Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Tre forhold – Nedstyrtningsfare fra tag og stillads (frifindelse i ét forhold)

Vestre Landsrets dom afsagt den 23. november 2022 af 5. afdeling i ankesag nr. S-0024-21.

Udskrift af dombogen for retten i Herning

afsagt den 9. december 2021.

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Anklageskrift er modtaget den 7. juni 2021.

T ApS er tiltalt for overtrædelse af:

1. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. stk. 5, nr. 4, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 samt bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 38, stk. 1, nr. 1, ved som tidligere straffet inden for 4 år for en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, ikke at have sikret, at arbejdet med at oprette en murkrone på et fladt tag, den 23. juni 2020 på arbejdsstedet adressen A, blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte Vidne 7 arbejdede knælende på murkronen, og således tæt ved kanten, ved hjørnet af bygningen, mens han lænede sig ud over to af bygningens facader i 9 meters højde til det underliggende terræn, uden at være effektivt sikret mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for alvorlig personskade.

2. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. stk. 5, nr. 3 og nr. 4, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1516 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1 og § 38, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, ved som tidligere straffet inden for 4 år for en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, ikke at have sikret, at arbejdet den 15. september 2020 på byggepladsen adressen B blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet to af virksomhedens ansatte ikke var sikret mod nedstyrtning, idet den ene af de to ansatte Vidne 3, udførte arbejde på et tag med en hældning på 45 grader, i en højde af ca. 6 meter over terræn, uden der var truffet effektive foranstaltninger, der med sikkerhed kunne standse et fald af en person, idet det ved tagfoden opstillede bukkestillads ikke udgjorde en tilstrækkelig sikkerhed herfor, idet der ikke var etableret kollektive sikkerhedsforanstaltninger i form af rækværk eller lignende, og idet den anden ansatte Vidne 4, samtidig færdedes på samme bukkestillads, tæt ved kanten af den udvendige langside af arbejdsdækket, i en højde af ca. 2,66 meter til det underliggende terræn, hvorved der var fremkaldt fare for nedstyrtning med personskade til følge for begge ansatte.

3. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. stk. 5, nr. 4, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 38, stk. 1, nr. 3, ved som tidligere straffet inden for 4 år for en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, ikke at have sikret, at arbejdet den 11. november 2020 på byggepladsen adressen C blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet lærlingen Vidne 6 arbejdede og færdedes på et tag med en taghældning på ca. 45 grader, i en højde af ca. 8 meter over terræn, uden der var truffet passende foranstaltninger ved tagfoden, der med sikkerhed kunne standse et fald af personer, fordi der ikke var etableret rækværk med net, skærm eller lignende på stilladset, hvorved der var fremkaldt fare for nedstyrtning fra taget og videre ned til terræn med personskade til følge.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en samlet bødestraf på 255.000 kr.

Tiltalte har ved direktør Vidne 1 nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltaltes direktør Vidne 1 har forklaret om forhold 1, at han er klar over hvilken byggeplads, der er tale om. Der skulle laves murkrone på bygningens tag. Vidne 7 var ansat i firmaet og skulle deltage i arbejdet. Forvist foto, forhold 1, bilag 7, forklarede han, at det er Vidne 7, der på taget er i gang med arbejdet med murkronen. Vidne 7 har ikke sin sikkerhedsline på. Linen var udleveret af firmaet til Vidne 7 samme dag kl. 06.45.

Han var på pladsen 10 minutter før Arbejdstilsynet kom tilstede. Arbejdet skulle starte kl. ca. 07.00. Han var der ca. 10 minutter efter, de to medarbejdere var mødt op på pladsen. Medarbejderne mødte ind i firmaet kl. 06.45 og fik udleveret sikkerhedsudstyr af ham. De fik udleveret to sæt, et til hver. De fik at vide, de skulle bruge sikkerhedsudstyret. Firmaets ansatte har arbejdstid fra kl. 07.00-17.15. Han tog ud på den pågældende plads for at sikre sig, at medarbejderne havde sele på og hægtet sikkerhedslinen på krogen. Han kravlede op på taget og sikrede sig, at de begge havde liner og seler på, og at de var fastspændt i kroge. Han var der i ca. 10 minutter. Ca. 10 minutter efter ringede Arbejdstilsynet til ham. Arbejdstilsynet havde været på en nabogrund og set firmaets medarbejdere på taget. Han kørte ikke tilbage til byggepladsen, da Arbejdstilsynet havde oplyst, at de havde sagt til Vidne 7 og den anden medarbejder, at de skulle bruge sikkerhedsudstyret.

Det er normalt, at medejer D, som er medejer af firmaet, eller han selv tager ud til byggepladserne ved opstart for at tjekke, at alt er, som det skal være. På det tidspunkt var firmaet i gang på 25 byggepladser. Han kørte ud til netop denne byggeplads, fordi medarbejderne skulle 9 meter op i højden. Efter han var kørt fra pladsen, havde Vidne 7 hægtet sig af for at hente en stiksav. Det må han godt. Vidne 7 skulle så havde hægtet sig på sikkerhedslinen igen, inden han fortsatte arbejdet. Vidne 7 havde dummet sig og undladt dette.

Han har om forhold 2 forklaret, at der på denne byggeplads skulle ske udskiftning af tag og efterisolering på ejendommen, der var et parcelhus. Han tog ud til byggepladsen på adressen B, og han sikrede sig, at der var opsat stillads på begge sider af huset, og at der var rækværk på stilladset inden opstart. Arbejdet skulle strække sig over 8 uger. Forevist fotos, forhold 2, bilag 10, bekræftede han, at det er firmaets medarbejdere, og at der på det tidspunkt, hvor billederne er taget, ikke er rækværk på stilladset. Det er ikke normalt, at man tager stilladser ned, før man er færdig med arbejdet. På det tidspunkt var der en dags arbejde tilbage. Han var ikke på pladsen den pågældende dag. Han var derude ca. 2 dage før, og der var der rækværk på stilladset. Der burde også have været rækværk på stilladset den dag, hvor Arbejdstilsynet kom på byggepladsen.

Han har om forhold 3 forklaret, at der skulle ske udskiftning af 150 tagplader på bygningen på adressen C. Det var en tre dages opgave. Inden arbejdet blev startet op var medarbejderne, der bestod af svenden Vidne 8 og lærlingen Vidne 6, ude i firmaet og få udleveret det sikkerhedsudstyr, de skulle bruge. Forevist foto 1, forhold 3, bilag 10, bekræftede tiltalte, at det er Vidne 6, der ses arbejde på tagryggen af bygningen. På det pågældende sted er Vidne 6 forsvarligt sikret, da der lå stålnet under tagpladerne og lægter man kunne stå på. Forevist foto 2 og 3 forklarede han, at der ikke var rækværk på det stillads, som stod ved tagfoden. Det burde der have været, da man kunne risikere at trille ud over stilladset ved et fald fra taget. Han er derfor enig i, at der ikke har været fuldt tilstrækkelig sikring af medarbejderne på byggepladsen. Han tror ikke, at der på noget tidspunkt har været rækværk på stilladset, selvom de inden opstart havde fået rækværket udleveret i firmaet. Han var ikke ude og undersøge, om alt var sikkerhedsmæssigt i orden, da han havde sat Vidne 8, der var en erfaren medarbejder, på opgaven. Han var ude på byggepladsen ca. 1 time efter Arbejdstilsynet havde ringet til ham. Han var gal over, at der ikke var sat rækværk på stilladset.

Generelt om firmaet har han forklaret, at de i den pågældende periode havde over 10 medarbejdere ansat. Det kan godt passe, at firmaet havde 18 ansatte i den periode.

Tilsynsførende Vidne 2 har som vidne forklaret om forhold 1, at han er bekendt med det nævnte forhold. Han og en kollega kørte rundt i byen E for at foretage kontrol med byggepladser i området. De kendte til byggepladserne i byen E. De kom forbi en bygning, som havde været under opbygning i et stykke tid. De så to personer på bygningens flade tag, som var i gang med at arbejde. Den ene af personerne stod lænet ud over bygningens tagkant i færd med at arbejde med murkronen. Personen havde ikke sikkerhedsline på. Han tog ved bilen fotoet, forhold 1, bilag 7. De råbte herefter til personen, at han skulle gå væk fra kanten. Det var kun den ene person, der var ude ved kanten. Den anden person gik rundt midt på taget. De bad de to personer komme ned fra taget. De pågældende gik herefter ind i bygningen, og der gik lidt tid, inden de kom ned, da de havde problemer med adgangsvejen, da der ikke var sat en stige op. Da de var kommet ned, spurgte han dem, hvorfor de ikke havde sikkerhedsudstyr på oppe på taget. De havde kun en h-sele på. Han kan ikke huske, hvad de svarede hertil. Den person, som han havde taget fotoet af, forklarede vidst nok, at han havde været nede og hente noget værktøj, men vidnet kan ikke huske, om den pågældende havde sagt, at han havde glemt at klikke sikkerhedslinen på igen efter at have hentet værktøjet. Han vil ikke afvise, at den pågældende har sagt det, men han kan ikke huske det i dag. Der var ingen ledelsesrepræsentant til stede. Der var en form for en sjakbajs. Han havde ringet til arbejdsgiveren, der havde præsenteret sig som Vidne 1. Både de ansatte og arbejdsgiveren havde oplyst, at arbejdsgiveren havde været på pladsen ca. 10 minutter tidligere.

Vidne 3 har som vidne forklaret om forhold 2, forevist fotos, forhold 2, bilag 10, at han er klar over, hvilket forhold der er tale om. Han skulle lægge tag på et hus sammen med Vidne 4. Der var opsat stillads rundt om bygningen. Han havde ikke været med til at opstille stilladset. Han er ikke udlært tømrer, og han har aldrig været på stillads- eller sikkerhedskursus. Det er hans opfattelse, at der skal være rækværk på et stillads. Han havde været på byggepladsen i ca. en uge, da Arbejdstilsynet kom på tilsyn. Der var ikke sat rækværk på stilladset. Han kom fra et andet arbejdssted og skulle hen og hjælpe indimellem, så han var ikke med til opstartsmødet på denne byggeplads og havde ikke fået sikkerhedsinstruktion. Stilladset var opsat, da han kom på pladsen. På det tidspunkt var der ikke rækværk på stilladset. Han har været på pladsen flere gange, da han også hjalp til på andre byggepladser. Der har, som han husker det, aldrig været sat rækværk på stilladset, når han har været på pladsen.

Dagen før Arbejdstilsynet kom på tilsyn, havde vidnet og Vidne 4 snakket om, at der var sat rækværk på stilladset på en byggeplads ved siden af deres, hvor Arbejdstilsynet havde været på tilsyn. De gik ud fra, at Arbejdstilsynet også ville komme over på deres plads, og Vidne 4 havde derfor spurgt medejeren af firmaet, medejer D, om der skulle være rækværk på deres stillads. Medejer D havde svaret, at det ikke var nødvendigt. Han har ved sin ansættelse ikke fået nogen sikkerhedsinstruktion.

Det var Vidne 4, der skulle fortælle ham, hvilket arbejde han skulle udføre. Vidne 4 har ikke fortalt ham om sikkerhed. Der er opstartsmøder i firmaet, inden arbejdet går i gang. På denne byggeplads kom han først senere i forløbet og deltog derfor ikke i opstartsmødet.

Som serbo-kroatisk tolk under vidneforklaring fra Vidne 4 fungerede tolk F.

Vidne 4 har som vidne forklaret om forhold 2, at han deltog i arbejdet på byggepladsen på adressen B. Der skulle lægges tag på et hus. Han havde været ansat i firmaet i ca. 3 år. Han er ikke uddannet tømrer. Han er ansat som medhjælper. Han var med på byggepladsen fra starten og derfor med til at starte byggeriet op. Det startede med et møde om, hvad der skulle udføres. Det foregik på byggepladsen, før de startede på arbejdet. Der var dog først et møde i firmaet, hvor de fik forklaret, hvad der skulle laves. Der blev talt om, at der skulle sættes stillads op. Han var med til at sætte stillads op. Han har ikke været på stilladskursus. Han har heller ikke været på sikkerhedskursus. Han ved ikke, hvem der var ansvarlig for at stille stilladset op. Forevist fotos fra byggepladsen, forhold 2, bilag 10, bekræftede han, at det er den byggeplads og det stillads, der er tale om. Der er ikke rækværk på stilladset som ses på fotoet. Stilladset blev flyttet alt afhængig af, hvilket sted på huset de arbejdede. Der var rækværk på stilladset, inden de flyttede det. Rækværket blev fjernet, da de skulle flytte stilladset, og det skulle så sættes på igen, når stilladset var flyttet til det nye sted. Stilladset var sat op, men de havde ikke nået at sætte rækværk på, inden Arbejdstilsynet kom på tilsyn. De kunne ikke lave det hele med det samme. Forevist foto 1, forhold 2, bilag 10, bekræftede han, at det er ham, der står på stilladset, og det er hans kollega, der er oppe på taget. Han ved ikke, hvad kollegaen lavede på det tidspunkt. Han ved derfor ikke, om kollegaen var i gang med at arbejde eller oppe for at hente noget værktøj.

Det er vidnets opfattelse, at der skal være sat rækværk på et stillads. Vidnet ved ikke, hvorfor kollegaen var oppe på taget. Han var måske oppe for at hente noget. Man kan se, at de ikke er i gang med arbejdet endnu. Han kan ikke se, om kollegaen laver noget på fotoet. De var kun de to medarbejdere på pladsen, og det var ham, der stod for at forklare, hvad der skulle laves. Han har ikke stillads- eller sikkerhedskursus. På det pågældende foto er de ved at afslutte arbejdet. Han er bekendt med, at der skal sættes rækværk op på stilladset igen, når man flytter et stillads. Det er samme procedure hver gang. De nåede ikke at gøre stilladset færdig med opsætning af rækværket, inden Arbejdstilsynet kom på tilsyn. Han fik sikkerhedsinstruktion, da han startede i firmaet. Da Arbejdstilsynet kom, viste han dem, hvor rækværket var. Det lå nede på jorden lige bag stilladset.

Tilsynsførende Vidne 5 har som vidne forklaret om forhold 2, at han er bekendt med det nævnte forhold. Han og hans kollega kørte rundt for at foretage tilsyn. De så et byggeri, hvor de kørte ind, da de kunne se, at der var nogle forhold, der ikke var, som de skulle. De ville derfor tale med de pågældende personer. Det er ham, der har taget de to fotos, forhold 2, bilag 10. Foto 1 er taget ude fra vejen. Kort tid efter fotoet var taget, gik de ind på byggepladsen. Det var hans indtryk, at de to personer, som ses på fotoet, var ved at lægge tagsten på. Han henvendte sig til personen, som stod på stilladset, og bad ham komme ned. Han kunne ikke derfra, hvor han stod, se den anden person, som var på taget. Han råbte ham an. De kom begge ned. Da han kom til stede, stod der en mand på stilladset og der var en mand på taget. Der var ingen af dem, som var i gang med at sætte stillads op. Der manglede rækværk på stilladset, og der manglede en plade i rækværket ved tagfoden, der kunne hindre mod nedtrilling til jorden fra taget. Hvis en person kommer trillende ned ad taget, var der ikke noget, der kunne standse ham. Man skal derfor have lukket hullerne i rækværket, så man ikke kan trille længere end ned til tagfoden. Han kan ikke huske, om der var stillads hele vejen rundt om huset. Han har noteret, at der var rækværk på byggepladsen. Han kan ikke huske, om han blev henvist til, hvor rækværket lå, og om han så, hvilken type rækværk det var. Han kan ikke huske, om der lå en stak krydsfinérplader ved stilladset.

Han er ikke sikker på, om der, da han kom ind på byggepladsen, var en mand på taget. Det tror han, men han er ikke sikker. Han havde råbt begge mænd an ude fra vejen, og han er derfor i tvivl om, hvorvidt begge mænd var nede på terræn, da han kom ind på byggepladsen. Han tog foto 1 lige før eller efter, han havde råbt mændene an ude fra vejen.

Vidne 6 har som vidne forklaret om forhold 3, at han arbejdede på den pågældende byggeplads. Han er bekendt med det nævnte forhold. Der skulle udskiftes et tag. De gamle plader skulle af, hvorefter der skulle lægges nye plader på. De skulle op på taget for at udføre arbejdet. De kom op på taget ad en stige. Der var også sat et stillads op. Han havde fået at vide, at det var en tre dages opgave. Han var med fra starten. Han var ikke med til det møde i firmaet, hvor de fik at vide, hvad der skulle laves. Han er lærling. Han har ikke fået sikkerhedsinstruks af firmaet. Det har han kun hørt om på skolen. Han havde været ansat 4 - 5 måneder i firmaet på det tidspunkt. Han var godt klar over, at der skulle være sikkerhed under arbejdets udførelse. Han tænkte dog ikke nærmere over det. Han havde ikke spurgt nogen om sikkerheden. Han tænkte bare, at det var et tredages job, der hurtigt skulle laves. Vidnet bekræftede, at det er ham, der arbejder på taget på foto 1, forhold 3, bilag 10. Under tagpladerne, hvor han stod, var der et sikkerhedsnet som sikkerhed. Forvist foto 2 og 3 forklarede han, at det er det stillads, som var på byggepladsen. Der var ikke rækværk på stilladset. Han var ikke med til at sætte stilladset op. Han arbejdede sammen med svenden Vidne 8. Han vil mene, det var Vidne 8, der skulle stå for sikkerheden.

Vidne 7 har som vidne forklaret om forhold 1, at han var med til at lave murkrone på taget på adressen A. Det kan godt passe, at der var ca. 9 meter ned fra taget til terræn. Han bekræftede, at det er ham, der er på det foreviste foto, forhold 1, bilag 7. Han var ikke med fra starten af arbejdet, men han var, inden han tog ud samme dag, med til mødet i firmaet, hvor de fik sikkerhedsudstyr i form af sele og line udleveret. Han fik at vide, at det udleverede udstyr skulle bruges. Han havde en makker med på pladsen, men kan ikke huske hvem. Han mødte kl. 07. Han og hans kollega kravlede op og lavede det arbejde, de skulle. De kom op til taget ad en stige. Da han kom op, hægtede han sig fast på sikkerhedskrogen. Der var to kroge/fasthængningspunkter ved indgangen til taget. Han var nødt til at tage linen af på et tidspunkt, da han skulle hente noget værktøj. Linen kunne ikke nå hen til det sted, hvor han skulle hente værktøjet. Det lå henne i den anden ende af taget. Da han kom tilbage med værktøjet, glemte han at hægte linen på krogen igen. Han kunne have hægtet sig på den anden krog, da han skulle hente værktøjet, men det gjorde han ikke. Arbejdstilsynet kom tilstede og bad ham og hans kollega komme ned fra byggeriet, og de fik en snak. Der var ikke nogen fra firmaet, der havde været ude og sætte dem i gang med arbejdet. Det kan godt være, at Vidne 1 kom derud senere på dagen. Han mener ikke, det var før Arbejdstilsynet kom på tilsyn. Foreholdt afhøringsrapporten, forhold 1, bilag 2, side 2, 5. og 6. afsnit, vidnets forklaring til politiet, forklarede han, at det godt kan passe, at Vidne 1 havde været derude et par dage tidligere, og at Vidne 1 ikke kom på byggepladsen, inden Arbejdstilsynet kom. Som han husker det, kom Vidne 1 ikke ud på byggepladsen den dag. Det var hans første dag på den byggeplads.

Vidne 8 har som vidne forklaret om forhold 3, at han er bekendt med det nævnte forhold. Han arbejdede på en byggeplads på adressen C. Der skulle laves noget tag. Han havde fået at vide, hvad de skulle lave. Han arbejdede sammen med Vidne 6 og skulle fortælle ham om, hvad de skulle lave. Det var en tre dages opgave. Firmaet lavede et byggeri ved siden af det byggeri, som han var med i, og i den forbindelse havde de et møde i firmaet ved dette byggeri, hvor han fik oplyst, hvad for et arbejde der skulle udføres. Han fik ikke specifikt anvist, hvilke sikkerhedsforanstaltninger de skulle sætte op. Han fik blot at vide, at han skulle sørge for, at det var sikkert for dem på byggepladsen.

Han satte stilladset op. Der blev ikke opsat rækværk på stilladset. Der var et trædenet på taget, og det var derfor svært at falde ned fra taget. Foran stilladset stod den container, de skulle smide tagpladerne ned i. To fag ved siden af, stod der en silo. Det var nemmest for dem, hvis der ikke var sat et rækværk op, så det gjorde de ikke. Det var hans vurdering, at det ikke var nødvendigt. Foreholdt foto 1, forhold 3, bilag 10, forklarede han, at det er Vidne 6, der ses arbejde på taget ved tagryggen. Han vurderede, at Vidne 6 formentligt ville trille ind i siloen, hvis han faldt. Forevist foto 3, forklarede han, at det er den samme silo. Forevist foto 2 forklarede han, at det er stilladset, der er opstillet uden rækværk, ved siden af siloen og containeren. Der var ikke rækværk på stilladset, da der var et lille trekantstykke, hvor han vurderede, at der ikke var risiko for at falde ned fra taget fra. Han havde ikke talt med ledelsen i firmaet om det. Han kan ikke huske, om han specifikt fik noget at vide om opstillingen af stilladset. Han havde fået at vide, at han skulle opsætte et bukkestillads på pladsen. Han havde, som han husker det, fået at vide, at der ikke skulle være rækværk på, da det så ville være nemmere at komme af med tagpladerne, når de skulle smides i containeren.

Tilsynsførende Vidne 9 har som vidne forklaret om forhold 3, at hun er bekendt med det nævnte forhold. Hun kørte forbi pladsen den pågældende dag for at se, hvad der skete. Hun ville ind og tjekke byggepladsen. Hun var alene på tilsynet. Der stod en mand oppe på taget tæt ved tagryggen. Han var alene. Senere så hun en anden mand på stilladset. Hun tog et foto af manden på taget, foto 1, forhold 3, bilag 10. Hun bad manden komme ned fra taget. De fik en snak om, hvad de lavede, og om de syntes, at der var sikkert at arbejde på byggepladsen. Der var opsat noget trædenet på taget, men der var ikke noget rækværk på stilladset. Hun kan ikke huske, om hun så rækværk til stilladset på pladsen. Hun ringede til ejeren af firmaet, der oplyste, at der var rækværk til stilladset på byggepladsen ved siden af. Her skulle medarbejderne selv tage tingene, og det bekræftede medarbejderne over for hende.

Der har været forevist fotos fra de 3 byggepladser, optaget af de tilsynsførende vidner.

Tiltalte er tidligere straffet ved udenretligt den 28. december 2019 at have betalt en bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 38, stk. 4.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1

Efter forklaringerne fra tilsynsførende Vidne 2 og Vidne 7, der er støttet af de foreviste fotos optaget af Vidne 2, finder retten det bevist, at Vidne 7 under udførelse af sit arbejde for tiltalte af bygningens murkrone, knælende på murkronen tæt på kanten, lænede sig ud over bygningens facader i 9 meters højde til det underliggende terræn, uden sikkerhedsline eller andet sikkerhedsudstyr, og dermed uden at være effektivt sikret mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for alvorlig personskade.

Vidne 7 har forklaret, at han havde glemt at klikke sikkerhedslinen på igen, efter han havde hentet noget værktøj. Uanset om Vidne 1 har været på byggepladsen ca. 10 minutter forinden for at foretage kontrol af, om de ansatte brugte det sikkerhedsudstyr, som de havde fået udleveret, finder retten, at tiltalte under disse omstændigheder ikke har ført det tilstrækkelige og nødvendige tilsyn med de ansattes sikkerhed under udførelsen af arbejdet eller givet den tilstrækkelige og nødvendige sikkerhedsinstruktion.

På den baggrund, og da tiltalte i 2019 er straffet for en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, finder retten tiltalte skyldig efter anklageskriftets forhold 1.

Forhold 2

Efter forklaringerne fra tilsynsførende Vidne 5 og Vidne 3, der er støttet af de foreviste fotos optaget af Vidne 5, finder retten det bevist, at Vidne 3 som ansat i tiltalte, udførte arbejde på et tag og Vidne 4 som ansat i tiltalte under sit arbejde færdedes på bukkestilladset alt som beskrevet i anklageskriftet, uden der var truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger, da der ikke var etableret rækværk eller lignende på stilladset som sikrede Vidne 3 og Vidne 4 mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for personskade for de to ansatte.

Vidne 3 har forklaret, at der på intet tidspunkt under arbejdets udførelse, når han har været på byggepladsen, har været etableret rækværk på stilladset. Ingen af de to ansatte har været på stillads- eller sikkerhedskursus, og tiltaltes ledelse har samme dag, som Arbejdstilsynet kom på tilsyn, ikke ført kontrol af stilladset og sikkerheden på byggepladsen. Retten finder under disse omstændigheder, at tiltalte ikke har ført det tilstrækkelige og nødvendige tilsyn med de ansattes sikkerhed under udførelsen af arbejdet eller givet den tilstrækkelige og nødvendige sikkerhedsinstruktion.

På den baggrund, og da tiltalte i 2019 er straffet for en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, finder retten tiltalte skyldig efter anklageskriftets forhold 2.

Forhold 3

Efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra tilsynsførende Vidne 9, Vidne 6 og Vidne 8, der er støttet af de forviste fotos optaget af Vidne 9, må retten lægge til grund, at lærlingen Vidne 6 som ansat i tiltalte udførte arbejde og færdes på et tag i en højde af ca. 8 meter over terræn som beskrevet i anklageskriftet, uden der var truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger ved tagfoden, da der ikke var etableret rækværk med net, skærm eller lignende på stilladset, som sikrede Vidne 6 mod nedstyrtning fra taget og videre ned til terræn, hvorved der var fremkaldt fare for personskade for ham.

Vidne 1 har forklaret, at der burde have været etableret rækværk på stilladset, og at der ikke ved arbejdets opstart eller senere har været ført tilsyn med stilladset og sikkerheden på byggepladsen, da Vidne 8 var en erfaren medarbejder, der kendte sikkerhedsreglerne.

På den baggrund, og da tiltalte i 2019 er straffet for en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig efter anklageskriftets forhold 3.

Sanktion

Straffen fastsættes til en samlet bøde på 255.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. stk. 5, nr. 3 og nr. 4, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1, nr. 1, og § 38, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 3.

Bøden er efter sædvanlig praksis fastsat for hvert forhold med udgangspunkt i en grundbøde på 20.000 kr., der er forhøjet med 10.000 kr., dog i forhold 2 med 30.000 kr. på grund af to ansatte, da der var fremkaldt fare for i forhold 2, at to ansatte, kunne komme til skade under arbejdet. Videre er grundbøden i hvert forhold forhøjet med 20.000 kr., da tiltalte er straffet en gang tidligere for tilsvarende forhold inden for en 4 års periode. Endelig er der for hvert forhold foretaget en differentiering af bøden med 50 %, da tiltalte på det pågældende tidspunkt havde omkring 18 ansatte. Bøden udgør således i forhold 1: 75.000 kr., i forhold 2: 105.000 kr. og i forhold 3: 75.000 kr.

Thi kendes for ret

Tiltalte T ApS skal betale en bøde på 255.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

afsagt den 23. november 2022 af Vestre Landsrets 5. afdeling i ankesag V.L. S–0024–22

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Retten i Herning har den 9. december 2021 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Tiltalte har påstået frifindelse. Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Vidne 1 og vidnerne Vidne 7, tilsynsførende Vidne 2, Vidne 3, tilsynsførende Vidne 5, tilsynsførende Vidne 9, Vidne 6, Vidne 8 og Vidne 4 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 1 har vedrørende forhold 1 supplerende forklaret, at han ikke var oppe på taget, da han var ude på pladsen den pågældende dag. Han talte med de to medarbejdere og kontrollerede, at de havde liner på, og at de var hægtet fast. Det havde de. De viste ved at hive i linerne, at de var fastspændt. Det var ikke nødvendigt at gå op på taget. Han havde selv set ankerpunkterne. Der var seks ankerpunkter på taget. Han kan ikke huske, at han har sagt til Arbejdstilsynet, at han ikke var sikker på, om der var ankerpunkter, for han ved, at ankerpunkterne var på taget. På det tidspunkt havde han ikke en AMO. Han var ikke klar over, at der skulle være en. Han iværksatte med det samme, at der blev lavet en AMO. Ankerpunkter på taget laves til brug for den efterfølgende servicering af taget. Ankerpunkterne er lavet fra starten, og han tog ud og kontrollerede, at medarbejderne var hægtet på ankerpunktet. Det er tilladt at flytte sig fra et ankerpunkt til et andet og i den forbindelse ikke at have line på. Hvis man skal ned på jorden, går man ned ad stigen, henter værktøjet, og så skal man huske at hægte sig på igen, når man kommer op. Det havde han talt med de ansatte om, at de skulle huske. Det er helt normal procedure. Man kan se på billedet, at den ansatte havde selen på, men ikke var hægtet på. Vidne 7 havde hentet en stiksav, og Vidne 7 har sagt, at han dummede sig og glemte at hægte sig på. Han talte med Vidne 7 om det. Han var irriteret over det og blev vred på Vidne 7. Vidne 7 trak på skuldrene og sagde sit arbejde op.

Vidne 7 sagde, at han havde dummet sig.

Vedrørende forhold 2 har han forklaret, at han selv havde været på pladsen måske to uger før Arbejdstilsynets besøg. Medejer D, som er medejer af virksomheden, havde derefter overtaget tilsynet, da han selv var på ferie. Da han var på byggepladsen, var der sat rækværk op på stilladset på begge langsider. Det var meningen, at rækværket skulle blive på. På et tidspunkt tog de noget af stilladset til en anden byggeplads og lod 9 meter stå på denne plads, og der fik de ikke sat rækværk på igen. Det blev ikke godkendt af ham.

I virksomheden holder de næsten altid et møde kl. 6.45, inden arbejdet går i gang. De har også app’en, hvor der blandt andet står noget om sikkerhed. På opstartsmødet på denne plads var han selv med, og der blev gennemgået sikkerhed, herunder at der skulle opsættes rækværk. Han var derude hver uge, mens arbejdet stod på, og da var det i orden, men da byggeriet nærmede sig afslutningen, var det medejer D, som skulle føre tilsyn. Det er rigtigt, at han ikke i tilbagemeldingerne til Arbejdstilsynet angav, at stilladset var ved at blive flyttet. Han syntes, at man kunne se det på billederne. Man må godt arbejde videre på stilladset, mens det er ved at blive flyttet, hvis det er opsat sikkerhedsmæssigt korrekt. Stilladset på billederne mangler rækværk og var ikke opsat korrekt. Stillads og rækværk lå på pladsen på jorden, men medarbejderne valgte, at det ikke var nødvendigt at sætte det på, da de ikke mente, at der ville ske noget ved at falde ned på græsset. Han blev irriteret over, at de ikke passede på sig selv. De to medarbejdere, Vidne 4 og Vidne 3, havde ikke fået sikkerhedskursus, men de har i virksomheden hørt om sikkerhed, og stilladset var tidligere korrekt opsat.

Forevist foto, ekstrakten side 57, har han forklaret, at de seks meter er fra kip, hvor Vidne 3 var. Der var ca. 2,66 meter fra stilladset og ned til græsset. Der skulle ikke være sikring højere oppe.

Vedrørende forhold 3 har han forklaret, at han ikke var på byggepladsen, fordi han sendte Vidne 8 derud, og Vidne 8 havde 100 pct. styr på sikkerheden. Han har aldrig oplevet, at Vidne 8 ikke havde styr på sikkerheden på pladser. Vidne 8 havde været i firmaet i 4-5 år. Vidne 8 havde ikke gennemgået en speciel sikkerhedsuddannelse, men han havde deltaget i de sædvanlige møder.

Vedrørende bødeforelæg af 25. november 2019 har han forklaret, at han ikke ved, hvem Person G er. Han kan ikke bestride, at han har betalt bøden.

Vidne 7 har vedrørende forhold 1 supplerende forklaret, at han havde linen på, da han var oppe på taget. Han hægtede sig af, da linen ikke kunne nå hen til det værktøj, han skulle hente i den anden ende af taget. Han kan ikke huske, om der var andre kroge, han kunne have hægtet sig på. Han glemte at hægte sig på igen, da han kom tilbage. Det var ½-1 time, han ikke var fastspændt oppe på taget. Han kan ikke huske, om Vidne 1 havde været ude på pladsen den dag, Arbejdstilsynet var der. Det er lang tid siden, og derfor er han usikker på, om Vidne 1 var på pladsen den dag. Han havde på det tidspunkt været ansat i firmaet i cirka et halvt år. Han kan ikke huske, at han havde fået en sikkerhedsinstruktion. Han hentede sele og line i firmaet. Han kan ikke huske, om der blev talt om sikkerhed i den forbindelse. Han havde ikke forud for Arbejdstilsynets besøg talt med Vidne 1 om sikkerheden på den plads. Han spørger ikke selv ind til sikkerheden. Han ved ikke, om Vidne 1 havde været på pladsen nogle dage før, da han ikke selv var på pladsen på det tidspunkt.

Tilsynsførende Vidne 2 har vedrørende forhold 1 supplerende forklaret, at han på tidspunktet for tilsynet havde været ansat i Arbejdstilsynet i 9-10 år. Han har i hele perioden ført tilsyn med byggepladser. Han er uddannet tømrer og har desuden fået uddannelse i sikkerhed som led i sin ansættelse ved Arbejdstilsynet. Man tager først H-selen på og skal derefter klikke sig fast med en line til et ankerpunkt. Det er et krav, at man har linen på, hvis der ikke er lavet anden form for sikring. Man må gerne klikke sig af linen, hvis det foregår inde på taget, hvor man er i sikkerhed. Ved optimale forhold må man gerne være uden sikring, hvis man er to meter fra tagkant. De talte med medarbejderne på pladsen den pågældende dag, da de var i tvivl om, hvorvidt medarbejderne var fastspændt. Medarbejderne ville først ikke vedgå, at medarbejderen ved kanten af taget ikke var fastspændt. Medarbejderen sagde, at det var en forglemmelse, at han ikke havde linen på. Medarbejderen mente, at det var kortvarigt, at han ikke var fastspændt, da han havde været nede fra taget for at hente noget i firmabilen. Vidnet var ikke oppe på taget, da de ikke kunne komme derop, da adgangsvejen derop var dårlig. Normalt ville de have været oppe på taget for at se, hvad de havde af faldsikringsudstyr og ankerpunkter. De talte med arbejdsgiver om ankerpunkter, og arbejdsgiver fortalte, at han ikke vidste, om der var ankerpunkter oppe på taget. Vidnet blev overrasket over svaret, da arbejdsgiver normalt ved det og har undersøgt det. De ansatte sagde, at arbejdsgiver havde været kortvarigt på pladsen tidligere, hvor de havde talt med ham. Han kan ikke huske, om det var begge de ansatte, som sagde det. Arbejdsgiveren sagde det telefonisk.

Vidne 3 har vedrørende forhold 2 forklaret, at han tidligere hed Vidne 3. Det undrede ham ikke, at der ikke var rækværk på stilladset, da han regnede med, at stilladset var, som det skulle være. Han tror, at det var Vidne 4, som havde ansvaret for sikkerheden på pladsen. Han så ikke på noget tidspunkt, at der var rækværk på stilladset. Han havde været på pladsen flere gange inden Arbejdstilsynets besøg. Det var kun ham og Vidne 4, der var der, da Arbejdstilsynet kom. Der havde ikke været noget snak om, at rækværket skulle flyttes. Han kan ikke huske, hvorfor han og Vidne 4 talte om, om der skulle være rækværk på deres stillads. Han tror, at Vidne 4 havde spurgt medejer D, om der skulle rækværk på, og at medejer D havde sagt nej til det. Han har aldrig fået en sikkerhedsinstruktion. Han mener, at der var rækværk oppe på taget, så man ikke kunne falde ud over. Forevist foto, ekstrakten side 57, har han forklaret, at han må have husket forkert med hensyn til rækværk på taget. Han var ansat i firmaet i omkring 1,5 år. Han stoppede i firmaet omkring april/maj 2022. Han havde ikke fået generel sikkerhedsinstruktion vedrørende arbejde på tag i virksomheden.

Han havde ikke sat stilladset op på den plads. Han deltog nogle gange i opbygning af stilladser. Han havde ikke fået en instruks i, hvordan stilladser skulle være. Han gjorde blot, som de andre sagde. Han tror, at der kom rækværk på stilladset bagefter. Han husker ikke, at der havde været rækværk på stilladset tidligere. Han kan ikke huske, at man var ved at flytte stilladset.

Tilsynsførende Vidne 5 har vedrørende forhold 2 supplerende forklaret, at han stadig er ansat ved Arbejdstilsynet, hvor han har været ansat i 15 år. Han er oprindeligt uddannet fysioterapeut, men har fået uddannelse i sikkerhed under sin ansættelse ved Arbejdstilsynet. Han husker det som om, at der var udlagt nogle tagsten, og der var en mand i gang oppe på taget. Han talte med medarbejderne om, at der ikke var rækværk på stilladset. De talte blandt andet om rækværksholdere, og der var noget med, at disse var udlånt til en nærliggende byggeplads. De manglede således på pladsen. Der blev ikke talt om, at stilladset var ved at blive flyttet. Man må ikke udføre arbejde, hvis man er ved at flytte stilladset og har taget rækværket af, da man så ikke er sikret mod at falde ned. Man skal således indstille arbejdet på taget. Han så ikke noget, som kunne indikere, at man var ved at flytte stilladset. Uanset om man var ved at flytte stilladset, må man ikke arbejde på taget eller gå rundt på stilladset uden at være sikret.

Tilsynsførende Vidne 9 har vedrørende forhold 3 supplerende forklaret, at hun stadig er ansat ved Arbejdstilsynet. Hun startede med at arbejde for Arbejdstilsynet i Grønland i 2018 og kom til Danmark i 2020. Hun er bygningssnedker og bygningstekniker. Hun har gennemført Arbejdstilsynets grunduddannelse. Der skal være rækværk og plade på stilladset, så der er noget til at stoppe personer, som arbejder på taget, hvis de ruller ned ad taget. Siloen var ikke egnet til at stoppe dem, da der var ret store bolte på, og det kunne gå galt, hvis man rullede ned og slog hovedet ind i en af dem. Trædenet ligger langs taget og forhindrer, at man styrter igennem. Hun så ikke andre sikkerhedstiltag i forhold til, at man ikke faldt ned fra taget. Svenden vidste godt, at der skulle have været rækværk på stilladset, men lærlingen var helt ny og vidste det ikke. Forevist foto, ekstrakten side 94, har hun forklaret, at nettet forhindrede gennemstyrtning, men hvis den ansatte mistede fodfæste og rullede ned ad tagpladerne, var der ikke sikring. Man står ikke fast på trædenettet. Den ansatte var højt oppe på bygningen, og der var ingen sikring på den anden side af bygningen, hvorfor han på den side ville falde direkte ned. For hende ser det på fotoet ud som om, at den ansatte har hænderne og det ene knæ helt oppe på tagrygningen. Da hun så ham på pladsen i forbindelse med tilsynet, så det ud til, at han var helt oppe ved tagrygningen. Han skulle have holdt sig to meter fra tagrygningen, når der ikke var sikring på den anden side.

Vidne 6 har vedrørende forhold 3 supplerende forklaret, at der ikke blev talt om stilladset ude på pladsen. Han kan ikke huske, at de talte om rækværk på stilladset. Han talte ikke med nogen om, at der var fare for at falde ned fra taget. Forevist foto, ekstrakten side 94, har han bekræftet, at det er ham på billedet. Han arbejdede som det ses på billedet. Der var 1,5-2 meter til tagryggen. Han kan ikke huske, om nogle af ejerne af virksomheden var ude på pladsen. Han havde på skolen fået fire timers onlinekursus i stilladser, så han havde ikke den store viden om stilladser. Han var med til at sætte stilladset op. Han kan ikke huske, at der var rækværk med. Han tror, at Vidne 8 hentede stilladset på en trailer.

Vidne 8 har vedrørende forhold 3 supplerende forklaret, at han sagde i byretten, at han vurderede, at der ikke skulle rækværk på, fordi det så ville være nemmere at komme af med pladerne. Det var ikke noget, han havde fået at vide. Han var tømrersvend og havde derfor nok ansvaret for sikkerhed på pladsen. Den opgave indebar, at det skulle være nemmest for dem at udføre arbejdet, og at det skulle være sikkert for dem at være der. Han havde fået at vide, at de skulle sætte stillads op, så det var ordentligt at være der, og det var det, han gik efter. Han satte stilladset op. Han kan ikke huske, om det var sammen med Vidne 6. Han spurgte ikke nogen om lov til ikke at sætte rækværk på. Han havde ikke ved firmaet fået et sikkerhedskursus. Han havde på skolen fået et kursus i sikkerhed. Han havde også på skolen fået et kursus i at sætte stilladser op. Han undlod at sætte rækværk op, da det var nemmere for dem. Der var en container og kun cirka en meters afstand hen til siloen, som ville stoppe dem, så der skulle kun sættes ganske lidt rækværk op. Der var ikke opstartsmøde på denne plads, men kun på pladsen ved siden af. Om morgenen fik de i firmaet at vide, hvad de skulle lave. I forhold til det sikkerhedsmæssige talte de alene om, at han skulle sætte stillads op. Han blev uddannet tømrer den 25. september 2020. Tagpladerne var tunge, så de ville være svære at løfte op over rækværket på stilladset. Han vil mene, at det også kan være usikkert. Det var blandt andet derfor, han valgte ikke at sætte rækværket på. Man kunne godt komme til skade, hvis man ramte ind i siloen. Der ville nok ikke være den store forskel på, om man ramte den eller et rækværk.

Vidne 4 har vedrørende forhold 2 supplerende forklaret, at der var sat rækværk på stilladset. Forevist foto, ekstrakten side 56, har han forklaret, at han kan huske arbejdspladsen. Forevist fotoet, ekstrakten side 57, har han forklaret, at han kan huske arbejdet.

De var i gang med at flytte stilladserne til den anden side. Der havde været rækværk på. De havde ikke nået at sætte rækværk på endnu. Han kan huske, at Arbejdstilsynet kom. De var startet med at flytte stilladset om morgenen. Rækværket lå på jorden, og han viste Arbejdstilsynet, hvor det lå på jorden. Han kan ikke svare på, hvad personen på stilladset på fotoet, ekstrakten side 56, lavede. De var i gang med at sætte rækværk på. Han ved ikke, hvad den anden person lavede på taget. De var i gang med at sætte stilladset op. Han stod på stilladset. Det var medejer D, som var ansvarlig, og fortalte dem, hvad de skulle lave på dette projekt. Der skal være flere personer om at flytte et stillads. Man skal ikke gå rundt oppe på taget, mens man er ved at flytte stilladset. Han havde talt med sin kollega om, at han var ved at flytte stilladset. Han havde talt med medejer D om, at stilladset skulle flyttes. Medejer D havde ikke sagt til ham, at der ikke behøvede at være rækværk på stilladset. Han har ikke sagt til Vidne 3, at medejer D havde sagt, at der ikke behøvede at være rækværk på stilladset. Han kan tydeligt huske, at han viste Arbejdstilsynet rækværket. Han sagde i den forbindelse, at de var i gang med at flytte stilladset over på den anden side. Han talte engelsk med Arbejdstilsynet.

Landsrettens begrundelse og resultat

Skyldsspørgsmålet

Forhold 1

Landsdommerne H og I udtaler:

Det kan efter forklaringerne fra Vidne 1 og Vidne 7 lægges til grund, at Vidne 7 havde fået sikkerhedsudstyr i form af sele og line udleveret og fået at vide, at det udleverede udstyr skulle bruges i forbindelse med arbejdet på taget. Vidne 1 har desuden forklaret, at han samme dag havde været på pladsen og sikret sig, at de ansatte anvendte udstyret. Dette understøttes af forklaringen fra tilsynsførende Vidne 2 om, at både de ansatte og arbejdsgiver i forbindelse med tilsynet oplyste, at arbejdsgiver havde været kortvarigt på pladsen om morgenen. Vidne 7 har blandt andet forklaret, at han havde line på og var fastgjort, da han var oppe på taget, at han hægtede sig af, da han skulle hente noget værktøj, samt at han glemte at hægte sig på igen, da han kom tilbage. Efter bevisførelsen lægger vi til grund, at det var kortvarigt, at Vidne 7 ikke havde fastspændt linen til den H-sele, som han havde på.

Vi finder på den baggrund, at det er bevist, at tiltalte havde stillet det fornødne sikkerhedsudstyr til rådighed og instrueret i, at dette skulle bruges, samt at tiltalte har ført effektivt tilsyn med arbejdet. På den baggrund, og da Vidne 7 kortvarigt ved en forglemmelse ikke fulgte instruktionerne om at bruge det sædvanlige sikkerhedsudstyr, stemmer vi for at frifinde tiltalte.

Landsdommer J udtaler:

Af de grunde, som er anført af byretten, tiltræder jeg, at det er bevist, at Vidne 7 under udførelse af sit arbejde for tiltalte som beskrevet i anklageskriftet ikke var tilstrækkeligt sikret mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for alvorlig personskade. Efter Vidne 7s forklaring lægger jeg til grund, at det var en forglemmelse, at han i en periode arbejdede på taget uden at være fastspændt. Efter de afgivne forklaringer har Vidne 7 vidst, at han under udførelsen af arbejdet skulle være fastspændt. Overtrædelsen kan derfor tilregnes Vidne 7 og dermed tiltalte som i hvert fald uagtsom. Jeg finder derfor, at der forelå en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, som anført i den rejste tiltale.

Det fremgår af arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, at i det omfang arbejdsgiveren har opfyldt sine forpligtelser efter lovens kapitel 4, kan arbejdsgiveren ikke pålægges bødeansvar, hvis den ansatte overtræder lovgivningens krav om blandt andet anvendelse af sikkerhedsforanstaltninger.

Efter bevisførelsen lægger jeg til grund, at tiltalte i den pågældende periode havde over 10 ansatte, og efter Vidne 1s forklaring lægger jeg endvidere til grund, at tiltalte ikke havde en arbejdsmiljøorganisation.

Under disse omstændigheder finder jeg det bevist, at arbejdsgiveren ikke havde sørget for at samarbejde om sikkerhed og sundhed efter arbejdsmiljølovens kapitel 2 kunne finde sted i henhold til arbejdsmiljølovens § 19. Jeg finder derfor, at tiltalte ikke har opfyldt alle sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens kapitel 4. Herefter finder jeg, at der ikke er grundlag for at fritage tiltalte for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Jeg stemmer derfor for at stadfæste byrettens afgørelse.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, og tiltalte frifindes derfor i forhold 1.

Forhold 2

Tilsynsførende Vidne 5 har forklaret, at uanset om man var ved at flytte stilladset, må man ikke arbejde på taget eller gå rundt på stilladset uden at være sikret. Det er efter bevisførelsen uklart, hvornår tiltaltes ledelse senest har ført tilsyn med pladsen. Herefter og i øvrigt af de grunde, som er anført af byretten, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 2 som sket.

Forhold 3

Af de grunde, som er anført af byretten, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 3 som sket.

Straffastsættelse

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at bøden for forhold 2 og 3, som tillige fastsættes under henvisning til den nugældende bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021 om bygge- og anlægsarbejde, skal fastsættes til i alt 180.000 kr.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at bøden nedsættes til 180.000 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF