Gå til hovedindholdet

Kemi i produkter: Information i leverandørkæden

REACH, sikkerhedsdatablade, eksponeringsscenarier og Arbejdstilsynets rolle. Hvordan man sikrer at anvendelse af kemiske stoffer og blandinger sker sikkert.

REACH – registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier

REACH står for “Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals”. REACH er en EU-forordning, der fastsætter pligter for alle virksomheder i EU, der producerer, importerer, distribuerer eller anvender kemiske stoffer eller blandinger. Der er oprettet et fælles europæisk agentur (ECHA), der indsamler data på alle stoffer, der skal registreres under forordningen.

REACH fastsætter krav om, at leverandører af farlige stoffer og blandinger skal udarbejde og levere sikkerhedsdatablade. For stoffer, der anses for særligt problematiske og registreres i mængder på over 10 tons er der desuden krav om, at leverandøren skal vedlægge et eksponeringsscenarie.

Når der i REACH tales om stoffer og blandinger, så vil arbejde med disse stoffer og blandinger også være reguleret i Arbejdstilsynet bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Sikkerhedsdatablade

Leverandørens sikkerhedsdatablad oplyser om det kemiske stof eller blandings egenskaber og farer. Sikkerhedsdatabladet skal desuden oplyse om særlige forholdsregler, der skal træffes og de beskyttelsesforanstaltninger, der er nødvendige ved arbejde med stoffet eller blandingen i virksomheden. Sikkerhedsdatabladet er derfor et vigtigt udgangspunkt for den kemiske risikovurdering.

Du har pligt til at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere har adgang til sikkerhedsdatablade for de stoffer og blandinger, der bruges i virksomheden. I forbindelse med den kemiske risikovurdering skal du også have en liste over de kemiske stoffer og blandinger, som I anvender med henvisning til sikkerhedsdatabladet.

Hvis du vurderer, at der er fejl i sikkerhedsdatabladet, er du forpligtiget til at kontakte din leverandør – se afsnittet om information opad i leverandørkæden.

Eksponeringsscenarier for farlige stoffer

Når du er bruger af et kemisk stof kan du modtage et eller flere eksponeringsscenarier sammen med sikkerhedsdatabladet.

Et eksponeringsscenarie udarbejde for stoffer der anses for særligt problematiske og som importeres eller produceres i mængder over 10 ton pr. år.

Som det vigtigste beskriver eksponeringsscenariet retningslinjer for sikker brug af stoffet ved de beskrevne anvendelser.

Du er forpligtet til at undersøge, om din anvendelse af stoffet er omfattet af et af de vedlagte scenarier. Hvis det er tilfældet, skal du anvende stoffet i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i scenariet og som er afspejlet i sikkerhedsdatabladet. Du skal samtidig overholde den gældende arbejdsmiljølovgivning.

Hvis anvendelsen af stoffet ikke er omfattet af det vedlagte eksponeringsscenarie, kan I:

  • Kontakte jeres leverandør og bede om at få den konkrete anvendelse omfattet af stoffets kemikaliesikkerhedsvurdering. Leverandøren kan så efterfølgende udarbejde et eksponeringsscenarie for denne anvendelse
  • Udarbejde en kemikaliesikkerhedsvurdering og -rapport for den konkrete anvendelse hos jer
  • Finde en anden leverandør, der allerede har et eksponeringsscenarie, som omfatter jeres anvendelse af stoffet

Læs eventuelt også om leverandørens udarbejdelse af eksponeringsscenarier

Der er ikke krav om eksponeringsscenarier for blandinger, dog skal relevante oplysninger i eksponeringsscenarierne for de enkelte stoffer være afspejlet i sikkerhedsdatabladet for blandingen. Der skal desuden også være angivet en identificeret anvendelse af blandingen.

Som producent eller formulator indkøber du typisk stoffer og blandinger fra en række leverandører. De oplysninger, du får fra de forskellige leverandører, kan variere i format og i beskrivelsen af anvendelse og anvendelsesforhold.

Det er derfor nødvendigt at sammenholde oplysningerne fra de forskellige leverandører med henblik på at identificere og udvælge de oplysninger, du skal formidle nedad i leverandørkæden for din blanding.

Hovedmålet er at formidle de hensigtsmæssige anvendelsesforhold. Dette er de driftsbetingelser og beskyttelsesforanstaltninger, der er nødvendige for at beskytte menneskers sundhed og miljøet ved anvendelse af blandingen. Der skal i den forbindelse tages hensyn til bl.a. sammensætningen af blandingen, de farlige egenskaber forbundet med blandingen og de indgående stoffer samt en beskrevne anvendelse af blandingen.

Information opad i leverandørkæden

Når din virksomhed anvender stoffer og blandinger, er det afgørende at dele dine erfaringer med leverandørkæden for at øge informationsflowet opad i kæden, der gør du ved:

  • at formidle opad i leverandørkæden om oplysninger, der kan anfægte egnetheden af beskyttelsesforanstaltninger angivet i et sikkerhedsdatablad
  • at formidle nye oplysninger om stoffers/blandingers farlige egenskaber opad i leverandørkæden til leverandøren

Nye oplysninger kan være konstaterede negative virkninger på menneskers sundhed eller miljøet (f.eks. akutte sundhedsvirkninger på arbejdspladsen) eller dine eventuelle testresultater for stoffer og blandinger.

Denne bestemmelse i REACH er også med til at sikre, at de beskyttelsesforanstaltninger, du får oplyst i et sikkerhedsdatablad og/eller et eksponeringsscenarie, afspejler den aktuelle viden og er tilstrækkelige til at kontrollere risiciene. Den er også dit middel til at reagere på leverandørens anbefaling om foranstaltninger, der ikke er teknisk gennemførlige. Kort sagt bør du underrette leverandøren om enhver oplysning, der rejser tvivl om beskyttelsesforanstaltningernes tilstrækkelighed, da det vil bidrage til en bedre kvalitet af sikkerhedsdatabladene og et mere sikkert arbejdsmiljø.

Risikohåndteringsforanstaltningerne i punkt 8 i sikkerhedsdatabladet gælder alle identificerede anvendelser. Indeholder sikkerhedsdatabladets pkt. 8.2 ikke alle oplysninger om personlige værnemidler fx oplysning om handskemateriale, tykkelse og gennembrudstid på handsker, eller er egnet filter til åndedrætsværn m.m. ikke angivet, er det vigtigt at I informere jeres leverandør.

Arbejdstilsynets rolle

Det er Miljøstyrelsen, der har det overordnede tilsyn med REACH i Danmark og som er den såkaldt kompetente myndighed for REACH i Danmark.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med dele af REACH-forordningen bl.a. afsnit IV og V:

  • At virksomhederne overholder kravene til udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier
  • At producenter videregiver oplysninger nedad i leverandørkæden for stoffer og blandinger
  • At virksomheder videregiver oplysninger opad i leverandørkæden om bl.a. nye farlige egenskaber og stoffernes og blandingernes praktisk anvendelse
  • At vejlede virksomhederne i overholdelsen af REACH

Henter PDF