Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtningsfare under elementmontage da faldsikringsudstyr ikke forankret

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. juni 2022 af 5. afdeling i ankesag nr. S-1919-21.

Udskrift af dombogen for retten i Viborg

afsagt den 1. september 2021.

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Anklageskrift er modtaget den 18. marts 2021.

T ApS er tiltalt for overtrædelse af:

arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1 og stk. 5, nr. 4, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1, ved at den ansatte Vidne 2 på arbejdsstedet adressen A, den 29. januar 2020 udførte arbejde med elementmontage på et etagedæk, uden at arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte arbejdede på etagedækket, tæt ved kanten i en højde på 6,4 meter til underliggende terræn, uden at der var etableret effektive sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for persontilskadekomst.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne, Vidne 2 og Vidne 3.

Vidne 1 har forklaret, at han er direktør i selskabet. Selskabet er tidligere dømt for overtrædelser af arbejdsmiljølovningen. Det var i 2019. De fik en bøde på 75.000 kr.

Vidne 2 var formand på pladsen. Han styrede pladsen som sjakbejs. Han skulle fortælle de andre om sikkerhedsregler. Han kom selv til pladsen en halv times tid efter, at Arbejdstilsynet var kommet. Det skal nok passe, at der var 24 ansatte på det pågældende tidspunkt.

Forevist foto af Vidne 2 (forhold 1, bilag 14) har han forklaret, at man kan se, at Vidne 2 står tæt ude ved kanten. Det skal nok passe, at der er 6,4 meter ned. Vidne 2 havde faldhindrende udstyr på. Så han kunne ikke falde ud over kanten. Det er udstyr, som man må bruge, når man arbejder så tæt på kanten. Det skal nok passe, at han stod under to meter fra kanten, men det var det rette udstyr, som han havde på. Han har en sele på, og han er spændt fast til etagedækket. Han er spændt fast midt på ryggen. Han kan ikke falde ud, når han har den på. Hvis han skal væk derfra, går han hen og tager den af og sætter sig fast et andet sted.

Vidne 2 var ved at lægge etagedækket op. Han får dækelementer hejst op til sig. Til at starte med er man derfor nødt til at undvære sikkerhed i kanten. Der vil efterfølgende være rækværk eller afspærring. Det er dækelementet, som han står på. Det er nogle af de første dækelementer, der er lagt, da billedet bliver taget. Derfor er der endnu ikke sat afspærring op. Han kunne ikke komme til at falde ud over kanten. De klagede over forbuddet. Han er uenig i, at selen ikke kunne anvendes i den pågældende situation.

Vidne 2 har forklaret, at det er ham, der er på billedet på bilag 1.14. Han var formand på pladsen. Det har han været i 2 år, så han var vant til det. Som formand skal man have pladsen til at køre både med sikkerhed og andet. Han stod på etageadskillelsen, og det skal nok passe, at der var 6,4 meter ned. Han var ved at lave etageadskillelse. Han står på etagedækket. Det her var det første dæk, der kom op. Han tror ikke, at han er et par meter fra kanten. Han har svært ved helt at huske det, da det er længe siden. Rettelig, så har han en faldsikringssele på. Faldsikringen sidder på ryggen. Det sidder fast på det dæk, der er lagt på. Han tror, at han fortalte dette til tilsynsmanden. Man sætter det fast med en lås. Den gør, at han ikke kan ramme jorden. Han kunne ikke falde ud over med den sikring, som han havde på. Man kan ikke sætte rækværk op, før man har flere dæk på. Ellers er der ikke plads. Han var fastspændt til etagedækket.

Vidne 3 har forklaret, at han er ansat som tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Det har han været i ca. 10 år. Det var et uvarslet tilsyn. De kom tilfældigt forbi byggepladsen. Det, der fik ham til at reagere, var, at de så en person stå ude ved kanten af bygningen uden at være sikret. Personen var Vidne 2. Han stod i et par etagers højde. Fotoet i forhold 1, bilag 6, er taget fra bilen, der var ca. 10 meter væk. Han havde en h-sele på, men selen var ikke sat fast til noget. Han stod med en faldblok i hånden. Han stod helt ude ved kanten. Han lagde den fra sig, inden de tog billedet. Han var meget tæt på kanten - han tror, at det var under en meter fra kanten. Han skulle være klikket ind i en faldsikring. Det var han ikke. Sikring mod fald er noget, som de har stor fokus på, fordi det kan gå grueligt galt. Vidne 2 sagde til ham, at han var nødt til at flytte faldblokken for at sikre sig på ny. Her gik han uden sikring. Han er helt sikker på, at Vidne 2 ikke var spændt fast. De stoppede arbejdet og kaldte dem ned. De talte om, at man skulle sikre sig, og hvorfor han ikke gjorde det. Vidne 2 forklarede, at han ikke var spændt fast, fordi han skulle flytte blokken, inden han kunne spænde sig fast igen.

Tiltalte er tidligere straffet ved udenretlig bødevedtagelse af 5. juli 2019 for grov overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges efter vidnet tilsynsførende Vidne 3s sikre forklaring herom, der støttes af det fremlagte foto, til grund, at Vidne 2s sele ikke var fastspændt til etagedækket, da Arbejdstilsynet kom forbi. Det lægges endvidere på baggrund af forklaringerne til grund, at Vidne 2 stod tæt på kanten i 6,4 meters højde. På den baggrund og da der ikke var etableret rækværk eller anden effektiv sikkerhedsforanstaltning mod nedstyrtning, hvorfor der blev fremkaldt fare for persontilskadekomst, finder retten ikke, at arbejdet var udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt af tiltalte, der derfor er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 75.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, jf. stk. 4, nr. 1 og stk. 5, nr. 4, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1. Der er ved fastsættelsen af bødens størrelse lagt vægt på, at der ved overtrædelsen er fremkaldt fare for, at den ansatte kunne komme til skade, at virksomheden tidligere har vedtaget en bøde for grov overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, ligesom antallet af medarbejdere på gerningstidspunktet er tillagt betydning.

Thi kendes for ret

Tiltalte T ApS skal betale en bøde på 75.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

afsagt den 20. juni 2022 af Vestre Landsrets 5. afdeling i ankesag V.L. S–1919–21.

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Retten i Viborg har den 1. september 2021 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Tiltalte, T ApS, har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

Ved bødeforelæg af 21. juni 2021 er T ApS straffet med en bøde på 5.000 kr. for overtrædelse af bekendtgørelse om godskørsel begået den 22. april 2021.

Forklaringer

Vidne 1 og vidnerne Vidne 2 og Vidne 3 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at Vidne 2 havde en H-sele på. Den er ankret midt på ryggen, og snoren går ned bag ham. Det er en snor, der ligger på jorden bag ham, og ikke en stram line, og derfor kunne man ikke se snoren. Den vil normalt være sat fast bag ved Vidne 2. Hvis Vidne 2 stod med faldblokken i hånden, ville han stadig være spændt fast. De bruger faldhindrende udstyr i starten, og det var det, Vidne 2 havde på. Senere vil Vidne 2 bruge en faldblok/yoyo, så derfor kan Arbejdstilsynet godt have set ham med faldblokken i hånden. Det er to forskellige slags udstyr. Vidne 2 havde faldhindrende udstyr på. De klagede over forbuddet, da de bruger meget tid på at gøre det korrekt. Der kom ikke noget ud af klagen.

Forevist foto, ekstrakten side 23, har han forklaret, at der er ca. 6,4 meter ned foran Vidne 2, mens der bag ham er ca. 2,30 meter ned. Med falddæmpende udstyr, dvs. en faldblok, vil man falde de 2,30 meter ned, da en faldblok er en yoyo med en stålwire i. Den giver større frihed til at gå rundt, men man falder 4 meter, inden den strammer til. Derfor mener han, at det korrekte udstyr at bruge er faldhindrende udstyr. Det falddæmpende udstyr vil man begynde at bruge, når man har opsat flere dæk og er højere oppe. Man vil i starten have to slags udstyr med. Det er derfor, Vidne 2 kan stå med faldblokken i hånden. De første dæk bliver lagt uden, at der er rækværk, da rækværk vil være i vejen for arbejdet. Han talte med Arbejdstilsynet, da han ankom til stedet. Arbejdstilsynet var ikke oppe på dækket for at se, hvilket udstyr der var til stede. Han blev ikke spurgt om noget af Arbejdstilsynet. Sagen fra 2019, hvor han fik en bøde for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, vedrørte noget lignende. Dengang brugte de en faldblok, og så var der risiko for, at de kunne ramme etagedækket, og det fik de en bøde for. Vidne 2 har ikke faldhindrende og falddæmpende udstyr på samtidig, men han har to slags udstyr med, så han kan koble sig på det falddæmpende, når han skal sætte rækværk op. Det faldhindrende udstyr består af en snor med en lås, som låses fast i et ankerpunkt på dækket. Snoren sidder fast på ryggen. Man kan bruge yoyoen, når man går langs den kant, hvor der er 6 meter ned til terræn. Vidne 2 står på et dækelement, som er 2,40 x 4 meter.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han først havde en sikring på, der sad på maven. Forevist foto, ekstrakten side 23, har han forklaret, at han på det tidspunkt havde yoyoen på. Forevist foto, ekstrakten side 54, har han bekræftet, at han havde yoyoen på. Den sidder fast i dækket. De har flere faldblokke. Han mener ikke, at han stod med faldblokken i hånden, da Arbejdstilsynet kom derud. Han er helt sikker på, at han er gjort fast på billedet. Man kan ikke se det, da sikringen sidder fast på ryggen. Den vil være spændt ud, men man kan ikke se den på billedet, da den er på ryggen og sidder ned i dækket. Han havde ikke set Arbejdstilsynet, da billedet blev taget. På det første dæk havde han den anden line på. Det første dæk, de lagde, er det, der ses til venstre i billedet. Ved arbejdet på det dæk havde han en anden sikring på. På billedet har han yoyoen på. Han skiftede til yoyoen, da han så kunne gå rundt og lave sikkerhed i form af rækværk. Det kan han ikke med den anden type sikring.

Han tror, at der lå to dæk, da Arbejdstilsynet kom til stedet. Det er derfor, han siger, at han havde yoyoen på. Hvis der kun var et dæk, ville han have haft et tov på maven og ned i dækket. Yoyoen bruger han, når han skal montere rækværk. Arbejdstilsynet så ikke efter, hvilken type udstyr der var på dækket. Han havde begge typer sikkerhed med op. Han mener, at han fortalte Arbejdstilsynet, at han havde begge typer sikkerhed. I teorien kan det godt lade sig gøre, at han på et tidspunkt står med faldblokken i hånden. Han var ikke nødt til at flytte forankringspunktet for yoyoen for at udføre arbejdet på det tidspunkt. Han var ikke på noget tidspunkt uden sikkerhed, da Arbejdstilsynet var der. Hvis den tilsynsførende så ham med faldblokken i hånden, må det betyde, at han havde tovet på. Han ville have haft tovet på, hvis han havde faldblokken i hånden. Han havde sikkerhed på hele tiden. De to sikringer er ikke forankret samme sted i dækket. Han kan blive nødt til at flytte forankringspunkt på faldblokken under en arbejdsproces. På det tidspunkt vil der være rækværk på dækket.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han har taget fotoet, ekstrakten side 23. Fotoet er taget inde fra bilen. Han så Vidne 2 lægge faldblokken fra sig. Faldblokken skal forbinde personen til et ankerpunkt inde på dækket. Vidne 2 havde ikke anden sikring på. Han havde ikke noget til at sidde på maven. Han så ikke, at Vidne 2 havde faldhindrende udstyr på. Han er helt sikker på, at Vidne 2 ikke havde sikkerhedsudstyr på. Det så han, og det var også det, de talte om bagefter, hvor han spurgte, hvorfor Vidne 2 ikke var spændt fast. Vidne 2 sagde da, at han skulle flytte blokken for, at han kunne spænde sig fast igen. Arbejdet kan godt tilrettelægges, så man er sikret hele tiden. Han optog ikke andre fotos end fotoet ekstrakten side 23. Det kan godt være, at han tog et billede, som viste mere omgivende underlag. Han tror, at der var monteret tre dæk. Han ved ikke, hvor store dækkene var. På den ene side er der omkring 6 meter ned, og på den anden side vil der være tre meter ned til det næste dæk. Det korrekte udstyr på det første dæk vil være faldhindrende udstyr. Hvis faldblokken er låst, kan det være det korrekte udstyr. Der skal bruges faldhindrende udstyr, da yoyoen er nogen tid om at virke. Han var ikke oppe på elementet. De talte ikke om, hvilket udstyr der var til stede på elementet. Han ved ikke, om der var både faldhindrende og falddæmpende udstyr til stede. Forevist Rapport om grove overtrædelser, ekstrakten side 17, er spørgsmålene nr. 11 og frem ikke udfyldt, da arbejdsgiveren bekræftede, at han overlod det til formanden at instruere om sikkerheden. Han vurderede, at reglerne ikke var opfyldt, og de stoppede arbejdet, da de så, at Vidne 2 ikke havde sikkerhedsudstyr på. Efterfølgende bekræftede Vidne 2 selv, at han ikke havde sikkerhedsudstyr på. Det er til hver en tid arbejdsgivers ansvar, at arbejdet er planlagt og udført forsvarligt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af Rapport om grove overtrædelser af 31. januar 2020 fremgår under punktet ”Den tilsyns- førendes eventuelle bemærkninger” følgende: ”Da formanden stod ved kanten af etagedækket stod han med faldblokken i den ene hånd, og han var derfor ikke sikret mod nedstyrtning. Formanden begrundede det med, at han jo var nødt til at gøre sig fri for at flytte faldblokken.” Herefter og i øvrigt af de grunde, som er anført af byretten, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Straffen, som er en tillægsstraf, jf. straffelovens § 89, og som tillige fastsættes i medfør af § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1, i den nugældende bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021 om bygge- og anlægsarbejde, er passende fastsat.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF