Gå til hovedindholdet

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

De arbejdspladser, hvor der typisk vil være risiko for vold uden for arbejdstid, er dem, hvor der i forvejen er risiko for vold i arbejdstiden. Det kan fx være arbejdspladser, hvor man arbejder med mennesker, der er udadreagerende, eller hvor man udfører kontrol- eller myndighedsopgaver.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Du skal som arbejdsgiver sikre, at forebyggelsen tager højde for, hvad det konkrete arbejde betyder for risikoen for vold i arbejdet og for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.

Når du skal vurdere risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden, kan det indgå:

  • At der tidligere har været medarbejdere, der har været udsat for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.
  • At det er kendt, at borgere kan blive vrede, fx over medarbejdernes handlinger eller beslutninger, og at disse medarbejdere kan forvente at møde borgerne uden for arbejdstiden.
  • At der er medarbejdere, som i arbejdstiden er blevet udsat for trusler om vold uden for arbejdstiden. 

Hvis du vurderer, at der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, har du pligt til at sikre, at arbejdet bliver planlagt og udført, så risikoen minimeres.

Din vurdering skal foretages i forbindelse med den almindelige vurdering af arbejdsmiljøet, fx i APV-arbejdet og i den daglige planlægning af arbejdet. Har arbejdets karakter og arbejdsfunktionerne fx betydning for risikoen? Og har arbejdsmetoder og den måde, arbejdet er tilrettelagt på, indflydelse på risikoen?

APV - arbejdspladsvurderinger

Løbende vurdering af risikoen

Som arbejdsgiver er der også krav til dig om, at du løbende skal vurdere risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid. Dette indebærer bl.a., at du skal revurdere og om nødvendigt justere forebyggelsen af arbejdsrelateret vold på arbejdspladsen både i og uden for arbejdstid. Det kan fx være efter konkrete episoder med vold i eller uden for arbejdstid.

For at leve op til dette skal du følge de samme generelle principper for forebyggelse, som gælder inden for arbejdstiden. I mange tilfælde vil forebyggelse af vold, der finder sted i arbejdstiden, også kunne forebygge vold, der finder sted uden for arbejdstiden. En hensigtsmæssig konflikthåndtering vil fx mindske risikoen for, at borgere udøver vold mod medarbejdere, både i og uden for arbejdstiden.

I nogle jobtyper vil det også være muligt at indføre særlige tiltag, der specifikt går ud på at mindske risikoen for, at medarbejdere udsættes for vold uden for arbejdstiden. Det kan fx ske ved, at borgerne ikke får kendskab til medarbejdernes efternavne, så det bliver vanskeligere for dem at opspore medarbejderne uden for arbejdstid.

Vejledning af dine medarbejdere

Hvis der er risiko for, at dine medarbejderne bliver udsat for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden, skal du desuden sikre, at der bliver lavet retningslinjer for og vejledt i, hvordan dine medarbejdere på en hensigtsmæssig måde kan håndtere tilløb til og episoder med vold uden for arbejdstiden. Retningslinjerne og vejledning kan fx handle om:

  • Hensigtsmæssig samtaleteknik, konfliktforebyggelse og konfliktnedtrappende kommunikation.
  • Hvordan medarbejderne kan se og handle hensigtsmæssigt på advarselssignaler fra potentielt voldelige borgere.
  • Konkret adfærd under optrappede arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstiden.
  • Hensigtsmæssig håndtering af trusler og anden krænkende adfærd fremsat digitalt, fx i sms, på e-mail, hjemmesider eller sociale medier. 

Som arbejdsgiver skal du ikke instruere om eller på anden måde gennemføre tiltag i forhold til medarbejdernes private forhold eller ageren i fritiden, fx medarbejderes valg af transportvej, boligforhold, indkøbsvaner, hobby og familieforhold.

Selvom du har vejledt dine medarbejdere, er de ikke forpligtet til at følge denne, fordi du som arbejdsgiver ikke har beføjelser til at give instrukser til dine medarbejdere om deres fritid.

Hjælp til politianmeldelse

Hvis en voldsepisode sker uden for arbejdstiden, er den skadelidte selv ansvarlig for en eventuel anmeldelse til politiet. Men hvis du som arbejdsgiver får kendskab til en arbejdsrelateret voldsepisode uden for arbejdstid, har du pligt til at tilbyde din medarbejder bistand til at anmelde volden til politiet, hvis vedkommende ønsker det. Du er dog ikke forpligtet til at være opsøgende i forhold til at finde ud af, om episoden har fundet sted.

Læs mere om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid - Bekendtgørelse 1504 - 2015 - med senere ændringer

Arbejdsvold, trusler og chikane i fritiden - guide til forebyggelse og håndtering - Socialt Udviklingscenter (SUS)

Redskab: Forebyg og håndtér arbejdsvold i fritiden - Social Udviklingscenter (SUS)

Henter PDF