Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Rygning indendørs på serveringssted

Vestre Landsrets dom afsagt den 3. februar 2017 af Vestre Landsrets 11. afdeling i ankesag nr. S-0685-16.

Udskrift af dombogen for retten i Aalborg

Dom afsagt den 18. januar 2016

Anklagemyndigheden
mod
T ApS

Anklageskrift er modtaget den 10. november 2015.

T ApS er tiltalt for overtrædelse af

arbejdsmiljølovens § 79a, stk. 1, jf. lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer med senere ændringer § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 3 samt § 26, stk. 2, jf. stk. 3, jf. § 6, stk. 1 og § 21, stk. 1, jf. § 4, ved den 18. juni 2015 at have tilladt rygning i indendørs på serveringsstedet, hvor der også blev arbejdet med servering, og uagtet Arbejdstilsynet den 11. april 2014 havde påbudt virksomheden straks at sikre, der ikke ryges indendørs.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har påstået frifindelse, idet tiltalte har gjort gældende, at indretningen er foretaget i overensstemmelse de gældende bestemmelser om rygekabiner.

Sagens oplysninger

Direktør Vidne 1, T ApS, har forklaret, at virksomheden driver 15 forskellige barer, og der er 300 ansatte. Virksomheden har også opgaver med indretning af værtshuse. Det konkrete værthus i Adressen A, har et lokale på 48 m2 ved dagligt brug, og at han er således opmærksom på, at lokalet er omfattet af rygeloven. Han har etableret et rygeområde i den ene side af lokalet. Han medbragte en skitse (sagens bilag 1.4) og udpegede området, der er 1,30 m. dybt og 4,60 m. langt. Over området er et kraftigt udsugningsanlæg og foran hænger en baldakin ned fra loftet. Loftshøjden er 2,30 m. og baldakinen er 0,50 m. Der er åbent mod resten af lokalet. Der er ikke servering i rygeområdet.

Tilsynsførende Vidne 2 har som vidne forklaret, at han har besigtiget lokalet og fundet, at der ikke er tilstrækkelig afskærmning, og at lokalet derfor ikke opfylder lovens krav. Der er alene servering fra baren, men han fik oplyst, at der er afryddere, der rydder af bordene også i rygeområdet.

Anklagemyndigheden har fremlagt Arbejdstilsynets påbud med underliggende bilag (sagens bilag 1.3). Tiltalte er straffet ved bødeforlæg vedtaget den 17. oktober 2014 efter lov om røgfri miljøer § 26, stk. 1, nr. 2, jfr. stk. 3, med en bøde på 5.000 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter lov nr. 512 af 6. juni 2006 som ændret ved lov nr. 532 af 26. maj 2010 og lov nr. 607 af 18. juni 2012 om røgfri miljøer § 4, er det ikke tilladt at ryge indendørs, og af lovens § 21 fremgår, at det ikke er tilladt at ryge indendørs på serveringssteder. Af bestemmelsens stk. 3 fremgår, at det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted og af stk. 4 fremgår, at der ikke må serveres eller medbringes mad i rygerum og rygekabiner.

Af lovens § 1 fremgår, at formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Af lovens § 3, stk. 1, fremgår, at et rygerum efter loven er et særligt lokale med gode udluftningsmuligheder eller ventilation. Rygerummet må ikke tjene som gennemgangsrum, og det må ikke indeholde funktioner, som anvendes af andre. Af bestemmelsens stk. 2, fremgår, at ved en rygekabine forstås i loven en fritstående enhed med udluftnings- eller ventilationssystem. Af lovens forarbejder fremgår, at enheden sædvanligvis vil være med loft, lukket på 3 sider og åbent på den fjerde side. Det kan være en enhed, som renser luften gennem støv- og gasfiltre af tilstrækkelig kvalitet, og som fører den tilbage til rummet, eller enheden kan have mekanisk udsugning, der fører den forurenede luft til det fri.

Efter bevisførelsen, sammenholdt med bestemmelsen i § 3 og forarbejderne til bestemmelsen findes det ikke godtgjort med tilstrækkelig sikkerhed, at den af tiltalte foretagne indretning som beskrevet under forklaringerne, ikke er i overensstemmelse med lovens bestemmelser om indretning af rygekabiner, således som disse bestemmelser er almindeligt tilgængelige for borgerne.

Tiltalte frifindes derfor for tiltalen.

Thi kendes for ret

T ApS frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

DOM afsagt den 3. februar 2017 af Vestre Landsrets 11. afdeling i ankesag V.L. S-0685-16

Anklagemyndigheden
mod
T ApS

Retten i Aalborg har den 18. januar 2016 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 18- 7934/2015).

Påstande

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med tiltalen for byretten. Tiltalte, T ApS, har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at der efter "serveringsstedet," tilføjes "T ApS, Adressen B".

Supplerende oplysninger

Der er for landsretten fremlagt fotos fra T ApS.

Forklaringer

Direktør Vidne 1 og tilsynsførende Vidne 2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Vidne 1 har supplerende forklaret, at han er i værtshuset dagligt, men der er også ansat en daglig leder. Baldakinen er en trækasse, der går ned fra loftet og flugter med ydersiden af bordene. Den er særligt konstrueret til formålet. Han har ikke målt baldakinen, men den er nok rettelig 30-35 cm og ikke 50 cm som forklaret i byretten. Der er udsugning i området. Udsugningen er monteret med et grovfilter, men han ved ikke, om den har et fint filter til at fange de fine partikler. Udsugningen har ikke et gas/kulfilter. Udsugningen er kraftigere i rygeområdet end i resten af lokalet, hvilket sikrer, at røgen ikke fordeles til den øvrige del af lokalet. Baldakinen er også med til at sikre, at røgen ikke fordeles. Udsugningen sender røgen helt ud af lokalet. Der sker ikke indblæsning af ny luft. Personalet, der skal rydde af på bordene, står på gangarealet, når de skal rydde af. Gangarealet er ca. 1,5 meter bredt. Der ryddes først af, når der ikke længere ryges. Der gøres også først rent, når al røg er væk. Mange andre serveringssteder har indrettet rygeområde på samme måde.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han foretog tilsynet den 18. juni 2015. Der var gæster til stede, og der blev røget i rygeområdet. Han så ikke personale arbejde i rygeområdet. Man kan indrette et rygerum, der er et rum for sig selv med 4 vægge, eller en rygekabine, der er en fritstående enhed. En effektiv udsugning skal fjerne røgen, så ingen udsættes for passiv rygning. Der kan enten etableres en ventilation i form af recirkulation, der fjerner både partikler og gasser, inden det føres tilbage i lokalet, eller der kan etableres en udsugning, der sender luften helt ud af lokalet. I så fald skal der tilføres den samme mængde luft, som der suges ud. Det vil kræve en meget kraftig tilførsel af luft. Han undersøgte ikke udsugningen på stedet. En rygekabine er en fritstående enhed typisk bestående af tre sider og et loft. Der er ikke regler for størrelsen. F.eks. kan man få rygekabiner op til 30 personer. Han mener ikke, at der her var tale om en rygekabine, da den ikke var fritstående, men en del af bygningskonstruktionen. Der må ikke udføres arbejdsopgaver i en rygekabine. Et rygelokale og en rygekabine skal være mærket. Han husker ikke, om der var sat mærkater op her.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det lægges efter Vidne 1s forklaring til grund, at rygeområdet er 4,60 meter langt og 1,30 meter bredt. På langsiden er rygeområdet afgrænset af lokalets endevæg og på de korte sider af vægge, der går ud i lokalet. Herefter og sammenholdt med de fremlagte fotos er der hverken tale om et rygerum som beskrevet i § 3, stk. 1, i lov om røgfri miljøer, eller en rygekabine, der som beskrevet i lovens § 3, stk. 2, er en fritstående enhed.

Tiltalte findes derfor skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes i medfør af arbejdsmiljølovens § 79 a, stk. 1, jf. lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer med senere ændringer § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 3, samt § 26, stk. 2, jf. stk. 3, jf. § 6, stk. 1, og § 21, stk. 1, jf. § 4, til en bøde på 10.000 kr. Der er herved lagt vægt på, at tiltalte en gang tidligere er straffet for overtrædelse af lov om røgfri miljøer.

Thi kendes for ret

Tiltalte, T ApS, straffes med en bøde på 10.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Indhold

Indhold

Henter PDF