G� til hovedindholdet

Er der kemi i produktet?

REACH, sikkerhedsdatablade, eksponeringsscenarier og Arbejdstilsynets rolle.

REACH – registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier

REACH står for “Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals”. REACH er en EU-forordning, der fastsætter pligter for virksomheder i EU, der producerer, importerer, distribuerer eller bruger kemiske stoffer eller blandinger.

Registration: Virksomheder, der importerer eller fremstiller kemiske stoffer i EU, skal registrere stofferne hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).

Evaluation: Oplysningerne fra registreringen bliver brugt til at vurdere stoffernes farlighed. Vurderingen kan medføre, at et stof bliver optaget på ECHA’s kandidatliste og eventuelt senere bliver omfattet af ECHA’s godkendelsesordning:

Kandidatliste: Hvis stoffet vurderes at være særligt problematisk fx kræftfremkaldende, kan det blive optaget på ECHA’s kandidatliste.

Godkendelsesordningen: Hvis stoffet er særligt skadeligt for menneskers sundhed eller for miljøet, kan det senere blive omfattet af ECHA’s godkendelsesordning.

Authorisation: Virksomheder, der har brug for at bruge et stof fra godkendelsesordningen i sin produktion, skal have ECHA’s godkendelse. Ansøgning om godkendelse skal sendes indenfor de gældende tidsfrister - ellers bliver det forbudt at bruge stoffet.

REACH fastsætter også krav om, at leverandører af farlige stoffer og blandinger skal udarbejde og levere sikkerhedsdatablade. For visse stoffer er der desuden krav om, at leverandøren skal vedlægge et eksponeringsscenarie.

Sikkerhedsdatablade

Leverandørens sikkerhedsdatablad oplyser om det kemiske stof eller blandings egenskaber og farer. Sikkerhedsdatabladet skal desuden oplyse om de forholdsregler, man skal træffe, når man bruger stoffet eller blandingen i virksomheden.

Sikkerhedsdatablade skal gemmes i brugervirksomheden i 10 år efter den sidste anvendelse/levering af stoffet eller blandingen.

Arbejdsgiveren i brugervirksomheden har pligt at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere har adgang til sikkerhedsdatablade og eventuelle eksponeringsscenarier for de stoffer og blandinger, der bruges i virksomheden.

Eksponeringsscenarier for farlige stoffer

Brugere af kemiske stoffer kan modtage et eksponeringsscenarie sammen med sikkerhedsdatabladet.

Virksomheden er herefter forpligtet til at undersøge, om dens brug af stoffet er omfattet af et af de scenarier, der er beskrevet i eksponeringsscenariet. Hvis det er tilfældet, skal virksomheden anvende stoffet i overensstemmelse med de sikkerhedsforskrifter, der er beskrevet i scenariet. Virksomheden skal samtidig overholde den gældende arbejdsmiljølovgivning.

Hvis virksomhedens brug af stoffet ikke er omfattet af eksponeringsscenariet, kan brugervirksomheden:

  • Kontakte sin leverandør og bede om at få den konkrete brug optaget i stoffets sikkerhedsvurdering. Leverandøren kan så efterfølgende udarbejde et eksponeringsscenarie for den konkrete anvendelse.
  • Udarbejde en kemikaliesikkerhedsvurdering og rapport for den konkrete brug i virksomheden.
  • Finde end anden leverandør, der allerede har et eksponeringsscenarie, som omfatter virksomhedens brug af stoffet.

Læs eventuelt også om leverandørens udarbejdelse af eksponeringsscenarier.

Arbejdstilsynets rolle

Det er Miljøstyrelsen, der har det overordnede tilsyn med REACH i Danmark og som er den såkaldt kompetente myndighed for REACH i Danmark.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med dele af REACH-forordningen bl.a. afsnit IV og V:

  • At virksomhederne overholder kravene til udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier.
  • At virksomhederne videregiver oplysninger nedad i leverandørkæden for stoffer, hvor der ikke er krav om sikkerhedsdatablad, når der bl.a. tildeles et registreringsnummer for stoffet. Ligeledes har virksomheder pligt til at videregive oplysninger om bl.a. nye farlige egenskaber opad i leverandørkæden til deres leverandør.

Henter PDF