G� til hovedindholdet

Til dig der oplever/har oplevet seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv.

Krænkende handlinger fra borgere, kunder mv. kan komme til udtryk på mange forskellige måder, fx i form af mobning, ydmygelser og nedværdigende behandling, sårende bemærkninger, latterliggørelse, krænkelser af seksuel karakter, ubehagelige drillerier og trusler.

Handlingerne kan forekomme både inden for og uden for arbejdstiden og digitalt, fx på sociale medier. Krænkende handlinger kan både være enkeltstående hændelser og gentagne episoder, samt være både bevidste og ubevidste handlinger. Det kan være svært at skelne mellem bevidste og ubevidste handlinger, men uanset hvad, kan adfærden være en belastning.

Stol på, hvad du selv oplever

Sager om krænkende handlinger kommer ikke altid frem i lyset og bliver ikke håndteret og forebygget som et arbejdsmiljøproblem på virksomheden. 

Der kan være mange årsager til, at man vælger at holde sine oplevelser for sig selv. Det kan fx være fordi:

 • man er i tvivl om det man har oplevet er krænkende handlinger,
 • man bebrejder sig selv,
 • man har skyldfølelse,
 • man er bange for, at kollegaerne vil stemple borgeren negativt, eller at de ikke tager ens følelser alvorligt.

Det kan være meget forskelligt, hvad man oplever som en krænkende handling, da alle har forskellige grænser. Det er derfor vigtigt, at du stoler, på hvad du selv oplever. Selvom det kan være svært, så er det vigtigt at sige fra og tale med nogen om det.

Det kan du gøre

 • Tag din egen oplevelse af situationen alvorligt
 • Hold fast i, at du ikke selv var skyld i, at de krænkende handlinger fandt sted. Krænkende handlinger fra borgere, kunder mv. er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, der skal håndteres og forebygges i fællesskab.
 • Tal med andre om dine oplevelser fx kolleger, ledelse, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant
 • Sørg for, at episoden/episoderne bliver registreret på arbejdspladsen. Det kan være et vigtigt grundlag for arbejdet med forebyggelse og håndtering.
 • Skriv hændelser ned og gem evt. sms, mail eller lignende for at:
  • Dokumentere hændelserne i forhold til fx ledelsen, fagforening, Arbejdstilsynet og evt. politianmeldelse, arbejdsskadesag eller retssag  
  • Skabe overblik over, hvad der foregår

Bevar roen

Der kan være særlig risiko for at blive udsat for krænkende handlinger, hvis du arbejder med mennesker, fx i job, hvor du er ansat til at drage omsorg for, servicere eller hjælpe borgere, kunder mv. Der kan dog også være tale om krænkende handlinger fra eksterne samarbejdspartnere.

Risikoen kan bl.a. opstå:

 • hvor der bliver stillet krav om en bestemt adfærd hos borgere, kunder mv., som de ikke kan acceptere eller magte,
 • når du i dit job har en kontrolfunktion ift. borgeren, kunden mv., eller
 • når du bliver nødt til at nægte borgere, kunder mv. noget, de gerne vil have.

Den krænkende adfærd kan være udtryk for, at borgere, kunder mv. oplever manglende respekt eller omsorg, føler sig presset eller ikke føler sig forstået. Krænkende handlinger kan også ske, når borgere, kunder mv. er påvirket af alkohol, medicin eller andre stoffer.

Det kan du gøre

 • Følg arbejdspladsens retningslinjer for håndtering af vold (herunder krænkende handlinger fra borger, kunde mv.).
 • Forsøg at bevare roen, sig tydeligt fra og kommuniker på en konfliktnedtrappende måde.
 • Få fat i en kollega eller leder til at hjælpe i situationen.
 • Kom hinanden til undsætning, hvis det er muligt uden at bringe sig selv i fare.

Søg støtte

At være udsat for krænkende handlinger kan, afhængig af den konkrete situation, være en stor belastning og indebære en risiko for sikkerhed og sundhed.

Det er normalt at reagere på krænkende handlinger med symptomer på mistrivsel, fx oplevelse af magtesløshed, lavt selvværd, anspændthed, angst, vrede, søvnproblemer, uro, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, oplevelse af skyld og skam og chok.

Det er derfor vigtigt, at du søger støtte og hjælp til at håndtere situationen. Husk, at krænkende handlinger fra borgere, kunder mv.  er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, der skal håndteres og forebygges i på arbejdspladsen.  

Det kan du gøre

 • Hold fast i, at du ikke selv var skyld i, at de krænkende handlinger fandt sted.
 • Tal med andre om dine oplevelser fx venner, familie, kolleger, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant og ledelsen.
 • Tag imod evt. tilbud om støtte og hjælp som din arbejdsplads kan tilbyde.
 • Søg støtte og hjælp til at håndtere situationen. Der er mange aktører, der kan hjælpe dig på forskellige måder. (SE FIGUR)
Dig der oplever krænkende handlinger, Venner/familie, Kolleger, Ledelse, Tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, Fagforening, Evt. juridisk hjælp, Egen læge, Evt. psykologhjælp, Kommunale tilbud

Du kan få hjælp til at håndtere og forebygge de krænkende handlinger.

 • Ledelsen, kan fx hjælpe dig ved at gribe aktivt ind, registrere episoden/episoderne internt og evt. politianmelde, sørge for passende hjælp og støtte, styrke indsatser for forebyggelse af krænkende handlinger fra kunder, borgere mv., herunder instruktion og klare retningslinjer. Til dig som arbejdsgiver/leder
 • Arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, kan fx hjælpe dig med at tage sagen op over for ledelsen, understøtte med viden om krænkende handlinger, kommunikation og konflikthåndtering, og gøre opmærksom på evt. mangler i forebyggelsen. Til dig som arbejder med arbejdsmiljø
 • Kolleger, kan fx støtte dig i at håndtere situationen, hjælpe med at kontakte din arbejdsmiljørepræsentant/tillidsrepræsentant/ledelse, efterlyse dialog og retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger fra borgere, kunder mv.
 • HR/Arbejdsmiljøafdeling, kan fx hjælpe dig med hvilke tilbud for støtte arbejdspladsen kan tilbyde. Til dig som arbejder med arbejdsmiljø
 • Fagforeningen, kan fx rådgive dig i forhold til netop din situation og i forhold til at få taget problemet op på arbejdspladsen, hjælpe dig med en evt. anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet og/eller politi (fx ved grov chikane).

Du kan få hjælp til at håndtere fysiske og/eller psykiske symptomer på mistrivsel og helbredsproblemer

 • Din egen læge, kan fx vejlede dig om håndtering af evt. symptomer, vurdere om der er behov for sygemelding, vurdere om sagen skal anmeldes som en arbejdsskade, henvise videre.
 • Psykologhjælp, fx via sundhedsforsikring, fagforening, kommunen eller selvbetaling. På din arbejdsplads kan der være aftaler med eksterne, som giver dig mulighed for gratis og anonym psykologhjælp.
 • Psykiatrifondens hotline (TLF) og Livlinjen (TLF), kan fx hjælpe dig med anonym og professionel rådgivning hvis du har det psykisk svært, er i krise eller har tanker om selvmord.

Du kan få hjælp til at håndtere andre forhold

 • Kommunen kan fx hjælpe dig med sygedagpenge og at komme godt tilbage i arbejde efter sygemelding.
 • Advokatvagten/retshjælpen kan fx hjælpe dig med gratis juridisk rådgivning til næsten alle type sager.
 • Politiet, kan fx hjælpe dig med anmeldelse af hændelsen.

Hvad kan Arbejdstilsynets Hotline om krænkende handlinger hjælpe dig med?

 • Vejlede om håndtering af den konkrete situation
 • Modtage en klage over arbejdsmiljøet

Ring 70 22 12 80

Du kan læse mere om Arbejdstilsynets Hotline

 

 

Henter PDF