Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtningsfare fra rullestillads – Bevisførelse ift. arbejdshøjden - hele dommen

Vestre Landsrets dom afsagt den 26. april 2017 af 11. afdeling i ankesag V.L. S–2186–16 - domsudskrift

Indhold

Udskrift af rets- og dombogen for retten i Esbjerg

Anklagemyndigheden
mod
T ApS

T ApS er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82 stk. 1 nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, stk. 5 nr. 3 og stk. 6, jf.
§ 86, jf. § 38 stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 jf. § 37, stk.
1 og stk. 3,
ved den 8. marts 2016 på byggepladsen at have arbejdet med nedtagning af plader over porte, hvor
arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet ansatte Vidne 2 og
Vidne 3 arbejdede på rullestillads i 2,5 meters højde, uden at der var truffet kollektive
sikkerhedsforanstaltninger i form af rækværk bestående af håndliste og fodliste og hvor der var risiko for
nedstyrtning med fare for skade på liv og helbred for begge de ansatte.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde stor 50.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af tiltaltes direktør Vidne 1 og af vidnerne Vidne 2, Vidne 3 og Vidne 4.

Under hovedforhandlingen er afgivet følgende forklaringer:

Vidne 1 har forklaret, at han er direktør i det tiltalte selskab, hvor der er 7 ansatte. Der er også løst ansatte
til større opgaver. Opgaven på stedet bestod blandt andet i nedtagning af asbestplader, der hver vejede ca.
6 kg. De var 2 mand beskæftiget med dette arbejde, mens andre var beskæftiget med andre opgaver.
Arbejdet stod på i en periode på 3 uge, hvoraf de 2 uger var gået den 8. marts. Det tog 4 – 5 dage at tage
pladerne ned, og de var midt i processen ved Arbejdstilsynets besøg. Han var der selv næsten hver dag for
at tjekke arbejdet. Den 8. marts kom han til stede efter Arbejdstilsynets besøg, efter at han var blevet
kontaktet telefonisk. Det pågældende stillads var placeret som vist på det fremlagte foto, bortset fra at
stilladset undervejs blev flyttet fra port til port, hvor asbestpladerne sad. Arbejdspladsen på stedet var
blevet gennemgået på forhånd med hensyn til valg af materialer og stilladser. Stilladserne var lejet. Det er
ham selv, der står for bestilling af materiel og forhandlinger om priser. Han tager ikke herunder stilling til
spørgsmålet om sikkerhed. Dette henhører under Vidne 2, der er ansat som sikkerhedsmand, i samråd med
en kollega. Disse har begge gennemgået de fornødne kurser om sikkerhed. Han mener, at sikkerheden med
arbejdet på stilladset var i orden og forsvarlig. Folkene på stilladset stod i en højde på 1,80 meter over
terræn, og ikke 2,5 meter, sådan som Arbejdstilsynet har anført. Arbejdstilsynets vurdering af højden
byggede i øvrigt ikke på nogen egentlig opmåling, idet der ikke var noget målebånd fremme under
besigtigelsen. Det ville i øvrigt ikke have kostet ekstra, hvis sikkerhedsforholdene omkring stilladset havde
været anderledes, herunder med et højere gelænder med en håndliste. En montering af håndliste højere
oppe på stilladset ville kunne etableres ved at hæve hele stilladskonstruktionen nedefra. Med den højde,
stilladset havde, kunne det flyttes fra port til port ved blot at skubbe det rundt på hjulene. Hvis stilladset
havde været højere, ville det på grund af tværbjælkerne i loftet have været nødvendigt at pille stilladset fra
hinanden, hver gang det skulle flyttes, hvilket havde medført en længerevarende arbejdsproces. Dette
indgik dog ikke i overvejelserne omkring sikkerheden. De ansatte var timelønnede. Hvis forholdene omkring
sikkerheden havde været utilstrækkelige, ville sikkerhedsmanden have meldt tilbage til ham, ligesom
sikkerhedsmandens vurdering ville være blevet efterkommet. Spørgsmålet om afskedigelse af personale,
herunder sikkerhedsmanden, henhører i øvrigt under ham.

Vidne 2 har forklaret, at han stod på stilladset og tog asbestplader ned fra siderne på væggen sammen med
Vidne 3. Han var sikkerhedsmand og havde på forhånd deltaget i udvælgelsen af værktøj og stillads
sammen med Vidne 3 og nogle ingeniører. De stod i den forbindelse også for vurderingen af sikkerheden.
De orienterede så Vidne 1 herom, hvorefter Vidne 1 bestilte det de skulle bruge efter hans anvisninger.
Vidne 1 siger aldrig nej til det, de anmoder om af værktøj mv. De arbejdede på stilladset stående på
platformen i ca. 2 meters højde, idet han - når han stod på gulvet - kunne nå op og lægge værktøj på
platformen. Den øverste liste på stilladset - knælisten - var placeret i en højde svarede til lidt over knæet,
ca. 50 centimeter over platformen. Det var hans vurdering, at det ikke var nødvendigt med andre lister
højere oppe. En højere placeret liste ville desuden havde siddet i vejen for udførelsen af arbejdet med
nedtagning af plader. Der var flere steder i hallen, hvor det ikke ville være muligt at køre under med
stilladset, hvis stilladset havde raget højere op. Dette spillede dog ikke ind ved de oprindelige overvejelser
omkring sikkerhedsforholdene ved stilladset. Vidne 1 kom forbi på stedet en gang imellem. Asbestpladerne
sad på siden af væggen og målte 2 x 1,2 meter. Han kan ikke sige, hvor meget hver plade vejede - måske 20
kg. Det var ikke svært at håndtere pladerne fra stilladset, og der var ikke risiko for, at de kunne få pladserne
ned over sig under arbejdet. Der blev ikke brugt målebånd ved Arbejdstilsynets vurdering af arbejdshøjden.
Vidnet gav under Arbejdstilsynets besøg udtryk for, at arbejdshøjden på stilladset ikke var over to meter,
hvilket er kriteriet for brug af sikkerhedsline.

Vidne 3 har forklaret, at han og Vidne 2 sammen traf beslutning om stilladsets udformning. De var
opmærksomme på, at stilladset skulle kunne flyttes rundt i hallen og derfor ikke måtte stikke forhøjet op.
Vidne 1 stod for bestillingen af stilladset efter deres anmodning. Den øverste af listerne på stilladset var i en
højde svarende til lidt over knæet. De arbejdede på stilladset stående i knap 2 meters højde. Han kunne nå
derop fra gulvet.
Asbestpladerne var håndterlige - de målte hver 1,5 x 1 meter og vejede 10-12 kg. De mente, at højden og
sikkerhedsforholdene ved stilladset var tilstrækkelige. Vidne 1 havde været på byggepladsen nogle gange,
men ikke mens de stod på stilladset. Han ved ikke, om Vidne 1 havde set stilladset. Der blev ikke foretaget
nogen opmåling med målebånd under Arbejdstilsynets besøg. Han hørte ikke rigtig, hvad der blev sagt
under besøget.

Vidne 4, Arbejdstilsynet, har forklaret, at han under sit besøg på pladsen, der havde et andet formål, blev
opmærksom på stilladset og faren ved det arbejde, der foregik derfra. Han påbød derfor en afbrydelse af
arbejdet. Et arbejde af den pågældende karakter i den pågældende højde kræver, at der skal være en
håndliste i 1 meters højde. Der er et ubetinget krav herom i tilfælde, hvor arbejdet foregår i 2 meters høje. I
øvrigt beror dette på en konkret vurdering. Han vurderede, at der måtte være krav herom i et tilfælde som
det foreliggende, hvor der var to mand om nedtagning af plader med øget risiko for nedstyrtning. Han traf
efterfølgende Vidne 1, efter at have talt med ham i telefonen og omtalt arbejdshøjden som 2,5 meter. Han
afleverede en besøgsrapport, og der kom ingen indsigelser imod arbejdshøjden. Hans bedømmelse af
arbejdshøjden på stilladset bygger på højden af platformen på stilladset set i forhold til højden af den dør i
lokalet, der fremgår af fotos, og som har standardmålet 2,12 meter i højden. Højden af døren i forhold til
stilladset kan bedømmes ved at følge rækken af mursten på væggen fra døren hen til stilladset. Han har
ikke vurderet asbestpladerne og har ej heller konkret besigtiget arbejdsopgaven som sådan.

Rettens begrundelse og afgørelse
Det lægges efter bevisførelsen til grund, at Vidne 2 og Vidne 3 på det pågældende tidspunkt var
beskæftiget med nedtagning af asbestplader, at de under arbejdet stod på det pågældende stillads i mere
end 2 meters højde over et betongulv, og at stilladset ikke var forsynet med en håndliste.

Henset til stilladsets opbygning, karakteren af det pågældende arbejde og underlaget nedenfor
arbejdsstedet findes der ikke at være grundlag for at tilsidesætte den vurdering af farligheden ved arbejdet,
der er lagt til grund ved Arbejdstilsynet inspektionsbesøg.

Det findes på den baggrund godtgjort, at der ikke var truffet tilstrækkelige foranstaltninger til sikring imod
nedstyrtning og med risiko for fare for skade på liv og helbred for medarbejderne på stilladset.

Tiltalte findes derfor skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 50.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82 stk. 1 nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, stk. 5 nr.
3 og stk. 6, jf. § 86, jf. § 38 stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk.
3 jf. § 37, stk. 1 og stk. 3.

Thi kendes for ret:

T ApS skal betale en bøde på 50.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af dombog for Vestre Landsret

Anklagemyndigheden
mod
T ApS

Retten i Esbjerg har den 25. oktober 2016 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 98- 2756/2016).

Påstande
Tiltalte, T ApS, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

Tiltalte er ved Østre Landsrets ankedom af 20. december 2016 i medfør af arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 82,
stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, og stk. 6 (tidl. stk. 4), jf. § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010
om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, § 37, stk. 1 og 4, idømt en
bøde på 40.000 kr.

Forklaringer
Direktør Vidne 1 og vidnerne Vidne 2, Vidne 3 og Vidne 4 har for landsretten i det væsentlige forklaret som
i 1. instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at hans medarbejdere havde målt, at stilladset var 1,80 meter over
terræn. Han havde ikke selv målt det. Stilladset havde haft samme højde alle de dage, hvor arbejdet blev
udført. Repræsentanten fra Arbejdstilsynet sagde, at han mente, at stilladset var for højt, nemlig over 2
meter. Han sagde til repræsentanten fra Arbejdstilsynet, at han ikke var enig i den højde. Han sagde i den
forbindelse, at stilladset kun var 1,90 meter højt, men senere fik han af sine medarbejdere at vide, at det
kun var 1,80 meter. Det er ikke korrekt, når det i Arbejdstilsynets afgørelse af 11. marts 2016 er anført, at
han bekræftede, at stilladset havde en højde på ca. 2,50 meter. Han kontaktede ikke Arbejdstilsynet, da
han fik afgørelsen, for at korrigere spørgsmålet om stilladsets højde. Han hæftede sig ved, at der stod ”ca.”
ved den angivne højde. Han husker ikke, om han over for politiet oplyste, at han mente, at stilladset kun var
1,80 eller 1,90 meter højt. Han husker heller ikke, om han til politiet sagde, at det kunne skyldes dovenskab
fra medarbejdernes side, at sikkerhedsforanstaltningerne ikke blev fulgt. Det er ikke korrekt, at han til
politiet skulle have sagt, at han godt kunne se, at tingene ikke havde været i orden. Det kunne godt lade sig
gøre, at sætte rækværk på stilladset, og det gjorde de, efter Arbejdstilsynet havde givet påbud. Stilladset
kunne godt flyttes rundt, selv om rækværket var sat på. Det viste sig således, at tværbjælkerne ikke var til
hinder herfor. Han ved ikke, hvilken højde døren, der ses på fotoet, har. Fakturaen af 18. marts 2016
vedrører det stillads, de havde lejet. Det var ham, der havde bestilt det. Det var et stillads med en
totalhøjde på siderne på 2,60 meter. Overrammerne på stilladset er med i højden på 2,60 meter. Det kan
godt være, at han over for Arbejdstilsynet bekræftede, at han havde været forbi byggepladsen en time
forinden, at de ansatte havde fået instruktioner om, at de selv skulle vurdere, hvilke tekniske hjælpemidler
de skulle anvende, og at der var to mand til at demontere og håndtere pladerne på grund af vægten.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han og hans kollega havde målt stilladsets arbejdshøjde til 1,90 meter.
Repræsentanten fra Arbejdstilsynet sagde, at der skulle sættes en ekstra liste på, førend de måtte fortsætte
arbejdet. Repræsentanten fra Arbejdstilsynet sagde ikke noget om, hvor højt han mente, stilladset var, og
vidnet sagde derfor heller ikke noget om højden. Det er ham, der står på stilladset på fotoet. Han havde
ikke målt den præcise højde af knælisten, men han vil tro, at højden var lidt over en halv meter.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han sammen med Vidne 2 målte stilladsets højde fra platformen til
gulvet til 1,91 meter, inden de gik i gang med arbejdet. Det var Vidne 2, der talte med repræsentanten fra
Arbejdstilsynet. Han vil tro, at knælisten sad i en højde af ca. 1,30 meter. De satte mere rækværk op, da
Arbejdstilsynet forlangte det.

Vidne 4 har supplerende forklaret, at det var umiddelbart synbart for ham, at arbejdshøjden på stilladset
var over 2 meter. Han målte ikke stilladset, da han overhovedet ikke var i tvivl om, at det var for højt. Han
vurderede, at højden var ca. 2,50 meter. Han målte ikke døren i lokalet, men der var tale om en
standarddør, og en sådan dør er 2,12 meter. 3 mursten og 3 fuger måler ca. 20 cm. Der er ca. 25 cm mellem
hver tværstang på stilladset. Han standsede arbejdet og afleverede på stedet en besøgsrapport. Han
oplyste, at han mente, at stilladset var ca. 2,50 meter højt, og at der som minimum manglede de
nødvendige lister i 0,50 meter og 1 meters højde. De medarbejdere, han talte med, sagde ikke, at de var
uenige i højden. Han ringede til Vidne 1, der kom til stede. Han oplyste Vidne 1 om den skønnede højde på
2,50 meter, og Vidne 1 sagde ikke noget om, at han ikke var enig heri. Hans umiddelbare bud er, at man
lejer et stillads efter den ønskede arbejdshøjde, men han ved det ikke. Man kan godt bygge videre på et
stillads, så det bliver højere. Han var på kontrolbesøg ca. en uge efter, men der var arbejdet færdigt, og
stilladset var fjernet. Når arbejdshøjden er 2 meter eller derover, skal der være rækværk. Hvis
arbejdshøjden er under 2 meter, beror det på en konkret vurdering, om der skal være rækværk. Som
tilsynsførende bruger man en eksakt 2 meter grænse, selv om der i At-vejledningen står ”ca. 2 meter”.

Landsrettens begrundelse og resultat
Det lægges efter bevisførelsen for landsretten, herunder navnlig Vidne 4s forklaring sammenholdt med de
fremlagte fotos, til grund, at arbejdshøjden på det omhandlede stillads var væsentlig mere end 2 meter.
Herefter og af de grunde, som byretten i øvrigt har anført, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig som
sket.

Straffen, der fastsættes som en tillægsstraf til Østre Landsrets ankedom af 20. december 2016, jf.
straffelovens § 89, er henset til forholdets karakter, herunder at der var fremkaldt fare for, at flere ansatte
kunne komme til skade, passende udmålt til 50.000 kr. Det forhold, at straffen er en tillægsstraf, kan ikke
føre til en nedsættelse af bøden.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i k e n d e s f o r r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Henter PDF