Gå til hovedindholdet

Førstehjælp

Som arbejdsgiver skal du sørge for, at de medarbejdere, der har været involveret i en alvorlig voldsepisode har adgang til fysisk og psykisk førstehjælp. Det gælder både de, der har været direkte udsat for vold og de, der var vidner til episoden.

Den psykiske førstehjælp er ikke terapi eller behandling (psykologisk krisehjælp), men består af handlinger, der skal vise, at medarbejderen ikke er overladt til sig selv.

Den voldsramte har måske ikke overskud til selv at henvende sig for at søge hjælp og støtte, så derfor er det vigtigt, at den person, der skal hjælpe med at give psykisk førstehjælp, selv er opsøgende.

Det er også vigtigt, at kollegerne bliver orienteret om voldsepisoden, og at der forventeligt vil kunne komme reaktioner fra de involverede kollegaer.

Medarbejdere skal oplæres i førstehjælp

Hvis der er risiko for alvorlige voldsulykker, skal du som arbejdsgiver udpege de personer på arbejdspladsen, der skal stå for fysisk og psykisk førstehjælp. Disse hjælpere skal have den nødvendige oplæring, udgøre et tilstrækkeligt antal og råde over passende materiel. Det kan fx være førstehjælpskasse og tæpper.

Medarbejderne skal kende indholdet af arbejdspladsens førstehjælpsforanstaltninger.

Gode råd til hjælperen

Når der skal gives psykisk førstehjælp, skal hjælperen:

  • Skabe ro omkring den voldsramte, fx ved at skærme af for nysgerrige og finde et egnet lokale.
  • Tage styringen, bevare overblikket og tale klart og tydeligt.
  • Lytte venligt, tålmodigt og nærværende til den voldsramte, der kan have behov for at fortælle om episoden flere gange.
  • Give korte beskeder om, hvordan voldsepisoden bliver håndteret på arbejdspladsen.

Hjælperen skal derimod ikke:

  • Spørge til og tolke på den voldsramtes følelser og oplevelser.
  • Tale om egne erfaringer.
  • Være belærende, omklamrende eller bagatelliserende.
  • Give urealistiske løfter. 

Inden den voldsramte tager hjem

Som arbejdsgiver bør du sørge for, at nogen følger op på den voldsramtes tilstand, inden vedkommende tager hjem. Hvis den voldsramte er for chokeret eller omtåget, er det vigtigt, at hjælperen sørger for, at han eller hun bliver kørt hjem.

Du skal også overveje, om der skal laves aftaler med den voldsramte om forløbet for de kommende dage og uger. Der kan fx være behov for sygemelding eller lægebesøg.

Det kan være en god idé at give den voldsramte skriftligt materiale om forventelige reaktioner og om, hvilke reaktioner vedkommende skal være opmærksom på i forhold til at kontakte egen læge, psykolog eller fx en psykiatrisk skadestue.

Synlig information

Det kan være nyttigt at udarbejde en liste med telefonnumre på de medarbejdere, der skal stå for den fysiske og psykiske førstehjælp, samt på alarmcentral og politi, og hænge listen op et sted, hvor den er synlig for alle medarbejdere. Det kan også være en god ide, at de enkelte medarbejdere tager stilling til, hvilke kolleger de ønsker at få hjælp fra i en krisesituation, og hvilke pårørende der skal underrettes i tilfælde af voldsepisoder.

Henter PDF