Gå til hovedindholdet

Domme

Stige anvendt til kraftbetonet arbejde i højden – Planlægning – Strafudmåling (alvorlig personskade, sagsbehandlingstid)

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. juni 2022 af 5. afdeling i ankesag nr. S-1870-21.

Resumé

T ApS var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1 samt bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 5, stk. 1, da en ansat ikke havde anvendt et egnet teknisk hjælpemiddel til arbejdsopgaven med at bore huller i et betonloft i forbindelse med montering af skinner.  Den ansatte anvendte i august 2018 en wienerstige, og udførte kraftbetonet arbejde, ved at stå med begge hænder over hovedet, holde en slagboremaskine og bruge kræfter til at trykke slagboremaskinen op mod loftet, hvorved han mistede balancen, faldt ned og pådrog sig alvorlig personskade.

Byretten fandt T ApS skyldig. Retten lagde til grund, at ansatte havde anvendt et teknisk hjælpemiddel der ikke var egnet til arbejdsopgaven, og idømte virksomheden en bøde på 40.000 kr. Der var således ikke grundlag for at fritage T ApS for strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Byretten bemærkede, at der uanset den lange sagsbehandlingstid, ikke var grundlag for at nedsætte bøden på grund af sagens kompleksitet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Retten lagde efter Arbejdstilsynets forklaring i retten til grund, at det konkrete arbejde ikke måtte udføres fra en stige, da ansatte arbejdede med begge hænder over hovedet og udførte kraftbetonet arbejde. Det blev ligeledes lagt til grund, at hverken den stige virksomhedens direktør havde anvist, eller den stige som ansatte rent faktisk anvendte i strid med direktørens instruktion, var egnede tekniske hjælpemidler til den konkrete arbejdsopgave. Landsretten fandt det herefter bevist, at arbejdet ikke var planlagt og tilrettelagt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Vedrørende sagsbehandlingstiden bemærkede landsretten, at der henset til sagens karakter og forløb ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at nedsætte bøden grundet lang sagsbehandlingstid.

Læs hele dommen

Stige anvendt til kraftbetonet arbejde i højden - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF