G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare under elementmontage da faldsikringsudstyr ikke forankret – Bevis

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. juni 2022 af 5. afdeling i ankesag nr. S-1919-21.

Resumé

T ApS var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 samt bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37, stk. 1, som ansvarlig for, at arbejdet med elementmontage ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. En ansat arbejdede i januar 2020 med elementmontage, og stod i forbindelse hermed på et etagedæk i 6,4 meters højde, uden at der var etableret effektive sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning, hvilket fremkaldte fare for den ansattes liv og helbred.

T ApS påstod frifindelse med henvisning til, at ansatte havde faldsikringsudstyr på, som var spændt fast til etagedækket som ansatte stod på, men at snoren fra faldsikringsudstyret løb fra den ansattes ryg og ned på etagedækket, hvorfor det ikke kunne ses at han var fastspændt.

Byretten fandt T ApS skyldig, og henviste til Arbejdstilsynets forklaring om, at ansatte var iført sele, men at denne ikke var fastspændt til etagedækket, og at ansatte stod tæt på kanten i 6,4 meters højde. Byretten fandt herefter, at arbejdet ikke var udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Byretten idømte virksomheden en bøde på 75.000 kr., og henviste bl.a. til, at virksomheden tidligere havde vedtaget en bøde for en grov overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen

Landsretten stadfæstede i det hele byrettens dom. Landsretten henviste yderligere til Arbejdstilsynets ”Rapport om grove overtrædelser”, hvoraf det fremgik, at den ansatte under tilsynsbesøget havde forklaret til Arbejdstilsynet, at han var nødsaget til at frigøre faldsikringsudstyret for at flytte faldblokken.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare under elementmontage da faldsikringsudstyr ikke forankret - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF