Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved stilladsnedtagning i 16 meters højde – Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn) – Påregnelighed

Østre Landsrets dom af 16. januar 2017 i ankesag nr. S-1268-16

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37, stk. 1, ved den 14. juli 2014 som arbejdsgiver at være ansvarlig for, ikke at have planlagt, tilrettelagt og udført arbejde med nedtagning af facadestillads på en byggeplads sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. En ansat udførte arbejdet på stillads ca. 16 meter over terræn, uden at der var etableret sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning i form af rækværk eller forsvarligt faldsikringsudstyr eller lignende, hvorved der var fremkaldt fare for skade på den ansattes liv og helbred.

T A/S nægtede sig skyldig bl.a. under henvisning til, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger var til stede på byggepladsen, og at de ansatte var oplærte og instruerede i at udføre arbejdet på farefri måde.

Byretten dømte T A/S til at betale en bøde på kr. 90.000, bl.a. under henvisning til, at den ansatte under arbejdet havde været uden beskyttelse mod nedstyrtning og at der hverken blev benyttet kollektive sikkerhedsforanstaltninger eller individuelt faldsikringsudstyr. Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden var straffri efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, udtalte byretten at det ikke kan lægges til grund, at de ansatte ved opgavens start eller i løbet af opgaven – til trods for de farlige situationer, der kan opstå og at medarbejderne arbejdede på akkord - på fyldestgørende vis var blevet instrueret i sikkerhedsforanstaltninger. Byretten udtalte også at det ikke kan lægges til grund at der ikke løbende på effektiv vis var ført tilsyn med, at arbejdet blev udført forsvarligt. Vedrørende udmåling af bødens størrelse, bemærkede retten at der er tillagt gentagelsesvirkning til tidligere dom.

T A/S ankede dommen med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, og henviste bl.a. til, at det lægges til grund, at der hverken blev benyttet kollektive sikkerhedsforanstaltninger eller individuelt faldsikringsudstyr, og at det forhold at den ansatte undlod at følge instruktion om at skulle være forsvarligt klikket fast i line, ikke findes at være en handling af en så usædvanlig og upåregnelig karakter, at forholdet faldt udenfor tiltaltes strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved stilladsnedtagning i 16 meters højde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF