Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Stige anvendt til kraftbetonet arbejde i højden

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. juni 2022 af 5. afdeling i ankesag nr. S-1870-21

Udskrift af dombogen for retten i Aarhus

afsagt den 20. august 2021.

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Anklageskrift er modtaget den 26. juni 2020.

T ApS er tiltalt for overtrædelse af

arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1 og efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 5, stk. 1, ved at arbejdet den 29. august 2018 på arbejdsstedet adressen A, ikke foregik sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der ikke til arbejdet blev anvendt egnede tekniske hjælpemidler, idet den ansatte Vidne 2 under arbejdet med at bore huller i et betonloft i forbindelse med montering af skinner i en højde på 3-3,5 meter, stod på den ene side af en wienerstige i ca. 2 meters højde, uagtet at wienerstigen ikke var et egnet teknisk hjælpemiddel, idet han udførte kraftbetonet arbejde, da han stod med begge hænder over hovedet og holdt en slagboremaskine, og da det var nødvendigt at bruge kræfter for at trykke slagboremaskinen op mod loftet, hvilket bevirkede, at Vidne 2 mistede balancen og faldt ned på det underliggende betongulv. Dernæst væltede wienerstigen ned over ham, hvilket forårsagede en alvorlig personskade i form af et knoglebrud på højre håndled, 2 brækkede ribben i højre side samt en knust nyre.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af Vidne 1 og af vidnerne Vidne 2 og tilsynsførende Vidne 3.

Vidne 1 har forklaret, at han er en af 2 direktører i selskabet. Han har været direktør siden selskabet startede. Han var til stede den pågældende dag. Opgaven var, at der skulle bores huller i beton i etageadskillelsen. Vidne 2 var der også, og han kom til skade. Vidnet arbejdede på dækket ovenover, og en mand kom op og sagde, at vidnets ansatte var kommet til skade. Dette var om formiddagen. Forud for ulykken havde vidnet sat Vidne 2 i gang med arbejdsopgaven. Vidne 2 skulle sætte plader op, så betonklodserne ikke faldt ned, og han skulle bruge en slagboremaskine til det. Vidne 2 satte plader op under loftet 2½-3 meter op. Vidne 2 ville bruge en stige, der stod i kælderen, men vidnet sagde til ham: "Det gør du ikke". Stigen var en sammensat stige, der ikke var egnet til at stå på. Vidne 2 skulle i stedet bruge sin egen stige fra bilen, der holdt lige uden for bygningen. Denne stige er egnet til at stå på. Til trods for, hvad vidnet havde sagt til Vidne 2, brugte Vidne 2 stigen. Vidne 2 har været 15 år i faget, og det var vidnet, der instruerede Vidne 2 i, at han blandt andet skulle anvende en stige. Der var ikke plads til at bruge et stillads, da der var rør alle steder i kælderen, og det var endvidere ikke muligt at få en lift ind i kælderen. Han kan bekræfte, at Vidne 2 fik de skader, der er nævnt i anklageskriftet. Vidne 2 er leder af virksomheden i dag. Vidnet ringede 112, og politiet og ambulancen kom. Det var den anden direktør, der havde mødet med Arbejdstilsynet. De ansatte har altid fået at vide, at de ikke må springe over, hvor gærdet er lavest, når det gælder sikkerhed. Han instruerede Vidne 2 i, hvordan han skulle udføre arbejdet. Han tjekkede ikke, om Vidne 2 brugte sin egen stige, "da det ikke er nogen børnehave". Der er en APV på værkstedet. Foreholdt bilag 6 er han sikker på, at medarbejderne er blevet underrettet. Foreholdt bilag 8 tror han, at den anden Direktør B stod for det og fulgte op på det, da vidnet var på ferie. Han har snakket med en politimand i telefonen. Politimanden sagde, at han ikke troede, at der ville blive en sag ud af det, men at det var Anklagemyndighedens vurdering.

Vidne 2 har forklaret, at han arbejdede på stedet og kom til skade. Vidnet og hans chef Vidne 1 skulle bore huller gennem gulvet. Vidnet skulle bore en stang op under loftet, så betonklodserne ikke faldt ned. Arbejdet blev udført i stuen og kælderen. Vidne 1 arbejdede ovenpå, og vidnet arbejdede i kælderen. Han havde lavet samme type arbejde mange gange før, og han havde på daværende tidspunkt 10-12 års erfaring. Der var ikke tale om nogen speciel opgave. Han fandt stangen, boremaskinen, en hammer og gevindstænger, og han skulle bore i ca. 2 meters højde. Der var nok 3-3½ meter fra gulvniveau til loftet. Han havde en stige i bilen, men han brugte en anden. Dette gjorde han, så han slap for at gå op ad trapperne og hente stigen i bilen. Foreholdt bilag 12 er dette hans stige. Han modtog ikke instruktioner om, hvordan han skulle udføre arbejdet, men vurderede det selv. Han kan ikke huske, at han skulle have fået at vide, at han ikke måtte bruge stigen fra kælderen. Han fik skaderne anført i anklageskriftet. Vidnet var sygemeldt i 8 uger, og han har ikke haft problemer med hukommelsen. Han har ikke været på kursus i at bore, da han er selvudlært. Han ville have valgt den samme stige i dag. Han mistede balancen på stigen, faldt og landede på stigen. Der var nogle smede, der kom hen til ham, hvorefter Vidne 1 også kom. Herefter blev han kørt på sygehuset. Der var ikke noget galt med den stige, som han stod på, men den var måske lidt løs i det. Da de kom tilbage fik de at vide, at de ikke måtte bruge det der var. Ulykken kunne også være sket med en anden stige. Det var ikke muligt at bruge stillads der. Foreholdt bilag 8 er han instrueret i det, men det er ikke muligt alle steder. Han går normalt alene og fører ikke tilsyn. De ansatte vurderer selv arbejdsopgaverne, da vidnet ikke har tid til tilsyn. Han tror, at de har noget skrevet ned om sikkerhed.

Tilsynsførende Vidne 3 har forklaret, at hun har fungeret som tilsynsførende i 29 år. Ulykken blev anmeldt til Arbejdstilsynet, og den blev udtaget til nærmere undersøgelse. Hun kom ind i sagen den 15. oktober 2018 og havde en samtale med Direktør B. Hun gav påbuddet på baggrund af virksomhedens oplysninger. Hun har ikke set den pågældende stige. En wienerstige er ikke et egnet hjælpemiddel. Den egner sig alene til lettere arbejde med 1 hånd. Foreholdt bilag 1/4 er dette besøgsrapporten, og hun sagde det på virksomheden. Man kan eksempelvis bruge en platformsstige eller et flytbart stillads, og hun tror, at de snakkede om det under besøget. Hun har ikke hørt om, at der skulle være mange rør i kælderen. Hun fik en tilbagemelding om, at påbuddet var efterkommet. Foreholdt bilag 12 er dette også en wienerstige, og arbejdstagerens stige er heller ikke egnet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges til grund, at stigen som Vidne 2 anvendte, ikke er et egnet hjælpemiddel, og at han havde fået besked på ikke at bruge den pågældende stige. Herefter, og efter de konstaterede skader, er tiltalte skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 40.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1 og efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 5, stk. 1.

Efter sagens kompleksitet er der - uanset den lange sagsbehandlingstid - ikke grundlag for at nedsætte bøden.

Thi kendes for ret

T ApS skal betale en bøde på 40.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

afsagt den 20. juni 2022 af Vestre Landsrets 5. afdeling i ankesag V.L. S–1870–21.

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Retten i Aarhus har den 20. august 2021 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Tiltalte, T ApS, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Vidne 1 og vidnerne Vidne 2 og Vidne 3 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at den stige, som Vidne 2 havde i bilen, ikke vælter. Den stige, som Vidne 2 tog i kælderen og brugte til arbejdet, var meget tynd. Når de kan bruge stillads eller lift til denne type opgave, så gør de det. De anvender kun stige, når der ikke er andre muligheder. Han sagde til Vidne 2, at han skulle bruge en stige, da der var meget lidt plads på arbejdsstedet, og derfor var en stige den eneste mulighed. Han kender Arbejdstilsynets vejledning om stiger. Han har fået at vide, at man gerne må bruge en stige, hvis andet ikke er muligt.

Vidne 2 er direktør i Firma C i dag. Betonboringsdelen er blevet solgt fra, og han har ikke selv noget med den virksomhed at gøre i dag. Ulykken skete under arbejdet med renovering på et varmeværk. Vidne 2 arbejdede i kælderen. Der var tre meter til loftet. Det var et rum, man næsten ikke kunne gå i, da der var mange store rør. Det var den første eller anden dag, de var på stedet. Der er en instruks i firmaet om, at man altid skal bruge stillads eller lift, og hvis de ansatte ikke kan det, skal de henvende sig til ham eller Direktør B. Det stod helt sikkert i deres APV, at arbejdet skal udføres på den rigtige måde. Han er ret sikker på, at der stod noget om brug af stillads. De ansatte kører altid rundt med den type stige i bilen.

De skulle bore store huller i betongulvet. De skulle derfor bore skinner op nedenunder, så betonklodsen ikke kunne falde ned. Vidne 2 skulle sætte skinnerne op. Arbejdet med at sætte skinner op kan gøres med en hånd. Man bruger en slagboremaskine til at bore et hul på én cm. Derefter sættes en skrue i, som så får et slag med en hammer. Slagboremaskinen er batteridrevet og kan betjenes med en hånd. Den stige, som Vidne 2 brugte, havde trin på den ene side og støtteben på den anden side. Han ved med sikkerhed, at han sagde til Vidne 2, at han ikke måtte bruge den stige, der stod i kælderen. Han sagde, at Vidne 2 skulle bruge den stige, som var i bilen. Stigen i bilen er tungere end den, der stod i kælderen. Den stige, Vidne 2 brugte, vejede ikke ret meget. Han talte ikke med Arbejdstilsynet. Hans kollega, som talte med Arbejdstilsynet, havde set stedet efterfølgende. Betjenten sagde i forbindelse med den telefoniske afhøring, at hans forklaring var magen til den, som Vidne 2 havde afgivet. Betjenten sagde, at det var hans vurdering, at der ikke blev en sag ud af det, og at han ville sende sagen tilbage til Arbejdstilsynet. Betjenten sagde også, at det var Anklagemyndigheden, som vurderede, om der blev en sag. Efter afhøringen hørte han næste gang om sagen, da han blev indkaldt som vidne i retten. Det var kort før, at sagen blev behandlet i byretten. Selskabet havde ikke fået besked om, at der var rejst tiltale. Han troede bare, at han skulle afgive forklaring som vidne i byretten, og derfor havde han ikke en advokat på det tidspunkt. Så vidt han ved, har Arbejdstilsynets repræsentant ikke været på pladsen, hvor ulykken skete. Underlaget i kælderen var stabilt, idet det var plant betongulv. Vidne 2 kunne betjene slagboremaskinen med en hånd. Man må ikke trykke på en slagboremaskine, da den skal arbejde sig op lige så stille.

En platformstige har en platform for enden af trinnene og har hjul, så den kan skubbes frem. En platformstige kunne ikke være anvendt, da den ikke kunne komme ind i rummet. Arbejdstilsynet har ikke set stedet, for så ville de også sige, at det ikke kunne lade sig gøre at anvende en platformstige.

Han vil mene, at belastningen med en slagboremaskine er mindre end med en almindelig boremaskine, da man ikke skal presse med en slagboremaskine. Der er ikke nogen rekylvirkning i en slagboremaskine. Man skal kun holde en slagboremaskine til og ikke trykke med den, da den så ikke borer. En slagboremaskine og en almindelig boremaskine vejer cirka det samme.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at den stige, han brugte, var tyndere end hans egen, og man kunne kun gå op ad den fra den ene side. Han husker ikke, at Vidne 1 sagde til ham, at han ikke måtte bruge den stige, som stod i kælderen. Han har lært at bruge en stige gennem sine mange års arbejdserfaring. De bruger normalt den stige, de har i bilen, men den pågældende dag stod der en stige på det sted, hvor han skulle arbejde, og så valgte han at bruge den. Der var ikke andre muligheder for at udføre arbejdet end at bruge en stige. Han husker det som om, at det var ham, som mistede balancen. Det skyldtes ikke stigen, og ulykken kunne således også være sket med en anden stige. Han holdt slagboremaskinen med den ene hånd. Med den anden hånd holdt han ved den skinne, som skulle monteres. Han havde således begge hænder over hovedet. Vidne 1 vidste ikke, at han brugte den stige, som stod i kælderen. Man kunne nok godt have brugt en platformstige, hvis man havde en. Han er i tvivl om, hvorvidt der ville have været plads til en platformstige, da den fylder mere. Han vurderede på det tidspunkt, at der ikke var plads til stillads, og derfor valgte han at bruge en stige. Han kan godt huske, at han talte med politiet. Foreholdt afhøringsrapport af 18. februar 2019, side 5, 2. sidste afsnit, hvoraf det fremgår, at han ikke havde hænderne over hovedet, men ud for overkroppen, har han forklaret, at han ikke kan huske, at han har forklaret sådan. Han mener, at han havde hænderne over hovedet, da han udførte arbejdet. Han holdt slagboremaskinen med den ene hånd og støttede med den anden hånd det emne, han skulle bore op. Skinnen var 3x3 cm. Han holdt skinnen mod loftet. Der var ikke skruer i skinnen på det tidspunkt.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at hun ikke har været på ulykkesstedet. Hendes vurdering er baseret på de oplysninger, hun fik, da hun var på virksomheden for at undersøge ulykken. Hun talte da med ejeren og den tilskadekomne medarbejder. Foreholdt brev af 11. juli 2019 fra Arbejdstilsynet til Østjyllands Politi, side 1, de to nederste linjer, (ekstrakten side 56), har hun forklaret, at det fortsat er hendes vurdering, at man kunne bruge en platformstige eller et stillads. Hun kan ikke sige, om det ville kunne bruges på det sted. Til den type arbejde, hvor man skal bruge begge hænder og arbejde med kraft, skal man stå på noget, som er stabilt. En stige, herunder en wienerstige, er ikke stabil nok. Det siger hun ud fra en generel vurdering af, hvad man skal bruge en stige til. Man skal kun udføre lettere arbejde fra en stige. Hendes vurdering bygger på, hvad hun fik at vide på virksomheden, herunder at man havde brugt begge hænder. Arbejdet blev udført med en slagboremaskine, som man skal bruge kræfter til. Selvom en slagboremaskine kun holdes med en hånd, skal man stadig bruge kræfter og vil kunne komme ud af balance. Man kan ikke bruge en stige, selvom man ikke kan få et stillads eller en platformstige ind. Man må finde en anden løsning, f.eks. bygge en repos eller noget andet. Selvom arbejdet foregår i snævre rum, skal man stadig planlægge og tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. En stige er generelt ikke egnet til kraftbetonet arbejde, idet den kan forskubbe sig eller komme ud af balance. Hvis man anvender en skruemaskine, som blot skal holdes mod loftet, og man kan holde ved stigen eller noget andet på samme tid, så kan man godt anvende en wienerstige. Hun har lagt vægt på, at arbejdet blev udført med to hænder og var kraftbetonet. Hvis der ikke var tale om den type arbejde, kunne det have været sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bruge en almindelig wienerstige. Man skal anvende mere kraft, når man anvender en slagboremaskine, end når man skal skrue en skrue op i et forboret hul. Det er hendes vurdering, at brug af slagboremaskine giver rekyl ned i hånden, og det er, hvad hun vil vurdere som kraftbetonet. Det gør ikke nogen forskel, om slagboremaskinen blev holdt med en eller to hænder over hovedet, da det stadig er kraftbetonet arbejde og ikke lettere arbejde, som er det, man må fra en wienerstige. En slagboremaskine er heller ikke et lettere redskab.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at Vidne 2 anvendte en stige i forbindelse med, at han udførte arbejde med at bore huller i et betonloft med en slagboremaskine. Arbejdet blev udført ved, at Vidne 2 holdt slagboremaskinen med den ene hånd. Med den anden hånd holdt han det emne, han skulle montere, op mod loftet. Vidne 2 faldt i den forbindelse ned fra stigen og pådrog sig de skader, som er beskrevet i anklageskriftet.

Efter forklaringen fra tilsynsførende Vidne 3 fra Arbejdstilsynet lægger landsretten til grund, at det arbejde, som Vidne 2 udførte, ikke må udføres fra en stige, idet der dels var tale om arbejde med to hænder over hovedhøjde, dels kraftbetonet arbejde. Det gør sig gældende uanset, om Vidne 2 havde anvendt sin egen stige, som han var instrueret om, eller den stige, som han faktisk anvendte. Landsretten lægger endvidere efter forklaringen fra Vidne 3 til grund, at dette gælder uanset pladsforholdene på arbejdsstedet. Landsretten finder det på denne baggrund bevist, at arbejdet ikke var tilrettelagt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der ikke blev anvendt et egnet teknisk hjælpemiddel til opgaven. Landsretten tiltræder derfor, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Under hensyn til forholdets karakter, at overtrædelsen har medført en ulykke med alvorlig personskade, og til antallet af ansatte i virksomheden er bøden passende fastsat. Der er efter sagens karakter og forløb ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at nedsætte bøden på grund af lang sagsbehandlingstid.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF