Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtningsfare fra rullestillads

Vestre Landsrets dom afsagt den 26. april 2017 af 11. afdeling i ankesag V.L. S–2186.

Udskrift af rets- og dombogen for retten i Esbjerg

Anklagemyndigheden
mod
T ApS

T ApS er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82 stk. 1 nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, stk. 5 nr. 3 og stk. 6, jf. § 86, jf. § 38 stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 jf. § 37, stk. 1 og stk. 3, ved den 8. marts 2016 på byggepladsen at have arbejdet med nedtagning af plader over porte, hvor arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet ansatte Vidne 2 og Vidne 3 arbejdede på rullestillads i 2,5 meters højde, uden at der var truffet kollektive sikkerhedsforanstaltninger i form af rækværk bestående af håndliste og fodliste og hvor der var risiko for nedstyrtning med fare for skade på liv og helbred for begge de ansatte.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde stor 50.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af tiltaltes direktør Vidne 1 og af vidnerne Vidne 2, Vidne 3 og Vidne 4.

Under hovedforhandlingen er afgivet følgende forklaringer:

Vidne 1 har forklaret, at han er direktør i det tiltalte selskab, hvor der er 7 ansatte. Der er også løst ansatte til større opgaver. Opgaven på stedet bestod blandt andet i nedtagning af asbestplader, der hver vejede ca. 6 kg. De var 2 mand beskæftiget med dette arbejde, mens andre var beskæftiget med andre opgaver. Arbejdet stod på i en periode på 3 uge, hvoraf de 2 uger var gået den 8. marts. Det tog 4 – 5 dage at tage pladerne ned, og de var midt i processen ved Arbejdstilsynets besøg. Han var der selv næsten hver dag for at tjekke arbejdet. Den 8. marts kom han til stede efter Arbejdstilsynets besøg, efter at han var blevet kontaktet telefonisk. Det pågældende stillads var placeret som vist på det fremlagte foto, bortset fra at stilladset undervejs blev flyttet fra port til port, hvor asbestpladerne sad. Arbejdspladsen på stedet var blevet gennemgået på forhånd med hensyn til valg af materialer og stilladser. Stilladserne var lejet. Det er ham selv, der står for bestilling af materiel og forhandlinger om priser. Han tager ikke herunder stilling til spørgsmålet om sikkerhed. Dette henhører under Vidne 2, der er ansat som sikkerhedsmand, i samråd med en kollega. Disse har begge gennemgået de fornødne kurser om sikkerhed. Han mener, at sikkerheden med arbejdet på stilladset var i orden og forsvarlig. Folkene på stilladset stod i en højde på 1,80 meter over terræn, og ikke 2,5 meter, sådan som Arbejdstilsynet har anført. Arbejdstilsynets vurdering af højden byggede i øvrigt ikke på nogen egentlig opmåling, idet der ikke var noget målebånd fremme under besigtigelsen. Det ville i øvrigt ikke have kostet ekstra, hvis sikkerhedsforholdene omkring stilladset havde været anderledes, herunder med et højere gelænder med en håndliste. En montering af håndliste højere oppe på stilladset ville kunne etableres ved at hæve hele stilladskonstruktionen nedefra. Med den højde, stilladset havde, kunne det flyttes fra port til port ved blot at skubbe det rundt på hjulene. Hvis stilladset havde været højere, ville det på grund af tværbjælkerne i loftet have været nødvendigt at pille stilladset fra hinanden, hver gang det skulle flyttes, hvilket havde medført en længerevarende arbejdsproces. Dette indgik dog ikke i overvejelserne omkring sikkerheden. De ansatte var timelønnede. Hvis forholdene omkring sikkerheden havde været utilstrækkelige, ville sikkerhedsmanden have meldt tilbage til ham, ligesom sikkerhedsmandens vurdering ville være blevet efterkommet. Spørgsmålet om afskedigelse af personale, herunder sikkerhedsmanden, henhører i øvrigt under ham.

Vidne 2 har forklaret, at han stod på stilladset og tog asbestplader ned fra siderne på væggen sammen med Vidne 3. Han var sikkerhedsmand og havde på forhånd deltaget i udvælgelsen af værktøj og stillads sammen med Vidne 3 og nogle ingeniører. De stod i den forbindelse også for vurderingen af sikkerheden. De orienterede så Vidne 1 herom, hvorefter Vidne 1 bestilte det de skulle bruge efter hans anvisninger. Vidne 1 siger aldrig nej til det, de anmoder om af værktøj mv. De arbejdede på stilladset stående på platformen i ca. 2 meters højde, idet han - når han stod på gulvet - kunne nå op og lægge værktøj på platformen. Den øverste liste på stilladset - knælisten - var placeret i en højde svarede til lidt over knæet, ca. 50 centimeter over platformen. Det var hans vurdering, at det ikke var nødvendigt med andre lister højere oppe. En højere placeret liste ville desuden havde siddet i vejen for udførelsen af arbejdet med nedtagning af plader. Der var flere steder i hallen, hvor det ikke ville være muligt at køre under med stilladset, hvis stilladset havde raget højere op. Dette spillede dog ikke ind ved de oprindelige overvejelser omkring sikkerhedsforholdene ved stilladset. Vidne 1 kom forbi på stedet en gang imellem. Asbestpladerne sad på siden af væggen og målte 2 x 1,2 meter. Han kan ikke sige, hvor meget hver plade vejede - måske 20 kg. Det var ikke svært at håndtere pladerne fra stilladset, og der var ikke risiko for, at de kunne få pladserne ned over sig under arbejdet. Der blev ikke brugt målebånd ved Arbejdstilsynets vurdering af arbejdshøjden. Vidnet gav under Arbejdstilsynets besøg udtryk for, at arbejdshøjden på stilladset ikke var over to meter, hvilket er kriteriet for brug af sikkerhedsline.

Vidne 3 har forklaret, at han og Vidne 2 sammen traf beslutning om stilladsets udformning. De var opmærksomme på, at stilladset skulle kunne flyttes rundt i hallen og derfor ikke måtte stikke forhøjet op. Vidne 1 stod for bestillingen af stilladset efter deres anmodning. Den øverste af listerne på stilladset var i en højde svarende til lidt over knæet. De arbejdede på stilladset stående i knap 2 meters højde. Han kunne nå derop fra gulvet. Asbestpladerne var håndterlige - de målte hver 1,5 x 1 meter og vejede 10-12 kg. De mente, at højden og sikkerhedsforholdene ved stilladset var tilstrækkelige. Vidne 1 havde været på byggepladsen nogle gange, men ikke mens de stod på stilladset. Han ved ikke, om Vidne 1 havde set stilladset. Der blev ikke foretaget nogen opmåling med målebånd under Arbejdstilsynets besøg. Han hørte ikke rigtig, hvad der blev sagt under besøget.

Vidne 4, Arbejdstilsynet, har forklaret, at han under sit besøg på pladsen, der havde et andet formål, blev opmærksom på stilladset og faren ved det arbejde, der foregik derfra. Han påbød derfor en afbrydelse af arbejdet. Et arbejde af den pågældende karakter i den pågældende højde kræver, at der skal være en håndliste i 1 meters højde. Der er et ubetinget krav herom i tilfælde, hvor arbejdet foregår i 2 meters høje. I øvrigt beror dette på en konkret vurdering. Han vurderede, at der måtte være krav herom i et tilfælde som det foreliggende, hvor der var to mand om nedtagning af plader med øget risiko for nedstyrtning. Han traf efterfølgende Vidne 1, efter at have talt med ham i telefonen og omtalt arbejdshøjden som 2,5 meter. Han afleverede en besøgsrapport, og der kom ingen indsigelser imod arbejdshøjden. Hans bedømmelse af arbejdshøjden på stilladset bygger på højden af platformen på stilladset set i forhold til højden af den dør i lokalet, der fremgår af fotos, og som har standardmålet 2,12 meter i højden. Højden af døren i forhold til stilladset kan bedømmes ved at følge rækken af mursten på væggen fra døren hen til stilladset. Han har ikke vurderet asbestpladerne og har ej heller konkret besigtiget arbejdsopgaven som sådan.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at Vidne 2 og Vidne 3 på det pågældende tidspunkt var beskæftiget med nedtagning af asbestplader, at de under arbejdet stod på det pågældende stillads i mere end 2 meters højde over et betongulv, og at stilladset ikke var forsynet med en håndliste.

Henset til stilladsets opbygning, karakteren af det pågældende arbejde og underlaget nedenfor arbejdsstedet findes der ikke at være grundlag for at tilsidesætte den vurdering af farligheden ved arbejdet, der er lagt til grund ved Arbejdstilsynet inspektionsbesøg.

Det findes på den baggrund godtgjort, at der ikke var truffet tilstrækkelige foranstaltninger til sikring imod nedstyrtning og med risiko for fare for skade på liv og helbred for medarbejderne på stilladset.

Tiltalte findes derfor skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 50.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82 stk. 1 nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, stk. 5 nr. 3 og stk. 6, jf. § 86, jf. § 38 stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 jf. § 37, stk. 1 og stk. 3.

Thi kendes for ret

T ApS skal betale en bøde på 50.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af dombog for Vestre Landsret

Anklagemyndigheden
mod
T ApS

Retten i Esbjerg har den 25. oktober 2016 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 98- 2756/2016).

Påstande

Tiltalte, T ApS, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

Tiltalte er ved Østre Landsrets ankedom af 20. december 2016 i medfør af arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, og stk. 6 (tidl. stk. 4), jf. § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, § 37, stk. 1 og 4, idømt en bøde på 40.000 kr.

Forklaringer

Direktør Vidne 1 og vidnerne Vidne 2, Vidne 3 og Vidne 4 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at hans medarbejdere havde målt, at stilladset var 1,80 meter over terræn. Han havde ikke selv målt det. Stilladset havde haft samme højde alle de dage, hvor arbejdet blev udført. Repræsentanten fra Arbejdstilsynet sagde, at han mente, at stilladset var for højt, nemlig over 2 meter. Han sagde til repræsentanten fra Arbejdstilsynet, at han ikke var enig i den højde. Han sagde i den forbindelse, at stilladset kun var 1,90 meter højt, men senere fik han af sine medarbejdere at vide, at det kun var 1,80 meter. Det er ikke korrekt, når det i Arbejdstilsynets afgørelse af 11. marts 2016 er anført, at han bekræftede, at stilladset havde en højde på ca. 2,50 meter. Han kontaktede ikke Arbejdstilsynet, da han fik afgørelsen, for at korrigere spørgsmålet om stilladsets højde. Han hæftede sig ved, at der stod ”ca.” ved den angivne højde. Han husker ikke, om han over for politiet oplyste, at han mente, at stilladset kun var 1,80 eller 1,90 meter højt. Han husker heller ikke, om han til politiet sagde, at det kunne skyldes dovenskab fra medarbejdernes side, at sikkerhedsforanstaltningerne ikke blev fulgt. Det er ikke korrekt, at han til politiet skulle have sagt, at han godt kunne se, at tingene ikke havde været i orden. Det kunne godt lade sig gøre, at sætte rækværk på stilladset, og det gjorde de, efter Arbejdstilsynet havde givet påbud. Stilladset kunne godt flyttes rundt, selv om rækværket var sat på. Det viste sig således, at tværbjælkerne ikke var til hinder herfor. Han ved ikke, hvilken højde døren, der ses på fotoet, har. Fakturaen af 18. marts 2016 vedrører det stillads, de havde lejet. Det var ham, der havde bestilt det. Det var et stillads med en totalhøjde på siderne på 2,60 meter. Overrammerne på stilladset er med i højden på 2,60 meter. Det kan godt være, at han over for Arbejdstilsynet bekræftede, at han havde været forbi byggepladsen en time forinden, at de ansatte havde fået instruktioner om, at de selv skulle vurdere, hvilke tekniske hjælpemidler de skulle anvende, og at der var to mand til at demontere og håndtere pladerne på grund af vægten.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han og hans kollega havde målt stilladsets arbejdshøjde til 1,90 meter. Repræsentanten fra Arbejdstilsynet sagde, at der skulle sættes en ekstra liste på, førend de måtte fortsætte arbejdet. Repræsentanten fra Arbejdstilsynet sagde ikke noget om, hvor højt han mente, stilladset var, og vidnet sagde derfor heller ikke noget om højden. Det er ham, der står på stilladset på fotoet. Han havde ikke målt den præcise højde af knælisten, men han vil tro, at højden var lidt over en halv meter.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han sammen med Vidne 2 målte stilladsets højde fra platformen til gulvet til 1,91 meter, inden de gik i gang med arbejdet. Det var Vidne 2, der talte med repræsentanten fra Arbejdstilsynet. Han vil tro, at knælisten sad i en højde af ca. 1,30 meter. De satte mere rækværk op, da Arbejdstilsynet forlangte det.

Vidne 4 har supplerende forklaret, at det var umiddelbart synbart for ham, at arbejdshøjden på stilladset var over 2 meter. Han målte ikke stilladset, da han overhovedet ikke var i tvivl om, at det var for højt. Han vurderede, at højden var ca. 2,50 meter. Han målte ikke døren i lokalet, men der var tale om en standarddør, og en sådan dør er 2,12 meter. 3 mursten og 3 fuger måler ca. 20 cm. Der er ca. 25 cm mellem hver tværstang på stilladset. Han standsede arbejdet og afleverede på stedet en besøgsrapport. Han oplyste, at han mente, at stilladset var ca. 2,50 meter højt, og at der som minimum manglede de nødvendige lister i 0,50 meter og 1 meters højde. De medarbejdere, han talte med, sagde ikke, at de var uenige i højden. Han ringede til Vidne 1, der kom til stede. Han oplyste Vidne 1 om den skønnede højde på 2,50 meter, og Vidne 1 sagde ikke noget om, at han ikke var enig heri. Hans umiddelbare bud er, at man lejer et stillads efter den ønskede arbejdshøjde, men han ved det ikke. Man kan godt bygge videre på et stillads, så det bliver højere. Han var på kontrolbesøg ca. en uge efter, men der var arbejdet færdigt, og stilladset var fjernet. Når arbejdshøjden er 2 meter eller derover, skal der være rækværk. Hvis arbejdshøjden er under 2 meter, beror det på en konkret vurdering, om der skal være rækværk. Som tilsynsførende bruger man en eksakt 2 meter grænse, selv om der i At-vejledningen står ”ca. 2 meter”.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det lægges efter bevisførelsen for landsretten, herunder navnlig Vidne 4s forklaring sammenholdt med de fremlagte fotos, til grund, at arbejdshøjden på det omhandlede stillads var væsentlig mere end 2 meter. Herefter og af de grunde, som byretten i øvrigt har anført, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Straffen, der fastsættes som en tillægsstraf til Østre Landsrets ankedom af 20. december 2016, jf. straffelovens § 89, er henset til forholdets karakter, herunder at der var fremkaldt fare for, at flere ansatte kunne komme til skade, passende udmålt til 50.000 kr. Det forhold, at straffen er en tillægsstraf, kan ikke føre til en nedsættelse af bøden.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF