G� til hovedindholdet

Domsudskrift

Nedstyrtningsfare fra TTS-element

Vestre Landsrets dom afsagt den 22. juni 2022 af 8. afdeling i ankesag nr. S-2132-21.

Udskrift af dombogen for retten i Holstebro

afsagt den 14. september 2021.

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Anklageskrift er modtaget den 4. juni 2021.

T ApS er tiltalt for overtrædelse af:

arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1 og stk. 5, nr. 4, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1989 af 9. december 2020 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1, ved den 12. januar 2021 på byggepladsen adressen A, som tidligere straffet for en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, at arbejdet på et TTS element ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet ansatte Vidne 2 arbejdede og færdedes oppe på elementet tæt på kanten, i en højde af ca. 5,5 meter over det omgivende underlag, uden at der var etableret effektive sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod nedstyrtning fra elementet, hvorved der var fremkaldt fare for skade på ansattes liv og helbred.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 75.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Vidne 1 har på vegne af T ApS forklaret, at han ikke var på byggepladsen den pågældende dag.

Vidne 2 var sjakbajs. Det betyder, at han er formand for et hold medarbejdere. Sjakbajsen styrer slagets gang på byggepladsen, hvor de monterer betonelementer. Sjakbajsen bidrager også til vejledningen om sikkerhed mv. på byggepladsen.

Et TTS-element er en tagplade. De var i gang med et halbyggeri. Han bestrider ikke, at Vidne 2 arbejdede i 5,5 meters højde, men han mener, at de havde leveret de sikkerhedsforanstaltninger, de skulle. Han mener også, at de har ført det tilsyn, de skulle.

Når man arbejder på et tagdæk, skal man have faldsikring på. Vidne 2 var i besiddelse af faldsikringen. Det var også ham, der burde udlevere den til de andre. Faldsikringen består af en sele, der hæftes på TTS-pladen. Vidne 2 burde have anvendt sikringen.

Vidne 2 havde nok arbejdet på byggeriet i en uges tid. Det kan godt passe, at arbejdet på pladsen varede et par uger. Han har ikke været på tilsyn i denne sag. Der arbejdede vidst 5 medarbejdere derude.

De tager ikke altid på tilsyn i de små og mindre sager. Inden de sender folk ud til en sag, gennemgår de dog altid sagen, herunder hvilket sikkerhedsudstyr, der skal bruges. De plejer at samle medarbejderne, og så gennemgår de sagen. Det gjorde de også vedrørende denne sag. De var ikke derude og føre tilsyn. Han var klar over, at de skulle arbejde i højden, men det var en standardopgave, så de vurderede, at det ikke var nødvendigt at føre tilsyn.

Det er rigtigt, at der blev nedlagt forbud. Hans kollega, Ansat B, der er sikkerhedsansvarlig tog en snak med Vidne 2. Når der opstår utilsigtede episoder, plejer de at bede medarbejderen komme til et møde, hvor de gennemgår deres APV og taler om, om der var noget, der kunne gøres anderledes. Det er korrekt, at de sendte tilbagemeldingen om efterkommelse til Arbejdstilsynet (bilag 1.8). Det var Ansat B, der udarbejdede og sendte svaret.

De har mange små og mindre opgaver. Det er standardkategoriserede opgaver, og medarbejderne kender formen. Det svarer lidt til, hvis en tagdækker skal lægge ens tage. Der var også adgang til lift på byggepladsen, så det har slet ikke været nødvendigt at gå op på elementerne, og alle medarbejderne havde faldsikringen til rådighed.

Det kan godt passe, at T ApS blev idømt en bøde ved dom af 5. februar 2019 fra Retten i Aarhus.

Vidne 2 har som vidne forklaret, at det er rigtigt, at han ikke havde faldsikringen på, da Arbejdstilsynet kom. Det er også rigtigt, at han arbejde 5,5 meter oppe.

Arbejdet på pladsen skulle tage ca. 2 uger, og det skal nok passe, at Arbejdstilsynet kom på dag 8.

De har fået kursus i faldsikring, og de plejer også at gennemgå det, inden de bliver sendt ud på en plads. Han er ikke specielt stolt af denne situation. Hans arbejdsgiver var ikke ude på byggepladsen, imens de arbejdede der, men de havde talt om opgaven forinden, herunder om brugen af sikkerhedsudstyr.

De taler jævnligt og ofte om brugen af sikkerhedsudstyr, og han havde det udstyr til rådighed på byggepladsen, som han havde brug for.

Tilsynsførende Vidne 3 har som vidne forklaret, at tilsynet ikke var aftalt på forhånd. Han kendte til byggeriet, så han tog tilfældigt forbi. Han så, at der stod en på hjørnet af taget uden det nødvendige udstyr på. Sikkerhedsudstyret var til rådighed på pladsen.

T ApS er tidligere straffet ved dom 5. februar 2019 med en bøde på 140.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, jf. stk. 6 (på gerningstidspunktet stk. 4) og § 86, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse med senere ændringer § 13, stk. 1, jf. § 30, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.

Rettens begrundelse og afgørelse

T ApS har erkendt de faktiske forhold, og erkendelsen støttes af de oplysninger der i øvrigt foreligger. Retten lægger derfor til grund, at den ansatte Vidne 2 arbejdede og færdedes oppe på et TTS element tæt på kanten i en højde af ca. 5,5 meter over det omgivende underlag, uden at han var iført det nødvendige faldsikringsudstyr.

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at faldsikringsudstyret var til stede på pladsen, ligesom det lægges til grund, at de ansatte var instrueret i brugen af udstyret. Det lægges dog endvidere til grund, at arbejdet, hvor der blev arbejdet med betonelementer på en byggeplads i 5,5 meters højde, var farligt, og at der i de ca. 8 dage, der var forløbet fra arbejdets start til Arbejdstilsynet nedlagde forbud, ikke blev ført tilsyn med arbejdet.

Under de omstændigheder er det efter en samlet vurdering bevist, at tiltalte ikke førte et effektivt tilsyn, og der er således ikke grundlag for at fritage tiltalte for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Det som T ApS har anført om, at medarbejderne forud for, at de påbegyndte opgaven havde modtaget instruktion om bl.a. sikkerheden på pladsen, og at det nødvendige udstyr, herunder sikkerhedsudstyr, var til rådighed, så medarbejderne slet ikke havde behøvet at gå op på elementerne, og at der i øvrigt var tale om en standardopgave, som medarbejderne kendte, kan ikke føre til et andet resultat.

Tiltalte er derfor skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes i medfør af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1 og stk. 5, nr. 4, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1989 af 9. december 2020 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1, til en bøde på 75.000 kr.

Thi kendes for ret

T ApS skal betale en bøde på 75.000 kr.

T ApS skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

afsagt den 22. juni 2022 af Vestre Landsrets 8. afdeling i ankesag V.L. S–2132–21.

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Retten i Holstebro har den 14. september 2021 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysning

Ifølge en udskrift fra Erhvervsstyrelsen var der i januar 2021, 31 ansatte i T ApS.

Forklaringer

Vidne 1 og vidnerne Vidne 2 og tilsynsførende Vidne 3 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at han er direktør i virksomheden T ApS. Det kan godt passe, at der var 31 ansatte i virksomheden i januar 2021. På store sager har de en fast byggeledelse. Sikkerhedsforanstaltninger er lifte og stiger samt faldsikring i form af seler med liner, og alt det var på byggepladsen. Det var et standardprojekt, de lavede, og i sådanne tilfælde foretager de ikke altid tilsyn. I dette tilfælde havde de ikke været på tilsyn. Bygningerne i standardprojekterne er stort set ens. Medarbejderne kender rutinen ud og ind, og de kender alt til arbejdet i højden. Der er altid fare forbundet med montage, hvor der arbejdes i højden. Virksomheden foretager tilsyn på vilkårlige tidspunkter. Medarbejderne bliver instruerede, og sagerne bliver gennemgået, så de ved, hvad de kommer ud til. Medarbejderne instrueres løbende i anvendelsen af værktøj og lifte. På det tidspunkt havde de tre standardopgaver ved Firma C lige efter hinanden, og han vil skyde på, at de har en ti stykker af disse opgaver om året. Vidne 2 tog liften op for at fastgøre et stykke stål med bolte. Der var en af boltene, som Vidne 2 ikke kunne nå fra liften. Vidne 2 valgte at forlade liften, og han gik ud for at fastgøre bolten i stedet for at flytte liften eller bruge en stige. Vidne 2 var sjakbajs, og han havde været ansat i 4-5 år. Som sjakbajs er Vidne 2 leddet mellem de ansatte og ledelsen.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han var ved at montere nogle jernbeslag oven på væggene langs med hele hallen. Arbejdet blev udført fra liften, men der var et hul, han ikke kunne nå fra liften. Han kravlede derfor ud af liften og borede et hul og skruede en skrue i. Han sad midt på TTS-elementet, der er 2,4 meter bredt. Der var sikkerhedsudstyr på pladsen. Det lå på jorden neden for, hvor han arbejdede. Det sker ikke tit, at man hopper ud af liften. Det var hans dumhed. De holder møder to gange om året, hvor de gennemgår alt om sikkerhed. Når de starter et arbejde op, holder de et forudgående møde med Vidne 1 blandt andet om sikkerhed, og det havde de også gjort i dette tilfælde. De bliver også instrueret om brugen af værktøj og hjælpemidler. Han havde mange gange fået instruktion i, hvordan han skulle gøre. Han var sjakbajs, det vil sige en form for leder ude på pladsen, og han skulle instruere de andre. Det var lidt pinligt det hele.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at den pågældende stod ved kanten af taget. Han stod helt ude ved kanten på TTS-elementet. Det skal nok passe, at han stod på midten af elementet, men i den ene ende helt ude ved facaden. Det var fald ud over facaden, der var faremomentet. Elementet er 2,4 meter bredt. Der bliver givet et forbud, når der er overhængende og betydelig fare, og det var tilfældet her. Arbejdet var en del af elementmontagen, og det er en farlig type arbejde. Det skyldes, at man arbejder i højden, og man kan komme i klemme, og elementer kan vælte. I denne situation skyldtes det primært, at man arbejdede i højden. Han husker ikke, hvor på pladsen sikkerhedsudstyret var. Hvis den ansatte havde haft egnet faldsikringsudstyr på, ville arbejdet have været forsvarligt og sikkert. Den pågældende skulle sætte jernprofiler på plads til afstivning af facaden.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det lægges efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra Vidne 2 og Vidne 3, til grund som bevist, at arbejdet på TTS elementet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet Vidne 2 arbejdede og færdedes oppe på elementet tæt på kanten i en højde af ca. 5,5 meter over det omgivende underlag, uden at der var etableret effektive sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod nedstyrtning fra elementet, og uden at han anvendte faldsikringsudstyr, hvorved der var fremkaldt fare for skade på hans liv eller helbred. Overtrædelsen kan tilregnes Vidne 2, som var ansat i den tiltalte virksomhed T ApS.

Der er rejst tiltale efter arbejdsmiljølovens § 86, hvoraf det fremgår, at der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, herunder bestemmelsen i straffelovens § 27, stk. 1. Arbejdsmiljølovens § 86 finder også anvendelse i tilfælde, hvor en overtrædelse er foretaget af den, som arbejdsmiljøreglerne skal beskytte.

Arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse i sager omfattet af arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 86, 2. pkt. Bestemmelsen i § 83, stk. 3, blev indsat i arbejdsmiljøloven ved lov nr. 300 af 19. april 2006. I bemærkningerne til bestemmelsen anføres det blandt andet i lovforslaget (LLF 2005-10-05 nr. 14):

”Bestemmelsen indebærer, at arbejdsgiverens strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1, ikke anvendes for særligt opregnede overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, begået af virksomhedens ansatte. Det er et krav, at arbejdsgiveren har opfyldt alle sine pligter i henhold til arbejdsmiljølovens kapitel 4, og at den ansatte på trods heraf udfører arbejdet i strid med arbejdsmiljølovgivningen.

Bestemmelsen forudsætter, at arbejdet på overtrædelsestidspunktet kunne have været udført lovligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne.

Derudover skal arbejdsgiveren fyldestgørende have instrueret den ansatte, herunder om anvendelse af en eventuel sikkerhedsforanstaltning. Endvidere skal arbejdsgiveren have ført effektivt tilsyn med arbejdet. …”

Landsretten tiltræder af de grunde, som byretten har anført, at tiltalte ikke har opfyldt sin forpligtelse til at føre et effektivt tilsyn med, at arbejdet blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, jf. herved arbejdsmiljølovens § 16, og at der derfor ikke er grundlag for at fritage tiltalte for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Den omstændighed, at Vidne 2 udførte arbejdet som beskrevet, var ikke en så uforudsigelig eller upåregnelig handling, at det kan føre til, at tiltalte ikke kan straffes.

Landsretten tiltræder herefter, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Efter karakteren af forholdet og under hensyn til virksomhedens forstraf og størrelse findes straffen passende fastsat. For så vidt angår bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde henvises der nu til bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021 § 73, stk. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF