G� til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtningsfare ved stilladsmontage i 5 meters højde

Vestre Landsrets dom afsagt den 16. juni 2022 af 12. afdeling i ankesag nr. S-1748-21.

Udskrift af dombogen for retten i Aalborg

afsagt den 16. juli 2021.

Anklagemyndigheden

mod

T A/S (tidligere Firma A)

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2021.

T A/S er tiltalt for overtrædelse af:

arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 samt bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1, ved at arbejdet den 28. maj 2019 på arbejdsstedet, adressen B, ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte Vidne 3 arbejdede og færdedes på et stilladsdæk tæt ved kanten i ca. 5 meters højde fra det omgivende underlag, uden der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at T A/S idømmes en bøde på 60.000 kr.

T A/S har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under sagen afgivet forklaringer af medindehaver Vidne 1, T A/S, og af tilsynsførende Vidne 2, Arbejdstilsynet.

Vidne 1 har forklaret, at den angivne adresse i anklageskriftet var en adresse, hvor selskabet som hovedentreprenør opførte 24 boliger for et boligselskab. De stod for hele byggeriet bortset fra tegningsmaterialet.

Den 28. maj 2019 var de godt i gang. Han mener, at de startede byggeriet lige før nytår. Han mener, at de skulle være færdige i november 2019. De havde tre mand og en formand til at gå på arbejdsstedet. Det var Vidne 4, som var daglig leder. Vidne 3 var en af de mænd, som arbejdede på stedet. Han havde kun været med i murerarbejdet. Vidne 3 var uddannet murer og havde da været ansat i virksomheden i ca. 10 år.

Murerne stillede selv stillads op, når de var kommet op i højden med murerarbejdet. Man skal have et stilladskursus for at sætte den anvendte type stillads op. Vidne 3 havde stilladskursus. Det var Vidne 4, som havde det overordnede ansvar for sikkerheden på arbejdsstedet. Han var der ikke hele tiden, men nok i 90 % af tiden for at tilrettelægge arbejdet og sørge for sikkerheden. Vidne 4 var vidst ikke på stedet den pågældende dag. Murersjakket havde selv ansvaret for stilladsopsætningen, og de vurderede selv, at det blev stillet forsvarligt op. Hvis de havde brug for noget, så var det meningen, at de skulle kontakte Vidne 4. Murersjakket stillede stilladser op hele tiden og havde den største erfaring med det arbejde. Formanden havde som udgangspunkt ikke noget med stilladset at gøre, men hvis han så, at noget var galt, ville han sige det.

Som udgangspunkt kan murersjakket godt selv stå for at mure op i højden, selvom formanden ikke er til stede på pladsen, og dermed sætter murersjakket selv stillads op løbende i deres arbejde. Medarbejderne bliver instrueret i at betjene bl.a. nye maskiner, men opsætning af stilladser er medarbejderne så vant til, så der foregår ikke instruktion, hver gang et sådant skal opstilles, og murersjakket ved mere om det end formanden.

Selskabsrepræsentanten har forklaret, at han selv ved, hvordan man sætter et stillads forsvarligt op. Rækværket bliver hævet op, efterhånden som man kommer op i højden.

Forevist "Billede 1" vedlagt Arbejdstilsynets afgørelse af 4. juni 2019, bilag 1.8, har selskabsrepræsentanten forklaret, at det er et ringe foto, men at det viser, at Vidne 3 er ved at hæve stilladset op, mens han går på en platform. For at sikre sig har han placeret rækværket til venstre for sig. Hvis der ikke havde været rækværk, hvor Vidne 3 stod, så havde sikkerheden ikke været i orden.

Oplyst om indholdet af Arbejdstilsynets afgørelse af 4. juni 2019, bilag 1.8, og selskabets "Tilbagemelding om efterkommelse", bilag 1.9, har selskabsrepræsentanten forklaret, at han har set tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet. Han har ikke været med til at forfatte teksten, men han mener, at Ansat C og Vidne 4 lavede den. Der skal være to mænd til at foretage monteringen, fordi der er en del vægt på pladerne. Når emnerne vejer over 15 kg., skal de være to om at løfte.

Der var håndværn, hvor Vidne 3 opholdt sig på stilladset. Den metode, som er beskrevet i bilag 1.9, var også den måde, de gjorde tingene, før Arbejdstilsynet kom til arbejdsstedet. Han vil mene, at de havde sat stillads op på arbejdsstedet i 2 måneder forud for Arbejdstilsynets besøg.

På forespørgsel af forsvareren har selskabsrepræsentanten forklaret, at de i virksomheden var vant til at stille stillads op. Vidne 3 havde været på sikkerhedskursus, og Vidne 4 havde 20-25 års erfaring i faget. Foruden Vidne 3 var også murerne Ansat D og Ansat E på stedet. Ansat E har været hos virksomheden i 10 år. Ansat D har været hos virksomheden i 8 år. Det var således et sjak, som havde meget erfaring. Der havde ikke tidligere været problemer med deres stilladsarbejde, da den del af arbejdet lå på rygraden af dem. Han mener ikke, at dette sjak skulle have en særlig instruktion i opsætning af stillads.

Forevist det nævnte "Billede 1" har han forklaret, at han kan se en håndliste i en meters højde i venstre side af billedet. Bag ved Vidne 3 et niveau nede, ses der en materialeplatform, hvorfra man får materialer op til stilladset. Selskabsrepræsentanten vil ikke afvise, at der skulle have været et værn op mod materialeplatformen.

Vidne 2 har som vidne forklaret, at han er uddannet bygningsingeniør. Han har tidligere arbejdet i en entreprenørvirksomhed. Vidnet har været ansat som tilsynsførende ved Arbejdstilsynet siden 2007. Den 28. maj 2019 var han på tilsynsbesøg på arbejdsstedet adressen B. Han kan ikke huske det præcise tidspunkt på dagen, men han mener, at der var omkring middagstid. Han havde en kollega med. Da de ankom, konstaterede han, at et stillads var ved at blive ændret, idet manden på stilladset var ved at montere rækværk. Det foregik i et åbent felt uden sikring. Der var ca. fem meter ned til underlaget. På stilladset gik der kun én mand, som var ved at udføre arbejdet med at ændre stilladset. Der skal være et fodspark, en knæliste og en håndliste. Fodsparket var monteret, men de to andre lister var ikke etableret. Han var ved at montere på den side, der var væk fra bygningen, som de var ved at opføre. Der var ikke anden sikring at se. De spurgte, om han havde anden sikring til rådighed, hvortil den ansatte, Vidne 3, svarede nej. Opgaven var ikke til linearbejde. Der skal bruges kollektiv sikring, idet rækværket kun må hæves 1 meter ad gangen eller ved at sætte rækværket op i en højere højde. Alternativt kunne der anvendes opskydelige rækværk.

I 2014 blev reglerne ændret. Den måde, som Vidne 3 opsatte stilladset, var efter reglerne før 2014. Han satte først søjlerne op, hvorefter han satte rækværk op. Vidne 3 oplyste, at han ikke vidste, hvordan han skulle sikre sig med det grej, som han havde til rådighed. Vidnet ved ikke, hvornår Vidne 3, der ikke lignede en, der var ny i branchen, havde været på stilladskursus, men Vidne 3 fortalte, at han havde et sådant kursus. Vidne 3 skulle have monteret det i en anden rækkefølge, hvis han skulle gøre det, som reglerne krævede.

Vidne 3 fortalte, at hans opgave var at servicere de andre på pladsen. Vidne 3 og byggelederen, Vidne 4, fortalte, at de ikke havde talt med arbejdsgiveren om, hvordan denne konkrete opgave skulle gribes an. Det er vidnets vurdering, at det altid bør drøftes, når man starter på en opgave, således det sikres, at medarbejderne har den tilstrækkelige viden til at udføre arbejdsopgaverne sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vidnet vil betegne denne type opgave som farligt arbejde, og så bliver der stillet større krav til sikkerheden. Vidnet talte med Vidne 3 om, at Vidne 4 havde tilsynsopgaven og dagligt var på pladsen. Vidnet talte med Vidne 4 i telefonen denne dag. Vidne 4 oplyste, at han heller ikke var klar over, at der var kommet nye regler. Et effektivt tilsyn forudsætter, at byggelederen er bekendt med reglerne på området.

Forevist "Billede 1" har vidnet forklaret, at han har taget dette billede. Det er Vidne 3, som man kan se ryggen af. Til venstre for ham var det rækværk, som han lige havde monteret. Det lodrette er en søjle, som også står længere henne. Vidne 3 stod med et rækværk i hænderne. Der var således et hul i rækværket ved siden af det monterede rækværk over mod søjlen skråt mod venstre bag Vidne 3, som han kunne falde ud ad. Der skulle også have været sikring bag Vidne 3 ned mod materialedækket, men vidnet vurderede, at Vidne 3 stod så langt fra den kant, og der var ikke så langt ned som i hullet på forsiden af stilladset, hvor der var fem meter ned. Derfor er den manglende sikring bag ved Vidne 3 ikke en del af sagen.

Det var vidnet, som sendte afgørelsen af 12. juni 2019 til virksomheden. Vedrørende tilbagemeldingen herpå - bilag 1.9 - var den beskrevne løsning en fin metode, men det var ikke den metode, som Vidne 3 anvendte den pågældende dag. Vidne 3 fortalte, at der ikke var nogen i virksomheden, som havde anvist ham den anden metode.

På forespørgsel af forsvareren har vidnet forklaret, at det ikke var første gang, at han var på byggepladsen. Han havde været der én gang tidligere, og kom der også efterfølgende. Der blev givet flere påbud den anførte dag. Der var bl.a. to strakspåbud mod tunge løft. Der var et yderligere påbud af ergonomisk karakter. Grunden til, at han var der den anførte dag, var som opfølgning på nogle ting fra et tidligere besøg. Vidnet lavede et forbud, så arbejdet skulle standses, da han vurderede, at der var en betydelige nedstyrtningsfare. Vidnet vurderede, at der var en overhængende fare, da der blev arbejdet tæt på kanten. Vidne 3 stod således 0,5 meter fra kanten, hvor der var et hul i rækværket. Han er sikker på, at Vidne 3 stod med en håndliste, som han var ved at montere i hullet. Det tog ham kort tid, 20-30 sekunder, at montere denne liste, og vidnet så, at listen blev monteret. Vidnet tog "Billede 1", da han kom gående mod arbejdsstedet og fik øje på Vidne 3. De gik herefter med det samme hen til ham og bad ham stoppe arbejdet og komme ned. Vidne 3 stod med en længdebjælke i hånden, som skulle sættes på højere oppe.

Det dæk, som kan ses på billedet bag Vidne 3, var et materialedæk. Den væg, som var bag ham, skulle også mures, hvilket Vidne 3 formentlig var på vej til. Vidnet spurgte ikke Vidne 3 om, hvor gammelt hans stilladskursus var.

Ad spørgsmål 7 i Rapport om grove overtrædelse af 4. juni 2019, bilag Accept af tilbagemelding af 12. juni 2019, bilag 1.10, har vidnet forklaret, at Vidne 3 skulle have en måde at komme videre med opbygning af stilladset på. Vidne 3 manglede noget yderligere rækværk. Man kunne have sænket det dæk, som han stod på, for at starte rigtigt på stilladset. Det kunne godt have ladet sig gøre, hvis Vidne 3 havde vidst hvordan. En anden måde var at anvende et opskydeligt rækværk. På de nuværende stilladskurser bliver kursisterne vejledt i at anvende opskydelige rækværk og i ellers at anvende den sikkerhedsmæssigt forsvarlige montagerækkefølge.

Forevist branchevejledning om opstilling og nedtagning af stillads, BAR 6/2014, som er fremlagt af tiltalte side 16, har vidnet bekræftet, at den der anviste metode ville være den rigtige. Hans vurdering var, at der så skulle være monteret en håndliste i dette tilfælde.

Konkret var der to meter ned til materialedækket bag Vidne 3. Der var krav om, at der skulle være rækværk, fordi dækket ikke var tomt, og fordi dækket ikke kunne holde til, at en mand faldt ned på det fra to meters højde. Der er ikke krav om rækværk, hvis der var to meter ned til et jævnt underlag, der kan holde til, at en mand falder ned på det. Men den konkrete Haki-stilladsproducent anviser, at der maksimalt må være 1,25 meter ned for at pladen kan holde til et fald.

Vidnet vurderer, at der i den konkrete situation havde været brug for en særlig instruktion af den ansatte, idet Vidne 3 jo ikke vidste, hvordan han sikkerhedsmæssigt forsvarligt skulle stille søjlestilladset op på trods af hans og murersjakkets erfaringsgrundlag.

Der er under sagen fremlagt et foto, "Billede 1" vedlagt Arbejdstilsynets afgørelse af 4. juni 2019, bilag 1.8, der viser, at der var et hul i rækværket ved siden af det rækværk, som Vidne 3 stod ved siden af på en platform i ca. fem meters højde.

Af selskabets "Tilbagemelding om efterkommelse" af 7. juni 2019 indsendt af Ansat C, bilag 1.9, fremgår:

"... Muresjakket er blevet instrueret i, at de skal være to til montering af knæ og håndværn, og de skal monteres fra det underliggende dæk inden gangplader monteres. Virkningen har givet en god arbejdsrytme, og tryghed blandt arbejderne..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter forklaringen afgivet af tilsynsførende Vidne 2, der støttes af det optagne foto, som viser Vidne 3 på det omhandlede stillads, samt af tiltaltes egen tilbagemelding til Arbejdstilsynet, lægger retten til grund, at Vidne 3 arbejdede på et stilladsdæk med at montere stilladset, herunder rækværk, og at han i den forbindelse opholdt sig tæt ved kanten, uden der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning. Retten lægger endvidere til grund, at hverken Vidne 3 eller formanden på pladsen, Vidne 4, var bekendt med, hvordan etablering af stilladset skulle ske efter de nugældende regler herom.

Herefter finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig efter tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 60.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, samt bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1.

Der er ved straffastsættelsen henset til, at bøden skal fastsættes som en grundbøde på 20.000 kr., der skal forhøjes med 10.000 kr. henset til den fremkaldte fare, og at denne bøde skal forhøjes med 100 % henset til det oplyste om, at tiltalte i 4. kvartal 2018 havde 118 ansatte.

Thi kendes for ret

Tiltalte, T A/S, skal betale en bøde på 60.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

afsagt den 16. juni 2022 af Vestre Landsrets 12. afdeling i ankesag V.L. S-1748-21

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Retten i Aalborg har den 16. juli 2021 afsagt dom i l. instans.

Påstande

Tiltalte har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

T A/S har den 18. maj 2021 vedtaget et bødeforlæg på 2.500 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 65, stk. 2.

Forklaringer

Vidne 1 og tilsynsførende Vidne 2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er endvidere afgivet forklaring af Vidne 3 og Vidne 4.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at murersjakket havde ansvaret for stilladsopsætningen, hvilket er normal praksis. Projektlederen havde dog det overordnede ansvar, og inden igangsætning drøftes normalt fremgangsmåden mellem leder og sjak. Det pågældende murersjak havde mange års erfaring. Vidne 3 havde 25 års erfaring og havde deltaget i stilladskursus. Han var derfor kompetent til at sætte stilladset op. Vidne 4 kom normalt på arbejdspladsen hver dag. Vidne 4 havde tilsynsopgaven og det overordnede ansvar som byggeleder. Vidne 4 er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og har deltaget i relevante sikkerhedskurser.

Det fremgår af billedet, der er taget den pågældende dag, at der ikke mangler et håndværn på stilladset. På et arbejdsdæk må værnet godt være monteret på den viste måde. Vidne 3 var bekendt med fremgangsmåden for opsætning af stilladser. Line og øvrige sikkerhedsredskaber var tilstede på byggepladsen i en container. Til venstre for Vidne 3 var der et håndværn, og der manglede alene et håndværn ud mod materialedækket. Vidne 3 var placeret to meter over jorden, og der er alene en meter i højdeforskel ned til materialedækket.

Der var tale om en standardopstilling af stilladset. I skurvognen lå en montagevejledning til brug for opstilling af stilladser. Vidne 3 har aldrig tidligere fået påtaler i forbindelse med overtrædelse af reglerne om arbejdsmiljø. I realiteten fortsatte arbejdet på stilladset under tilsynsbesøget uden anmærkninger.

Tilsynsførende Vidne 2 har supplerende forklaret, at der var fem meter fra det dæk, som Vidne 3 stod på, og ned til terræn. Der var to meter ned til dækket med materialer og igen tre meter ned til terræn. Vidne 3 kunne falde fem meter ned, og der var også fare for, at han kunne falde ned på dækket med materialer, da der heller ikke her var sikring mod nedstyrtning.

Under brug af stilladset skal der være fodsparksliste, en knæliste og en håndliste. Fodsparket låser dækket. Under montage har man lov til at nøjes med håndlisten. Han stod selv på et stillads og tog billedet. Der var fodsparksliste på stilladset, og der var lagt traller op, hvor Vidne 3 stod, men det var ikke tilstrækkelig sikring. Der må ikke være et åbent felt, hvor rækværket mangler. Før 2014 måtte man bruge de åbne felter, således som Vidne 3 gjorde. Efter 2014 er reglerne ændret, således at man altid bliver sikret under opsætningen. Der skal anvendes kollektiv sikring i den ene eller anden form.

Vidne 3 sagde dengang, at han burde være sikret, men han kunne ikke svare på, hvordan han skulle sikres. De havde tidligere mødt hinanden. Han talte i telefon med Vidne 4, der heller ikke vidste, at der i 2014 var kommet nye regler. Der var tale om farligt arbejde på grund af højden, og derfor var der behov for konkret vejledning og instruktion, som selvfølgelig skal tilpasses modtagerens viden og erfaring.

Der er ikke krav om at anvende line, men der skal anvendes kollektiv sikring på stilladset. I besøgsrapporten svarede han, at der ikke var det nødvendige og lovlige udstyr, fordi murersjakket fra starten havde grebet opgaven forkert an. Man kunne have anvendt opskydeligt rækværk. Det åbne felt kunne være lukket. Vidne 3 var tæt på det åbne felt, hvor der var fem meter ned. Vidne 3 stod på traller, hvilket ikke var tilstrækkeligt til at sikre ham mod fald. Hvis Vidne 3 havde anvendt en line, havde der fortsat været en overtrædelse af reglerne, men den havde ikke været så alvorlig.

Vidne 3 fik besked på, at han ikke måtte arbejde videre på stilladset, og han kom ned under vidnets besøg. Han sagde ikke til Vidne 4, at der ville blive en sag ud af det, da det ikke var vidnet, der skulle foretage den vurdering. Når murerarbejdet er i gang, kan man fjerne rækværket for at få materialer ind, men Vidne 3 murede ikke. Han var ved at ændre på stilladset, og så skulle der være en anden sikring.

Vidne 3 har forklaret, at han er uddannet murer, og han har arbejdet som murer i de sidste 20 år. Siden 2010 har han været ansat i virksomheden. Han var på stilladskursus i 2012, og den gang fik de at vide, at reglerne ville blive ændret. På billedet er han ved at sætte en knæliste på. Han havde tidligere sat håndlisten på. De satte håndlisten op i to meters højde, og så hævede de stilladset en meter. Han blev ikke beordret ned af stilladset. Han har aldrig tidligere fået tilsvarende påtaler. Der var ikke stilladsfag, der manglede håndværn. Der var kun en meter ned til materialedækket. Der er ikke fem meter op til det dæk, han stod på.

Han stod ca. 3-4 meter over jorden. Han så første gang billedet i februar 2022, hvor han og Vidne 1 drøftede hændelsesforløbet. Han husker ikke selve dagen.

Vidne 4 har forklaret, at han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Han har været ansat i virksomheden i 5-6 år, og han har været projektleder siden 2001. Han har været på en række sikkerhedskurser. Der var tale om standardopstilling af stilladset, og Vidne 3 og hans kolleger var rutinerede. De snakkede om stilladset inden igangsætning, men det var et erfarent sjak, og de har derfor ikke haft en detaljeret drøftelse. Arbejdstilsynet var på besøg 2 - 4 gange inden for kort tid. Han fik ikke at vide, at arbejdet skulle standses. Det er muligt, at han blev spurgt, om han kendte reglerne for stilladsopstilling, og han har helt sikkert svaret, at han kendte reglerne. På arbejdspladsen var der det nødvendige sikkerhedsudstyr.

Efter billedet vil han vurdere, at Vidne 3 står i ca. 3 meters højde. Det fremgår, at der er en meter fra materialedækket og til det dæk, som Vidne 3 står på. Han mener, at håndlisten var ca. to meter over materialedækket. Han kendte regelændringen i 2014.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter tilsynsførende Vidne 2s troværdige og detaljerede forklaring for landsretten, der er støttet af det fremlagte billede, lægger landsretten til grund, at Vidne 3 udførte stilladsmontage i ca. fem meters højde, at arbejdet blev udført tæt ved kanten af stilladsdækket, og at der ikke var den nødvendige sikring mod nedstyrtning. Arbejdet er derfor ikke udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og der er herved fremkaldt fare for personskade.

Efter den generelt alvorlige fare, der forbundet med at arbejde på et stillads i ca. fem meters højde, kan det efter bevisførelsen ikke lægges til grund, at der blev udført et effektivt tilsyn med arbejdet.

Landsretten tiltræder herefter, at T A/S er fundet skyldig som sket.

Da der foreligger skærpende omstændigheder og under hensyn til antallet af ansatte i virksomheden, er bøden, der er en tillægsbøde, jf. straffelovens § 89, passende udmålt.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF