G� til hovedindholdet

Reaktioner

Kvalitetsprocedure G-201. Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, JF. Ikrafttræden: 23. marts 2007. Senest revideret: februar 2024 - fortsat under revision.

Disse supplerende retningslinier beskriver kort, hvilke reaktioner en virksomhed vil kunne modtage efter tilsyn. For yderligere uddybning af reaktionernes indhold, samt hvorledes afgørelserne skal formuleres, henvises der til kvalitetsprocedure for afgørelser.

Arbejdstilsynets reaktionstyper:

Strakspåbud hvor det er nødvendigt at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed

Du har konstateret en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, som udgør en overhængende, betydelig fare for de ansatte.

I denne situation indebærer strakspåbuddet, at der ikke må arbejdes videre, før problemet er løst, eller at brugen af en maskine, teknisk hjælpemiddel, en konstruktion, eller et stof eller materiale standses indtil den/de kan anvendes forsvarligt.

Påbuddet afgives i første omgang på besøgsrapporten, og der udarbejdes endelig skriftlig afgørelse inden 7 dage. Afgørelsen sendes til j-enheden.

Strakspåbud, hvor der foreligger en betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed

Du har konstateret en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, hvor der er en betydelig fare i en konkret arbejdssituation, men hvor faren ikke er overhængende.

Disse strakspåbud kan kræve én af følgende to ting:

  1. Strakspåbuddet kan kræve, at virksomheden iværksætter den endelige løsning straks.
  2. Strakspåbuddet kan kræve, at der skal træffes midlertidige foranstaltninger her og nu, for at imødegå den betydelige fare.

Strakspåbud hvor 1) formålet med afgørelsen vil forspildes, hvis der ikke træffes foranstaltninger straks eller 2) påbuddet kan efterkommes med det samme

Strakspåbud kan også afgives ved lovovertrædelser, hvor der ikke foreligger betydelig fare.

Det kan dreje sig om følgende situationer:

  1. Hvor formålet med afgørelsen vil forspildes, hvis der ikke træffes foranstaltninger straks.
  2. Hvor et påbud faktisk kan efterkommes med det samme eller inden for en kortere periode. Strakspåbud afgives i første omgang på besøgsrapporten, og der udarbejdes endelig skriftlig afgørelse inden 7 dage. Afgørelsen sendes til j-enheden.

Påbuddet skal efterkommes straks.

Påbud med frist
Påbud med frist gives ved lovovertrædelser, som ikke umiddelbart skal løses ved besøget. Påbuddet er skriftligt og sendes til j-enheden inden 14 dage efter tilsynet.

Problemet skal løses (dvs. afgørelsen skal efterkommes) indenfor fristen.

Undersøgelsespåbud

Undersøgelsespåbud afgives, når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil. Arbejdsgiveren skal lade foretage undersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Undersøgelsespåbuddet afgives, når der er konkret mistanke vedrørende forholdene i en virksomhed og som led i en mere generel undersøgelse eller løbende kontrol af forholdene i en branche eller lignende.

Ved undersøgelsespåbuddet får j-enheden påbud om at undersøge et arbejdsmiljøproblem.

Undersøgelsen skal være efterkommet indenfor en given frist.

Ved undersøgelsespåbud vedrørende psykisk arbejdsmiljø skal undersøgelsen foretages af en autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Påbuddet sendes til j-enheden.

Påtale

En påtale fastslår, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, men pålægger ikke virksomheden en handlepligt.

En påtale afgives,

  1. hvis virksomheden enten har iværksat den relevante forebyggelse før Arbejdstilsynet træffer afgørelse,
  2. hvis det pågældende arbejde ikke længere skal udføres, eller
  3. når afgørelsen vedrører overtrædelser af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter, hvor et påbud ikke kan påvirke eller ændre den fysiske byggeproces.

I disse situationer giver det ikke mening at påbyde virksomheden en handlepligt, hvorfor dette ikke sker.

Afgørelsen bruges fx

  • Når Arbejdstilsynet konstaterer en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, og virksomheden retter op på forholdet, inden Arbejdstilsynet træffer afgørelse herom.
  • Når Arbejdstilsynet ved en ulykkesundersøgelse konstaterer, at der i forbindelse med ulykken er begået en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, men der ikke kan afgives strakspåbud eller påbud med frist, fx fordi virksomheden allerede har iværksat den relevante forebyggelse, eller fordi det pågældende arbejde ikke længere udføres.

Afgørelsen sendes til j-enheden.

Henter PDF