Gå til hovedindholdet

Arbejd sikkert med el på maskiner

Når man arbejder i nærheden af eller på spændingsførende dele på maskiner, er det vigtigt at afbryde for strømmen, inden arbejdet sættes i gang. Men nogle gange kan det være nødvendigt at åbne til de spændingsførende dele uden at afbryde strømmen, fx ved reparation og vedligeholdelse eller måling i forbindelse med fejlfinding.

Elektricitet kan være farlig

Selvom forsyningsadskilleren til maskinen er afbrudt og aflåst, kan der stadig være spænding på de elektrisk ledende dele. Det kan komme fra fremmed styrespænding, der kan være kondensatorer, batteri- eller reserveforsyninger, hvor berøring, lysbue og kortslutningsstrømme mv. kan være farlige.

Hvilke krav stiller Arbejdstilsynet?

Arbejdstilsynet stiller ikke krav om autorisation, når der arbejdes med elektricitet på maskiner, men man skal have tilstrækkelig faglig kompetence for, at arbejdet kan udføres sikkert. Der skal træffes foranstaltninger for at forhindre lysbuer, stød og kortslutning. Arbejdsgiveren skal sikre, at der føres et effektivt tilsyn med arbejdets udførelse herunder med, om de ansatte har forstået instruktionen og følger den.

Arbejdsgiveren skal fastlægge procedurer for arbejdets forberedelse og udførsel afhængig af arbejdets art og kompleksitet:

  • Spændingsløst arbejde. Altid, når det er muligt, skal der arbejdes spændingsløst. Det betyder, at stikproppen tages ud og sikres mod genindsættelse, eller forsyningsadskilleren afbrydes og aflåses, før der åbnes op til de dele, som kan være spændingsførende. Der skal tages højde for fremmed styrespænding og andre spændingskilder som kondensatorer, batteri- eller reserveforsyninger. Kompetence: Sagkyndig eller særlig instrueret.
  • Arbejde i nærheden af spændingsførende dele, fx måling ved lavt kortslutningsniveau. Kompetence: Sagkyndig eller særlig instrueret.
  • Arbejde i nærheden af spændingsførende dele, fx måling hvor kortslutningsstrømmen kan nå et farligt niveau. Kompetence: Sagkyndig.
  • Arbejde på spændingsførende dele. Generelt og hvor kortslutningsstrømmen kan nå et farligt niveau forudsættes, at arbejdet udføres af en sagkyndig person, som har modtaget fornøden oplæring. Oplæringen skal give viden og erfaring til at analysere risici og undgå de farer, som elektricitet kan skabe og gøre personen i stand til at vurdere og undgå de farer, hvor kortslutningsstrømmen kan nå et farligt niveau. Kompetence: Sagkyndig + særligt udpeget af arbejdsgiveren + oplært. Oplæringen skal bibringe personen viden og erfaring svarende til DS/EN50110-1.

Beskrivelse af kompetencer

  • Ved særligt instrueret forstås en person, der er særligt udpeget af arbejdsgiveren, og som er tilstrækkeligt rådgivet i at undgå de farer, som elektricitet kan skabe. Arbejdsgiveren skal sikre, at der føres effektiv kontrol med den særligt instruerede.
  • Sagkyndig er i denne sammenhæng en person med relevante kvalifikationer på samme niveau som DS/EN50110-1, og som har viden og erfaring til at analysere risici og til at undgå farer, som elektricitet kan skabe. Det kan fx være elektriker, el-installatør, maskinmester, industriinstallatør, stærkstrømstekniker eller ingeniør.
  • Speciel uddannelse til arbejde på strømførende dele kan opnås gennem kursusudbyder e.l. Når kortslutningsstrømmen kan opnå et farligt niveau, skal oplæringen være på samme niveau som DS/EN50110-1 med både teoretiske og praktiske øvelser. Kortslutningsstrømmen kan nå et farligt niveau, når eksempelvis forsikring er større end 63A.

Bestemmelser om arbejde i nærheden af eller på spændingsførende dele

Følgende bestemmelser kan anvendes, når der arbejdes med el på maskiner:

  • DS/EN 50110-1 og for maskiner, hvad angår uddannelseskravet, se standardens pkt. 6.3.2.
  • Alternativt kan Sikkerhedsstyrelsens Stærkstrømsbekendtgørelse, afsnit 6, Elektriske installationer kap. 63 forsat anvendes i overgangsperiode på 2 år frem til 1. juli 2019.

Relevante arbejdsmiljøregler

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Vær især opmærksom på:

§ 11. kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene
§ 13 ved udførelsen af arbejdet skal det sikres at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko ulykker hidrørende fra elektrisk strøm
Kapitel 4 om oplæring og instruktion.

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet - AT-vejledning 1.7.1

Sidst revideret: 7. april 2022

Henter PDF