G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra TTS-element – Arbejdsgiveransvar (tilsyn) – Erfaring – Selskabsansvar

Vestre Landsrets dom afsagt den 22. juni 2022 af 8. afdeling i ankesag nr. S-2132-21.

Resumé

T ApS var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 samt bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37, stk. 1, ved at arbejdet på et TTS-element ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. En ansat arbejdede og færdedes i januar 2021 helt ude ved kanten på et TTS-element i en højde af 5,5 meter over det omgivende underlag, uden at der var etableret effektive sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning, hvilket fremkaldte fare for den ansattes liv og helbred.

T ApS erkendte de faktiske forhold, men påstod frifindelse med henvisning til, at virksomheden havde stillet materiel til rådighed til at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder at arbejdet var planlagt og tilrettelagt, at ansatte, som var formand, var instrueret forud for arbejdsopgavens opstart, samt at der var tale om en standardopgave, hvorfor der ikke var ført tilsyn fra virksomhedens side.

Byretten fandt T ApS skyldig, da virksomheden ikke havde ført et effektivt tilsyn. Retten henviste til, at der fra arbejdsopgavens start og til Arbejdstilsynets besøg – en periode på ca. 8 dage – ikke var ført tilsyn med arbejdet. Det af virksomheden anførte om, at der var tale en standardopgave som virksomhedens ansatte kendte, at nødvendigt udstyr og sikkerhedsudstyr var stillet til rådighed, at ansatte var instrueret forud for opgavens start samt at ansatte slet ikke havde behøvet at træde op på TTS-elementerne, kunne ikke føre til et andet resultat. Der var således ikke grundlag for at fritage virksomheden for strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Byretten idømte en bøde på 75.000 kr.

Landsretten stadfæstede i det hele byrettens dom. Landsretten bemærkede desuden, at ansattes handling, ikke var så uforudsigelig eller upåregnelig, at det kunne føre til, at virksomheden ikke kunne straffes.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra TTS-element - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF