G� til hovedindholdet

Domsudskrift

Håndhejs uden bremse og med åben krog anvendt ifm. stilladsarbejde

Østre Landsrets dom afsagt den 1. december 2022 af 15. afdeling i ankesag nr. S-2173-21.

Udskrift af dombogen for retten i Roskilde

afsagt den 5. juli 2021.

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Anklageskrift er modtaget den 23. april 2021.

T ApS, adressen A, er tiltalt for

overtrædelse af beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020 om lov om arbejdsmiljø § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 5, stk. 1,

ved den 17. februar 2020 på byggepladsen adressen B, at have været ansvarlig for, at de ansatte, Vidne 3 og Vidne 4, udførte arbejde med at udbygge et stillads, hvor de transporterede stilladsdele op til stilladsets øverste dæk, svarende til 4. sals højde, uden at det tekniske hjælpemiddel blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og uden at der blev anvendt et egnet teknisk hjælpemiddel, idet de ansatte anvendte en tovhejs uden bremse, hvor der var monteret en åben krog, hvorved der var fremkaldt fare for skade på Vidne 4s liv og helbred, da han som bundmand kunne blive ramt at nedfaldende genstande, da han opholdt sig på terræn under stilladsdele, der blev ført op.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 45.000 kr.

T ApS har nægtet sig skyldig.

Opgørelsen af den påståede bødes størrelse er ubestridt.

Sagens oplysninger 

Der er afgivet forklaring af Vidne 1, Vidne 2, Vidne 3 og Vidne 4.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dombogen.

Der har været fremlagt en APV-arbejdsbeskrivelse, hvoraf fremgår, at den vedrører en opgave den 17. februar 2020 på byggepladsen adressen B. Under arbejdsbeskrivelsen er anført:

"Nedtagning af dele som ligger løst på taget af høj bygning.

...

Tag det nye bremse håndhejs med som reserve, da strøm er meget ustabilt der Brug hjelm - Brug sele ved faldrisiko - Brug altid nødvendigt sikkerhedsudstyr"

Af Arbejdstilsynets afgørelse af 24. februar 2020 indeholdende et strakspåbud fremgår om Vidne 4s udtalelser den 17. februar 2020 til Arbejdstilsynet ved deres besøg på byggepladsen:

"... At han var ved at hejse et endeluk "kødben" op, da Arbejdstilsynet ankom. At der var hejst flere stilladsdele op med tovhejset.

At han godt ved, at de ikke må anvende tovhejs.

At han godt ved, at der ikke må anvendes en åben anhugningskrog.

At der ikke har været tilsyn, da de kun skulle være på stedet i max 1 time. ..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten lægger som ubestridt til grund, at Vidne 3 og Vidne 4 den 17. februar 2020 på en byggeplads på adressen B udførte stilladsarbejde uden at de tekniske hjælpemidler blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og uden at der blev anvendt et egnet teknisk hjælpemiddel, idet Vidne 3 og Vidne 4 anvendte en tovhejs uden bremse, hvor der på tovhejsen var monteret en åben krog til at hejse jernanordninger, såkaldte "kødben", på 64 cm. op på stilladset. Retten lægger videre som ubestridt til grund, at Vidne 3 befandt sig på stilladset og at Vidne 4 befandt sig på terræn under stilladset.

Vidne 3 og Vidne 4 har herved overtrådt arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 5, stk. 1.

Efter arbejdsmiljøloven § 83, stk. 1, påhviler der arbejdsgiveren et objektivt bødeansvar for ansattes overtrædelse af lovgivningens krav om blandt andet, at tekniske hjælpemidler skal være indrettet og anvendes, så de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige, dog således at arbejdsgiveren efter stk. 3 ikke kan pålægges bødeansvar, såfremt arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 4. Efter arbejdsmiljølovens kapitel 4 skal arbejdsgiveren blandt andet føre det fornødne tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og sørge for at de ansatte får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

Efter Vidne 1, Vidne 3 og Vidne 4s forklaringer finder retten at måtte lægge til grund, at Vidne 4 ikke har fået den fornødne oplæring og instruktion, ligesom det er tvivlsomt, om Vidne 3 har fået den fornødne instruktion.

T ApS har derfor ikke opfyldt sine pligter efter kapitel 4, hvorfor T ApS ikke er fritaget for ansvar efter § 83, stk. 3.

Herefter, og da hverken det af Arbejdstilsynet i afgørelse af 24. februar 2020 anførte, om det af Vidne 4 til Arbejdstilsynet udtalte, eller indholdet af den fremlagte APV-arbejdsbeskrivelse kan føre til et andet resultat, er T ApS skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 45.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1 og stk. 2, jf.§ 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 5, stk. 1.

Thi kendes for ret

 T ApS skal betale en bøde på 45.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Roskilde

Den 4. august 2021 kl. 12.00 blev retten sat.

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Ingen var mødt.

Rettens dom af 5. juli 2021 er anket. Under hovedforhandlingen er afgivet følgende forklaringer:

Vidne 1 har forklaret, at han ejer 50 % af T ApS. Virksomheden bygger og afmonterer stilladser. Der er 13-15 ansatte i virksomheden i øjeblikket. Han kan ikke huske, hvor mange der var ansat i februar 2020.

Foreholdt udskrift fra Erhvervsstyrelsen, hvoraf fremgår, at virksomheden i februar 2020 var registreret med 11 ansatte, forklarede han, at han stadig ikke er sikker på, hvor mange ansatte der var. Det er en branche, hvor der ansættes efter sæson og antallet af opgaver. Der er hovedsageligt ansat stilladsarbejdere, men der er også enkelte pladsfolk, som hjælper med opsætning af stilladser.

Vidne 3 er ansat som stilladsmontør i firmaet, og har været det i mange år. Han har rundet måske 40 år inden for branchen. Hans faste opgave er at opsætte og nedtage stilladser. Vidne 4 er ikke længere ansat i firmaet. Han arbejdede der i februar 2020. Vidnet kan ikke huske, hvor længe Vidne 4 var ansat. Vidne 4 arbejdede som pladsmand, så hans primære opgave var ikke at arbejde med stilladser, men han hjalp, hvis der var behov for det.

Det er normalt, at medarbejderne kom ind på kontoret om morgenen og får tildelt en eller flere opgaver, som udføres den dag. Derefter bliver opgaven vendt med enten ham eller en fra kontoret, hvor de taler om, hvordan opgaven bedst løses og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages. De taler indgående med medarbejderne om projekterne, så de er sikre på, at de har forstået, hvordan det skal bygges op. Når de taler om sikkerhed, handler det om, at de skal overholde Arbejdstilsynets lovkrav på området, herunder hvilket udstyr, der egner sig bedst til den enkelte opgave. De taler eksempelvis om, hvorvidt der skal bruges håndhejs med bremse eller Herlevhejs, som er en slags lille elevator. Medarbejderne får også en arbejdspladsvurdering (APV) med.

Han mener, at det var hans kompagnon, der talte med Vidne 3 og Vidne 4 om morgenen den 17. februar 2020. Det var kraftigt stormvejr i Danmark, så de skulle ud og sikre stilladser. Det var også det, de skulle på adressen B. Han kan ikke huske, om det var entreprenøren, der ringede til dem og bad dem sikre stedet, eller om de gjorde det på eget initiativ. Det kraftige blæsevejr betød, at det var nødvendigt at prioritere at sikre stilladser, så der ikke var noget der faldt ned derfra.

Foreholdt bilag A, arbejdsseddel af 17. februar 2020, forklarede han, at det var den arbejdsseddel, som blev udleveret til Vidne 3 og Vidne 4. De skulle nedtage dele, der lå løst på en høj nybygget bygning på adressen B. Det passer meget godt, at stilladsets øverste dæk var i 4. sals højde.

Vidnet og hans kolleger fra kontoret fører tilsyn hver dag på alle byggepladser. Hvis det er en kort opgave, kan de dog ikke altid nå at komme ud på tilsyn. Tilsynene foregår ved, at de uanmeldt kører ud for at tjekke, om medarbejderne gør tingene ordentligt. De kommer så ofte, at medarbejderne syntes, at det er overvågning. Hvis de kan se, at alt er, som det skal være, taler de ikke altid med medarbejderne. Hvis der er noget i vejen, pointerer de det.

Varigheden af tilsynene afhænger af, hvordan det går på pladsen. Tilsynene er ikke systematiseret, men de koordinerede at komme rundt uden at køre til de samme steder. De har en oversigt over alle projekter, men de har ikke et skema over tilsyn.

Han har selv været ude og føre tilsyn på adressen B, men han var der ikke mandag den 17. februar 2020. Han var der torsdag eller fredag ugen efter. Han tror ikke, at der var nogen, der førte tilsyn på adressen B den 17. februar 2020, fordi det var en meget kort opgave.

Vidne 3 og Vidne 4 blev bedt om at tage en håndhejs med bremse med, fordi det var en byggeplads med meget ustabil strøm. Stedet egnede sig ikke til en Herlevhejs, fordi elevatoren fyldte en del og krævede særlige byggeforhold. Der var ham bekendt ikke noget hejsesystem i forvejen.

Foreholdt foto 1 i et udateret bilag til en afgørelse fra Arbejdstilsynet af 24. februar 2020 til T ApS, forklarede han, at det var det stillads, de havde opsat på stedet. Det hejseværk, man kan se på billedet, er ikke et, de har sat op.

Foreholdt foto 2 i samme udaterede bilag, forklarede han, at rebet med krogen ikke er noget, de har udleveret.

Det var deres stillads, men det var ikke deres hejseværk. Hejseværket ligner et gammeldags cykelhåndhejs, og den type har de slet ikke i firmaet. Den type hejseværk har ikke nogen bremse. Rebet med krogen er ikke noget, de kunne finde på at udlevere til medarbejderne. Hvis de kom ud på et tilsyn og så, at medarbejderne brugte sådan noget udstyr, ville de stoppe det med det samme.

De har efterfølgende talt med Vidne 3 og Vidne 4 om episoden. Som han forstod dem, brugte de det hejsesystem, fordi de havde glemt den lovlige hejs. De havde været inde på nabobyggeriet, hvor de havde lånt cykelhåndhejsen. De ringede ikke til kontoret for at spørge, om det var i orden.

Vidne 2 har forklaret, at hun er ansat som tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Hun fører tilsyn på byggepladser for at sikre, at de overholder arbejdsmiljølovgivningen. Den 17. februar 2020 kom hun tilfældigt kørende forbi adressen B og så, at der var nogen, der arbejdede på et stillads med en tovhejs. Hun gik derhen og opdagede, at der ikke var tale om en CE-mærket tovhejs med bremse, og der blev anvendt en åben krog.

Foreholdt foto 2 i det udaterede bilag til afgørelsen fra Arbejdstilsynet af 24. februar 2020 til T ApS, forklarede hun, at det er den krog, hun så på adressen B. En korrekt hejs havde været CE-mærket samt haft en bremse og en lukket krog, så materialerne ikke kan falde af, og være til fare for bundmanden, hvis han mistede taget i tovet. Man må ikke bruge en tovhejs uden bremse. Disse regler fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Ude på stedet observerede hun ikke, at der skulle være nogen andre hejsesystemer til rådighed. Hun gik ikke hele stilladset igennem, for hun reagerede udelukkende på tovhejsen, som der blev arbejdet med. Den ene arbejder befandt sig på jorden, den anden oppe på stilladset. De to arbejdere på stedet oplyste, at de var ude for at sikre stilladset, og at det var en kortvarig opgave på omkring en time. De fortalte, at de godt vidste, at de ikke måtte bruge den type tovhejs uden bremse og med åben krog. De skulle lave en mindre ændring på stilladset, og det var gået lidt hurtigt. De havde selv sat tovhejsen op, men hun husker ikke, om de fortalte, at de havde sat den op samme dag. Hun mener ikke at have spurgt, om der var andet udstyr til rådighed.

Vidne 3 har forklaret, at han er ansat i T ApS og har været det i 20 år. Hans arbejdsopgaver består i at montere og nedtage stilladser, og det gør han hver dag. Han er en meget erfaren stilladsarbejder.

Om morgenen den 17. februar 2020 fik han 3-4 sedler fra kontoret, og han læssede bilen herefter. Når han bliver sendt ud på en opgave, får han normalt at vide, hvad der skal laves, hvilket sikkerhedsudstyr han skal have med og om han skal bruge elevator. Han kan ikke huske, om han fik instrukser i forhold til arbejdsopgaverne den 17. februar 2020.

Foreholdt bilag A, arbejdsseddel af 17. februar 2020, forklarede han, at han ikke kan huske, at han så sedlen om morgenen. Den må være røget ind bagerst i bunken med de andre sedler. Normalt ligger sedlerne i forruden i bilen, og så tog de dem en ad gangen. Senere på dagen ringede hans mester og sagde, at de skulle prioritere opgaven på adressen B, fordi der var nedstyrtningsfare for dækkene, der lå oppe på taget. Det blæste meget den dag. Han ved ikke, hvordan mester kunne vide, at de ikke allerede havde været på adressen B.

På adressen B var der kun ham og Vidne 4 på byggepladsen. Han ved ikke, om der var nogen inde i skurvognen. For at udføre sikringsarbejdet på stilladset skulle de bruge en håndhejs med lukket krog og bremse, men det havde de ikke med. Hejsen skulle de bruge til at hejse noget op og ned fra stilladset. Han gik over til et stillads på nabobygningen og fandt en hejs, som han tog med og monterede på deres eget stillads. Han ved ikke, hvem der ejede stilladset, eller hejsen på nabobygningen. Den lånte hejs var en håndhejs med åben krog og uden bremse. De plejer ikke at bruge den type hejs. Normalt bruger de elevator- eller elhejs. Han vidste godt, at det var en ulovlig hejs han havde lånt, men han var nødt til at finde på noget. Han ville ikke forstyrre sin mester unødigt, så han ringede ikke for at spørge om lov til at bruge den lånte hejs. Det var hans eget ansvar, at han havde glemt udstyret, så han måtte løse opgaven, så godt han kunne. Han kørte heller ikke tilbage for at hente en lovlig hejs, fordi han vurderede, at det var vigtigere at få sikret det, der lå på taget.

Adspurgt til sin uddannelse forklarede han, at han blev uddannet stilladsarbejder tilbage i 2017 eller 2018. Uddannelsen tog to år. Han har over 20 års erfaring, men uddannelsen er ny, så derfor har han taget den efterfølgende. Dengang han startede som stilladsarbejder, tog han nogle kurser. Til sidst i sin uddannelse fik han at vide, at det er ulovligt med åben hejsekrog og manglende bremse. Han kan ikke huske, om han efter sin uddannelse har fået instruktion i at bruge en håndhejs.

Det var ikke manglende instruktion i at bruge håndhejs, der gjorde, at han ikke brugte den rigtige. Den håndhejs, der skulle have været brugt, er ikke svær at bruge. De bruger dem ikke så tit, fordi de i dag bruger elevatorhejs, men han ved godt, hvordan det skal bruges.

Der blev ikke ført tilsyn på byggepladsen den dag. Normalt kommer der hver dag en fra kontoret for at se, om de gør arbejdet ordentligt. Hvis reglerne ikke bliver overholdt, bliver det påtalt og arbejdet stoppet af den tilsynsførende, indtil der er rettet op på det.

Vidne 4 har forklaret, at han ikke var ansat i T ApS den 17. februar 2020, men i søsterfirmaet Firma C. T ApS og Firma C deler adressen på adressen A. Han var ansat som pladsmand, hvor han lavede forfaldende arbejde. Af og til havde han nogle opgaver for T ApS, hvor han hjalp dem med forefaldende arbejde. Han var også med ude som bundmand, når der var brug for en ekstra hånd med stilladserne. Det foregik normalt sådan, at en af stilladsarbejderne kom hen til ham om morgenen, og bad ham tage med, hvis pågældende manglede en makker.

Den 17. februar 2020 skulle han med Vidne 3 på adressen B. Han kan ikke huske, om det var Vidne 3 eller en anden, der bad ham tage med derud. Det var tilfældigt, at det var Vidne 3, han kom med den dag. De sad og talte sammen i bilen. Han kan ikke huske, om han var med Vidne 3 på alle dagens opgaver, eller om han kun skulle hjælpe på adressen B.

På adressen B skulle de lave stormsikring og oprydning af materiel, der lå på stilladset og på taget. Da de kom til byggepladsen, konstaterede de, at de ikke havde en hejs med. Der var heller ikke en hejs på stilladset. Der var ikke andre arbejdere i nærheden af dem. Vidne 3 kravlede op på et andet stillads og fik fat i en hejs. Han ved ikke, hvor Vidne 3 fik hejsen fra, for han stod selv nede på jorden, mens Vidne 3 var oppe i 12-15 meters højde. Vidne 3 satte hejsen op på deres eget stillads. Vidnet er ikke selv stilladsarbejder, men han vidste, at det var en håndhejs. Han talte ikke med Vidne 3 om, hvorfor han havde valgt den type hejs. Vidnet stod på jorden og var ikke oppe på taget, så han vidste ikke, hvad de skulle deroppe. Han fandt senere ud af, at det var nogle dæk, de skulle sikre ved hjælp af 4 ”kødben”. Et kødben er et stykke jern med en gribeanordning i hver ende. Det er en del af stilladset, og har ikke noget med hejsen at gøre. Kødben kan være fra 10 cm. op til 3 meter. Han mener, at dem de skulle sætte op, var 64 cm.

Han kan ikke huske, om han har fået instruktioner i, hvordan han skal hejse ting op på et stillads, og om hvordan man bruger et håndhejs korrekt. Han vidste intuitivt, hvordan det skulle bruges. Han har ikke været på nogle kurser omkring sikkerhedsforanstaltninger på stilladser, men han har førhen været sikkerhedsmand i 20 år på en fabrik, hvor han fik et arbejdsmiljøkursus. Han har aldrig fået et kursus i, hvordan man hejser ting op i et stillads. Der var ikke nogen, der fortalte ham, hvordan han skulle hjælpe Vidne 3 med at få tingene op på stilladset den 17. februar 2020. Han kan ikke huske, om Vidne 3 fortalte ham noget om det.

Han mener ikke, at der var andre end Arbejdstilsynet, der førte tilsyn den dag. Hvis der var kommet en fra ledelsen, vil han tro, at de havde stoppet deres arbejde. Hejsen, de brugte, var ikke firmaets, og de havde ikke selv haft den med. Han vidste ikke, at det var forkert at bruge den lånte hejs.

Foreholdt eget udsagn i afgørelse fra Arbejdstilsynet af 24. februar 2020 til T ApS, hvor det er anført, at vidnet skal have udtalt, at han godt vidste, at de ikke måtte anvende tovhejs og åben krog, forklarede han, at han ikke vidste det håndfast, men at Arbejdstilsynet lagde ordene i munden på ham.

Foreholdt foto 2 i samme udaterede bilag, forklarede han, at det ligner den krog, de brugte. Han vidste godt, at krogen var langt fra, hvad de plejede at bruge, men han fandt først ud af, at den var åben, da den kom ned til ham under arbejdet. At den ligefrem er ulovlig, vidste han ikke. De var lige startet med arbejdet på stilladset, da Arbejdstilsynet kom.

Sagen sluttet på ny.

Retten hævet. 

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Afsagt den 1. december 2022 af Østre Landsrets 15. afdeling nr. S-2173-21:

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Roskilde Rets dom af 5. juli 2021 er anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse, dog således at straffehjemmelen i anklageskriftet berigtiges til overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1 og 2, jf. § 82, stk. 4, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 428 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 120, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 6, stk. 1 (dagældende bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 5, stk. 1).

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af Vidne 1, Vidne 2, Vidne 3 og Vidne 4.

Vidne 1 har supplerende forklaret blandt andet, at der ikke var et skema eller en log over udførte tilsyn. Firmaet er ikke så stort, så de ved, hvilke pladser der skal føres tilsyn med. De er tre personer, der foretager tilsyn, og det er typisk den af dem, som har opgaven, der kører ud og foretager tilsyn. Der er ikke en bagatelgrænse for, hvornår der foretages tilsyn. Der holdes morgenmøde på kontoret, hvor dagen, herunder tilsyn, bliver planlagt. Der var ikke andre medarbejdere end Vidne 3 og Vidne 4 på stilladset den 17. februar 2020. Der blev ikke ført tilsyn, mens Vidne 3 og Vidne 4 var på pladsen, men der blev foretaget tilsyn senere på dagen for at sikre, at stilladset var sikkert. De var klar over, at opgaven ikke ville tage så lang tid, og arbejdet skulle udføres så hurtigt som muligt. Det var meningen, at der skulle føres tilsyn i løbet af dagen, men de nåede ikke ud på adressen B, inden Vidne 3 og Vidne 4 var kørt. De fører tilsyn alle dage, der er ansatte på pladsen.

Stilladset på adressen B var ikke egnet til Herlevhejs, og da det var usikkert, om der var strøm på byggepladsen, blev det skrevet i APV’en, at der skulle medbringes håndhejs med bremse. Vidne 3 og Vidne 4 var fuldt ud bekendt med, at det var forkert at bruge hejs uden bremse og med åben krog.

Vidne 3 og Vidne 4 skulle på andre opgaver bagefter, hvilket var planlagt fra morgenstunden. APV’en bliver udleveret om morgenen, hvor der også bliver taget en snak med de ansatte, der skal udføre opgaven.

Der blev efterfølgende holdt en peptalk for de ansatte om, at de skulle overholde sikkerhedsforskrifterne. Det er et brancheproblem, at sikkerhedsreglementet ikke bliver overholdt, men det kører i dag bedre end tidligere.

Vidne 4 var ”alt-mulig-mand”. Han havde været med på pladserne mange gange og har deltaget i minikurser i virksomheden. Han har selv fortalt Vidne 4 om sikkerhedskravene.

Vidnet Vidne 2 har supplerende forklaret blandt andet, at de to personer, der arbejdede med hejsen, oplyste, at de havde glemt at tage en elhejs med, og at de godt var klar over, at de ikke måtte bruge tovhejsen med den åbne krog. Der var ikke nogen, der førte tilsyn med de ansatte på stilladset. Arbejdsgiveren kan ikke være på pladsen hele tiden, men det er meningen, at arbejdsgiveren skal komme og føre tilsyn, mens arbejdet udføres. Arbejdsgiveren vil normalt føre tilsyn - også ved en opgave af en times varighed - hvis det er planlagt, hvornår arbejdet udføres.

Vidnet Vidne 3 har supplerende forklaret blandt andet, at det var stormvejr den pågældende dag, så der skulle foretages stormsikring. Der blev holdt morgenmøde, og han fik nogle sedler, som han smed i bilen. De pakkede herefter bilen, og han fortalte Vidne 4, hvad de skulle have med. De var på vej til en anden opgave, da Vidne 1 ringede og bad dem køre til adressen B. Der blev ikke ført tilsyn, da opgaven, der tog ½-1 time, blev udført. Der bliver ført tilsyn hver dag, men det var en kort opgave, og de tilsynsførende kan jo ikke være alle steder. Han havde fået instruktion på forhånd. Det får de hver morgen. Han sagde til Vidne 4, at han havde fundet en hejs, og herefter klatrede han op.

Vidnet Vidne 4 har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke var med til morgenmøde den 17. februar 2020. Han er aldrig med til morgenmøder. Han fik at vide, at han skulle med Vidne 3 den dag. Han vidste, at de skulle foretage stormsikring på adressen B. De fik en seddel med instruktion om opgaven, og den lå i bilen. Han kan ikke huske, om han modtog mundtlig instruktion om opgaven. Han er løbende af ledelsen og kolleger blevet informeret om, hvordan man hejser ting i et stillads. Der har primært været tale om sidemandsoplæring. Han så først, hvad det var for en hejs, da den kom ned til ham.

Han kunne se, at det ikke var den sædvanlige hejs, men kødbenene var forsvarligt sikrede, og de var hurtigt færdige. Han var tidligere blevet informeret om, at der skulle være bremse og låst krog, og det var der ikke. Der var ikke tilsyn, da de udførte opgaven, der måske tog 20 minutter. De var færdige med at fjerne dækkene, da Arbejdstilsynet kom. Han har arbejdet med tilsvarende opgaver i 5-6 år.

Han vidste, hvordan man skulle bruge virksomhedens hejs, men han kendte ikke den hejs, der blev brugt. Han vidste godt, at det var forkert at bruge den pågældende hejs.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at det den 17. februar 2020 var stormvejr, og at Vidne 3 og Vidne 4 skulle foretage stormsikring på stilladset på adressen B. Det lægges endvidere til grund, at de, inden de tog af sted, havde fået udleveret den fremlagte APV, hvoraf det fremgår, at de skulle medbringe den nye håndhejs med bremse og altid skulle bruge nødvendigt sikkerhedsudstyr.

Vidne 3 har forklaret, at han har været ansat hos tiltalte i 20 år og er en meget erfaren stilladsarbejder. Han har endvidere forklaret, at de for at udføre sikringsarbejdet skulle bruge en håndhejs med lukket krog og bremse, men at de ikke havde den med. Han gik derfor over til et stillads på nabobygningen og fandt den anvendte hejs uden bremse og med åben krog, som han godt var klar over, var en ulovlig hejs.

Vidne 4 har forklaret, at han har arbejdet med tilsvarende opgaver i 5-6 år, og at han godt vidste, at det var forkert at bruge den pågældende hejs.

Vidne 1 og Vidne 3 har endvidere forklaret, at der føres tilsyn dagligt, når der arbejdes på byggepladsen.

På den baggrund og efter bevisførelsen i øvrigt findes det ikke bevist, at tiltalte ikke har opfyldt alle sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapital 4, jf. arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 83, stk. 3.

Tiltalte frifindes derfor.

Thi kendes for ret

T ApS frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Indhold

Indhold

Henter PDF