Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtingsfare fra 25 meters højde under montering af rækværk på tag – Arbejdsgiveransvar (formand deltog i arbejdet) – Bevis – Erfaring – Strafudmåling (forhøjet grundbøde, gentagelsesvirkning)

Østre Landsrets dom afsagt den 31. maj 2022 af 4. afdeling i ankesag nr. S-1891-21.

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 samt bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 38, stk. 1, nr. 1, som ansvarlig for, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da ansatte ikke var sikret mod nedstyrtning. En ansat var i maj 2019 i færd med at montere et rækværk på bygningens tagkant, og færdedes i forbindelse hermed på en bygning i ca. 25 meters højde og ca. 30 cm. fra tagkanten, selvom der ikke var sikret mod risikoen for nedstyrtning, da den faldline han var iført, ikke var fastgjort til et egnet ankerpunkt, hvorved der var fremkaldt fare for skade på ansattes liv og helbred.

Byretten fandt T A/S skyldig. Byretten lagde Arbejdstilsynets forklaring og konstateringer til grund, og fandt, at ansatte udførte arbejdet som beskrevet i tiltalen, uden at være sikret mod risikoen for nedstyrtning, da faldsikringsudstyret ikke var forankret til et egnet ankerpunkt. Byretten lagde desuden til grund, at virksomhedens formand havde deltaget i arbejdet ved at række stilladsdele til ansatte, som stod på taget, til brug for montering af rækværk på taget. Byretten lagde endvidere til grund, at det konkrete arbejde, som virksomhedens formand selv havde indgået aftale med nogle håndværkere på byggepladsen om, ikke var planlagt og tilrettelagt, at den ansatte ikke var blevet instrueret i hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skulle anvendes under monteringen af rækværket, samt at virksomheden ikke havde ført et effektivt tilsyn. Byretten fandt herefter, at virksomheden ikke kunne blive straffri efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Virksomheden blev idømt en bøde på 140.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten fandt det ligeledes bevist, at den faldsele som ansatte anvendte, ikke var fastgjort til et egnet ankerpunkt, og arbejdet blev således ikke udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Landsretten fandt desuden, at virksomhedens formand på byggepladsen deltog i arbejdet sammen med ansatte, og at formanden indtog en overordnet rolle i forhold til ansatte. Landsretten fandt endvidere, at arbejdsopgaven blev igangsat uden en egentlig undersøgelse af, om der var egnede ankerpunkter til stede, ligesom der ikke var entydige oplysninger i sagen der kunne klarlægge, om der rent faktisk havde været egnede ankerpunkter til stede. Landsretten henviste i øvrigt til byrettens begrundelse både for så vidt angår skyldsspørgsmålet og strafudmålingen.

Læs hele dommen

Nedstyrtingsfare fra 25 meters højde under montering af rækværk på tag - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF