G� til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Anvendelse af en dyksav – Arbejdsgiveransvar (bevis) - Frifindelse

Vestre Landsrets dom af 16. juni 2017 i ankesag nr. S-2036-16

Resumé

T ApS var tiltalt for overtrædelse af AML 45, stk. 1 og bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 9, stk.1, ved som arbejdsgiver at være ansvarlig for, at anvendelsen af en dyksav på byggeplads ikke foregik sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og under de betingelser, den var egnet til. En ansat arbejde med at udskære et hul i en bordplade, hvor han benyttede den ene hånd til at betjene dyksaven, og den anden hånd til at holde på styreskinnen, hvilket medførte, at dyksavens klinge ramte hånden på styreskinnen, hvorved den ansat kom alvorligt til skade.

T ApS nægtede sig skyldig.

Byretten dømte T ApS bl.a. under henvisning til, at dyksaven ikke var anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da den var anvendt under betingelser den ikke var egnet til. Retten fandt, at uanset at Vidne 2 forud for ulykken ofte havde anvendt dyksaven korrekt, findes den forkerte brug, der var årsag til ulykken, at følge af den manglende udtrykkelige instruktion vedrørende brugen af udstyret, der kunne tilregnes T ApS som uagtsom. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om en bødestraf på 40.000 kr. Vedrørende strafudmålingen henviste retten til at forholdet var begået den 21. juli 2014 og at anklageskriftet først var modtaget den 14. juni 2016. Henset til at der var tale om en ukompliceret straffesag og at anklagemyndigheden ikke havde redegjort nærmere for en rimelig baggrund for sagsbehandlingstiden, blev bøden nedsat til 17.500 kr. 

T ApS ankede dommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse. 

Landsretten frifandt tiltalte, og henviste bl.a. til, at det tekniske hjælpemiddel skal betjenes med begge hænder på saven, at den ansatte kun benyttede den ene hånd til at betjene dyksaven, at dyksaven er et almindeligt anvendt værktøj, at den ansatte var bekendt med hvordan den skulle anvendes korrekt, at den ansatte på trods heraf betjente værktøjet med en hånd, og at det på baggrund af vidnernes forklaringer ikke kan anses for bevist, at tiltalte ikke har opfyldt alle sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens kap. 4, hvorfor T ApS var straffri efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel – Anvendelse af en dyksav - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF