Gå til hovedindholdet

De generelle forebyggelsesprincipper

Alt arbejde skal planlægges og tilrettelægges efter de generelle forebyggelsesprincipper, så det kan foregå sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Som arbejdsgiver skal du sikre, at dine ansattes arbejde bliver planlagt og tilrettelagt på en måde, så det kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det betyder, at arbejdet skal udføres under hensyn til de generelle, obligatoriske forebyggelsesprincipper. Principperne skal sikre, at forebyggelsen er effektiv, og at der altid vælges de mest effektive tiltag.

De konkrete tiltag kan variere fra det ene arbejdsmiljøområde til det andet.

Generelle forebyggelsesprincipper

  1. Forhindring af risici
  2. Evaluering af risici, som ikke kan forhindres
  3. Bekæmpelse af risici ved kilden
  4. Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet
  5. Hensyntagen til den tekniske udvikling
  6. Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt
  7. Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold sociale relationer og påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet
  8.  Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse
  9. Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne.

Kilde: Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 af 29. oktober 2018 om arbejdets udførelse

De generelle forebyggelsesprincipper er en implementering af artikel 6, stk. 2 i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

Effektiv forebyggelse

Eksempler på tiltag: Psykisk arbejdsmiljø

Bilag 1 i bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø:

1 - Forebyggende tiltag og generelle forebyggelsesprincipper

Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder skal gennemføre en APV, dvs. en arbejdspladsvurdering. APV'en gør det nemmere at vælge den mest effektive forebyggelse:

Arbejdspladsvurdering (APV)

Henter PDF