Gå til hovedindholdet

Hvilke oplysninger skal dispensationsansøgningen indeholde?

Før vi i Arbejdstilsynet kan gå i gang med at sagsbehandle jeres dispensationsansøgning, skal vi modtage de oplysninger, som fremgår af listen herunder. Det kan lette vores sagsbehandling, hvis I nummererer oplysningerne som nedenfor.

Oplysningerne skal give os et fyldestgørende billede af, hvordan I som virksomhed opfylder kravene om substitution og forebyggende foranstaltninger i alle led af arbejdet i den planlagte arbejdsproces. I kan evt. supplere jeres beskrivelse med billeder.

I skal være opmærksomme på, at vi først kan træffe en afgørelse, når sagen er fuldt oplyst. Det betyder, at vi kan få brug for at stille jer supplerende spørgsmål.

 1. Ansøgers navn, virksomhedsadresse og kontaktperson.
 2. Adressen på det sted, hvor sprøjtearbejdet skal udføres, med angivelse af om arbejdsstedet er fast eller midlertidigt/skiftende. I skal oplyse arbejdssted, afdeling, bygning, hal, beliggenhed af stor konstruktion eller lignende. Arbejdsstedet skal angives på et kort, som I vedlægger ansøgningen.
 3. Tidsperiode(-r) for sprøjtearbejdet.
 4. Udførlig beskrivelse af de emner, der skal overfladebehandles ved sprøjtearbejdet,
  herunder fx type, størrelse og vægt.
 5. Handelsnavn og sikkerhedsdatablade for alle komponenter i det malingssystem, som I planlægger at anvende. I skal oplyse kodenummereret for alle komponenterne. Hvis komponenterne skal blandes, skal I oplyse kodenummereret for det færdige, brugsklare produkt.
 6. Substitutionsredegørelse, inkl. kravspecifikationer for den færdige overflade og
  dokumentation for, at der ikke kan bruges mindre farlige produkter eller
  produktionsmetoder til at opfylde dem. Sidstnævnte kan fx være udtalelser fra
  forskellige leverandører, som har et bredt produktsortiment. Det skal oplyses i
  substitutionsredegørelsen, hvis den er udarbejdet af en anden part end den arbejdsgiver, der har ansvaret for de ansatte, der skal udføre arbejdet. Det kan fx være en rådgiver eller en projekterende part.
 7. Beskrivelse af arbejdsprocessen, herunder bl.a. klargøring, afslutning, sprøjtetyper og temperatur af produktet ved påføring.
 8. Antallet af personer, der skal udføre sprøjtearbejdet, samt uddannelsesbeviser for de pågældende personer.
 9. Beskrivelse af det sted, hvor I planlægger at udføre arbejdet. I skal oplyse om fx bygninger, inddækninger, arbejdsområder med undertryk, stilladser, afspærring, skiltning og nødudgange. I skal oplyse om antallet og placeringen af andre ansatte, der udfører arbejde samtidig i området, og hvilke arbejdsopgaver, de udfører. I skal også oplyse, hvad I har gjort for at begrænse antallet af personer i arbejdsområdet.
 10. Beskrivelse af tekniske hjælpemidler som fx procesventilation. Oversigtstegning af eventuelt ventilationsanlæg vedlægges. I skal angive, hvor paneler og kanaler for indblæsning og udsugning er placeret.
 11. Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger som fx personlige værnemidler og
  førstehjælpsudstyr. I skal oplyse handelsnavn, type og klassificering af åndedrætsværn, sikkerhedsdragt, handsker m.m. For handsker skal I desuden oplyse typen og tykkelsen af handskematerialet.
 12. Beskrivelse af velfærdsforanstaltninger og hvordan de er indrettet. I skal oplyse om placeringen af håndvask med ikke-håndbetjent vandhane med rindende, håndvarmt vand, og herunder hvad afstanden er fra håndvasken til det sted, hvor sprøjtearbejdet udføres. I skal oplyse om indretning og placering i forhold til arbejdsstedet af særskilt omklædningsrum, bruserum med koldt og varmt vand, toilet, håndvaske, spiseplads og eventuelle sluser, som ansatte skal igennem, når de forlader arbejdsstedet.
 13. Beskrivelse af arbejdsplan og instruktion. I skal oplyse om fx retningslinjer ved toiletbesøg og pauser i arbejdet, bl.a. spisepauser, begrænsning i arbejdstiden med værnemidler, opbevaring af materialer, afklædning af personlige værnemidler efter arbejdet, bortskaffelse af tom emballage m.m.
 14. Beskrivelse af hvilke planer og initiativer I har sat i gang eller vil sætte i gang, for at sprøjtearbejdet kan udføres uden dispensation (handleplan).
 15. Påtegning af arbejdsmiljøorganisationen. Hvis virksomheden ikke har pligt til at etablere en arbejdsmiljøorganisation, skal ansøgningen påtegnes af en repræsentant for de ansatte.
 16. Dato og underskrift.

Hvis I ansøger om fornyelse af en tidligere dispensation, skal I også oplyse, hvor langt jeres arbejde med at finde substitutionsalternativer er, eller hvor langt I er med andre initiativer, der kan betyde, at I kan udføre arbejdet uden dispensation.

Henter PDF