Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtningsfare fra stilladsarbejde i 20 m. højde uden sikring

Vestre Landsrets dom afsagt den 12. juli 2017 af Vestre Landsrets 12. afdeling i ankesag nr. S-2176-17.

Udskrift af dombogen for retten i Herning

Dom afsagt den 18. oktober 2016

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

Anklageskrift er modtaget den 23. juni 2016.

T A/S er tiltalt for overtrædelse af

Arbejdsmiljøloven § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, jf. dagældende stk. 5, nr. 1, og stk. 6, jf. dagældende stk. 4, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 § 73 stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1, ved at arbejdet med at fuge vinduer fra et stillads den 8. oktober 2015 på Byggepladsen A, ikke blev udført på en sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig måde, idet ansatte Vidne 2 arbejdede og færdedes på et stillads, i en højde fra det omgivende underlag på ca. 20,5 meter, uden der var truffet tilstrækkelig effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under sagen afgivet vidneforklaring af Vidne 1, Vidne 2, Vidne 3 og Vidne 4.

Direktør Vidne 1 har forklaret, at T A/S er et tømrer og byggefirma, der arbejder på større projekter i hele landet. I dag er der 20-27 ansatte, mens antallet i oktober 2015 var ca. 20. Som underentreprenør skulle T A/S montere og fuge vinduer fra 1. sal og op efter i byggeriet. Tømrersvenden Vidne 2 har 7- 8 års erfaring og er fortsat ansat i firmaet. Vidne 4, der er Vidne 2s fætter, er ansat som lærling.

Han har modtaget Arbejdstilsynets afgørelse af 12. oktober 2015 med bilag. Arbejdet blev påbegyndt i hvert fald et ½ år forud for den 8. oktober 2015, og det var noget af det sidste, der blev udført denne dag. Vidne 2 havde kun været på pladsen i ca. 1 uge, og han var blevet tilkaldt for at gøre færdig. Vidne 4 havde derimod arbejdet på pladsen i længere tid. Foto nr. 1 i bilaget til Arbejdstilsynets afgørelse af 12. oktober 2015 viser Vidne 2 med blå hjelm øverst på stilladset, mens det er Vidne 4 der ses med grøn hjelm. Personen nedenunder med blå hjelm er lærlingen Ansatte B. Vidne 2 skulle kontrollere det arbejde, Vidne 4 og Ansatte B havde udført.

Da arbejdet blev påbegyndt, kontrollerede han, at der var de nødvendige stilladser. Derudover har han selv ført tilsyn med pladsen og stilladset, når han deltog i byggemøderne, der blev afholdt hver 14. dag. Senest en uge før den 8. oktober 2015 førte han således tilsyn med stilladset. Det daglige tilsyn på pladsen er udført af Vidne 5, der var tiltaltes formand på pladsen. Vidnet har ikke givet konkrete sikkerhedsinstrukser på byggepladsen, men det har Vidne 5 gjort. I firmaet holder de jævnligt sikkerhedsmøder, og medarbejderne er instrueret om, hvordan de skal forholde sig på byggepladserne. De har bl.a. fået at vide, at de skal sørge for deres egen sikkerhed. Hos T A/S gør de meget ud af sikkerheden.

Der er fjernet noget af stilladset umiddelbart før, foto 2-4 er taget. Var Vidne 2 faldet, ville han ikke være faldet længere ned end til det dæk, der ses på foto 2, for hullet var dækket af den plade, der på fotos ses ligge på højkant. Det er en 60x240 cm plade, og den var lagt, så Vidne 2 maksimalt kunne falde 2 meter ned. I øvrigt fremgår det af foto nr. 1, at pladen ikke ligger på højkant, mens Vidne 2 er på stilladset. Det kan godt være, at der har været en afstand på 70 cm, da fotoet blev taget, men hullet var lukket med pladen, da Vidne 2 befandt sig på stilladset. Han har ikke bedt medarbejderne nedtage stilladset. De 2 rækværksbrædder skulle have været skubbet hen, inden Vidne 2 gik op på stilladset. Det er T A/S, der har opsat det øverste bukkestillads, der står på murerstilladset. Lærlingene var ikke klar over, at Vidne 2 skulle kontrollere arbejdet, og Vidne 2 stoppede derfor lærlingene i at nedtage stilladset.

Sammen med Vidne 5 udfyldte han den 14. oktober 2015 tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet. Den relevante medarbejder, de havde gennemgået sagen med, var Vidne 2. Vidne 2 skulle have bedt om, at rækværket blev ført hen forbi det sted, han skulle arbejde. Vidnet har talt med Vidne 2 om sagen, og han har givet Vidne 2 en mundtlig advarsel. De to lærlinge har ikke fået en advarsel. Efterfølgende er Vidne 2 blevet firmaets sikkerhedsrepræsentant.

Murerens stillads var opstillet efter bogen. Han har talt med mureren om, at der generelt skulle lægges plader ud i hjørnerne. Materialet til at udbedre sikkerhedsrisikoen var til stede på pladsen.

Vidne 2 har som vidne forklaret, at han blev udlært for ca. 4 år siden, og at han nu har været ansat i ca. 2½ år hos T A/S. Han arbejdede på det omhandlede projektet ca. 1 uge, og Vidne 5 havde forklaret ham det sikkerhedsmæssige med hensyn til fugearbejdet. Der blev oplyst om, hvad de havde til rådighed. T A/S´s medarbejdere havde bygget et bukkestillads inden for Hakistilladset, der var opstillet af murerne. Det er tilladt at bygge et sådant bukkestillads ovenpå murerstilladset. Han og de to lærlinge har gennemført stilladskursus.

Stilladset var korrekt opbygget, og i takt med at arbejdet blev udført, flyttede de rundt på stilladset. Han havde ansvaret for at sikre sig, at der var rækværk på bukkestilladset, inden han gik op. Der skal ligge en plade og dække det hul, som kan ses på foto nr. 2 i bilaget til Arbejdstilsynets afgørelse af 12. oktober 2015. Det var logik for ham. Alle flyttede på stilladset, og de hjalp hinanden. Han kontrollerer altid et stillads, inden han går op. På foto nr. 1 ses han højest oppe. Han var oppe for at kontrollere det udførte arbejde. På et tidspunkt har rækværket været ført helt igennem, men det var det ikke i det øjeblik, hvor fotoet blev taget. Mens han befandt sig på stilladset, lå der en plade, der dækkede hullet, som ses på foto nr. 2. Det var en tralle, der var ca. 70x300 cm. Han har ikke selv flyttet pladen. Det var det sidste vindue. Han var på vej ned fra stilladset i den side, hvor der var rækværk, og det er hans fejl, at han ikke råbt til de to andre, at de skulle stoppe. Ansatte B og Vidne 4 er ivrige folk, og de skulle jo videre. Senere skulle bukkestilladset kranes ned. Rækværket er flyttet i forbindelse med, at nedtagningen blev påbegyndt.

Da Arbejdstilsynets repræsentant henvendte sig, havde de nedtaget alt, og der var ikke længere noget af T A/S´s stillads. Arbejdstilsynet havde først talt med nogle murere, og derfor var vidnet, Vidne 4 og Ansatte B færdige, da den tilsynsførende nåede op til dem. Vidnet opholdt sig alene i få sekunder på det sted, hvor man på fotoet kan konstatere, at der ikke er rækværk ført hele vejen bag ham.

På stedet talte han med Arbejdstilsynets repræsentanter, men han erindrer ikke, hvad han sagde til dem. Efterfølgende har han talt med Vidne 1 om det passerede. Han har ikke selv haft en opfattelse af, at der var en fare, og han var ikke presset i situationen. Det er blevet understreget, at det ikke skal gentage sig, og at han ikke må påbegynde et arbejde, før eventuelle mangler er udbedret.

Tilsynsførende Vidne 3 har som vidne forklaret, at han er uddannet tømrer og har været tilsynsførende hos Arbejdstilsynet i ca. 4 år. Den 8. oktober 2015 foretog han tilsyn på den omhandlede byggeplads. Det var et tilfældigt tilsyn, som han foretog alene i anledning af, at han kørte forbi byggepladsen og blev opmærksom på, at der blev arbejdet i højden uden rækværk. Det tog han et foto af, hvorefter han skulle have parkeret bilen på den anden side af byggeriet. Foto nr. 1 i bilaget til Arbejdstilsynets afgørelse af 12. oktober 2015 tog han ud gennem bilens siderude. Han observerede maksimalt 1 minut, inden han kørte om på den anden side for at parkere. Der gik ca. 10 minutter fra han tog billedet, til han selv kom ud på stilladset gennem et vindue. Da var der flyttet rundt på det. I mellemtiden havde de flyttet det, de havde stået på. Han talte med formanden, Vidne 5, om forholdene, ligesom han talte med de 3 ansatte. De så det ikke som værende farligt. Det var måske fordi, de er unge.

Det er ikke tilladt at bygge et bukkestillads på arbejdsdækket. Tværbommen, som tømreren stod på, kunne vippe. Der skulle også have været et rækværk, og man skulle have sikret sig, at man ikke kunne falde videre ned. Efter arbejdsmiljølovens § 37, stk. 1, skal man sikre sig mod nedstyrtning, når man arbejder på stilladsdæk. Arbejdsmiljølovens § 38 omhandler arbejdets udførelse. Man kunne og skulle have forhøjet stilladsdækket. Det er heller ikke tilladt at færdes på stilladset blot for at kontrollere det arbejde, andre har udført. Hvis der havde været en plade, som afskærmede det hul, der ses på foto nr. 2, så skulle den kunne ses på foto nr. 1, og det kan man ikke. Såfremt der havde ligget en plade over hullet, havde det i øvrigt ikke været tilstrækkeligt, da man ved en faldulykke fortsat vil kunne blive skubbet ud.

Han kontaktede arbejdsgiveren, der sagde, at det ikke var godt. Der blev udstedt et forbud, og han havde en god snak med Vidne 5 om, at stilladset ikke lovligt kunne bygges som sket. Begrundelsen for forbuddet er, at Vidne 2 ikke var sikret mod nedstyrtning.

Vidne 1 har som vidne supplerende forklaret, at vinduerne var 3,8 meter høje, og det var praktisk umuligt at hæve murerstilladset, sådan som Vidne 3 påstår. Det var efter aftale med hovedentreprenøren, at der var placeret et bukkestillads på arbejdsdækket. Den tilsynsførende havde rost, at de havde forhøjet rækværket, så der ikke var nedfaldsfare. Selvfølgelig har det en effekt, at hullet har været dækket af med en plade.

Vidne 4 har som vidne forklaret, at han har været ansat i knap 3 år hos T A/S, og at han var til stede på byggepladsen den 8. oktober 2015. Vidne 2 var hurtigt oppe på stilladset for at lave noget, som han ikke lige fik fat i. Vidnet og Ansatte B var ved at pakke sammen for at rykke videre. Der har været en stilladsplade, som har dækket det hul, der ses på foto nr. 2 i Arbejdstilsynets afgørelse af 12. oktober 2015. Han har ikke gået på stilladset, uden at der var været en plade. Det var både for, at de kunne færdes mellem stilladserne og for at sikre dem mod at falde ned. Han husker det som, at pladen lå der, da Vidne 2 befandt sig på stilladset. Da den tilsynsførende ankom på stilladset, var det hele pakket sammen. Både han og Ansatte B har stilladskursus. Der har været rækværk, der hvor han og Ansatte B har gået. Han går ud fra, at det er Ansatte B, der har taget rækværket ned. Det har formentlig taget ca. 20 minutter at fuge det omhandlede vindue. De skulle op i højden, og de havde bygget et Hakistillads. Vidne 5 havde vist dem, hvad de skulle bruge. De ved godt, hvordan man bygger et stillads.

Det fremgår af Arbejdstilsynets brev af 12. oktober 2015 til T A/S, at T A/S ved tilsynsbesøget den 8. oktober 2015 blev påbudt straks at standse arbejdet. Endvidere fremgår følgende:

"... Forbud Virksomheden påbydes at standse arbejdet på arbejdsdæk indtil, der er etableret effektiv sikkerhed mod nedstyrtning til det omgivende underlag.

...

Begrundelse for forbuddet Det er Arbejdstilsynets vurdering, at der var en overhængende og betydelig fare for den ansattes sikkerhed ved, at arbejde og færdes på et arbejdsdæk i en højde af ca. 20,5 meter over det omgivende underlag idet: • arbejdsdækket ikke var etableret med et rækværk. • at der i stilladsdækket/rækværket lige under arbejdsstedet på arbejdsdækket var en åbning på ca. 0,7 x 2,1 meter. • der ikke var truffet andre foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning fra arbejdsdækket.

Sagens oplysninger Arbejdstilsynet har den 8. oktober 2015 besøgt byggepladsen Hostrupsvej 2, 7500 Holstebro.

... Arbejdstilsynet kunne ved besøget konstatere: • at 3 ansatte var ved at fuge vinduer. • at den ansatte Vidne 2 arbejdede og færdedes på et arbejdsdæk uden sikring mod nedstyrtning til det omgivende underlag. • at han stod på en 0,6 m. bred aludæk. • at aludækket var oplagt fra et ca. 1,7 m. højt bukkestillads og over til en tværbjælke på et svært murerstillads. • at der i stilladsdækket lige under arbejdsstedet på arbejdsdækket var en åbning på ca. 0,7 m. x ca. 2,1 m. • at der i rækværket lige under arbejdsstedet på arbejdsdækket var en åbning på ca. 0,7 m. • at der var ca. 20,5 meter fra arbejdsstedet og til det omgivende underlag. ..."

Afgørelsen er bilagt 4 fotos fra byggepladsen.

Af en tilbagemelding om efterkommelse af påbud om at standse arbejdet på arbejdsdæk, indtil der er etableret effektiv sikkerhed mod nedstyrtning til det omgivende underlag, som er underskrevet af Vidne 1 og Vidne 5, fremgår bl.a. følgende:

"Vi har haft sikkerhedsvurdering på denne sag og gennemgået den med relevant medarbejder og stilladsfirma (murer) om at det er meget uansvarligt at arbejde med den risiko og det blev kraftigt understreget at det ikke skal gentage sig. Vores medarbejdere blev endnu engang gjort opmærksom på at man ikke påbegynder arbejde før sådanne mangler er udbedret. Vi har øget egen kontrol på denne opgave."

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at Vidne 2 den 8. oktober 2015 i 20,5 meters højde færdedes og udførte arbejde fra et aludæk oplagt på et ca. 1,7 meter højt bukkestillads, der var opstillet på et murerstillads, og som var uden sikring mod nedstyrtning til det omgivende underlag.

Direktør Vidne 1 har forklaret, at han førte tilsyn med arbejdet og stilladset, når han deltog i byggemøder, der blev afholdt hver 14. dag, og at han var af den opfattelse, at stilladset var godkendt, samt at der var tilstrækkeligt værn mod nedstyrtningsfare. Instruktionen og det daglige tilsyn på byggepladsen var overladt til Vidne 5, der efter forklaringerne arbejdede indenfor.

På denne baggrund finder retten, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at der herved var fare for skade på de ansattes liv og helbred. Herefter og da T A/S ikke har opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4, er T A/S skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 65.000 kr., jf. arbejdsmiljøloven § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, (dagældende stk. 5, nr. 1), og stk. 6, (dagældende stk. 4), jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 § 73 stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1.

Retten har lagt vægt på karakteren af det begåede, på den fremkaldte fare for at ansatte kunne komme til skade under arbejdet, og på at T A/S havde 17 medarbejdere.

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på 65.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

Dom afsagt den 12. juli 2017 af Vestre Landsrets 12. afdeling i ankesag V.L. S–2176–16

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

Retten i Holstebro har den 18. oktober 2016 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 3- 1776/2016).

Påstande

T A/S har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Vidne 1 og vidnerne Vidne 2 og Vidne 3 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er endvidere afgivet forklaring af Vidne 5.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at Vidne 2 skulle kontrollere lærlingenes fugearbejde. De kontrollerer altid lærlingenes arbejde, før de afleverer et projekt. Lærlingene ved godt, at deres arbejde bliver kontrolleret af en svend. Han tror, at lærlingene har troet, at arbejdet var færdigt, og derfor var begyndt at fjerne stilladset, mens Vidne 2 kontrollerede deres arbejde. Vidne 2 skulle have instrueret lærlingene i, at de skulle vente med at nedtage stilladset, til han var færdig med kontrollen. Der var afholdt møde om morgenen, hvor de havde drøftet, hvad der skulle laves i løbet af dagen. Det har nok været diskuteret, at stilladset skulle tages ned.

Forevist foto 1 (ekstrakten side 33) har han forklaret, at man kan se kanten af den plade, der ligger hen over hullet i hjørnet. Der har været en afdækningsplade på alle 8 etager. Det er normalt mureren, der har afdækningsplader med. Alle de øvrige etager af byggeriet var færdige på det tidspunkt, hvor billedet blev taget, og der var gjort klar til, at stilladset skulle nedtages. Derfor var der ikke en afdækningsplade på de øvrige etager. Pladen fjernes som noget af det første, når der gøres klar til nedtagning af stilladset, fordi alle løsdele skal være fjernet.

Han er enig i, at rækværket ikke var i orden, da billedet blev taget. Det er hans opfattelse, at lærlingene var begyndt på nedtagningen af stilladset, ganske kort tid før billedet blev taget.

Han mener, at den almindelige arbejdsgang var fulgt, bortset fra at de havde fjernet den første del af rækværket lidt for tidligt. Rækværket var monteret på en måde, så det kunne forskydes. Bukkestilladset var også flytbart og blev flyttet med rundt, så længe arbejdet stod på. Arbejdstilsynet havde ikke tidligere påtalt, at bukkestilladset ikke var i orden. Det kunne ikke lade sig gøre at montere vinduerne uden bukkestillads. Han mener, at den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet og en repræsentant fra hovedentreprenøren tidligere havde drøftet det sikkerhedsmæssige.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han havde været på projektet i ca. en uge, da Arbejdstilsynet kom. Han gik sammen med to lærlinge og kontrollerede arbejdet, hver gang lærlingene havde færdiggjort et stykke arbejde. Lærlingene vidste godt, at deres arbejde blev kontrolleret, men det var ikke noget, de drøftede.

Han kontrollerede stilladset den pågældende dag, da han gik op på det. Da var det i orden, og der var rækværk alle steder. Han skulle kontrollere det vindue, som han er fotograferet ved. Der var tale om det sidste vindue, og stilladset skulle herefter tages ned. Han kan ikke sige nøjagtigt, hvad lærlingene laver på billedet (ekstrakten side 33), men det ser ud til, at de samarbejder om at nedtage stilladset. Det er hans fejl, at han ikke fik stoppet lærlingene, da de gik i gang med at fjerne stilladset. Man fjerner rækværket, før man fjerner pladen, fordi pladen løftes nedefra. Han kan ikke sige, hvor lang tid rækværket havde været nedtaget, mens han stod på stilladset. Kontrollen af vinduet tog kun nogle sekunder.

Forevist foto 2 og 3 (ekstrakten side 34) har han forklaret, at han ikke ved, hvem der fjernede pladen, som havde ligget over hullet. Han mener, at pladen er fjernet efter, at han selv gik op på stilladset.

Den første dag han var på pladsen, havde Vidne 5 forklaret, hvad der skulle laves på pladsen, og hvad de måtte i relation til arbejdets udførelse, herunder at de ikke måtte bruge stiger. Han videregav oplysningerne til lærlingene. Han vidste godt, at der skulle være rækværk hele vejen hen langs stilladset. Han husker ikke, om han talte med Vidne 5 den pågældende morgen.

Vidne 5 har forklaret, at de skulle sætte vinduer i bygningen og fuge indvendigt og udvendigt. Han var formand på pladsen og førte tilsyn med arbejdet. Den pågældende morgen havde han talt med Vidne 2 og lærlingene, der var blevet orienteret om, hvad der skulle laves, og hvilke materialer de skulle bruge. De havde også drøftet stilladset, herunder at wienerstiger ikke måtte bruges. De havde derfor bygget et bukkestillads på murerstilladset. Når de var færdige med vinduerne, skulle stilladset tages ned og sættes hen til enden, så det kunne tages ned med kran. Ved nedtagningen af et bukkestillads som det foreliggende, står de på murerstilladset under bukkestilladset.

Det er almindelig logik, at man ikke må gå op på et stillads uden rækværk. Da de begyndte arbejdet om morgenen, var der da også opstillet et rækværk. På foto 1 (ekstrakten side 33) ses det rækværk af træ, som de havde sat op. Der har været rækværk hele vejen langs stilladset.

Hullet, der ses på foto 2 og 3 (ekstrakten side 34), har været dækket af en fastgjort plade, som de har kørt hen over med vinduerne. Han mener, at pladen kan ses på foto 2. Han går ud fra, at pladen var fastgjort, da foto 1 blev taget. Pladen var der i hvert fald om morgenen, hvor han var med oppe på stilladset.

Han tror ikke, at lærlingene har tænkt over, at deres arbejde skulle kontrolleres. Han havde sagt til dem, at når de var færdige med deres arbejde, skulle de tage stilladset ned. Han havde ikke sagt, at deres arbejde ville blive kontrolleret. Han og Vidne 2 havde heller ikke talt om, hvorvidt lærlingenes arbejde skulle kontrolleres. Det er ham, der har det overordnede ansvar for deres arbejde, men Vidne 2 har også et ansvar herfor som den svend, der gik sammen med lærlingene.

Tilsynsførende Vidne 3 har supplerende forklaret, at tømreren ikke stod på en tværbom, men på stilladspladen, da han tog foto 1. Han så, at tømreren stod på stilladset uden rækværk. Han ved ikke, hvad tømreren lavede. Der var en åbning i stilladset, som man kunne falde ned igennem. Der var ikke en plade over åbningen. Det kunne han tydeligt se nedefra, da han tog foto 1. Det ville også kunne ses på billedet, hvis der havde været en plade, blandt andet fordi der er en alukant på pladen. Pladen var i øvrigt ikke tilstrækkelig afdækning af stilladsåbningen. Der skulle have været rækværk hele vejen langs stilladspladen, men han mener i det hele taget ikke, at det er lovligt at lave bukkestillads på et tralledæk. Det primære faremoment var dog det manglende rækværk.

Det er hans opfattelse, at den stilladsplade, som tømreren stod på, kunne vippe, fordi den ikke kunne fastgøres. Han har ikke på tidligere tilsyn drøftet de vanger, der var påsat bukkestilladset, men synes, at det var fint, at rækværket var forhøjet. Han ved ikke, hvad de personer, der færdedes på murerstilladset, lavede. Han så ikke, at de var ved at fjerne bukkestilladset, men da han kom op på murerstilladset, var hele bukkestilladset fjernet. De ansatte fortalte, at de havde fået at vide, at de skulle sætte et bukkestillads op, som de skulle tage med i takt med, at arbejdet skred frem. Han mindes ikke, at der blev talt om, at de var ved at fjerne stilladset, men det var væk, da han kom op på murerdækket. Der var meget snak om, at de var ved at fuge vinduerne.

Han havde tidligere været på byggepladsen ca. fem gange, men har ikke kontrolleret noget, der havde med T A/S at gøre. Han havde ikke tidligere set bukkestilladset.

Landsrettens begrundelse og resultat

Skyldspørgsmålet

Det kan også efter bevisførelsen for landsretten lægges til grund, at Vidne 2 den 8. oktober 2015 i ca. 20,5 meters højde færdedes og udførte arbejde fra et ca. 1,7 meter højt bukkestillads, der var opstillet i hjørnet mellem to Haki-stilladser, og som var uden sikring i form af rækværk mod nedstyrtning.

Efter Vidne 3s forklaring og foto 1 lægges det til grund, at Vidne 2 ved fald fra bukkestilladset ville kunne være faldet hele vejen ned. Det ville være tilfældet, uanset om hullet mellem Haki-stilladsernes øverste dæk var dækket af en stilladsplade eller ej, idet Vidne 2 ved en faldulykke fortsat kunne blive skubbet udover Haki- stilladset. Det fremgår tydeligt af foto 1, at der på det sted, hvor Haki-stilladserne gik sammen ud for arbejdsstedet, heller ikke var rækværk på Haki-stilladset.

Der forelå derfor en overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 med senere ændringer § 37, stk. 1, som anført i tiltalen.

Efter Vidne 2s forklaring lægges det til grund, at arbejdet bestod i at føre tilsyn med, hvordan lærlingenes fugearbejde var udført. Efter de afgivne forklaringer og forholdene på arbejdsstedet har Vidne 2 vidst eller burde vide, at der under udførelsen af arbejdet eller en del heraf ikke var den fornødne afskærmning i form af rækværk. Han kan ikke have undgået at bemærke, at lærlingene eller en af dem fjernede rækværk fra bukkestilladset og de vanger eller anden understøtning, som det må have været fastgjort på. Overtrædelsen kan derfor tilregnes Vidne 2 som i hvert fald uagtsom.

Der er rejst tiltale efter arbejdsmiljølovens § 86, hvoraf det fremgår, at der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5, herunder bestemmelsen i straffelovens § 27, stk. 1.

Det fremgår af arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, at i det omfang arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 4, kan arbejdsgiveren ikke pålægges bødeansvar, hvis den ansatte overtræder lovgivningens krav om blandt andet anvendelse af sikkerhedsforanstaltninger. Efter bestemmelsen og dens forarbejder forudsætter anvendelse af bestemmelsen således blandt andet, at arbejdet kunne have været udført lovligt og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at arbejdsgiveren fyldestgørende har instrueret den eller de ansatte, herunder om anvendelse af sikkerhedsforanstaltninger, og at arbejdsgiveren har ført et effektivt tilsyn med arbejdet. Arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse i sager omfattet af arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 86, 2. pkt.

Om kontrol med lærlingenes arbejde har Vidne 2 og Vidne 1 forklaret, at lærlingenes arbejde altid bliver kontrolleret af en svend. Det ved lærlingene godt. Vidne 4 har forklaret, at han ikke fik fat i, hvad Vidne 2 skulle lave, da han hurtigt var oppe på bukkestilladset. Vidne 5 har forklaret, at han ikke tror, at lærlingene har tænkt over, at deres arbejde skulle kontrolleres. Han havde sagt til dem, at når de var færdige med deres arbejde, skulle de tage stilladset ned. Han havde ikke sagt, at deres arbejde ville blive kontrolleret. Det havde han heller ikke talt med Vidne 2 om. Tilsvarende har Vidne 1 givet udtryk for, at han tror, at lærlingene har troet, at arbejdet var færdigt, og derfor var begyndt at fjerne stilladset, mens Vidne 2 kontrollerede deres arbejde.

Om fjernelsen af rækværket har Vidne 2 forklaret, at han kontrollerede stilladset, da han gik op på det for at se, hvordan lærlingene havde udført fugearbejdet. Det var i orden, og der var rækværk alle steder. Rækværket blev af Vidne 4 og Ansatte B nedtaget, mens han udførte sin kontrol. Det var hans fejl, at han ikke fik stoppet lærlingene, da de gik i gang med at fjerne stilladset. Vidne 4 har for byretten forklaret, at han og Ansatte B var ved at pakke sammen for at rykke videre. Han går ud fra, at det er Ansatte B, der har taget rækværket ned.

Landsdommerne X og Y udtaler

Det lægges på baggrund af forklaringerne til grund, at der hos lærlingene har hersket tvivl om, hvorvidt deres arbejde med fugning af vinduerne som en fast rutine skulle kontrolleres af en svend senest i forbindelse med færdiggørelsen af det sidste vindue, at lærlingene var ved at fjerne stilladset, da Vidne 2 kom til stede for at gennemføre kontrollen, at lærlingene desuagtet fortsatte med nedtagningen, herunder med at fjerne rækværket, mens Vidne 2 stadig stod på bukkestilladset, at Vidne 2 ved en fejl ikke fik stoppet lærlingene, og at Vidne 5 om morgenen ikke havde talt med lærlingene om, hvordan arbejdet skulle afsluttes, inden stilladset og dets rækværk blev nedtaget.

Under disse omstændigheder finder vi det bevist, at arbejdets afslutning ikke har været planlagt og tilrettelagt fuldt forsvarligt, herunder med hensyn til hvornår rækværket kunne nedtages. Det er endvidere bevist, at tiltalte som arbejdsgiver ikke har sørget for, at der blev givet den fornødne og fyldestgørende instruktion til de to lærlinge om, hvordan det samlede arbejde inklusive kontrol skulle afsluttes forsvarligt inden fjernelsen af rækværket. Der er herefter ikke grundlag for at fritage tiltalte for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Vi stemmer derfor for at stadfæste byrettens afgørelse af skyldspørgsmålet.

Landsdommer Z udtaler

Efter de afgivne forklaringer lægger jeg til grund, at der havde været rækværk langs hele bukkestilladset, indtil lærlingene nedtog rækværket, hvilket de gjorde, mens Vidne 2 stod på stilladset og kontrollerede fugearbejdet på det sidste vindue. Vidne 2s arbejde kunne derfor have været udført lovligt og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvis nedtagningen af rækværket havde været udsat i nogle minutter.

Både Vidne 2, der er udlært tømrersvend, og de to lærlinge, der havde nedtaget rækværket, har efter det oplyste gennemført stilladskursus. Det må endvidere antages, at det er en helt basal og alment kendt regel, at rækværk ikke må nedtages fra et stillads, så længe der færdes folk på stilladset, og det lægges efter Vidne 4s forklaring til grund, at lærlingene var klar over, at Vidne 2 var på stilladset, da de påbegyndte nedtagningen af rækværket.

Efter den forklaring, som Vidne 5 har afgivet for landsretten, må det lægges til grund, at han samme morgen havde instrueret Vidne 2 og de to lærlinge om, hvilket arbejde der skulle laves den pågældende dag, herunder at stilladset skulle nedtages, når fugearbejdet var afsluttet. Uanset det ikke kan lægges til grund, at det i forbindelse hermed blev præciseret, at rækværket først måtte nedtages, når fugearbejdet var blevet kontrolleret, finder jeg ikke, at det herved kan anses for bevist, at tiltalte ikke har opfyldt alle sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4.

Jeg stemmer derfor for at frifinde tiltalte.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet, hvorefter byrettens afgørelse af skyldspørgsmålet stadfæstes.

Strafudmålingen

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at bøden er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF