G� til hovedindholdet

Hvordan er chrom 6 reguleret?

Der er i de danske arbejdsmiljøregler krav om, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer, herunder chrom-forbindelser, skal undgås.

Det betyder, at virksomheden som udgangspunkt altid skal vurdere, om det er muligt at erstatte det farlige stof eller materiale med stoffer og materialer, som ikke er farlige eller er mindre farlige (substitution). Hvis dette ikke er muligt, skal påvirkningen fra farlige stoffer og materialer fjernes eller begrænses mest muligt ved tekniske og organisatoriske tiltag. Det er også et krav, at der altid bruges egnede personlige værnemidler, fx åndedrætsværn og handsker, hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Chrom 6-forbindelser er kræftfremkaldende, og derfor er arbejde med chrom 6 og arbejde, hvor der er risiko for udsættelse for chrom 6, reguleret i Arbejdstilsynets kræftregler, der indeholder de strengeste regler om beskyttelse af de ansatte.

Det betyder blandt andet, at hvis brugen af chrom 6 ikke kan erstattes, skal der være lukkede anlæg, når det er teknisk muligt.

I EU’s kemikalieforordning REACH indgår en godkendelsesordning, som har til formål at sikre, at særligt problematiske stoffer gradvist erstattes af mindre farlige stoffer eller teknologier, efterhånden som der findes levedygtige økonomiske og tekniske alternativer. Godkendelsesordningen dækker blandt andet alle anvendelser af 17 chrom 6-forbindelser og fastsætter også en række krav til arbejdsmiljøet. Danske virksomheder, som anvender chrom 6, er underlagt disse godkendelser, som ofte er givet til den virksomhed, der er leverandør af chrom 6. I reglerne indgår et krav til leverandørens kunder om at indberette om sin anvendelse af chrom 6 til det Europæiske Kemikalieagentur.

Henter PDF