Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved stilladsmontage i 5 meters højde – Bevis – Erfaring – Arbejdsgiveransvar (instruktion)

Vestre Landsrets dom afsagt den 16. juni 2022 af 12. afdeling i ankesag nr. S-1748-21.

Resumé

Vestre Landsrets dom afsagt den 16. juni 2022 af 12. afdeling i ankesag nr. S-1748-21

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 samt bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37, stk. 1, som ansvarlig for, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da ansatte ikke var sikret mod nedstyrtning. En ansat var i maj 2019 i færd med at montere rækværk i et åbent felt på et stillads, og befandt sig i forbindelse hermed tæt på stilladsdækkets kant i 5 meters højde fra underliggende terræn, uden at være sikret mod risikoen for nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for skade på ansattes liv og helbred.

Byretten fandt T A/S skyldig. Under sagen forklarede en medindehaver af virksomheden, at murersjakket der skulle udføre murerarbejde, selv stillede stillads op og havde stor erfaring hermed, hvorfor de ansatte ikke havde behov for særlig instruktion i opsætning af stillads. Arbejdstilsynets tilsynsførende forklarede, at den ansatte anvendte en monteringsmetode som var gældende før år 2014, og dermed ikke længere anses som sikkerhedsmæssigt forsvarlig, ligesom den tilsynsførende forklarede, at arbejdets karakter og ansattes manglende viden medførte et behov for instruktion trods ansattes erfaring. Byretten lagde til grund, at der var sket en overtrædelse som beskrevet i tiltalen, og at hverken ansatte eller pladsformanden var bekendt med, hvordan stilladset skulle etableres efter gældende regler. Byretten fandt herefter, at virksomheden ikke kunne blive straffri efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, og virksomheden blev idømt en bøde på 60.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Under retssagen bestred virksomheden afstanden fra stilladset og ned til underliggende terræn, ligesom virksomheden bestred at der manglede håndværn, og forklarede, at der havde været liner og øvrige sikkerhedsredskaber til rådighed. Virksomheden forklarede, at der var tale om en standardopstilling og henviste til murersjakkets mangeårige erfaring og deltagelse i stilladskursus. Arbejdstilsynet forklarede, at der under den konkrete arbejdsopgave skulle etableres kollektive sikkerhedsforanstaltninger, og fastholdt, at ansatte og pladsformanden under tilsynsbesøget havde forklaret, at de ikke var bekendt med gældende regler om, hvordan man skulle sikre sig mod nedstyrtningsrisikoen. Landsretten henviste til Arbejdstilsynets troværdige og detaljerede forklaring, som blev støttet af billeddokumentation. Landsretten lagde herefter til grund, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at virksomheden ikke havde ført et effektivt tilsyn med arbejdet.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved stilladsmontage i 5 meters højde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF