Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra rullestillads – Bevisførelse ift. arbejdshøjden

Vestre Landsrets dom af 26. april 2017 i ankesag V.L. S–2186–16

Resumé

T ApS var tiltalt for overtrædelse af AML § 38, stk. 1, og § 37, stk. 1 og stk. 3 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, ved i marts 2016 at to af virksomhedens ansatte, på en byggeplads, havde arbejdet på rullestillads i 2,5 meters højde, uden at der var truffet kollektive sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtningsfaren.

T ApS nægtede sig skyldig, bl.a. under henvisning til at Arbejdstilsynet ikke ved tilsynsbesøget havde målt arbejdshøjden, og at virksomheden, der efterfølgende selv havde målt arbejdshøjden til 1,8 meter, ikke havde haft pligt til at etablere sikring mod nedstyrtning. 

I byretten blev T ApS idømt en bøde på 50.000 kr. Byretten lagde efter bevisførelsen til grund at arbejdshøjden var mere en 2 meter, og at stilladset ikke var forsynet med en håndliste. Henset til stilladsets opbygning, karakteren af det pågældende arbejde og underlaget nedenfor arbejdsstedet, var der ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdstilsynets vurdering af farligheden ved arbejdet. Byretten fandt på denne baggrund ikke at der var truffet tilstrækkelige foranstaltninger til sikring imod nedstyrtning, hvormed der havde været risiko for fare for skade på liv og helbred for de to ansatte på stilladset.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund at arbejdshøjden på stilladset var væsentlig over 2 meter, og henviste navnlig til forklaringen afgivet af Arbejdstilsynets tilsynsførende. Da T ApS ved Østre Landsrets dom af 20. december 2016 var blevet idømt en bøde for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, blev straffen fastsat som en tillægsstraf i form af bøde på 50.000 kr.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra rullestillads - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF