G� til hovedindholdet

Domme

Rygning indendørs på serveringssted – Manglende efterkommelse af påbud

Vestre Landsrets dom af 3. februar 2017 i ankesag nr. S-0685-16

Resumé

T ApS er tiltalt for overtrædelse af lov om røgfri miljøer § 6, stk. 1 og § 21, stk. 1, jf. § 4, ved den 18. juni 2015 som arbejdsgiver at være ansvarlig for, at have tilladt rygning indendørs på serveringsstedet, hvor der også blev arbejdet med servering, uagtet Arbejdstilsynet den 11. april 2014 havde påbudt virksomheden straks at sikre, der ikke ryges indendørs.

T ApS nægtede sig skyldig og påstod frifindelse, bl.a. under henvisning til, at indretningen var foretaget i overensstemmelse de gældende bestemmelser om rygekabiner.

Byretten frifandt T ApS, bl.a. under henvisning til, at det ikke fandtes godtgjort med tilstrækkelig sikkerhed, at den af tiltalte foretagne indretning af rygeområde, ikke er i overensstemmelse med lovens bestemmelser om indretning af rygekabiner.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om domfældelse i overensstemmelse med tiltalen for byretten. T ApS påstod stadfæstelse.

Landsretten dømte T ApS til at betale en bøde på kr. 10.000, og lagde bl.a. til grund, at rygeområdet var 4,60 m langt og 1,30 m bredt, at på langsiden er rygeområdet afgrænset af lokalets endevæg og på de korte sider af vægge, der går ud i lokalet, og at der hverken er tale om et rygerum eller en rygekabine. 

Læs hele dommen

Rygning indendørs på serveringssted - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF