennes timer ikke tilskudsberettigede. På samme måde er timerne ikke tilskudsberettigede, når du allerede før projektet har indgået en aftale med en autoriseret rådgiver, om levering af et bestemt antal rådgivningstimer, og du benytter dig af disse timer ifm. gennemførelse af projektet.

Du må derfor ikke have indgået den endelige aftale inden du har modtaget dit tilsagn, men du skal have indhentet et tilbud på projektet fra en arbejdsmiljørådgiver, da dette danner grundlag for udarbejdelse af budgettet, og dermed fastsættelsen af tilsagnets størrelse.

Arbejdsmiljørådgiveren kan også benyttes som rådgiver i projekter om sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdspladsen, og til instruktion i korrekt brug af udstyr, ifm. afprøvning af tekniske hjælpemidler.

Konsulenttimer

Der kan gives tilskud til konsulenttimer til projekter om sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdspladsen, og ifm. instruktion i korrekt brug af udstyr, ved afprøvning af tekniske hjælpemidler. I disse tilfælde behøver der ikke at være tale om en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Der gives tilskud til konsulentens timeløn eksklusiv moms.

”Konsulent” dækker i dette tilfælde bredt, da hvilken form for vejledning din virksomhed har brug for, kan være afhængig af, hvilken problemstilling der søges forbedret eller løst med projektet. Der kan være tale om en personlig træner, der kommer ud til virksomheden, eller at udlejer af det tekniske hjælpemiddel instruerer i korrekt brug af udstyret. En konsulent kan også være en arbejdsmiljørådgiver, men tilskudsberettigede udgifter til arbejdsmiljørådgivning under indsatsområde 1, skal altid være foretaget af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Der skal være tale om en ekstern konsulent. Gennemføres instruktionen fx af en ansat i din virksomhed, er den ansattes timeløn ikke tilskudsberettigede.

Du må ikke have indgået den endelige aftale, inden du har modtaget dit tilsagn, men du skal have indhentet et tilbud på projektet fra en konsulent, da dette danner grundlag for udarbejdelse af budgettet, og dermed fastsættelsen af tilsagnets størrelse.

Leje i forbindelse med afprøvning af tekniske hjælpemidler

Der kan gives tilskud til lejeudgiften, når der gennemføres et projekt om afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften. Er der i lejeaftalen en aftale om levering og afhentning af udstyret, kan der også gives tilskud til denne udgift. Skal der gives tilskud til afhentning af udstyret, skal denne udgift være betalt inden der er blevet anmodet om udbetaling af tilskuddet.

Der kan maksimalt gives tilskud til 3 måneders leje. Du kan ikke få tilskud til leje af den samme type eller tilsvarende udstyr mere end én gang.

Du må ikke have indgået den endelige aftale om leje af udstyr inden du har modtaget dit tilsagn, men du skal have indhentet et tilbud på projektet fra en udlejer af tekniske hjælpemidler, da dette danner grundlag for udarbejdelse af budgettet, og dermed fastsættelsen af tilsagnets størrelse.

Ekstern hjælp til udarbejdelse af ansøgninger og afrapportering

Vil du gerne have ekstern hjælp til at udfylde ansøgningen, anmode om udbetaling, udarbejde den faglige afrapportering og evt. holde styr på, om alle dokumenter til brug for dokumentation for ansøgningen og afrapporteringen er klar, så kan du få tilskud til, at din rådgiver eller konsulent hjælper dig.

Selvom du får hjælp til at udfylde ansøgningen, er det stadig dig som ansøger, der skal indsende den endelige online ansøgning, da det kræver login med din virksomheds NemID. Er alle skabeloner udfyldt og dokumenter indsamlet på forhånd, er det dog nemt at vedhæfte dem den online ansøgning.

Der gives tilskud til konsulentens løntimer eksklusiv moms. Det er en betingelse for tilskud, at den eksterne konsulent har en tilknytning til projektet. Du kan derfor ikke få en hvilken som helst ekstern konsulent til at udarbejde ansøgninger for dig. Det vil være den rådgiver/konsulent, der evt. også skal stå for et rådgivningsforløb, eller en anden rådgiver fra samme rådgivningsvirksomhed, som vil kunne yde tilskudsberettiget hjælp.

Udgifter til ekstern hjælp til udarbejdelse af ansøgninger, kan i modsætning til de andre tilskudsberettigede udgifter, godt være afholdt før din virksomhed modtager et tilsagn fra Arbejdstilsynet. Tilskuddet vil dog først blive udbetalt efter projektets gennemførelse, sammen med tilskuddet til resten af projektets udgifter. Det betyder også, at ekstern hjælp til udarbejdelse af ansøgninger kun er tilskudsberettiget i det tilfælde, hvor du opnår tilsagn om tilskud til dit projekt. Opnår du ikke tilsagn, skal du selv bære udgiften til konsulenten.

Sker der ændringer i dit projekt, fx at du ikke kan gennemføre projektet inden for den tildelte projektperiode, at du ikke kan gennemføre alle aktiviteterne i det godkendte projekt, der sker udskiftning af medarbejdere i det firma, der hjalp med at udfylde ansøgningen, skal du sørge for at orientere Arbejdstilsynet. Ændringer i dit projekt kan have indflydelse på, hvorvidt du stadig er berettiget til at modtage tilskud eller ej.

Rådgiverens eller konsulentens transportudgifter

Du kan få tilskud til din rådgiverens eller konsulentens transportudgifter ifm. projektet, når transportudgifterne fremgår specifikt af det tilbud du har modtaget fra konsulenten, og fremgår separat som en udgiftspost i det endelige regnskab.

Udgifter til revisor for projekter med tilskud på 250.000 kr. eller derover

Ansøger du om tilskud til et projekt, hvor tilskuddet bliver på 250.000 kr. eller derover, er der krav om revisorpåtegning af projektregnskabet. Du kan få tilskud til de timer revisoren bruger på at påtegne regnskabet. Udgifter til revisoren skal indgå i det budget, der indsendes med ansøgningen. Du skal derfor vedhæfte et overslag fra en revisor til din ansøgning for at kunne få udbetalt tilskud til revisorudgifter.

Henter PDF