Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtningsfare fra stillads anvendt som adgangsvej – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion, tilsyn) - Frifindelse - hele dommen

Vestre Landsrets dom afsagt den 13. juli 2017 af Vestre Landsrets 11. afdeling i ankesag nr. S-0602-17 - domsudskrift

Indhold

Udskrift af dombogen for retten i Herning - dom afsagt den 28. februar 2017

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

T A/S er tiltalt for overtrædelse af

Arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 4 og stk. 5, nr. 1, jf. § 38, stk. 1, og Arbejdstilsynets
bkg. nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1,
ved den 25. november 2014 på Byggepladsen A, at have undladt at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt
forsvarligt, idet virksomhedens ansatte, Vidne 4, Vidne 2 og Vidne 3 færdedes på stilladsets arbejdsdæk, som
de anvendte som adgangsvej, i ca. 4 meters højde over det omgivende underlag, uden at der var truffet
effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning ind i bygningen, igennem åbninger på ca. 1 meter
mellem gitterspær, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.
T A/S har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger
Der er afgivet forklaring af Vidne 1, der er direktør i og indehaver af T A/S, og af vidnerne Vidne 2, Vidne
3, Vidne 4, Vidne 5 og Vidne 6.

Forklaringerne er lydoptaget. Vidne 2 har afgivet forklaring ved anvendelse af telekommunikation med
billede.

Indehaver og direktør Vidne 1 har forklaret, at der er mellem 18 og 22 ansatte i T A/S. Det skal nok passe, at
de den 23. november 2014 var 23 ansatte. De var ved at bygge en ny forretning i Byen C. Der var seks af
selskabets ansatte på byggepladsen. Bygningen var omkring 1.000 m2. De har bygget 15 butikker for Firma
D, og deres butikker er 3.000 m2. Ud fra det var det her en lille byggeplads, men i forhold til et parcelhus,
var det en større byggeplads. Samme år byggede de også en stald på 4.000 m2. Det var nemt at overskue den
pågældende byggeplads. Der blev bygget på en gammel skolegrund, hvor skolen var revet ned. Der var god
plads, og de skulle bygge helt nyt. T A/S udførte tømrerarbejdet.

I ugen før den 25. november 2014 havde de rejst spærrerne. Murerne havde herefter muret murene op. I den
forbindelse skulle murerne have stillads op. På daværende tidspunkt havde T A/S ingen medarbejdere, der
havde det udvidede stilladskursus, og der var heller ingen grund til, at murerne skulle tage stilladset ned, for
så at tømrerne skulle stille stillads op igen. Inden arbejdet var gået i gang, havde han derfor indgået en aftale
med det murerfirma, der ligesom dem var underentreprenør. Aftalen indebar, at det var T A/S, der havde
selve stilladset, et Haki-stillads, og murerne, der stillede det op. Bygningen er rektangulær.

Stilladset var stillet op på langsiden ud mod gaden - vestsiden, hvor de arbejdede. På den korte side mod syd
var stilladset ikke færdigt. Der var ikke sat det øverste rækværk på. De arbejdede med taget på langsiden ud
mod gaden. De skulle lægge lægter på. De havde lagt plader på, og en tagpap- mand havde brændt tagpap på.
T A/S´ medarbejdere skulle arbejde på langsiden ud mod vejen "mellem de to kviste", hvor der var sat
stillads med rækværk op. Der var adgangsvej i begge ender af det stillads med en stige. På sydsiden, hvor
Arbejdstilsynet har anmeldt, havde de slet ikke arbejdet endnu, og de skulle heller ikke arbejde der, før
stilladset på den side var færdigt. Han havde været på stedet dagen før. Da var stilladset på den side, de
arbejdede på, fuldstændig færdigt.

Han var der ude en time efter, at han var ringet op af Arbejdstilsynet. Han fik at vide, at de omhandlede tre
medarbejdere havde valgt at gå om på den side, hvor der ikke var tagplader på, og stilladset ikke var færdigt,
for at gå ned, da der var middagspause, i stedet for at bruge stigen. Man kan på "billede 2", som
Arbejdstilsynet har taget, se, hvordan det så ud. Som man kan se, var kun spærrerne rejst. Der var ikke plader
på. De skulle først arbejde på det sted ugen efter. Man kan også se, at stilladset ikke var færdigt til tømrerne.
Stilladset var "rykket op" til kanten af muren, men der var ikke kommet rækværk endnu. Han fik at vide, at
de var gået den vej, fordi der nede i rummet indadtil gik to mand, Vidne 6 og Ansatte E, og satte
forskallingsbrædder op under spærrerne. Det, at der blev sat forskallingsbrædder op, betød, at man ikke
kunne falde ind i bygningen. De gjorde klar til, at de kunne arbejde på den side ugen efter. Der var sat
forskallingsbrædder op på siden ud mod vejen. Han vil mene, at man på "billede 2" fra Arbejdstilsynet kan
se, at de står og taler ned til Vidne 6. Han har fået at vide, at de tre kravlede bag om rækværket og hen på den
side, hvor Vidne 6 arbejdede, for at råbe, at de gik til middagspause. Herefter kravlede de ned ad en stige ved
stilladset. Der, hvor de står på billede 2, kunne de falde til begge sider. Han har også fået at vide, at de var
gået hen langs den side, indtil de kom dertil, hvor Vidne 6 og Ansatte E arbejdede. På det stykke var der sat
forskallingsbrædder op, men ikke stillads.

Enhver ved, at man ikke må gå på et stillads uden rækværk. Det står i deres APV, og de nævner det hver
eneste gang de har personalemøde.

Han er uenig med Vidne 5, når han kalder det, de tre medarbejdere gik på, en adgangsvej. Det var det ikke.
Det var et stillads under opbygning til tømrerarbejdet. Det var murerne, der havde arbejdet på det på den side
indtil da. Det var T A/S, der havde anskaffet alt stillads. Det rækværk, der ikke var sat på, var på pladsen. De
havde også købt nyt stillads for 100.000 kr. Det var ikke relevant, at der skulle være det øverste rækværk på
det tidspunkt, for tømrerne skulle slet ikke arbejde der. De skulle færdiggøre vestsiden ud mod gaden, hvor
der var rækværk på, og hvor stilladset var godkendt efter forskrifterne. Det er det, de kan gøre selv nu, hvor
nogle af deres medarbejdere også har den nødvendige stilladsuddannelse.

Stilladset var under opbygning. Det blev bygget færdigt samme dag, efter murerne var færdige med
middagspausen. De havde inden middagspausen været ved at bygge det op. Da han kom derud, var murerne
ved at bygge det op. Murerne var ikke under tidspres, fordi de først skulle arbejde på den side, sydsiden,
ugen efter. Der er ikke andet sikkerhedsudstyr end rækværket. Det er ikke nødvendigt.

Han havde dagen før selv instrueret sine ansatte på den måde, at han havde været derude og sagt, at nu var de
færdige med at forskalle loftet på vestsiden, og at de så begyndte udvendigt med at sætte krydsfinérplader på.
Det havde de talt igennem, hvordan de skulle gøre. Han havde instrueret dem i, at de kun måtte være på
stilladset på vestsiden. De skulle også kun være på den side, vestsiden. De prioriterede at få lukket vestsiden
først for at sikre mod slagregn. Det var ikke færdigt til, at de kunne arbejde hverken mod syd, nord eller øst.
Den allerførste dag, de startede på pladsen, ca. 1- 1½ uge inden, havde de talt det igennem med
medarbejderne, at de skulle overholde reglerne. De havde indkøbt meget sikkerhedsudstyr til den plads, fordi
de ville have, at den skulle "køre ordentligt". Det var også en ny kunde, de havde fået, og de ville gerne vise,
at de kunne gøre det ordentligt. En time efter at han var kørt fra pladsen den første dag, blev han ringet op af
Arbejdstilsynet, der meddelte, at de havde været på pladsen og allerede set den første overtrædelse. Der fik T
A/S en bøde på 35.000 kr., fordi hans egen søn, som de havde lejet ind, havde hjulpet med at rejse spærrerne,
selv om han havde fået at vide, at han kun skulle gå med en snor bundet fast i spærret, når det skulle fra
lastbilen over til bygningen. Han valgte at betale den bøde, men det gav anledning til, at reglerne blev
indskærpet. Han kaldte dem sammen i skurvognen, umiddelbart efter han var kaldt til pladsen den første dag,
og sagde, at nu måtte de simpelthen "tage sig sammen" og overholde reglerne. De snakkede det hele
igennem. De talte om og har også tidligere talt om, at de fleste ulykker er faldulykker. De talte om, hvordan
stilladset blev bygget op. Alle seks fik at vide, at først skulle der forskalles, så der ikke var fare for fald
indadtil, og at stilladset skulle være oppe. Der var også lifte, der kunne bruges. På det tidspunkt, 1-1½ uge
før, instruerede de medarbejderne kraftigt i sikkerhed. Det var specifikt med de seks, der arbejdede på
pladsen, at de talte om reglerne. De havde også på deres fredagsmøde efter den første påtale indskærpet
reglerne.

For 15 år siden havde de én, der lå i koma i seks uger. Han faldt ned, fordi han klikkede en sele af. Han måtte
vente i seks uger på, om medarbejderen overlevede. Det skal han aldrig opleve mere. Det med sikkerhed
ligger dem derfor meget på sinde.

Murerne førte tilsyn med stilladset, da hverken han eller hans medarbejdere på det tidspunkt havde den
nødvendige uddannelse til det. Han førte selv tilsyn med sine medarbejdere. Han havde sidst været derude
dagen før den 25. november 2014. Den dag var stilladset på sydsiden slet ikke oppe i den højde, fordi
murerne arbejdede længere nede. Murerne skal også have rækværk, men i forhold til deres arbejdshøjde, skal
trallerne i stilladset løftes, når tømrerne skal arbejde. Man kan ikke flytte trallerne uden at fjerne rækværket.
Derfor skal det på igen, når trallerne er løftet. Trallerne var løftet, og så gik murerne til middag. Selv om
stilladset blev sat op senere samme dag, kunne de først arbejde der ugen efter, da muren først skulle have lov
at tørre. Som sagt skulle de først arbejde på den side ugen efter, og medarbejderne havde ikke noget at gøre
der.

Han blev ringet op af Arbejdstilsynet, og de fik også et forbud. I den anledning havde de medarbejderne
hjemme til et personalemøde en gang mere, og de var rimelig frustrerede over, at de nu igen efter bare en uge
blev præsenteret for en bøde mere. De indskærpede reglerne igen. I første omgang udstedte Arbejdstilsynet
også en personlig bøde til de tre medarbejdere. Han har i foråret erfaret, at de er frafaldet. Det undrer ham.

Det er normalt, at der kun arbejdes på en side af en bygning af gangen. Når først spærrerne er sat på, gælder
det om, at få lukket hurtigt, så det ikke regner ind på træværket.

Vidne 2 har forklaret, at han arbejdede på byggepladsen den 25. november 2014. Han var i lære på det
tidspunkt. Han havde på daværende tidspunkt nok arbejdet i firmaet i 5-6 år.

De gik på vestsiden ud mod vejen og lavede fodplader. Det er rigtigt, at Arbejdstilsynet kom på et tidspunkt,
hvor de gik på sydsiden, hvor der ikke var rækværk. De var da på vej til pause og var henne for at sige til én,
at de gik til pause. De valgte at gå den vej, selv om der var to godkendte nedgange på det stillads, de
arbejdede på. Der var stiger i begge ender. Set i bakspejlet skulle de ikke have gået den vej. Han vidste godt,
at de ikke måtte gå på stillads uden rækværk. Det havde han fået at vide fra dag ét. De havde også fået det at
vide i forbindelse med det her arbejde. De havde af pladsmanden Vidne 6 og af Vidne1 selv fået at vide, at
de ikke måtte gå på stillads uden rækværk. Stilladset var ved at blive stillet op på sydsiden. De skulle derover
og arbejde, når de skulle starte med at arbejde på den side. De vidste godt selv, at de ikke måtte arbejde på
stilladser, der ikke var godkendt. Det er rigtigt, at han talte med den tilsynsførende. Han har ikke sagt, at de
ikke vidste, at de ikke måtte gå på stilladset.

Vidne var derude en gang imellem, og de drøftede sikkerheden. Hvis for eksempel en line var brugt, blev den
skiftet. Han husker ikke, hvornår Vidne 1 sidst havde været der i forhold til den dag, Arbejdstilsynet kom.
Det er to år siden. De har løbende drøftet sikkerheden. Det var specifikt i forhold til det arbejde, der skulle
udføres.

De blev instrueret om sikkerheden ved byggeriets start. Det var startet ikke så lang tid før. Det var tåbeligt og
dumt, at de gik på den side, der ikke var rækværk på, da de skulle til pause.

Det skal nok passe, at arbejdet startede den 12. november 2014. Når der er lavet fodplader, skal der herefter
arbejdes en uge med at sætte lægter på. Stilladset var oppe, da de skulle arbejde på sydsiden.

Vidne 3 har forklaret, at han var ansat ved T A/S den 25. november 2014. Han havde på det tidspunkt
arbejdet som tømrerlærling siden 2010 og blev udlært i 2014. Han havde efter det arbejdet som tømrersvend.
Den pågældende dag gik de på vestsiden af bygningen, hvor der var sat stillads op. De var ved at lave
tagflader. Han tror, de var ved at sætte lægter op. Det er rigtigt, at Arbejdstilsynet kom forbi og tog nogle
billeder, hvor han stod et sted, hvor der ikke var rækværk. De stod og arbejdede på vestsiden og skulle ned at
spise og tænkte, at det var nemt lige at smutte over, hvor de var ved at sætte stilladset op, og så gik de den
vej over. Det var dumt. De vidste godt, at de ikke måtte gå på stillads uden rækværk. Det lærer man på
skolen. De var ved det her konkrete byggeri instrueret i sikkerhed. De havde ikke konkret fået at vide, at de
ikke måtte gå der, men det vidste han godt. De vidste godt, at Arbejdstilsynet var efter Vidne 1, og han havde
sagt, at de skulle lade være at lave dumme ting. Han var konkret instrueret i, hvilket arbejde han skulle lave.
Det arbejde, der blev udført på sydsiden havde ikke noget med ham at gøre. Han arbejdede ikke på den side.
Han valgte bare at gå derover, fordi det var nemmere at gå den vej.

Der var ham bekendt materialer på byggepladsen til at sætte rækværket op. Det havde været sat op et andet
sted. Han talte med en fra Arbejdstilsynet. Han tror ikke, at han har sagt, at han ikke vidste, at man ikke
måtte gå på det stillads. Han vidste godt, at han ikke måtte gå der. Formanden Vidne 6 førte dagligt tilsyn.
De talte dagligt om sikkerheden. Hvis man f.eks. skulle gå på taget, sagde han, at man skulle huske at have
en sele i ryggen. Det var ham, der stod for det hele, og ham man spurgte, hvis der var spørgsmål. Han tror, at
Vidne 1 var på pladsen en gang om ugen.

Lige inden de startede på arbejdet, havde de APV. Generelt var der altid sikkerhedsudstyr i firmaet, som man
kunne få. Han er bekendt med reglerne om at arbejde i højden. Han vidste godt, at han ikke måtte gå ud på
det stillads, men tænkte ikke lige over det. Han skulle bare ned at spise.

Vidne 4 har forklaret, at han startede i lære som tømrer i 2011/12. Han havde på det pågældende tidspunkt
arbejdet der i 2 - 3 år. De var ved at udføre tagarbejde. Det er rigtigt, at han har været på det stillads, hvor der
ikke var rækværk, men han har ikke arbejdet der. De gik og arbejdede på et sikkert stillads. Der var nogle,
der var ved at hæve stilladset ved den anden side. De skulle ned at spise og ville sige det til dem, der var ved
at hæve stilladset. De havde nok arbejdet på byggepladsen en måneds tid. Forespurgt har vidnet dog
forklaret, at det godt kan passe, at de var startet den 12. november.

I forbindelse med opstarten fik de sikkerhedsmæssigt at vide, at de skulle holde sig til reglerne. Sådan noget
som stillads, vidste de godt, hvordan skulle være. Der var ingen, der havde sagt, at de ikke måtte gå på det
stillads, men når de er ved at hæve et stillads, ved man, at man ikke skal gå der. Det er noget, de lærer.
Stilladset blev hævet fra et niveau til et andet niveau. Det ved man som håndværker, at man ikke skal gå på.
Han husker ikke nu, om der var nogle, der sagde, at det var sådan og sådan, de måtte. Det er to år siden.

Det var Vidne 6, der stod for byggeriet og førte tilsyn. Det var ham, der stod for pladsen. Vidne 1 var der en
gang imellem for at kigge. Han husker ikke, om der kort forinden havde været nogle episoder.
Der var rækværk til stede til at sætte på. Det eneste, der manglede at blive sat på stilladset, var rækværket.
Stilladset var stabilt.

Normalt når de starter på et projekt, bliver der talt om, hvordan de skal gribe det an, og de taler også om det
sikkerhedsmæssige.

Han talte med manden fra Arbejdstilsynet på et tidspunkt, hvor de andre ikke var der. Han mener ikke, at han
har sagt, at han ikke vidste, at han ikke måtte gå på stilladset uden rækværk. Det vidste han godt. Det var de
to andre, der diskuterede med ham fra Arbejdstilsynet, om de havde gået der eller ej.

Vidne 5 har forklaret, at han kom forbi byggepladsen den 25. november 2014 sammen med en kollega. Det
var en opfølgning, fordi der havde været en tidligere sag. De så nogle personer gå på et stillads, der var
opstillet langs facaden af bygningen. De lagde straks mærke til, at stilladset var uden rækværk. De fik
parkeret. I mellemtiden var de ansatte, der gik på stilladset, gået ned derfra. Det, de så, var det, "billede 2"
viser. Det blev set på lang afstand, og billedet blev også taget ud af bilen. Personerne sagde, at de ikke havde
været oppe på stilladset. Til sidst vedgik de sig, at de havde været deroppe. De brugte stilladset som
adgangsvej, fordi de skulle hen at holde frokost. De gik langs bygningen på stilladset. Det var det, de sagde.

Da de så personerne på stilladset, gik de langs bygningen, og de stod stille langs bygningen. Der var fare for,
at de kunne falde ind over tagfoden og ind i bygningen. Forevist "billede 4" har vidnet forklaret, at det viser
tagfoden, hvor de kunne falde ind over. De stod helt tæt ved muren og kiggede ind. Det kan godt tænkes, at
de stod og talte ned til en person. Tagfoden var ikke høj nok. Der skulle laves en sikring mod nedstyrtning.
Personerne sagde, at de troede, at de godt måtte gå der. De kendte ikke reglerne om det.

Vidnet talte med en formand fra firmaet. Han sagde, at han godt vidste, at de var gået hen på stilladset.
Formanden havde selv bedt om at få stilladset hævet op til tagfoden. Det var ikke der, de arbejdede, da de var
der. Medarbejderne arbejdede på langsiden ud mod vejen, hvor stilladset var i orden.

Stilladset var i fire meters højde. De ringede hjem til arbejdsgiveren. Han sagde, at han kun kom på
byggepladsen af og til, da han havde en formand, der styrede pladsen for ham og førte tilsyn. De måtte godt
arbejde videre på den side, hvor stilladset var i orden, men de skulle have styr på deres adgangsvej.
Adgangsvejen op til det stillads var heller ikke i orden. Stigen var defekt og var ikke fastgjort. Den havde
heller ikke håndfæste en meter over dækket. Han vil mene, at deres gang på stilladset var en del af arbejdet,
fordi de brugte det som adgangsvej. Der skulle have været sikret mod, at man faldt ind i bygningen, og der
skulle rækværk på. Der var sikkerhedsmaterialer til rådighed.

Han mener, at der er tale om en grov overtrædelse. Medarbejderne kunne have været faldet fra fire meters
højde ned på betongulvet. Han mener ikke, at han kan have misforstået noget i snakken med de pågældende.
Det var meget lidt, de ville oplyse. Måske var de flove over, at de i starten havde sagt, at de ikke var deroppe.
Han udstedte et påbud om, at arbejdet skulle standses, indtil det var lovliggjort. Han vil tro, at der
efterfølgende blev etableret rækværk.

Det er muligt, at Vidne 1 har sagt, at han også var på pladsen i forbindelse med opstart af arbejdet, og at han
instruerede dem om sikkerheden. De havde stigen i den sydlige ende som adgangsvej. De kontrollerede ikke,
om der også var en stige i den nordlige ende. Mod vest var der sikret mod nedstyrtning. Det, der var galt, var,
at de brugte det andet stillads som adgangsvej. De førte tilsyn med byggepladsen som sådan. De talte ikke
den dag med de andre håndværkere. De dannede sig et overblik over pladsen. De kom til byggepladsen
anden gang for at følge op i forhold til første gang. Det er rigtigt, at der første gang blev udstedt et påbud, og
at virksomheden skulle informere sikkerhedsorganisationen og de ansatte om det.

Når der arbejdes på en byggeplads, skal der løbende informeres om sikkerheden. Der skal instruktion til, og
man skal sikre sig, at instruktionen er forstået. Man kan ikke sige, hvor mange gange, man skal gøre det. Det
afhænger også af arbejdet og hvilke medarbejdere, det er. Når man taler om tagarbejde er der skærpede krav.
Det kan her være en eller to gange om ugen. Man holder desuden et opstartsmøde, hvor man taler med
medarbejderne om, hvad der skal laves, og hvad man skal passe på. På en større byggeplads, kan det godt
være i orden at overlade det til formanden.

Vidne 6 har forklaret, at han er uddannet som tømrer. Han har været ansat hos T A/S siden 2001. Han er
tømrersvend. Han stod som formand for det omhandlede byggeri og havde ansvaret for selve byggeriet. Som
han husker det, var de seks mand, der arbejdede på pladsen.

Forevist billede 2 i bilag 6 har Vidne 6 forklaret, at det var det ufærdige stillads, som hans kolleger gik hen
over. Murerne var ved at sætte stilladset op og var gået til pause. Det var et stillads, de skulle arbejde på den
følgende uge. Murerne havde ikke sat rækværket på, inden de var gået til pause, men deres folk vidste godt,
at de ikke måtte gå på det ufærdige stillads. De havde arbejdet på den ene langside. I stedet for at gå ned ad
stigen ved det stillads, de arbejdede på, var hans kolleger gået "hen over" og over på det ufærdige stillads.
Der var ikke decideret sagt noget om det ufærdige stillads, men de vidste godt, at de ikke måtte gå på
stilladset.

Han skulle føre tilsyn med byggepladsen den pågældende dag. Han arbejdede på langsiden ca. en tredjedel
henne i forhold til, hvor stigen stod, da hans kolleger sagde, at de gik til frokost. Han manglede lige fem
minutters arbejde og sagde, at han kom, når han var færdig. Han så ikke, at de gik over på det ufærdige
stillads. Der var lavet en afspærring mellem det stillads, der blev arbejdet på, og det, der var ved at blive
opført. De var gået bag afspærringen. Da han var færdig, gik han ned ad stigen. Det er ikke rigtigt, at de stod
og talte ned til ham, som Arbejdstilsynet har sagt. Skurvognen holdt ikke langt fra, hvor de gik ned fra det
ufærdige stillads. De gik den korteste vej om til skurvognen.

Om fredagen havde de haft et møde, hvor de havde talt om sikkerhedsreglerne og indskærpet dem, i
anledning af at de havde fået et påbud fra Arbejdstilsynet. De har også talt om sikkerhed i pauserne.

Dem, der havde stillet stilladset op, var gået til pause. Man ved som tømrer, at man ikke må gå på et ufærdigt
stillads, hvor der ikke er sat rækværk op. Det lærer man på skolen, og de har fået det at vide flere gange. Det
var også flere gange blevet indskærpet både fra hans og firmaets side. De har talt om det i pauser og er altid
gået meget op i sikkerhed.

Vidne 1 har forevist et foto, som han har fået fra Arbejdstilsynet. Fotoet viser, hvor det stillads, de arbejdede
på, sluttede, og der står en stige, man kan gå ned ad. Man kan ligeledes se det stillads, der var under
opførelse på den anden side af bygningen.

Det foreviste foto har været fremlagt.

Der har været fremlagt Arbejdstilsynets "Beskrivelse af de faktiske forhold" med fotos/billede 1 - 4.

Der har været fremlagt 6 fotos fra det omhandlede byggeri, optaget af Vidne 1.

Rettens begrundelse og afgørelse
Efter bevisførelsen lægges det til grund, at Vidne 4, Vidne 2 og Vidne 3, der var ansat i T A/S, udførte
tømrerarbejde på et forskriftsmæssigt stillads på vestsiden af bygningen. Vidne 4, Vidne 2 og Vidne 3
benyttede det stillads, der var under opførelse på sydsiden, som adgangsvej, da de skulle til frokost, hvor de
stod og talte med personer, der arbejdede inde i bygningen, og hvor de således befandt sig i ca. 4 meters
højde over det omgivende underlag uden rækværk eller anden sikring mod nedstyrtning ind i bygningen.
Efter fotoet, hvor man kan se de to stilladser, lægges det til grund, at det stillads, der var under opførelse, i
forbindelse med frokostpausen blev efterladt, uden at der var en egentlig afspærring mellem de to stilladser.
Det lægges herefter til grund, at der ikke var anden hindring for passage mellem de to stilladser, end at man
skulle gå hen over, hvor stigen gik ned, eller bag den inderste stolpe. Da det ufærdige stillads herefter kunne
benyttes som adgangsvej, har T A/S undladt at sørge for, at arbejdet kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt
forsvarligt. Det forhold, at det var murerne, der havde opført stilladset, som de ansatte i T A/S skulle bruge
den følgende uge, kan ikke føre til andet resultat, idet det var opført efter aftale med T A/S. Efter
bevisførelsen lægges det til grund, at Vidne 4 og Vidne 2 på daværende tidspunkt var i lære, og at Vidne 3
var udlært samme år. Efter bevisførelsen lægges det til grund, at der ikke konkret har været talt om det
ufærdige stillads, og selv om de ansatte var klar over, at de ikke måtte gå på et stillads uden rækværk eller
anden sikring mod nedstyrtning, og sikkerhedsspørgsmål havde været drøftet på interne møder, findes T A/S
under hensyn til de ansattes erfaring ikke at have ført et tilstrækkeligt effektivt tilsyn. Det forhold, at de
ansatte valgte at bruge det stillads, der var under opførelse, som adgangsvej, da de skulle til frokost, selv om
der var stiger ved det stillads, de arbejdede på, findes, når henses til at stilladserne var i samme højde og
skurvognens placering, ikke at være en så uforudsigelig eller upåregnelig handling fra de ansattes side, at det
fritager T A/S for ansvar. Det er derfor bevist, at T A/S har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen som anført i
anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 35.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, og dagældende
stk. 4, og stk. 5, nr. 1, nu stk. 6, og stk. 4, nr. 1, jfr. § 38, stk. 1 og Arbejdstilsynets bkg. nr. 1516 af 16.
december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1. Der fastsættes ingen
forvandlingstraf for bøden, jf. straffelovens § 54, stk. 3.

Thi kendes for ret:

T A/S skal betale en bøde på 35.000 kr.

T A/S skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

Dom afsagt den 13. juli 2017 af Vestre Landsrets 11. afdeling i ankesag V.L. S–0602–17

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

Retten i Herning har den 28. februar 2017 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 99- 2694/2016).


Påstande
Tiltalte, T A/S, har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at der efter ”stk. 5, nr. 1,” indsættes: ”jf.
nugældende arbejdsmiljølovs § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 6, og stk. 4, nr. 1,”.

Supplerende oplysninger
Der er for landsretten fremlagt yderligere fotos samt uddrag af tiltaltes APV, herunder om at der skal være
monteret nærmere angivet rækværk på stillads eller anden sikring. Der er endvidere fremlagt et
”Strakspåbud” af 28. november 2014 vedrørende blandt andet en stige til det vestlige stillads.

Forklaringer
Vidne 1 og vidnerne Vidne 3, Vidne 4, Vidne 2, Vidne 6 og Vidne 5 har for landsretten i det væsentlige
forklaret som i 1. instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at Vidne 6 ikke deltog i forskallingsarbejdet inde i bygningen. Han
arbejdede sammen med Vidne 3, Vidne 4 og Vidne 2 på taget mod vest. Strakspåbuddet vedrørende en stige
skyldtes, at murerne i forbindelse med deres arbejde med flytning af mursten havde flyttet den, så den ikke
længere rakte 1 meter op over øverste niveau. Murerne havde i samme forbindelse også ødelagt et trin på
stigen. Der var ingen tvivl om, at de tre ansatte ikke måtte færdes på det ufærdige stillads mod syd. På
opstartsmødet blev der redegjort nærmere for, hvordan og i hvilken rækkefølge arbejdet skulle udføres og fra
hvilke stilladser. På indskærpelsesmødet gennemgik de også sikkerhedsforanstaltningerne. Alle deltog i
APV-mødet. De tre færdedes dagligt på stillads og var vant til tagarbejde. De kom hurtigt på stilladskursus,
og de kender herfra og fra deres uddannelse principperne for sikkerhed omkring stilladser. De vidste
udmærket, at de ikke måtte gå på det ufærdige stillads. De tre gik bag om det rækværk, der ses på fotoet på
side 7 i tillægsekstrakten, for at komme over på stilladset mod syd.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han benyttede en stige til at komme op på stilladset mod vest. Man
kunne lige ved hushjørnet træde over på stilladset mod syd fra det vestlige stillads. Der var ikke afskærmning
mellem stilladserne, men det var oplagt, at man ikke måtte gå over på det ufærdige stillads. Han var udlært.

Vidne 4 har supplerende forklaret, at han benyttede en stige til at komme op på stilladset mod vest. Han gik
forbi en afspærring over på stilladset mod syd. Der var sat en jernstang på tværs på stilladset mod syd, som
hindrede adgang til stilladset. Han vidste fra sin uddannelse godt, at han ikke måtte gå på et ufærdigt stillads.
Der var et APV møde nogle måneder forinden, hvor sikkerhedsreglerne blev gennemgået. Han var, inden
arbejdet gik i gang, blevet instrueret i, i hvilken rækkefølge arbejdet skulle udføres.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han kom over på stilladset mod syd ved at hoppe over på det fra det
vestlige stillads. Han husker ikke i dag nærmere hvordan. Der var regelmæssigt møder om virksomhedens
APV. Der var også et opstartsmøde, inden deres del af byggeriet gik i gang. Det kan godt passe, at byggeriet
og de forskellige faser blev gennemgået.

Vidne 6 har supplerende forklaret, at han formentlig har instrueret Vidne 3, Vidne 4 og Vidne 2 i arbejdet
den pågældende dag. Stilladset mod vest var afspærret mod det sydlige stillads. Der var en stige i hver ende
af stilladset mod vest. I stedet for at gå ned ad stigen, er de gået bag om noget afspærring og over på
stilladset mod syd. Han har ikke tidligere set de tre benytte stilladset mod syd. Der er årligt møde om
virksomhedens APV. De tre var instrueret om, hvordan byggeriet skulle skride frem etapevis. Der var ikke
noget galt med stigen, da han gik til frokost.

Vidne 5 har supplerende forklaret, at der var en stige for enden af stilladset mod syd. Der var også en
adgangsvej til stilladset mod vest. Stigen var dog ikke i orden. Det udløste et strakspåbud. Han gjorde
formanden opmærksom på manglerne ved stigen. Der kan godt have været tale om, at stigen var blevet
påkørt. Der var ikke tale om, at påkørslen skulle være sket samme dag. Han var ikke oppe på stilladset mod
vest, og han så ikke stigen i den anden ende af det vestlige stillads. Han så ikke, hvordan de tre kom over på
stilladset mod syd. De sagde ordret i den efterfølgende snak, at de ikke havde fået at vide, at de ikke måtte gå
på det sydvendte stillads. De skulle ned for at holde frokost.

Landsrettens begrundelse og resultat
Efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at der var opstillet et lovligt og forsvarligt stillads
langs bygningens vestlige side, hvor arbejdet foregik. Der var etableret adgangsvej til stilladset i form af
stiger i hver ende. Efter Vidne 1s forklaring lægges det til grund, at stigen i den ene ende var flyttet og
beskadiget af murerne i forbindelse med flytning af nogle mursten. Over for denne forklaring er det ikke
bevist, at stigerne ikke i øvrigt havde været lovlig adgangsvej.

På den sydlige side, hvor arbejdet skulle påbegyndes den følgende uge, var der ved at blive opført et stillads.
Det var ikke færdigt, idet der blandt andet manglede rækværk eller anden sikring på begge langsider.
Stilladset mod syd var ikke adgangsvej til stilladset mod vest, og der var en afspærring i form af en jernstang
på tværs mellem de to stilladser, som de ansatte, der gik til frokost via stilladset på den sydlige side, havde
forceret.

Efter de afgivne forklaringer fra Vidne 1, Vidne 3, Vidne 4, Vidne 2 og Vidne 6 lægges det endvidere til
grund, at de tre ansatte ikke havde noget at gøre på stilladset mod syd, at de fra deres uddannelse og erfaring
med tagarbejde fra stillads godt vidste, at de ikke måtte gå på et ufærdigt stillads uden rækværk, og at de i
øvrigt havde fået den fornødne instruktion i arbejdets udførelse i etaper, herunder om hvornår arbejdet på
sydsiden skulle begynde, og sikkerheden i forbindelse hermed. Betydningen af overholdelsen af
sikkerhedsreglerne var kort tid forinden yderligere indskærpet i anledning af en anden episode. Efter det
oplyste om, hvordan arbejdet var tilrettelagt i etaper, hvem der skulle føre tilsyn og Vidne 6s daglige tilsyn,
lægges det endvidere til grund, at der var det fornødne tilsyn på byggepladsen.

Da de ansatte således kunne være gået til frokost ad den etablerede lovlige adgangsvej til stilladset på den
vestlige side, da de havde længere tids erfaring med at færdes på byggepladser, herunder med arbejde fra
stillads, og da de i øvrigt havde fået fornøden instruktion om sikkerheden på byggepladsen, ligesom der blev
ført effektivt tilsyn, kan T A/S ikke pålægges bødeansvar for den overtrædelse, der blev konstateret af
Arbejdstilsynet den 25. november 2014, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, nr. 3.

Landsretten frifinder derfor T A/S.

T h i k e n d e s f o r r e t:

Tiltalte, T A/S, frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Henter PDF