Gå til hovedindholdet

Domme

To forhold – Vinkelsliber anvendt uden brug af støttehåndtag og nedstyrtning fra platformlift under demontering af rækværk – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion) – Bevis – Teknisk hjælpemiddel – Strafudmåling (alvorlig personskade, gentagelsesvirkning, sagsbehandlingstid)

Vestre Landsrets dom afsagt den 29. september 2022 af 8. afdeling i ankesag nr. S-2355-21.

Resumé

Forhold 1

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1 og bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 9, stk. 2, da en ansat anvendte en vinkelsliber på en måde der ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig. I januar 2019 anvendte en lærling en vinkelsliber til at skære teglsten, uden at benytte vinkelsliberens støttehåndtag efter hensigten, da lærlingen holdt vinkelsliberen med én hånd, mens den anden hånd holdt teglstenen, som han skar i, hvorved der var fremkaldt fare for at komme til skade, da hans hånd var i farlig nærhed af vinkelsliberens bevægelige dele, ligesom kontrolloen over vinkelsliberen var forringet.

T A/S erkendte sig delvis skyldig i forhold 1, dog med forbehold for, at der ikke var tale om en grov overtrædelse, og derfor ikke skulle ske bødeforhøjelse efter arbejdsmiljølovens § 82, stk. 5, nr. 4.

Byretten fandt T A/S skyldig. Med henvisning til billeddokumentationen samt lærlingen og Arbejdstilsynets vidneforklaringer fandt retten det bevist, at lærlingen anvendte vinkelsliberen som beskrevet i tiltalen. Retten fandt, at virksomheden som arbejdsgiver var ansvarlig for at arbejdet foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og lagde til grund, at den ansatte lærling ikke havde modtaget instruktion i arbejdet, men blot tidligere havde set en svend udføre arbejdet på samme måde Endvidere lagde retten til grund, at ansatte ikke havde fået oplysninger om, at der på byggepladsen var en skærestation, og at skærepladsen, ifølge Arbejdstilsynet, slet ikke var indrettet til at skære teglsten. Virksomheden kunne herefter ikke blive fritaget for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Byretten henviste til, at der var tale om en grov overtrædelse, og idømte virksomheden en bøde på 100.000 kr. Byretten fandt ikke grundlag for at nedsætte bøden, da den samlede sagsbehandlingstid ikke havde været uforholdsmæssig lang, henset til, at der var tale om to forhold, og da det beroede på tiltaltes forhold, at hovedforhandlingen ved retten var blevet udsat.

Landsretten fandt T A/S skyldig og henviste i det hele til byrettens begrundelse. Landsretten bemærkede, at der i overensstemmelse med de eksempler der er angivet i forarbejderne til arbejdsmiljølovens § 82, stk. 4, nr. 5, var tale om en grov overtrædelse.

Forhold 2

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 37, stk. 1, da en ansat ikke udførte arbejdet med demontering af rækværk på en platformlift sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig. I oktober 2018 stod en ansat på en platformlift, og anvendte en del kræfter for at demontere et rækværk der sag fast, hvilket medførte, at han mistede balancen, da rækværket gav sig, hvorved han faldt ca. 2 meter ned på det omgivende underlag, da der ikke var truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod risikoen for nedstyrtning, hvorved han pådrog sig alvorlig personskade.

Byretten fandt T A/S skyldig. Byretten fandt det bevist, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der ikke var truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger mod risikoen for nedstyrtning efter at ét af de to foderstilladser var fjernet på virksomhedens foranledning. Virksomheden kunne således ikke blive straffri efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, og retten idømte virksomheden en bøde på 120.000 kr. Byretten fandt ikke grundlag for at nedsætte bøden, da den samlede sagsbehandlingstid ikke havde været uforholdsmæssig lang, henset til, at der var tale om to forhold, og da det beroede på tiltaltes forhold, at hovedforhandlingen ved retten var blevet udsat.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten lagde til grund, at arbejdet var planlagt således, at materialer skulle komme ind på platformliften fra to foderstilladser, men ifølge flere vidners forklaringer, var ét af disse foderstilladser, på virksomhedens foranledning, blevet fjernet forud for ulykken, da det det skulle bruges til en anden arbejdsopgave. Der var således ingen sikring mod nedstyrtning fra platformliften, da ansatte fjernede rækværket. Retten fandt, at virksomheden ikke havde anvist en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde at bringe materialer ind på platformliften, da ansatte ikke havde modtaget instruktion om, hvorledes de skulle få materialer op og ind på platformliften med kun ét foderstillads til rådighed. Retten fandt desuden, at det ikke var en fjerntliggende mulighed for virksomheden, at ansatte benyttede en teleskoplæsser som afskærmning i forbindelse med demontering af platformliftens rækværk, selvom teleskoplæsseren ikke var forsynet med materialekurv. Retten lagde endvidere til grund, at ansatte havde påtalt, at rækværket bandt, uden at dette var blevet udbedret.

Virksomheden blev kendt skyldig i tiltalen og landsretten udtalte vedrørende strafudmålingen, at der ikke var grundlag for at nedsætte bøden som følge af lang sagsbehandlingstid.

Virksomheden blev kendt skyldig i begge forhold og idømt en samlet bøde på 220.000 kr.

Læs hele dommen

To forhold – Vinkelsliber anvendt uden brug af støttehåndtag og nedstyrtning fra platformlift under demontering af rækværk - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF