Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtning fra lastbils bagsmæklift ved anvendelse af elpalleløfter til aflæsning af palletanke

Vestre Landsrets dom afsagt den 8. november 2021 af 5. afdeling i ankesag nr. S-0119-21.

Udskrift af dombogen for retten i Randers - 20. januar 2021

Dom afsagt den 20. januar 2021.

Anklagemyndigheden mod T A/S

Anklageskrift er modtaget den 2. april 2020.

T A/S er tiltalt for overtrædelse af

arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2 og stk. 6, jf. § 86, ved at arbejdet på en lastvogn med at transportere en 1060 kg. tung palletank med en el-palleløfter den 6. juni 2019 kl. 10.16 på arbejdspladsen T A/S, adresse A, ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte, Vidne 2, siddende på elstableren kørte denne helt ud til kanten af lastvognens bagsmæklift og der med ryggen til liftkanten fejlbetjente elstableren, så den kørte ud over kanten, hvorved Vidne 2 kom alvorligt til skade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 80.000 kr.

T A/S v/ Direktør Vidne 1 har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af Direktør Vidne 1 og af vidnerne Vidne 2, Vidne 3 og tilsynsførende Vidne 4. Forklaringerne er lydoptaget og gengives derfor ikke i dommen. [Forklaringerne fremgår af Udskrift fra retsbogen, og er gengivet efter dommen]

Rettens begrundelse og afgørelse

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at Vidne 2, som ansat via et vikarbureau, den 6. juni 2019 udførte arbejde for T A/S. Arbejdet bestod i kørsel med lastbil og af- og pålæsning af paller med gitterbokse med en vægt på 1000 kg. Transporten foregik fra T A/S´ afdeling på adresse B til lageret på adresse A. Det kan endvidere lægges til grund, at Vidne 2 ved arbejdets udførelse benyttede en elstabler, hvor han inde i lastvognen via elstableren løftede gitterboksen op og herefter bakkede ud på liften, der var placeret ca. 1,1 meter over betongulvet. Liften havde en størrelse på ca. 2 meter gange 3 meter. Det var ikke muligt at vende elstableren på liften, og det var nødvendigt at placere elstableren tæt på kanten af liften. Det kan endelig lægges til grund, at uheldet skete ved transporten af den sidste gitterboks. Vidne 2 var bakket ud på liften, og han kom ved en fejl til at aktivere en knap til baglæns kørsel, hvilket medførte, at elstableren kørte baglæns ud over kanten på liften, og Vidne 2 faldt ned og fik elstableren og gitterboksen over sig og kom alvorligt til skade.

Direktør Vidne 1 og kvalitets- og miljøchef Vidne 3 har samstemmende forklaret, at der ikke blev givet nogen instruktion til Vidne 2 om arbejdets udførelse under henvisning til, at der var tale om en erfaren lastbilchauffør med truckcertifikat, og at transporten var og er sædvanligt arbejde for en lastbilchauffør.

Retten finder, at opgaven med transport af så tunge elementer, på en lift med et begrænset areal og med benyttelse af en elstabler er af en sådan karakter, at man som arbejdsgiver skal give instruktion i tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet, og det gælder uanset, at der var tale om en erfaren lastbilchauffør med truckcertifikat. Da det efter bevisførelsen kan lægges til grund, at Vidne 2 ikke havde fået nogen instruktion i, hvordan arbejdsopgaven skulle tilrettelægges og udføres, finder retten, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 80.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, jf. § 82, stk. 1 nr. 1, jf. stk. 2 og stk. 6, jf. § 86.

Der er ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på, at Vidne 2 kom alvorligt til skade, og at der er tale om en virksomhed med over 100 ansatte personer.

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på 80.000 kr.

T A/S skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Randers - 28. januar 2021

Den 28. januar 2021 kl. 13.00 blev retten sat på dommerkontoret.

Anklagemyndigheden mod T A/S

Ingen var mødt eller indkaldt.

Rettens dom af 20. januar 2021 er anket. Under hovedforhandlingen er afgivet følgende forklaringer:

Direktør Vidne 1 har forklaret, at han er en af to direktører i T A/S. Han har været direktør i otte år. T A/S er en virksomhed, der producerer hudpleje- og hårprodukter. I juni 2019 havde de et lager på adresse A, på adresse C, og på adresse B, hvor virksomheden ligger. De var i gang med at bygge et nyt stort lager på adresse B. Lageret på adresse A havde de haft lejet i et par år. I juni 2019 var der omkring 100 ansatte i virksomheden. I dag er de en anelse flere. Vidne 2 havde været vikar hos dem i flere uger. De havde lejet ham ind fra et vikarbureau. Vidne 2 var uddannet chauffør. Da Vidne 2 omkring julen 2019 blev raskmeldt efter ulykken, lejede de ham ind igen frem til, at de lukkede lageret på adresse A ca. et halvt år efter.

Den 6. juni 2019 havde Vidne 2 været hos dem i flere uger, måske en måned. Vidne 2 var god til sit arbejde. Han var ansat som chauffør og skulle køre paller fra og til adresse B. På pallerne kunne der være alt fra råvarer til færdigproducerede varer. Han var ikke til stede på lageret på adresse A, da ulykken skete, men han kom derud senere, da Vidne 2 var blevet hentet med ambulance. Den pågældende dag var Vidne 2 kørt ud på lageret i adresse A for at læsse nogle paller af, som han havde taget med fra lageret på adresse B. Der var 8-10 paller i lastbilen. Den palle, som væltede ned over Vidne 2, vejede ca. 1000 kg.

Forevist bilag 20, foto 4, har tiltalte forklaret, at lastbilen på billedet er den lastbil, som Vidne 2 kørte i den 6. juni 2019. Bagpå var der en godkendt hæve-/sænkelift. Lastbilen blev synet hvert år. Ved adresse A var der ingen rampe, og Vidne 2 skulle derfor bruge liften, når han skulle aflæsse.

Forevist bilag 20, foto 6, har tiltalte forklaret, at Vidne 2 ved aflæsningen anvendte en elstabler, som han havde taget med i lastbilen fra adresse B. Det var en helt normal opgave for en chauffør. Det er forskelligt, hvad paller vejer.

Vidne 2 var uddannet chauffør og vidste, hvordan man håndterede de opgaver, som han var blevet ansat til at udføre. Vidne 2s direkte chef var ansat D. Ansat D var heller ikke tilstede, da ulykken skete.

Vidne 3 var kvalitetschef. Vidne 2 var ikke blevet instrueret i at udføre opgaverne, idet han som chauffør havde disciplin og erfaring til at kunne udføre dem. De havde hyret en erfaren chauffør, så derfor fandt de det ikke nødvendigt. Det var heller ikke unormalt, at pallerne vejede et ton. Vidne 2 ville være kommet til skade, selvom pallen havde vejet mindre, for elstableren, der også landede oven på Vidne 2, vejede også et ton. Ulykken skete, fordi Vidne 2 kom til at trykke på den forkerte knap og kørte baglæns og ud over kanten på liften i stedet for forlæns. Der var heller ikke nogen, som havde instrueret Vidne 2 i brugen af elstableren. Det var en del af jobbet at kunne betjene en helt almindelig elstabler.

Der var ca. en meter fra liften på lastbilen og ned til gulvet i lagerhallen. Han er overbevist om, at Vidne 2 anvendte elstableren korrekt, men at han lavede en menneskelig fejl. Vidne 2 var kørt forlæns ind i lastbilen med elstableren og havde kørt gaflerne ind under pallen. Derefter bakkede han ud på liften, hvor der ikke var meget plads. Der vil efter hans opfattelse altid være en risiko for, at der kan ske lignende ulykker. De havde som virksomhed overholdt alle gældende regler, og det er hans opfattelse, at de havde hyret en erfaren chauffør.

Virksomheden anerkender, at Vidne 2 kom alvorligt til skade. Det er Vidne 2, som selv har sagt, at han begik en menneskelig fejl ved at trykke på den forkerte knap.

Han så det strakspåbud, der kom til virksomheden den 7. juni 2019. Situationen taget i betragtning havde de naturligvis et ønske om, at lignende ulykker ikke skulle kunne ske igen. Derfor besluttede de, at man fremover kun måtte anvende håndbetjente palleløftere på lageret på adresse A.

Foreholdt bilag 13, skrivelse til Arbejdstilsynet, har tiltalte forklaret, at det var ham, som tog denne beslutning. At det sker fra rampe til rampe betyder, at man ikke skal bruge liften på lastbilen. Dette var ikke muligt ved adresse A, og de kører derfor ikke længere så tunge paller derud. Han vil ikke sige, at virksomheden har handlet uforsvarligt. De så bare ikke nogen idé i at fortsætte, fordi de var så langt i processen med det nye lager.

Direktør Vidne 1 har videre forklaret, at han som sagt ikke var til stede på ulykkestidspunktet, så det han ved om ulykken, har han fra andre, herunder Vidne 2. Selvfølgelig ville de efter ulykken have håbet på, at de havde gjort noget anderledes. De agerede inden for lovgivningen, hvor der ikke er et krav om, at aflæsning skal ske fra rampe til rampe. Det var et tiltag, som de gjorde for at beskytte deres medarbejdere. Hvis de skulle have gjort det anderledes, så skulle hele Danmark have gjort det anderledes. Han har selv gjort, hvad han kunne for at hjælpe Vidne 2 efterfølgende.

Den dag Vidne 2 startede, var der en ansat, som kørte rundt med ham for at vise ham de tre lagre. Selve betjeningen af lastbil, lift og elstabler blev Vidne 2 ikke instrueret i.

Vidne 2 har som vidne forklaret, at det er korrekt, at han kom til skade den 6. juni 2019. Han havde været chauffør ved et vikarbureau i seks år. Han har selv uddannet sig som chauffør. Han har også truckcertifikat og certifikat til kran og farligt gods. I 2019 havde han arbejdet som chauffør uafbrudt i fire til fem år. Han var en rimelig erfaren chauffør. I juni 2019 var han hyret ind som vikar hos T A/S for nogle dage. Han ved ikke, hvem der havde hyret ham. Ansat E var hans chef, og det var ham, som sagde, at han skulle møde ind hos T A/S.

Han mødte ind kl. 7 den 6. juni. Han havde fået til opgave at flytte produkter mellem de forskellige afdelinger. Produktionslageret lå ét sted, emballagelageret et andet sted og et andet lager et tredje sted. Han skulle køre otte palletanke fra produktionslageret på adresse B og ud på lageret i adresse A. Han skulle køre i virksomhedens lastbil. Det var en helt almindelig lastbil, som han havde forstand på at køre i. Han læssede først nogle færdigprodukter ind i lastbilen, som han kørte ned på lageret i adresse C. Derefter kørte han retur til adresse B for at læsse de otte palletanke. Han læssede dem på med en elektrisk palleløfter og tog herefter palleløfteren med i lastbilen.

Forevist bilag 20, fotos, har vidnet forklaret, at han bakkede helt hen til porten i adresse A. Han gik om og åbnede liften og fik læsset de syv første palletanke af uden problemer. Alle palletankene var lige store. Han bakkede dem lige så stille ud på liften med palleløfteren og løftede håndtaget op for at få den til at stå stille. Herefter brugte han fjernbetjening til at komme ned til jorden med liften. Han kørte palletankene ned i den anden ende af lagerhallen.

Den ottende palle fik han også ud på liften, så der kun var få centimeter fra det bagerste af palleløfteren til liftens kant - ligesom med de syv andre. Brættet, som han stod på, stak ud over liften. Idet han var ved at løfte håndtaget op, kom han til at trykke på den knap, som fik palleløfteren til at køre baglæns. Herefter gik det hele meget stærkt. Han fik både pallen og løfteren ned over sig. Han landede direkte på ryggen. Ansat F, som var inde på lageret, hørte et brøl og kom farende ud til ham. Det er dog noget, som han har hørt efterfølgende. Han kan huske, at han lå derunder og ikke kunne bevæge sig. Han troede, at han skulle dø. Han ved ikke, om han lå på jorden i 5-10 minutter, og han ved ikke, hvordan han kom fri. Ansat F løb ind til firmaet ved siden af for at hente hjælp. Det var også noget, som han fik fortalt bagefter.

Han var bekendt med den type palleløfter, som han havde anvendt mange gange tidligere i sine jobs som chauffør. Han kan ikke svare på, hvorfor han kom til at trykke på knappen. Han var helt frisk den pågældende dag. Han havde aldrig tidligere lavet lignende fejl.

Han havde ikke som sådan fået instruktion i at bruge palleløfteren. Det var noget, som han havde lært igennem årene, og han var ikke i tvivl om, hvordan man betjente den. Han havde kørt mellem de tre lagre hver dag i den tid, hvor han havde været hos T A/S. Da han stod på liften helt ude ved kanten med pallen, opfattede han det ikke som en farlig situation, for det var den måde, som han altid havde gjort det på. Han tror ikke, at nogen så selve ulykken. Da han startede hos T A/S, fik han et par sikkerhedstræsko, men ellers var der ikke nogen sikkerhedsinstrukser. Det er ikke noget, som han har været vant til de steder, hvor han ellers har været. Det er hans opfattelse, at man skal bruge sin sunde fornuft.

Han fik dobbelt bækkenbrud, knuste knogler og brækkede ribben. Han blev opereret og gik sygemeldt efter ulykken. Det er korrekt, at han har arbejdet hos T A/S efterfølgende. Hans méngrad er opgjort til 20 %, og han arbejder i dag under skånehensyn. Han har fået udbetalt erstatning. Han har ikke været i dialog med T A/S i forbindelse med erstatningssagen. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om hans tilstand er varig.

Når han tænker tilbage, så burde palletankene aldrig være blevet flyttet ud på lageret på adresse A. Han vil dog ikke sige, at det var uhensigtsmæssigt. Han kunne måske godt have ønsket sig en sikkerhedsinstruktion, da han startede hos T A/S. Han vidste ikke, hvem der var sikkerhedsrepræsentant i virksomheden.

Han har været chauffør i 25-26 år. Igennem alle årene har han udført lignende opgaver tusindvis af gange, idet det er helt normale opgaver inden for faget. Det kræver et certifikat at køre en el-palleløfter, men sådan et har han haft i mange år. Han ville ikke finde det underligt, hvis der en dag kom nogen hen og viste ham, hvordan en el-palleløfter virker, for de vil jo ikke kunne vide, hvor erfaren han var. Han vil ikke bebrejde T A/S, at han kom til skade.

Vidne 3 har som vidne forklaret, at hun har været ansat hos T A/S i 20 år, i de sidste otte år som kvalitets- og miljøchef. Det indebærer, at hun skal have styr på lovgivningen, og at virksomheden opfylder kosmetiklovgivningen. Hun er endvidere daglig leder af virksomhedens arbejdsmiljøudvalg og var det også i 2019.

Hun overværede ikke ulykken den 6. juni 2019, men kørte ud på lageret senere på dagen. Palleløfteren, der blev anvendt i forbindelse med ulykken, blev tjekket hvert år, og der var aldrig blevet fundet fejl på den.

Foreholdt bilag 13, skrivelse til Arbejdstilsynet, har vidnet forklaret, at det var hende, som skrev brevet til Arbejdstilsynet. Teksten er skrevet sammen med ledergruppen og arbejdsmiljøgruppen. På lageret i adresse A var der ingen rampe, og det var nødvendigt for Vidne 2 at bruge el-palleløfteren til at læsse de tunge palletanke af med. Efter ulykken forbød de brugen af el-palleløfter på adresse A, hvilket medførte, at man ikke længere kunne flytte så tunge paller derud. De havde ikke forudset, at ulykken ville kunne ske. De havde hyret en erfaren chauffør med truckkort. Vidne 2 brugte kun deres lastbil og palleløfter. Det er hendes opfattelse, at T A/S opfylder alle gældende regler.

Lager- og logistikchefen havde ansvaret for at informere vikarerne om sikkerhedsreglerne. Når de hyrer chauffører ind, sikrer de sig selvfølgelig altid, at de har lastbilkørekort og truckkort. Deres normale regel er, at nye medarbejdere altid følger en erfaren medarbejder i starten af deres ansættelse. Vidne 2 var føl hos ansatte på lageret. Det er hendes opfattelse, at Vidne 2 var sikkerhedsmæssigt klædt på, da han startede hos dem. Han havde været hos dem i uger forinden ulykken.

Tilsynsførende Vidne 4 har som vidne forklaret, at han har været tilsynsførende på nærværende sag. Han var ude for at undersøge ulykkesstedet.

Baggrunden for, at de udstedte et strakspåbud til T A/S den 7. juni 2019 var for at sikre sig, at samme ulykke ikke skulle kunne ske igen. Han talte blandt andet med Vidne 3 den 6. juni.

Foreholdt side 12, konklusion, har vidnet forklaret, at det var ham, som skrev begrundelsen. De 1100 mm. fra lift til gulv var en afstand, som de havde målt op. Vægten på palleløfteren havde de fået angivet.

Han spurgte, om der var blevet instrueret i arbejdsopgaven. Ansat G oplyste, at det var der ikke, fordi den tilskadekomne chauffør både havde lastbilkørekort og truckcertifikat. Som Arbejdstilsyn godtog de den tilbagemelding, der kom fra T A/S. Det, der var skyld i, at ulykken skete var, at der var blevet anvendt en el-palleløfter i stedet for en manuel palleløfter.

Forevist bilag 12, fotos, har vidnet forklaret, at han ikke kan huske, om det var ham, som tog billederne ude på stedet. Palleløfteren på billedet var efter det oplyste den, der var blevet anvendt i forbindelse med ulykken, og palletanken var efter det oplyste den, som var faldet ned over chaufføren. Han mener, at de var på ulykkesstedet lige over middag.

Vidnet har videre forklaret, at man ikke kan sige, at alt er vel, hvis man hyrer en erfaren chauffør med kørekort og truckcertifikat. Man skal som arbejdsgiver sikre sig, at medarbejderne er klar over, hvordan de sikkerhedsmæssige krav er i netop deres virksomhed. Der skal instrueres tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt. Tilstrækkeligt betyder, at man skal kunne udføre sit arbejde sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Derudover skal man instrueres i brugen af de forskellige værktøjer.

På ulykkesstedet fik de at vide, at arbejdsopgaven under normale omstændigheder ville være blevet udført med anvendelse af en manuel palleløfter. Den eneste grund til, at man havde skiftet over til en el-palleløfter var, at palletankene var så tunge. Virksomheden skulle således have forholdt sig til, at det var en ændring af arbejdsopgaven. Det var ikke en acceptabel situation, hvis det virkelig var nødvendigt for Vidne 2 at stå ud over kanten på liften, og virksomheden burde have fundet en anden løsning. Umiddelbart tænker han, at man kunne have anvendt en gaffeltruck til at løfte palletankene ned med.

Vidnet har videre forklaret, at palleløfterens vægt var et parameter i risikoens størrelse. Han kan ikke sige, om det er uforsvarligt at bruge en el-palleløfter, for det kommer an på, hvordan de enkelte arbejdsopgaver udføres.

Sagen sluttet.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

Dom afsagt den 8. november 2021 af Vestre Landsrets 5. afdeling i ankesag nr. S–0199–21.

Anklagemyndigheden mod T A/S

Retten i Randers har den 20. januar 2021 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Tiltalte T A/S har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Vidnerne Vidne 2 og tilsynsførende Vidne 4 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at hans méngrad nu er opgjort til 45 %. Endvidere var det hans egne sikkerhedssko, som han havde på under udførelsen af opgaven.

Lastbilen, som han havde fået stillet til rådighed til at udføre opgaven, tilhørte T A/S. Når man læsser af, vil der normalt være en læsserampe. Det er der dog ikke, hvis man kører distributionskørsel, hvor man bruger lastbilens lift. Han ville ikke have kunnet få gitterboksene til at stå rigtigt inde i lastbilen uden en palleløfter. Den anden mulighed, der ville have været for at få gitterboksen ned fra lastbilen, ville have været at trække gitterboksen ind med en håndløftevogn. Han havde fra produktionslageret fået lov til at tage el-palleløfteren med til opgaven. Det skyldtes gitterboksens størrelse, at el-palleløfteren stod få centimeter fra liftens kant og i den pågældende retning, da han skulle bruge el-palleløfteren til at køre videre med. Den pågældende type el-palleløfter havde en sikkerhedsmekanisme, som gør, at den kun kan køre, hvis man står på den.

Når der er en el-palleløfter til rådighed, vil det være hans valg. Man kunne have anvendt en manuel palleløfter, som ville have været stærk nok til opgaven. En manuel palleløfter ville man have stillet på tværs af liften. Han ville ikke have følt sig mere sikker ved at bruge en sådan. Eksempelvis har en manuel palleløfter ikke lige så meget fat på siderne af en gitterboks. Der er nok nogen af hans kollegaer, der ville benytte en manuel palleløfter, hvis der ikke var andet til rådighed. 90 % ville nok have valgt en el-palleløfter.

Ud over bækkenbrud og 15 brud på 13 ribben blev de tre knogler i hans håndled også knust, ligesom ledbåndet blev revet over. Han kan ikke klemme sin hånd helt sammen, og han har ingen kræfter i fingrene, hvilket betyder, at han knap kan løfte en halvliters sodavand med højre hånd.

Han kom til sig selv, da de lettede trykket på brystkassen. Han ved ikke, hvor længe han da havde ligget der.

Den instruktion, som han havde fået, bestod i oplysningerne om, hvor de forskellige lagre lå henne. Når man kommer til en ny virksomhed og siger, at man kan køre en lastbil og en el-palleløfter, får man lov til at gå i gang. Sådan har det været alle de steder, hvor han har været. Han tror ikke, at han havde udført opgaven anderledes, hvis han havde fået en instruktion.

Tilsynsførende Vidne 4 har supplerende forklaret, at han var på stedet som repræsentant for Arbejdstilsynet den pågældende dag. Selskabet kunne, hvis der var en risiko ved den givne opgave, have imødegået den. Arbejdstageren skulle have været instrueret i den løsning, hvorved selskabet havde fundet, at opgaven kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det, vurderede han, ikke var sket. Han gav et strakspåbud. Virksomheden ændrede praksis.

Den omstændighed, at chaufføren skulle bakke el-palleløfteren ud og holde 2 centimer fra kanten, således at man vidste, at personen ville komme til at stå helt ude på kanten, gør, at metoden ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Det er allerede derfor ikke sikkert at anvende den tekniske hjælp til flytning af gitterbokse. Det skyldes ikke kun det forhold, at palleløfteren var elektrisk. Chaufføren kunne også have mistet balancen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at ulykken skete som beskrevet af byretten. Efter bevisførelsen, herunder forklaringen afgivet af tilsynsførende Vidne 4 om risiciene ved placering af en el-palleløfter tæt på liftens kant sammenholdt med liftens størrelse og gitterboksens vægt og størrelse, finder landsretten, at arbejdsmetoden ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig. Landsretten tiltræder derfor, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1. Der var ikke tale om en sådan rutinemæssig opgave, som kan medføre, at arbejdsgiveren kan anses for at have opfyldt sine forpligtelser efter lovens kapitel 4. Det tiltrædes, at der ikke er grundlag for at fritage tiltalte for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Da virksomheden har handlet uagtsomt, tiltræder landsretten, at overtrædelsen skal sanktioneres i medfør af arbejdsmiljølovens § 82, jf. § 86.

Henset til, at der foreligger en materiel overtrædelse af arbejdsmiljøloven og til forklaringen afgivet af Direktør Vidne 1 om virksomhedens størrelse på skadestidspunktet sammenholdt med oplysningerne i Arbejdstilsynets notat af 5. januar 2021, er bøden passende fastsat.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF