Gå til hovedindholdet

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Når en medarbejder kommer til skade ved en ulykke i forbindelse med sit arbejde, skal du som arbejdsgiver anmelde ulykken. Det fremgår af arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven.

Regler om anmeldelse

Reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker fremgår af arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven med tilhørende bekendtgørelser for anmeldelse.

Som arbejdsgiver skal du senest 14 dage efter første fraværsdag anmelde en arbejdsulykke, hvis ulykken har medført arbejdsudygtighed/fravær fra din medarbejders sædvanlige arbejde ud over dagen for ulykken.

Du skal også anmelde ulykker som følge af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid.

Hvis arbejdsulykken ikke medfører fravær, men du alligevel vurderer, at din medarbejder kan være berettiget til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, skal du som arbejdsgiver senest 14 dage efter dagen for ulykken anmelde den til dit forsikringsselskab.

En bruger eller ejer af tekniske hjælpemidler mv. skal selv anmelde arbejdsulykker, der er sket ved brugen af disse, selvom arbejdet ikke udføres for en arbejdsgiver.

Skema over anmeldekriterier og frister
  Anmeldelse til forsikringsselskab/AES Anmeldelse til Arbejdstilsynet Anmeldefrist
Fravær/arbejdsudygtighed udover tilskadekomstdagen Ja Ja Senest 14 dage efter første fraværsdag
Intet fravær, men formodning om krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven Ja Nej Senest 14 dage efter ulykkesdagen
Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Ja Ja Samme frister som ovenfor
Ulykker ved brug af teknisk hjælpemidler, uden arbejdsgiver Nej Ja Senest 14 dage efter første fraværsdag

NOTE: Når det ved anmeldelse i EASY angives, om der er fravær og/eller, om der ved ulykker uden fravær ønskes vurdering efter arbejdsskadesikringsreglerne, sørger EASY-systemet for at anmeldelsen sendes til rette modtagere.

Myter om anmeldelse af arbejdsulykker

Der florerer en del myter om anmeldereglerne. En af myterne er, at det kun er de alvorlige ulykker med langt sygefravær, der skal anmeldes. Men det er ikke sandt. Selvom ulykken ligner en bagatel, er det vigtigt at overveje, om den skal anmeldes.

Se videoen herunder og få styr på, hvad der er sandt, og hvad der er falskt om anmeldelser.

Hvad betyder arbejdsudygtighed/fravær?

Arbejdsudygtighed og fravær

Arbejdsudygtighed er det samme som fravær og betyder, at medarbejderen ikke er eller vil være i stand til at udføre sit sædvanlige arbejde. Ved vurderingen af, om der er tale om fravær fra det sædvanlige arbejde, er det afgørende for anmeldepligten, om medarbejderen kan påtage sig sin sædvanlige arbejdsfunktion i fuldt omfang. Hvis medarbejderen ikke kan varetage sine normale arbejdsopgaver, skal ulykken anmeldes.

Det er ikke afgørende for, om der er tale om fravær, om medarbejderen faktisk har sygefravær dagen efter ulykken. Det afgørende for pligten til at anmelde er, om medarbejderen vil kunne varetage arbejdet med arbejdsskadens følger, såfremt dagen efter var en arbejdsdag. Det betyder, at hvis medarbejderen ville være sygemeldt som følge af en arbejdsulykke, men ikke sygemeldes, fordi det er weekend eller vedkommende har fri, så skal ulykken alligevel anmeldes.

Den dag, hvor ulykken indtræffer, tæller ikke med i vurderingen. Det er derfor uden betydning for pligten til at anmelde arbejdsulykken, om vedkommende på tilskadekomstdagen ikke kan genoptage sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang.

Hvis en arbejdsulykke alene har medført, at medarbejderen måtte gå hjem på ulykkesdagen, men dagen efter møder op og udfører sit sædvanlige arbejde, uden at der skal tages særlige hensyn, skal ulykken ikke anmeldes efter fraværskriteriet.

Sædvanlige arbejde

Hvad der forstås ved det sædvanlige arbejde, kommer an på en konkret vurdering. Det kan fx fremgå af en jobbeskrivelse, en ansættelseskontrakt eller af medarbejderens stillingsbetegnelse på virksomheden. Fraværet efter en arbejdsulykke medfører oftest, at medarbejderen ikke er tilstede og har sygefravær. Men der kan også være tale om, at vedkommende fortsat møder op og bliver sat til at løse andre opgaver, der tager hensyn til skadens følger (”skånearbejde”) eller midlertidigt arbejder på nedsat tid.

Arbejdsulykken skal anmeldes, hvis medarbejderen ikke i fuldt omfang kan udføre sit sædvanlige arbejde. Det betyder, at en arbejdsulykke er anmeldepligtig, hvis der er nogle af medarbejderens sædvanlige jobfunktioner eller arbejdsopgaver, medarbejderen ikke kan udføre.

Eksempler: skånearbejde

Eksempel 1:

En renovationsmedarbejder kommer til skade og kan i en periode ikke samle skrald, men udfører i stedet diverse opgaver på virksomhedens hjemmeadresse. Ulykken skal anmeldes, da vedkommende er fraværende fra sit sædvanlige arbejde.

Eksempel 2:

En tømrer falder og pådrager sig en forstuvning af højre håndled. Efter besøg på skadestuen er vedkommende tilbage på arbejde dagen efter. For at skåne hånden, bistår vedkommende med forefaldende administrativt arbejde. Ulykken skal anmeldes, da vedkommende ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde.

Tidspunkt for fraværet og anmeldepligt

Fravær fra det sædvanlige arbejde behøver ikke at følge umiddelbart efter ulykkeshændelsen. En arbejdsulykke skal anmeldes, selvom der først opstår fravær senere.

En skade konstateres i nogle tilfælde først et stykke tid efter den hændelse (ulykke), der var årsag til den. Fristen for anmeldelse regnes i så fald fra det tidspunkt, hvor skaden og et evt. fravær som følge af den konstateres.

En arbejdsulykke har medført fravær i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, hvis der er helt eller delvist fravær fra det sædvanlige arbejde efter, at skaden er konstateret. Det betyder, at anmeldepligten træder i kraft første gang, der er fravær fra det sædvanlige arbejde ud over tilskadekomstdagen. Fraværet kan være af kortere karakter – der er ikke krav om at det er en hel arbejdsdag. Det er altså tilstrækkeligt for, at arbejdsgiver har pligt til at anmelde ulykken, at medarbejderen dagen efter ulykken må gå hjem en time tidligere på grund af gener fra ulykken eller et par uger efter ulykken har fravær fra arbejdet, fordi vedkommende skal behandles for følgerne af ulykken.

Eksempel: senere fravær

Eksempel 1:

En socialrådgiver er blevet truet på livet af en tidligere klient i Socialcentret. Socialrådgiveren fortæller om begivenheden i teamet og forsøger i den følgende tid at varetage sine daglige opgaver. Efter henvisning til en psykolog for at få bearbejdet sin frygt for at møde klienten igen, melder vedkommende sig syg efter en uge. Ulykken skal anmeldes, selv om der ikke var fravær umiddelbart efter hændelsen.

Henter PDF