G� til hovedindholdet

Domsudskrift

To virksomheder tiltalt ifm. kraning i farlig nærhed af mandskabskurv

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. oktober 2021 af 12. afdeling i ankesag nr. S-2179-20.

Udskrift af dombogen for Retten i Hjørring

Dom afsagt den 5. oktober 2020.

Anklagemyndigheden mod T1 A/S og T2

Anklageskrift er modtaget den 7. november 2018.

T1 A/S og T2 er tiltalt for

Forhold 1 – T1 A/S

arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1 og nr. 2, jf. stk. 5, nr. 3 og stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 41, ved den 20. april 2016 på byggepladsen A, som arbejdsgiver at have haft de to ansatte, Vidne 4 og Vidne 5 til at montere et stålskelet på facaden, selv om arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet de ansatte opholdt sig i en mandskabskurv i 4 meters højde, selv om en ansat fra virksomheden T2 førte en kran i 7 meters højde i nærhed af og over mandskabskurven, hvorved der var fremkaldt fare for, at materialer kunne falde ned eller kranarmen kunne ramme de to ansatte i kurven, og under den skærpende omstændighed, at Arbejdstilsynet ved strakspåbud af 18. april 2016 havde afgivet påbud til virksomheden om samme eller tilsvarende forhold.

Forhold 2 – T2  

arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1 og nr. 2, jf. stk. 5, nr. 3 og nr. 4, samt stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 41, ved som arbejdsgiver at være ansvarlig for at arbejdet den 20. april 2016 på byggepladsen A ikke blev udført på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, idet den hos virksomheden ansatte kranfører, Vidne 6, førte en kran i farlig nærhed af og over en mandskabskurv, hvor to ansatte fra T1 A/S opholdt sig i 4 meters højde, hvorved der var fremkaldt fare for at materialer kunne falde ned eller kranarmen kunne ramme disse to ansatte, og under den skærpende omstændighed, at Arbejdstilsynet ved strakspåbud af 18. april 2016 havde afgivet påbud til virksomheden om samme eller tilsvarende forhold, ligesom virksomheden er tidligere straffet for grov overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Forklaringer

Vidne 1 har forklaret, at T1 A/S havde beklædningsentreprisen på byggeriet, dvs. de skulle montere beklædningen, herunder lave et stålskelet og på det skelet montere selve beklædningen. Der var mange andre entreprenører på byggepladsen.

Han havde ikke den daglige gang på arbejdspladsen. De var underentreprenører til hovedentreprenøren, Firma B. Han kender ikke til medtiltaltes entreprise. De var påbegyndt arbejdet i starten af 2016. De var ikke på byggepladsen hele tiden, men kom og gik alt efter, hvornår de skulle udføre arbejde.

Der var 60 ansatte i firmaet dengang, hvoraf 2-4 arbejdede på pladsen. Det var hele tiden de samme ansatte.

Der bliver altid givet instrukser, når de har et arbejde, der skal udføres, herunder om selve det tekniske og sikkerheden. De har nogle generelle APV'er for hvert enkelt produkt, og de tilpasses hver enkelt arbejdsplads og bliver gennemgået med de ansatte inden arbejdets opstart og løbende tilpasset arbejdet, f.eks. hvis der ændres montagemetode fra eksempelvis stillads til kran. Der bliver lavet løbende risikovurderinger. Sikkerhedsinstrukserne bliver givet af byggelederen, der ikke er til stede hele dagen hver dag, men er der stort set hver dag i nogle timer, fordi det krævede denne byggeplads. Andre byggepladser kræver ikke den samme tilstedeværelse.

Byggelederen deltog også i de sikkerhedsmøder på byggepladsen, der blev afholdt af hovedentreprenøren på vegne af bygherren. Han husker ikke, hvor mange sikkerhedsmøder der blev afholdt i den konkrete byggesag, men det er typisk hver eller hver anden uge.

Hvis der er behov for det, afholder byggelederen såkaldte "toolbox"-møder med de ansatte, hvis der er behov for det af hensyn til ændringer i byggeopgaven eller sikkerhedsvurderingen. Han kender ikke til de konkrete møder i den omhandlede byggesag.

Han ved, at der var spærret af til firmaets del af byggepladsen, og de ansatte havde så mange års erfaring, at de var bekendt hermed. Uanset dette blev PAV’erne (= APV red.) altid gennemgået med de ansatte. Han kender ikke til de konkrete instrukser og møder i byggesagen, men han går som en selvfølge ud fra, at byggelederen har givet de relevante instrukser, idet byggelederne var givet instruks herom.

Han hørte om, at Arbejdstilsynet var på arbejdspladsen den 12. april 2016. Der var en person, der var gået ind på det afspærrede område. Han blev vidst nok samme dag orienteret herom af sin byggeleder. Han spurgte byggelederen, om der ikke var givet instruks herom, og byggelederen sagde, at det var et uheld, hvor en medarbejder var gået omkring et hjørne og var gået ind i et afspærret område. Byggelederen tog en snak med den pågældende medarbejder, men han ved ikke, om de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen blev orienteret af byggelederen. Det er han dog sikker på, at byggelederen gjorde, for det var sædvane.

Alle deres montører er orienteret om, at der ikke må kranes henover hovederne på dem. Det er en generel instruks. Hvis det er i nærheden, men ikke direkte over dem, skal de være agtpågivende og sikre sig, at der ikke kan ske en ulykke. Der kranes på næsten alle byggepladser, og alle entreprenører er bekendt med, at der ikke må kranes over hovederne på andre. Det er hans ansatte også klar over.

Når der arbejdes i en mandskabskurv, skal der laves en afspærring rundt om, og hvis andre, f.eks. efter at dagens arbejde er færdigt, bevæger sig ind i det afspærrede område og i den forbindelse fjerner afspærringen, er instruksen, at den dagen efter skal reetableres af medarbejderne.

Der er udarbejdet en APV (Arbejdspladsvurdering) for arbejdet på byggepladsen, der er dateret den 6. november 2015 (bilag A).

Der blev holdt et opstartssikkerhedsmøde den 2. november 2015 (bilag B).

Der blev også holdt et sikkerhedsmøde den 12. april 2016 (bilag C), der er samme dag som påbuddet fra Arbejdstilsynet, ligesom der blev afholdt et sikkerhedsmøde den 26. april 2016. Af det første referats pkt. 1-3.6 og det andet referats pkt. 1-3.5 kan man se eksempler på det med, at der skulle ske afspærring.

Han mener ikke, at der er foregået noget uforsvarligt på arbejdspladsen. De har aldrig haft uheld med kraner.

T2 v/ Vidne 2 har forklaret, at han dengang havde 150 ansatte. De havde ikke en decideret underentreprise som medtiltalte, men de blev tilkaldt af de enkelte entreprenører, når der skulle køres jord væk, og senere, når der skulle bruges en kran til at løfte byggematerialer. Han havde kun en enkelt kranfører på arbejdspladsen ad gangen, men det var ikke de samme hver gang. Der har været i alt 4 kranførere på arbejdspladsen. Der blev af både ham og kørselslederen givet instrukser om de enkelte kranopgaver.

Den 12. og den 20. april 2016 kranede de nogle spån- eller stålplader, der skulle op på taget. Der er også givet sikkerhedsinstrukser i forbindelse med disse opgaver, herunder at man ikke måtte krane henover nogen eller i nærheden af nogen, ligesom der skulle opsættes afspærringer svarende til kranarmens svingradius i det omhandlede arbejdsområde. Det var en kran på en lastbil, der blev brugt de pågældende dage, og denne kran kan ikke dreje 360 grader. De bruger altid deres egen afspærring, der skal bruges, inden de påbegynder kranopgaven. Han gav selv medarbejderne instruksen herom om morgenen, inden de startede op på opgaven. Kranførerne er til møde hver morgen, hvor der bliver givet sikkerhedsinstrukser, hvis det er nødvendigt. Han blev orienteret om strakspåbuddet og tog en snak med sin kranfører. De mente ikke, at der var en fare, og derfor gav påbuddet ikke anledning til yderligere sikkerhedsinstrukser til kranføreren. Der havde ikke været nogen, der var kommet gående ind under kranens arbejdsområde, så den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet havde taget fejl.

Der blev ikke fra virksomheden foretaget tilsyn efter strakspåbuddet fra Arbejdstilsynet, fordi de kun havde været tilkaldt som underentreprenør, og det var Firma B, der havde det overordnede ansvar for sikkerheden.

Vidne 6 havde været ansat som kranfører siden 2011, og opgaverne på den omhandlede arbejdsplads var helt sædvanlige arbejdsopgaver, og han havde været på arbejdspladsen flere gange forud for den 20. april 2016 og var bekendt med byggepladsen.

Tilsynsførende Vidne 3 har som vidne forklaret, at hun i april 2016 var ansat og havde været ansat i omkring 9 år i Arbejdstilsynet. Hun arbejder der ikke længere. Hun er uddannet bygningskonstruktør og havde arbejdet i 7 år som entreprenør, før hun blev ansat i Arbejdstilsynet. I de 9 år i Arbejdstilsynet kørte hun som tilsynsførende primært på byggepladser inden for bygge- og anlæg.

Hun havde været på byggepladsen flere gange, fordi der havde været et bygherredialogmøde med Kommune H, så hun kendte også til sagen før selve arbejdet på byggepladsen, og hun kendte byggesagen godt.

Den 12. april 2016 var hun på uanmeldt tilsyn på byggepladsen. Da hun kom, var råhuset opført, og tæt på adgangsvejen til huset var T2 i færd med at krane fra en lastbilkran. Den skulle løfte materialer op på taget af bygningen, kunne hun konstatere. Hun observerede, at kranen løftede materialer helt op på taget. Kranens arbejdsområde var ikke afspærret, og der befandt sig personer inden for arbejdsområdet. Der skal ske afspærring, så man sikrer, at der ikke er nogen, der bliver ramt af kranen eller af nedfaldne materialer, der tabes under kranløftet. Der befandt sig som sagt personer inden for kranens arbejdsområde, men hun husker ikke nærmere hvor de befandt sig. Hun kan se af sin rapport, at hun så en af T1 A/S' medarbejdere inde i kranens arbejdsområde, og hun vurderede, at der var risiko for personskade, så hun stoppede arbejdet og gav et strakspåbud. Hun var sammen med en kollega, og de henvendte sig til kranføreren og medarbejderen fra T1 A/S, ligesom hun kontaktede arbejdslederne fra de to virksomheder. Hun plejer at spørge, om der var givet sikkerhedsinstrukser, men hun husker ikke svaret.

Den 20. april 2016 var hun i bil på vej forbi byggepladsen, da hun fra vejen kunne se, at der blev kranet ind over nogle medarbejdere, der stod i en kurv og arbejdede på facaden. Hun tog et billede ude fra vejen (bilag 1-4). Kranen løftede nogle plader op på stilladset højere oppe end medarbejderne i mandskabskurven, og hun så, at kranen løftede materialerne ind over mandskabskurven. Det er hun 100 procent sikker på. Hun kom kørende på vejen og så det ud ad bilruden, da hun var lige ud for kranen, så hun er sikker på, at de materialer, som kranen løftede, var inde over mandskabskurven. Uanset om kranen ikke havde løftet direkte ind over mandskabskurven, ville medarbejderne kunne rammes af kranarmen eller materialer, fordi kranarmen kunne ramme mandskabskurven i forbindelse med løftet. Hun blev overrasket, fordi de lige havde givet strakspåbud nogle dage før. På billedet, som hun tog, er kranarmen under 3 meter fra mandskabskurven. Der var afspærring omkring kranens arbejdsområde, men personerne i mandskabskurven befandt sig inden for kranens afspærrede arbejdsområde inde på byggepladsen. Kranføreren burde have stoppet med at krane, når han kunne konstatere, at der var personer indenfor kranens arbejdsområde.

Da hun kom ind på byggepladsen, så hun personer inde i kranens arbejdsområde. Hun henvender sig til kranføreren, men fik ikke mulighed for at tale med medarbejderne i mandskabskurven, idet de løb/gik hurtigt væk fra stedet, da hun kom. Af kranføreren fik hun at vide, at der var en udgravning, så han havde været nødt til at placere kranen, hvor han gjorde. Han havde set, at medarbejderne i mandskabskurven var inde i kranens arbejdsområde, da han brugte kranen.

Manitouen, som løftede mandskabskurven, stod inden for en afspærring. Hun ved ikke, om det var afspærringen for kranens arbejdsområde eller for mandskabskurvens arbejdsområde, men der var ikke særskilt afspærret omkring mandskabskurvens faktiske arbejdsområde. Da hun talte med kranføreren, fik hun den opfattelse, at det var kranens arbejdsområde, der var afspærret på byggepladsen.

Det er en fejl, at hun i besøgsrapporten af 20. april 2016 (bilag 1-7) skrev, at T1 A/S ikke skulle foretage sig yderligere. Det er det, hun giver udtryk for i brevet af den 21. april 2016 (bilag 1-8). Hun drøftede sagen med juristerne, inden hun sendte brevet af 21. april 2016. Det var ikke, fordi hun var i tvivl om, at virksomheden havde overtrådt strakspåbuddet, men det er noget, de meget sjældent ser, så derfor ville hun drøfte sagen, inden hun sendte et brev med et bødevarsel.

Vidnet har under et senere retsmøde under hovedforhandlingen forklaret, at hun ikke kan sige, hvor langt ude på vejen lastbilen med kranen holdt. Hun foretog ingen opmålinger. Hun er sikker på, at kranarmen var inde over mandskabskurven.

Vidne 4 har som vidne forklaret, at han på daværende tidspunkt var ansat i T1 A/S. Han var ansat fra juni 2015 til foråret 2016. Han havde været på den pågældende byggeplads i ca. 4 måneder forud for hændelsen den 20. april 2016. De havde generelt fået at vide, at der skulle spærres af, når der skulle løftes både mandskabskurve eller andet, at sikkerheden skulle overholdes, og at personlige værnemidler skulle bæres, når sikkerheden krævede det. De fik ikke konkret nogle sikkerhedsinstrukser vedrørende den omhandlede arbejdsplads, men de var bekendt med det. De havde dog af Firma Bs folk fået at vide, at sikkerheden skulle overholdes.

De overholdt selv sikkerhedsinstrukserne med afspærring, men det var der andre, der ikke gjorde, idet det ofte foregik, at der blev kranet, uden at der var afspærret. Deres byggeleder sagde ofte, at de ikke skulle gå ind i områder, hvor der blev kranet, uanset om der var afspærret eller ej.

Efter episoden den 12. april 2016, hvor han kom til at gå ind i et område, hvor der blev kranet, fordi der ikke var afspærret, talte han med byggelederen. Byggelederen spurgte, hvorfor han var gået ind i et område, hvor der blev kranet, og han svarede, at der ikke var afspærret, og at han ikke havde set, at der blev kranet. Han mener, at han fik en skideballe af byggelederen.

Den 20. april 2016 skulle han og en kollega, Vidne 5, lave stern på ejendommen. De arbejdede på et hjørne af bygningen. De startede med at afspærre deres arbejdsområde med minestrimmel. De startede omkring kl. 7. Ved 9-tiden kom en vognmand med kran, som han stillede op på vejen uden for byggepladsen. Han skulle krane noget gips op til nogle medarbejdere. De stod i deres mandskabskurv og råbte til ham, om han var klar over, at de var der. Det svarede han ja til. Hans kran var ca. 20 meter fra dem. Han husker ikke, hvor de plader, som skulle kranes, var. Pladerne skulle løftes op på taget af den bygning, som de arbejdede på. De skulle løftes op til højre for dem, men højere oppe.

Forevist billedet taget af den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet (bilag 1-4), har vidnet forklaret, at afspærringen uden om ude ved vejen var kranførerens. Den befandt sig uden for byggepladsen. Deres afspærring var inde på selve byggepladsen. Pladerne skulle løftes op på taget et sted uden for billedet. Grunden til, at det på billedet ser ud som om, at kranarmen er meget tæt på deres mandskabslift, er den vinkel, som billedet er taget fra. Kranarmen var slet ikke i nærheden af dem. Da den var tættest på, var den 5-6 meter fra dem. Han kranede ikke på noget tidspunkt hen over hovedet på dem. Det havde de talt med kranføreren om, inden han begyndte at krane.

Foreholdt sin forklaring til politiet den 3. januar 2017 har vidnet forklaret, at han ikke husker, hvad det var for noget afspærringsbånd, chaufføren fra lastbilen havde nedtaget, men han er sikker på, at det ikke var deres afspærringsbånd. Det er muligt, at han til politiet har forklaret, at kranen kom meget tæt på deres kurv, hvorfor vidnet og kollegaen gik over i den modsatte ende af kurven. De var ikke helt trygge ved kranen, men de vurderede alligevel, at der ikke var grund til at stoppe med deres arbejde. Det var lige i starten, at de var lidt utrygge, indtil de så, hvor kranen løftede, og om det kom for tæt på deres kurv. Det vurderede de, at den ikke gjorde, selv om den godt nok kom tæt på. Politimanden, der afhørte ham, var meget fjendtlig over for ham og sagde direkte, at det var vidnets skyld.

Da den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet kom, snakkede han og kollegaen om, at nu kom hun igen, ligesom hun tog et billede. De blev enige om at køre ned, for nu blev der nok ballade, så de kørte ned og gik væk for at undgå den tilsynsførende. Det gjorde han, fordi han var bange for at få en bøde, fordi han jo havde fået et påbud nogle dage tidligere.

Det skete tit, at der kom en kran og kranede hen over hovederne på folk, men ikke på ham og hans kollegaer.

Han husker ikke, om de på denne arbejdsplads havde fået instrukser om, hvad de skulle gøre, hvis der blev kranet hen over hovederne på dem, men det var de klar over, da det var en selvfølgelighed, at det ikke måtte ske. Det blev også nævnt på de ugentlige sikkerhedsmøder, som der blev ophængt referater af i deres skurvogn. Deres byggeleder var der stort set hver dag.

Han mener ikke, at han til politiet har forklaret, at der ikke var nogen, der greb ind over for overtrædelser. Han har nok forklaret, at kranen var tæt på deres kurv, men med det mener han 5-6 meter.

Han vil mene, at der var 15-20 meter mellem hegnet omkring byggepladsen og selv bygningen. Placeringen af lastbilen med kranen og deres kurv er ikke korrekt indtegnet på tegningen i bilag E. Lastbilen holdt længere ude ved lyskrydset, og deres kurv var ved hjørnet af bygningen.

Vidne 5 har som vidne forklaret, at han på daværende tidspunkt var ansat i T1 A/S. Han stoppede med at arbejde for dem i efteråret 2016. Han havde været ansat i 3 måneder den 20. april 2016. Han begyndte med at arbejde på arbejdspladsen i marts 2016. De var 6 mand, der arbejdede der. Projektlederen fra T1 A/S fortalte dem forud for arbejdet, at de skulle afmærke og overholde sikkerheden. De blev også instrueret i, hvordan de skulle afspærre, og hvordan de skulle forholde sig, hvis andre kom inden for deres afspærring. I så fald skulle de andre ud fra deres afspærrede område. Det er han rimelig sikker på, at projektlederen har sagt, for han var meget påpasselig, men han husker det ikke konkret. Der var også instrukser om, hvordan de skulle forholde sig, hvis andre kranede, men han husker dem ikke nærmere. Han har ikke set deres byggeleder være til stede, hvor der blev kranet ind over andre.

Vidne 4 fortalte om episoden den 12. april 2016, hvor han var kommet til at gå, hvor der blev kranet, fordi der ikke var afspærret. Han mener ikke, at deres byggeleder gav dem nogen instrukser i den anledning, men byggelederen sagde tit til dem, at de selv skulle huske at afspærre, og at de skulle passe på, når andre kranede.

Den 20. april 2016 havde de spærret af omkring deres arbejdsområde. De skulle arbejde midt på bygningen og ikke i et af hjørnerne. De havde spærret af 4-5 meter ud fra, hvor de stod. Deres afspærring var inde på byggepladsen. På et tidspunkt så de, at der kom en og stillede en kran op og skulle krane noget op på taget. De arbejdede videre, men råbte til kranføreren, om han skulle krane i nærheden af dem, men det skulle han ikke. Kranarmen var 6-7 meter fra deres mandskabskurv. Der var nok 20 meter hen til bilen med kranen. Kranbilen holdt bagved til højre for dem. Han lagde ikke mærke til, hvor det materiale var, som kranen skulle løfte op. Kranbilen holdt som sagt skråt bag dem og skulle løfte materialerne op på taget ca. vinkelret på bygningen ud fra, hvor kranbilen holdt.

Forevist billedet i bilag 1-4 forklarede vidnet, at han ikke kan genkende situationen som den, der fremgår af billedet, så han må huske forkert om, hvor de arbejdede, idet han godt kan se, at de tilsyneladende arbejdede på hjørnet af bygningen. På den anden side så mener han, at billedet må være taget på et andet tidspunkt en anden dag, for han er 99 procent sikker på, at han arbejde nede ad gaden over for politistationen og ikke på hjørnet. Han husker, at de råbte ad chaufføren med kranen, om han havde set dem, og at han skulle passe på dem. Kranarmen var ikke tættere på end 5-6 meter fra dem, og det materiale, kranen løftede, var ikke tættere på dem. De var ikke i fare på noget tidspunkt. Hvis der var nogen, der kranede ind over hovederne på dem, ville de være stoppet med det samme.

Det var en god arbejdsplads, men lidt kaotisk som alle større byggepladser.

Foreholdt sin forklaring til politiet den 12. januar 2017 har vidnet forklaret, at han nok har forklaret, at de ikke havde nogen instruks om, at de skulle stoppe arbejdet, hvis der skulle kranes op, men han husker ikke, om det var sådan, at det var. Selv om han har forklaret noget andet til politiet, er han sikker på, at de råbte/talte med kranføreren, inden han begyndte at krane.

Han fik ikke læst op, hvad politimanden havde skrevet ned, eller fik tilbudt at læse det igennem. Politimanden var grov og ubehøvlet og gav vidnet og vidnets kollega skylden for det, der var sket.

Der blev ikke kranet hen over hovederne på dem. Det er han helt sikker på. Det var ikke engang tæt på dem.

Vidne 6 har som vidne forklaret, at han på daværende tidspunkt var og også i dag er ansat i T2. Han blev ansat i 2011. Han arbejder som kranfører og arbejdede også på entreprisen på byggepladsen A. Han havde været der flere gange under entreprisen. Han havde flere gange fået instrukser om, at de skulle afspærre deres arbejdsområde med kranen. De er også blevet instrueret om, at de skulle stoppe med at krane, hvis der kom nogen inden for afspærringen. De er også instrueret om, at hvis der er personer inden for deres arbejdsområde, som de afspærrer, skal de få personerne væk. Han husker ikke, om han var på byggepladsen den 12. april 2016, men han har været i kontakt med en tilsynsførende fra Arbejdstilsynet. Det var en kvindelig tilsynsførende, der kom og sagde, at de manglede afspærring, hvilket han rettede ind efter, selv om han havde vurderet, at der ikke var behov for en afspærring.

Den 20. april 2016 var han på byggepladsen for at løfte nogle gipsplader op. Han holdt på et gadehjørne. Han afspærrede ude på vejen, og han afspærrede også kranens arbejdsområde inde på byggepladsen. Han skulle løfte noget op på bygningen på det nederste bygningsfremspring langs bygningens side nede ad vejen C. Han kunne ikke holde på den gade, fordi der var for smalt. Han holdt nærmest midt i krydset, idet byggepladsafspærringen gik helt ud midt på vejen C. Han holdt, så kranen var nogenlunde ud for byggepladsafspærringen ned langs vejen C. Han havde inde på byggepladsen afspærret ca. fra hjørnet af bygningen ud mod vejen D og lavet en afspærring et stykke nede på byggepladsen langs vejen C.

Han var ikke på noget tidspunkt med kranarmen tættere på end ca. 5-10 meter fra mandskabskurven med medarbejderne fra T1 A/S. Han løftede gipspladerne op langs byggepladsafspærringen langs vejen C. Han løftede ikke noget hen over hovedet på dem i kurven. Han vil tro, at der var 8-10 meter mellem byggepladshegnet og vejen C.

Billedet, der er taget af den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet, giver ikke et korrekt billede af, hvor tæt tingene er på hinanden. Det er taget fra den forkerte vinkel. Det skulle være taget fra vejen D i stedet for.

Vidnet har under et senere retsmøde under hovedforhandlingen forklaret, at det er hans bil, der er på billedet i bilag 1-18. Hans bil holdt i venstre side af den modgående køreretning ude i krydset, idet der var et byggehegn, der var opsat ca. 3 meter ude fra bygningen. Hans lastbil kunne være mellem bygningen og byggehegnet på indvendig side. Han skulle løfte nogle gipsplader op, der stod på hjørnet af vejen D og vejen C og skulle løfte dem op på bygningen nede ad vejen C. Han skød derfor kranarmen ud efter at have taget gipspladerne parallelt med byggehegnet langs vejen C. Manitouen med kurven holdt nede langs bygningen ved vejen D med kurven løftet op langs vejen D, men han husker ikke hvor langt den var fra hjørnet af bygningen. Han ville ikke kunne ramme eller komme over kurven med kranarmen. Kranarmen var mellem 5 og 10 meter fra kurven, da den var tættest på den. Kranarmen kunne nå ud på 33 meter.

Sagens øvrige oplysninger

Der har været fremlagt fotos og skitser.

Rettens begrundelse og afgørelse

Vidnet, den da tilsynsførende i Arbejdstilsynet, Vidne 3 har forklaret, at hun er 100 % sikker på, at hun så kranen løfte byggematerialer ind over mandskabskurven, hvilken forklaring hun har fastholdt under et senere retsmøde. Det er ved hendes forklaring sammenholdt med det af hende optagne foto bevist, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt af de tiltalte firmaer.

De af de øvrige vidner afgivne forklaringer og de i øvrigt fremlagte fotos og skitser kan ikke føre til en anden vurdering. Retten har herved lagt vægt på, at Vidne 3 har afgivet en sikker og detaljeret forklaring, som der ikke er grundlag for at tilsidesætte.

Der er ikke grundlag for at fritage de tiltalte for ansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Straffen for T1 A/S fastsættes til en bøde på 50.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1 og nr. 2, jf. stk. 5, nr. 3 og stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 41.

Straffen for T2 fastsættes til en bøde på 77.500 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1 og nr. 2, stk. 5, nr. 3 og nr. 4, samt stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 41.

Der er ved bødernes fastsættelse taget udgangspunkt i en grundbøde på 20.000 kr., der er tillagt 10.000 kr., idet der har været fremkaldt fare for liv eller helbred, jf. § 82, stk. 4, nr. 1, yderligere 10.000 kr., idet der tidligere er givet påbud om tilsvarende forhold, jf. § 82, stk. 4, nr. 2, og 20.000 kr., idet der for flere personer er opstået fare for liv eller helbred, ligesom der er sket en differentiering efter virksomhedernes størrelse på gerningstidspunktet, jf. § 82, stk. 6. I overensstemmelse med Højesterets praksis er bøderne nedsat ved at fratrække 5.000 kr. og derefter halvere bøderne henset til den tid, der er forløbet, siden forholdene blev begået, uden at det kan tilregnes de tiltalte.

Thi kendes for ret

T1 A/S skal betale en bøde på 50.000 kr.

T2 skal betale en bøde på 77.500 kr.

De tiltalte skal betale de dem vedrørende sagsomkostninger.

Udskrift af dombogen ved Vestre Landsret

Dom afsagt den 20. oktober 2021 af Vestre Landsrets 12. afdeling i ankesag S-2179-20.

Anklagemyndigheden mod T1 A/S og T2

Retten i Hjørring har den 5. oktober 2020 afsagt dom i 1. instans

Påstande

Tiltalte T1 A/S har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Tiltalte T2 har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Supplerende oplysninger

Der har også for landsretten været forevist fotos og skitser.

T2 har vedtaget bødeforelæg af 5. november 2015 på 40.000 kr. for overtrædelse af bl.a. arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1.

Forklaringer

De tiltalte, T1 A/S ved direktør Vidne 1 og T2 ved Vidne 2, og vidnerne Vidne 3, Vidne 4, Vidne 5 og Vidne 6 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at han er usikker på, om området var afspærret ved hændelsen den 12. april 2016. "PAV", som står i hans forklaring for byretten, er rettelig "APV". Der afholdes sikkerhedsmøder, som er fællesmøder for alle underentreprenører. Sikkerhedsmøderne afholdes typisk hver eller hver anden uge. Alle bliver på møderne orienteret om, hvem der arbejder hvor på byggepladsen.

Et toolbox-møde er et ad hoc møde, hvis f.eks. en entreprenør skal arbejde i et område, hvor andre ellers arbejder. Arbejdet den 20. april 2016, hvor T1 A/S arbejdede på den ene facade, mens kranen løftede byggematerialer op til den anden facade, kunne være et tilfælde, hvor der ville være afholdt et toolbox-møde, men det blev vurderet ikke at være nødvendigt.

Han er sikker på, at episoden den 12. april 2016 blev drøftet på et sikkerhedsmøde efterfølgende. Alle ved, at man ikke må gå ind under en kran, der arbejder. Et påbud bliver drøftet med medarbejderne og påtalt. Der er helt sikkert blevet strammet op efterfølgende.

Der var spærret af i T1 A/S’ arbejdsområde den 20. april 2016, og T1 A/S’ medarbejdere har helt sikkert været i dialog med kranføreren på stedet. Der var en tidsplan for byggeriet. Hvis der skal gøres noget af hensyn til arbejdsmiljøet, bliver det "taget ud", således at den enkelte medarbejders akkord ikke bliver belastet af arbejdsmiljømæssige tiltag.

Referatet fra sikkerhedsmødet den 12. april 2016 viser, at der var mange entreprenører på byggeriet, og entreprisen var stor for T1 A/S. Entreprenørerne skulle arbejde sideløbende, og derfor blev der løbende holdt sikkerhedsmøder. Hovedentreprenøren havde til opgave at koordinere arbejdsmiljøarbejdet på byggepladsen, men de enkelte underentreprenører skulle også sikre, at sikkerheden var i orden. Fotoet på ekstrakten side 28 viser hans medarbejdere, der arbejder i mandskabskurven. Bilag E, der er en tegning, som T1 A/S har udarbejdet, viser bl.a. afspærringen, hvor T1 A/S arbejdede. Kranen på tegningen løftede materialer op til den anden facade, der var 90 grader væk fra T1 A/S’ arbejdsområde. Ud fra fotoet kunne det se ud som om, at mandskabskurven og kranen var meget tæt på hinanden, men det skyldes vinklen, som fotoet er taget i. Det er hans vurdering, at medarbejderne i mandskabskurven og kranen arbejdede på forskellige facader uden risiko for, at nogen kom til skade.

Kranen på fotoet på ekstrakten side 24 fra episoden den 12. april 2016 er ikke T1 A/S’ kran, og den arbejdede ikke for T1 A/S. Det var muligvis materialer til en taglægger, kranen løftede.

Fotoet på ekstrakten side 28 giver ikke en god fornemmelse af afstandene mellem kranarmen og mandskabskurven. Kranen kan også se ud som om, at den er tæt på lysreguleringen ude på vejen, men det er den ikke. Tegningen i bilag E viser, at kranarmen ikke fysisk ville kunne komme ind over mandskabskurven. Der er regler for, hvor tungt materiale en medarbejder må løfte. Derfor bruges der ofte kraner til at løfte materialer, og når materialerne er kommet på plads, vil det ofte være nødvendigt, at en medarbejder i en mandskabskurv frigør kranen fra det løftede materiale. T1 A/S har en arbejdsmiljøorganisation.

T2 v/ Vidne 2 har supplerende forklaret, at han talte med sin kranfører om, hvorvidt der havde været afspærret den 12. april 2016. Det havde der ikke været, og bagefter blev den krævede afspærring etableret. Fotoet på ekstrakten side 28 viser rød/hvide bånd, som firmaets kranfører havde opsat. Tegningen på bilag E viser, at kranarmen kunne svinge op til en repos, men den kunne ikke svinge forbi bygningens hjørne.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at hun stoppede sin ansættelse i Arbejdstilsynet ca. et år efter episoden i denne sag.

Ved tilsynet den 12. april 2016 så hun en medarbejder fra T1 A/S i kranområdet. Den 20. april 2016 tog hun fotoet på ekstrakten side 28. Hun husker ikke, om hun havde planlagt et besøg på byggepladsen den dag, men hun stoppede, da hun så faren ved arbejdet. Hun stoppede bilen og gik ind og standsede arbejdet. Hun kom kørende ad vejen D og så, at kranarmen arbejde ind over eller tæt på mandskabskurven. Kranen løftede materialer op, men hun husker ikke, om den løftede materialer op på reposen eller højere op på stilladset. Hun konstaterede, at kranen løftede op over eller tæt på mandskabskurven.

Manitouen stod på byggepladsen og tæt på hjørnet af bygningen. Kranen tog materialerne inden for det grønne hegn omkring byggepladsen. Der var en ulykkesrisiko for medarbejderne i mandskabskurven. Hvis kurven blev ramt af kranarmen, ville de enten komme til skade ved sammenstødet eller falde ned fra kurven med alvorlig skade eller død til følge.

Medarbejderne på byggepladsen vidste, hvem hun var, og medarbejderne fra mandskabskurven gik, da hun rettede henvendelse for at stoppe kranen.

Kranarmen var ikke tæt på lysreguleringen ude på vejen. Hun tog ikke yderligere fotos end fotoet på ekstrakten side 28. Hun standsede bilen, fordi hun så den farlige situation. Hun tog fotoet og standsede straks arbejdet af hensyn til medarbejdernes sikkerhed. Hun kunne have taget yderligere fotos, men det var vigtigere for hende at standse arbejdet.

Hvis kranarmen var inde over mandskabskurven, var der risiko for, at materialer kunne falde ned på medarbejderne i kurven. Kranarmen var i øvrigt tæt på kurven med risiko for, at den kunne ramme kurven. Hun kan ikke udtale sig om, hvorvidt faren ville have været den samme, hvis kranarmen havde været 5-10 meter fra mandskabskurven. Kranarmen var meget mindre end 5-10 meter fra mandskabskurven.

Vidne 4 har supplerende forklaret, at han ikke har været ansat hos T1 A/S siden foråret 2016. Han var en af de medarbejdere, der gik ind i kranens arbejdsområde den 12. april 2016. Han gik langs bygningen og så ikke, at der blev kranet i området. Den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet råbte til ham. Han undrede sig over, at den tilsynsførende ikke gik til kranføreren.

Foreholdt foto på ekstrakten side 24 har vidnet forklaret, at han kan genkende situationen. Han kom omkring hjørnet på bygningen. Han vidste godt, at han ikke måtte gå under en kran, der arbejdede.

Den 20. april 2016 arbejdede han på facaden mod vejen D i en mandskabskurv inden for det grønne hegn omkring byggepladsen. Han og hans kollega arbejdede frem mod bygningens hjørne og arbejdede nok ved hjørnet, da fotoet på ekstrakten siden 28 blev taget. Kranen arbejdede ikke på samme side af bygningen som mandskabskurven.

Han taler altid med kranføreren, når en lastbil med kran stilles op for at skulle arbejde i området. De fik vished for, at kranen ikke skulle krane i nærheden af mandskabskurven. Han og Vidne 5 havde fuld tillid til, at de ikke var i fare. Han husker ikke, om kranføreren havde lavet afspærring inde på byggepladsen. Kranføreren kranede ikke ind over den afspærring, som T1 A/S havde lavet.

Kranarmen var på intet tidspunkt inde over mandskabskurven, og han følte ikke, at kranarmen i øvrigt var tæt på mandskabskurven.

Vidne 5 har supplerende forklaret, at der var en instruks om, at hvis der skulle kranes et sted, hvor de arbejdede, skulle der spærres af. Kranen arbejdede ikke i nærheden af, hvor han og Vidne 4 arbejdede. De talte med kranføreren, Vidne 5, og på intet tidspunkt var de i fare. Fotoet på ekstrakten side 28 er misvisende. De ville være gået ned, hvis kranarmen var kommet ind over deres hoveder. Han og Vidne 4 arbejdede på hele facaden mod vejen D, og han mener stadig, at de arbejdede over for politistationen den dag, hvor Arbejdstilsynet kom, hvilket var i den modsatte ende af facaden i forhold til kranen. De havde afspærret i det område, hvor de skulle arbejde fra mandskabskurven, og kranen arbejdede ikke ind over det afspærrede område.

Vidne 6 har supplerende forklaret, at han den 12. april 2016 vurderede, at der ikke var behov for afspærring. Forevist foto på ekstrakten side 24 har vidnet forklaret, at han kan huske situationen. Han holdt meget tæt på bygningen og vurderede, at man ikke kunne passere forbi kranen. Man skal afspærre efter forholdene.

Den 20. april 2016 skulle han krane langs bygningens facade mod vejen C. Han placerede kranen på vejen D. Materialerne, som han kranede, skulle sættes på reposen/fremspringet. Det var helt inde i hjørnet til den næste bygning. Han stod selv inde på byggepladsen, mens kranbilen stod udenfor. Kranarmen kom ikke tæt på mandskabskurven fra T1 A/S. Pallegaflen, som på fotoet på ekstrakten side 28 sidder for enden af kranarmen, kan dreje om sig selv og kan svinge til siderne, hvis kranen stopper brat. Han ville have ramt bygningen, hvis kranarmen skulle dreje ind over mandskabskurven.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tilsynsførende Vidne 3 har også for landsretten forklaret, at hun kørte ad vejen D forbi byggepladsen, og at hun så en situation, som fik hende til at standse bilen, tage et foto og rette henvendelse til kranføreren for at standse arbejdet, da hun vurderede, at medarbejderne i mandskabskurven var i fare.

Navnlig efter Vidne 4’s forklaring til politiet, der støttes af det foto, som Vidne 3 tog af situationen, lægger landsretten til grund, at han og Vidne 5 arbejdede i mandskabskurven tæt på bygningens hjørne ved vejen D/vejen C. Selv om det lægges til grund, at kranen skulle løfte materialer op til reposen/fremspringet på bygningens facade mod vejen C, lægger landsretten til grund, at kranbilen var placeret på en sådan måde, at kranarmen kunne ramme mandskabskurven, når der blev arbejdet fra den ved bygningens hjørne. Herefter og efter Vidne 3’s forklaring og det foto, som hun tog, lægger landsretten til grund, at kranens arm var inde over eller tæt på mandskabskurven, som Vidne 4 og Vidne 5 arbejdede fra på tidspunktet, da hun tog fotoet. Landsretten finder det dog ikke bevist, at kranarmen blev løftet ind over mandskabskurven på en sådan måde, at der var risiko for, at der kunne falde materialer ned på personerne i mandskabskurven. Med denne begrænsning tiltræder landsretten, at de tiltalte i øvrigt er fundet skyldige som sket.

Efter bevisførelsen er landsretten enig med byretten i, at der ikke er grundlag for at fritage de tiltalte efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Ved fastsættelsen af straffene citeres bekendtgørelse nr. 1989 af 9. december 2020 om bygge- og anlægsarbejde i stedet for bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde.

Landsretten er enig i byrettens opgørelse af bøderne, således at bøden til T1 A/S som udgangspunkt skal fastsættes til 105.000 kr., mens bøden til T2 skal fastsættes til 160.000 kr.

Sagsbehandlingstiden har - uden at det beror på de tiltaltes forhold - væsentligt overskredet det rimelige, og landsretten tiltræder derfor, at bøderne er udmålt til henholdsvis 50.000 kr. til T1 A/S og 77.500 kr. til T2.

Landsretten stadfæster herefter dommen.

Thi kendes  for  ret

Byrettens dom stadfæstes.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten, idet de hver især skal betale omkostningerne til egen forsvarer.

Indhold

Indhold

Henter PDF