Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtningsfare fra gangbro

Østre Landsrets dom afsagt den 27. marts 2017 af 14. afdeling i Ø.L S-2894-16.

Udskrift af dombogen for retten i Odense

Dom afsagt den 26. september 2016 af retten i Odense, 2. afdeling

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

T A/S er tiltalt for overtrædelse af lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, om arbejdsmiljø, med senere ændringer § 38, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, stk. 2 og stk. 6 (den daværende stk. 4), jf. § 86 og bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse med senere ændringer § 13, nr. 1, jf. § 30, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 jf. bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 om skiftende arbejdssteders indretning § 1, stk. 1 og § 5, stk. 1, jf. § 18 nr. 1 ved at arbejdet med trækning af kabler i teknikrum i en etageadskillelse på virksomheden, den 13. april 2015 ikke var planlagt, tilrettelagt og blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der under arbejdet, ikke var truffet effektive foranstaltninger mod nedstyrtning, idet to ansatte, Ansatte A og Vidne 3 Husseine, anvendte en gangbro, hvor der ikke var rækværk, hvorved Ansatte A trådte ved siden af gangbroen og styrtede igennem isolering og loftsplade ca. 2,50 meter ned på den underliggende etage, hvorved han pådrog sig alvorlig skade på helbredet i form af brud på armen.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Vidne 1 har som vidne forklaret, at han arbejder som områdeleder og er den, der sætter arbejdet i gang. Hans nærmeste chef hedder Chef A.

Vidne 2 var chef for Odense afdelingen og for arbejdet hos Virksomheden. Da ulykken skete, var T A/S i gang med kabling rundt i hele fabrikken. Han var selv kommet i virksomheden i 20 år og havde været rundt for at vise Vidne 3 arbejdet. Ulykken skete mellem to etager. Der var en gangbro, og kabelpakkerne lå på den ene side af gangbroen. Der var ingen advarsel om, at loftet ikke kunne bære. Han var godt klar over, at loftet ikke kunne bære. Vidne 3 var vant til arbejdet og kendte til faren. Vidne 3 ved, at man ikke skal træde ved siden af gangbroen, så det var ikke et samtaleemne. Vidne 3 bad om assistance, og afdelingen i Odense udpegede hjælpen. Det var en praktikant fra Teknisk skole. Vidnet forklarede, at han primært holder til i Jylland, og derfor ikke ved noget om den pågældende person. Han ved dog, at det var en finne. Der var ingen skilte. Det plejer der ikke at være. Han har ikke ser skilte med "faldfare" de steder, han er kommet. Det bliver taget for givet, at man skal gå på gangbroen. Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, forevist bilag 1.15, billede 2, at han kender gangbroen. Der er en lille lem til venstre på billedet. Det er der man kommer ud på trappen. Rækværket var nyt. Det blev sat op efter ulykken, man skulle gå lidt foroverbøjet. Gangbroen var ca. 1, 5 m bred. De skulle trække kabler til højre for gangbroen ned til et serverrum. Han har set mange gangbroer, og det er meget sjældent, at man ser rækværk eller skilte. Forevist bilag 1.9, billede 1 forklarede vidnet, at der er et billede af de plader, der udgjorde det nedsænkede loft. Det er almindelig viden, at de ikke er bærende. Forevist samme bilag, billede 3 forklarede vidnet, at samlingerne ingen bæreevne har. Der findes sikkerhedskurser og på dem gennemgår man blandt andet reglerne om arbejdet med lifte og stiger, men ikke gangbroer. Man tager for givet, at ingen går ved siden af gangbroen. Vidnet mente, at der ikke var forskel på en dansk og en finsk praktikant. Praktikanten havde arbejdet hos Virksomheden i en måneds tid.

Vidne 2 har som repræsentant for T A/S forklaret, at han dengang var ansvarlig for Odense afdelingen og andre satellitter. Nu har han fået et større ansvarsområde. Det var IT-afdelingen, der havde taget opgaven ind, og vidnet havde ikke direkte ansvar herfor. Praktikanten, Ansatte A var led i en udvekslingsaftale mellem det danske og finske skolevæsen. Han skulle være i virksomheden i ca. 4 uger og kigge dem over skulderen og lave forefaldende arbejde. Han havde været på arbejdspladsen i ca. 3 uger, da ulykken skete. Når nye ansatte starter, gennemgår de specifikke regler, der vedrører virksomheden som for eksempel hygiejne, truckkørsel etc. De er særlig opmærksomme, hvis det er unge mennesker. De har materiale på engelsk, som vidnet i loggen har set, at praktikanten, Ansatte A har fået udleveret og har gennemlæst. Det er materiale lavet af Virksomheden, der specifikt omhandler virksomheden og deres særlige forhold. Det er et materiale, som alle eksterne skal læse igennem. Der står ikke noget i materialet om gangbroer. Det er ikke beskrevet. Vidnet var bekendt med at der blev foretaget arbejdet på gangbro. Han har set gangbroer, men ved ikke, hvordan de rent faktisk bliver konstrueret. Han ved ikke, om det hos Virksomheden har været overvejet at orientere om gangbroer. Han har ikke selv overvejet det. Han er selv uddannet elektriker med en overbygning som leder. Det er helt almindeligt at bruge gangbroer. Han har ikke andre steder set gangbroer afskærmet eller med advarselsskilt. På den konkrete gangbro var der lysapparaturer på hele strækningen og arbejdet foregik helt inde langs væggen ved kabelbakken. I princippet havde man ikke noget at gøre i den anden side. Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at man kan arbejde fra stiger i op til ca. 2, 5 m højde, hvorefter man skal have hjælp af en "fodmand".

Vidne 3 har som vidne forklaret, at han var ansat i 2015 i ca. 4 måneder i begyndelsen af året. Han var ansat som elektriker. Hans chef hed Chef A. På tidspunktet for ulykken skulle han trække kabler. De startede med at trække kabler i hallen. Der brugte de lift, da de skulle op i 6- 7 meters højde. Han arbejdede sammen med den finske praktikant, Ansatte A. Da de var færdige i hallen, var det sidst på dagen, og han ville vise praktikanten, hvor de skulle trække kabler dagen efter. Praktikanten skulle bare se, hvor de skulle arbejde. Det var ikke meningen, at de skulle lave noget arbejde på det tidspunkt. Han havde selv været der tidligere og ville vise praktikanten, hvor det var. De snakkede ikke om gangbroen. De havde ikke talt om, at praktikanten ikke måtte træde ved siden af gangbroen. Gangbroen var bred nok til at gå på. De havde ikke talt om, at loftet ikke kunne bære. Ingen havde fortalt vidnet dette, men han vidste godt, at loftet ikke kunne bære. De kom op og tændte lyset. De gik den vej, de også skulle arbejde. Der er på første sal en låge/lem, som de kravlede ind af. Han tændte lyset. Der var lys nok. Han hørte noget larm og vendte sig om og så praktikanten i luften. Larmen stammede fra loftet, som styrtede ned og praktikanten, der råbte, men det var for sent for vidnet at reagere og få fat på ham. Vidnet forklarede, at ingen vejledte dem, og han vejledte heller ikke praktikanten. Han havde tænkt, at praktikanten var vejledt om arbejdet, da han blev sat til at hjælpe. Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at standarden var fin nok på stedet. Han har set mange steder, hvor standarden ikke var så god.

Vidne 4 har som vidne forklaret, at han arbejder for Arbejdstilsynet og var på uheldsstedet. Der var en gangbro, som var i hvert fald 1 m. Der var ikke fuld ståhøjde, så man skulle stå lidt foroverbøjet. Der var rimelig belysning og man kunne sagtens orientere sig. Loftet under gangbroen bestod af loftsplader og der var ikke andet, der støttede på det sted, hvor praktikanten styrtede ned. Der var ingen advarsel. Han gav et strakspåbud for at sikre, at ulykken ikke skulle gentage sig. Der skulle være en afmærkning, så man ikke trådte ved siden af gangbroen. Et skilt havde ikke været nok. I Arbejdstilsynets vejledning fremgår det, at man skal sikre mod nedstyrtningsfare, hvis man arbejder i højden. Vidnet mener, at "arbejde i højde" kan starte forholdsvis lavt, men at det er afhængigt af konkrete omstændigheder herunder underlaget etc. Han mener, at der ved to meter er krav om at sikre mod nedstyrtning. Vidnet ved ikke, om det er sædvanligt med advarsler ved gangbroer. Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at det af vejledningen fremgår, at man skal hindre fald fra højde på byggepladser. Forevist billederne i bilag 1.9 og bilag 1.10 forklarede vidnet, at han ikke kan huske, om han tog billederne med blitz. Hvis der sker personskade, vil det være en grov overtrædelse. De samler information ind på uheldsstedet, hvorefter dette sendes til deres jurist. Der har været fremlagt politiets rapport fra uheldsstedet med oplysninger om uheldet og skader på Ansatte A, fotos fra ulykkesstedet samt strakspåbud fra Arbejdstilsynet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten lægger til grund, at der inden arbejdet udførelse ikke blev givet en instruktion af praktikanten, Ansatte A, og at han ikke blev gjort opmærksom på, at han ikke kunne gå udenfor gangbroen, da loftet ikke kunne bære. Uagtet at flere af firmaets ansatte mente, at dette var indlysende, finder retten, at der med hensyn til en forholdsvis ung mand fra et fremmed land er særlig grund til at sikre, at han er opmærksom på farlige steder og bliver instrueret i overensstemmelse hermed, så ulykker undgås. T A/S har på denne baggrund ikke tilrettelagt, planlagt og udført arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. T A/S kendes skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 80.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, stk. 2 og stk. 6, jf. § 86 og bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse med senere ændringer § 13, nr. 1, jf. § 30, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 om skiftende arbejdssteders indretning § 1, stk. 1 og § 5, stk. 1, jf. § 18 nr. 1.

Retten har lagt vægt på at det er en større virksomhed på over 100 ansatte, samt at ulykken medførte knoglebrud.

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på 80.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af dombog for Østre Landsret

Dom afsagt den 27. marts 2017

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

Dom afsagt af Retten i Odense den 26. september 2016 er anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Tiltalen er berigtiget således, at "bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 ... § 18, nr. 1 ", er ændret til: "bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 ... § 18, stk. 1, nr. 1".

Forklaringer

Der er i Landsretten afgivet supplerende forklaring af Vidne 2 som repræsentant for tiltalte og vidnet Vidne 3. De i byretten af vidnerne Vidne 1 og Vidne 4 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Vidne 2 har forklaret bl.a., at de talte om strakspåbuddet både internt i T A/S og med deres kunde Virksomheden. Han var ikke enig i, at der skulle være givet påbud, og som han erindrer det, var dette også kundens opfattelse. T A/S påklagede ikke påbuddet, da det var kunden, som skulle efterleve det, og T A/S ville derfor ikke blande sig.

Praktikanten Ansatte A var grunduddannet som elektriker, og han havde gennemgået grundforløb om at begå sig på arbejdspladser og haft tidligere praktikforløb. Skolen havde oplyst, at Ansatte A var instrueret i det arbejde, han skulle lave, ligesom han var instrueret således, at han kunne færdes på arbejdspladsen.

Som det fremgår af udvekslingsaftalen, havde T A/S ansvaret for Ansatte A, og selskabet skulle sørge for at give ham de nødvendige instruktioner. Man havde ikke vurderet, at der skulle gives konkret vejledning vedrørende gangbroen. Han kan ikke udtale sig om, præcist hvilke instruktioner Ansatte A havde fået.

Han ved ikke, om Vidne 3 var instrueret vedrørende gangbroen, men han tror det ikke, da det ikke var opfattelsen i virksomheden, at der var behov for sådan instruktion.

Han er bekendt med regler vedrørende arbejde i højder, og at der er en grænse ved højder over to meter. Ham bekendt er arbejde på gangbroer dog ikke omfattet af disse regler, da en gangbro anses som et dæk, og der er således ikke tale om højdearbejder.

Man kom ud på gangbroen gennem en luge. Gangbroen var ca. 1 ½ meter bred og på siderne var der loftsplader, der ikke var bærende, med isolering ovenpå. Der var tale om en standardopbygning, som anvendes mange steder i Europa og i almindelige parcelhuse. Han har aldrig set, at man har sikret sådanne gangbroer med rækværk. Underlaget, som Ansatte A ramte, var et almindeligt gulv.

Vidnet Vidne 3 har forklaret bl.a., at han vidste, at loftet ved siden af gangbroen ikke kunne bære, og at man kun skulle gå på gangbroen. Han ved dette på grund af sin erfaring. Han fik ikke under sin ansættelse hos T A/S at vide, hvordan han skulle forholde sig på en gangbro.

Han regnede med, at Ansatte A var blevet vejledt om arbejdet, men han ved ikke, hvem der skulle have vejledt ham. Det kunne have været nogen fra T A/S eller fra Virksomheden.

Han har siden 2002 været elektriker. Han har set tilsvarende gangbroer mange steder. Den pågældende var en af de mest velfungerende, han har set, idet den var bred og i meget fin stand. Det er helt normalt, at man ikke skal gå uden for gangbroen, og han troede, at Ansatte A vidste det.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte i den konkrete situation at have haft særlig grund til at sikre, at Ansatte A var instrueret i at færdes på en gangbro. Herefter og af de grunde, der er anført i dommen, findes tiltalte skyldig efter anklageskriftet.

Straffen, der fastsættes efter arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, stk. 2 og stk. 6, jf. § 86, og bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse § 13, nr. 1, jf. § 30, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 om skiftende arbejdssteders indretning § 1, stk. 1, og § 5, stk. 1, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom i sagen mod T A/S stadfæstes.

Indhold

Indhold

Henter PDF