G� til hovedindholdet

Domsudskrift

To forhold – Vinkelsliber anvendt uden brug af støttehåndtag og nedstyrtning fra platformlift under demontering af rækværk

Vestre Landsrets dom afsagt den 29. september 2022 af 8. afdeling i ankesag nr. S-2355-21.

Udskrift af dombogen for retten i Aalborg

afsagt den 14. oktober 2021.

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Anklageskrift er modtaget den 9. juni 2021.

T A/S er tiltalt for overtrædelse af:

1.

arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1, jf. stk. 5, nr. 4, jf. stk. 6, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 9, stk. 2, ved som arbejdsgiver og tidligere straffet for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen at være ansvarlig for, at arbejdet den 8. januar 2019 ved anvendelsen af en CE-mærket vinkelsliber på arbejdsstedet adressen A, ikke foregik på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, idet den ansatte tømrerlærling Vidne 3, under arbejdet med at tilskære teglsten, ikke anvendte vinkelsliberen efter hensigten, idet støttehåndtaget ikke blev anvendt, da vinkelsliberen kun blev anvendt med én hånd og idet den ansatte samtidig havde placeret sin anden hånd på teglstenen, som han skar i med vinkelsliberen, hvorved der var fremkaldt fare for, at han kunne komme til skade, da hans hånd derved var i farlig nærhed af vinkelsliberens bevægelige dele, samtidig med at kontrollen over vinkelsliberen var forringet.

2.

arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 5, nr. 4 og stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1, ved at arbejdet den 23. oktober 2018 på byggepladsen adressen B, som tidligere straffet for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, som arbejdsgiver at være ansvarlig for, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte Vidne 4 skulle demontere et rækværk på en platformlift, idet han måtte anvende en del kræfter, da rækværket sad fast, hvorved han mistede balancen da rækværket gav sig, i en højde på ca. 2 meter over det omgivende underlag, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning, hvilket bevirkede, at han faldt ned fra platformliften og ramte det omgivende underlag med alvor- lig personskade til følge i form af et brud på en ryghvirvel og trykkede ribben.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde.

Tiltalte har erkendt sig delvis skyldig i forhold 1, men nægtet sig skyldig i forhold 2.

Sagens oplysninger

T A/S v/ Vidne 1 har forklaret ad forhold 1, at Vidne 3 havde været ansat som tømrerlærling i virksomheden i omkring 1½ år. Vidnet deltog ikke i oplæringen, og han ved ikke, om lærlingen havde fået instruktioner i brug af en vinkelsliber. Arbejdet foregik lige uden for vinduerne til Arbejdstilsynet. Vidne 3 skulle tilskære tagsten. Vidnet kan ikke forklare, hvem der har fortalt Vidne 3, hvordan han skulle håndtere vinkelsliberen. Der var en skærestation ved "skurbyen", og medarbejderne gik forbi skærestationen flere gange om dagen. Det er almindelig kendt, at man skal bruge begge hænder, når man anvender en vinkelsliber, der er et farligt værktøj. Der gik en svend sammen med Vidne 3. Det var Ansat C og Ansat D, der holdt tilsyn med pladsen. Vidnet husker ikke, hvad Ansat D hedder til efternavn. De gik på pladsen hele tiden eller sad i skurvognen på pladsen. Lærlingen var ked af påbuddet, og vidnet tog ud og talte med lærlingen efterfølgende. Vidne 3 kunne ikke sige, hvorfor han ikke havde brugt skærestationen. Der skulle udskiftes ovenlysvinduer, og tagstenene skulle tilskæres de nye vinduer. Der var nok omkring 4 sten, der skulle skæres til om dagen. Foreholdt bilag 1.12 har Vidne 1 forklaret, at det er korrekt, at han har forklaret, at det burde være åbenlyst for Vidne 3, hvordan man skal håndtere en vinkelsliber, når det fremgår af rapporten. Det er korrekt, at det var en svend, der oplærte lærlingene.

Adspurgt af forsvareren har Vidne 1 forklaret, at der var hjælpemidler til stede, men de blev ikke benyttet.

Ad forhold 2 har Vidne 1 forklaret, at Arbejdstilsynet ikke var ude på pladsen, da uheldet indtraf. Han var selv på byggepladsen om torsdagen, og uheldet skete den følgende tirsdag. Han var på byggepladserne hver 3. uge. Han tager billeder, og han taler med medarbejderne om forskellige forhold. Han er ansat som arbejdsmiljøchef. Han har derved det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet i virksomheden. T A/S havde en byggeopgave på adressen B. Virksomheden stod for murerarbejdet. Der blev anvendt en platformlift ved etagebyggeriet. Platformen kan ikke køres helt ned, men til en højde på ca. 1,85 meter over jorden. Der var anbragt et materialestillads kaldet foderstillads ved platformen, hvorfra murerne kunne tage materialer. Rækværket på platformen kunne tages af, således at materialer kunne flyttes ind på platformen. Han vil tro, at der derved fremkom et hul på 1,20 meter. Platformen var omkring 8,5 meter lang. Man kan selv vælge, hvor rækværket skal trækkes væk. Den pågældende dag var det ene foderstillads blevet fjernet, og de ansatte ville anvende en teleskoplæsser for at få materialer ind på platformen. Vidne 4 havde fjernet rækværket og var faldet ned på jorden. Hullet i rækværket kunne ikke dækkes af teleskoplæsseren. Det var Vidne 5, der var entrepriseleder, som havde stået for at instruere medarbejderne om arbejdets udførelse. Foderstilladset var opdelt i to sektioner, og da ulykken skete, var der kun én sektion ved liften. Han ved ikke, hvor længe liften havde stået ved bygningen. Den ene sektion var blevet fjernet om morgenen den dag, da Vidne 4 faldt ned. Vidnet ved ikke, hvor mange timers arbejde, der manglede at blive udført. Det var et eksternt firma, der havde leveret platformen, og som også havde opstillet platformen. Virksomheden stod endvidere for flytning af platformen, når det var nødvendigt. Det er murerne selv, der flytter foderstilladset, og dette arbejde var en del af akkorden. Vidnet hørte inden ulykken, at der havde været problemer med at trække rækværket på platformen op. Vidnet husker ikke, hvem der sagde det, og det var ikke vidnet, der skulle kontakte stilladsfirmaet i den anledning. Det var ikke fordi, at rækværket ikke duede, men det gik stramt. Vidne 4 vidste, at rækværket gik stramt. Uheldet skete omkring kl. 06.30. Vidne 5 var ikke på pladsen på dette tidspunkt. Vidnet talte efterfølgende med Vidne 6 fra Arbejdstilsynet. Vidnet har tilføjet, at det var bedre for murernes akkord at fjerne den ene sektion, fordi de derved "tjente" tid. Det var ikke muligt at "holde øje" med medarbejderne hele dagen. Det er et kendt problem, at medarbejderne flytter foderstilladset før arbejdet er helt færdigt.

Adspurgt af forsvareren har Vidne 1 forklaret, at det er almindeligt at bruge foderstilladser. Der havde ikke været personer fra Arbejdstilsynet på pladsen. Arbejdstilsynet har været på andre pladser, hvor stilladserne har været opbygget på samme måde, og der har aldrig været bemærkninger. Det er effektivt at anvende sådanne stilladser. Medarbejderne var instrueret i, hvordan foderstilladset skulle stå. Vidnet er ikke inde i akkordsystemet, men henviser til Vidne 5. Platformen var godkendt. Under et tilsyn på en arbejdsplads, påpeger vidnet forhold, der kan forbedres. Han er sikker på, at der var rækværk på begge sider på platformen, og at platformen stod med korrekt afstand til bygningen. De har opstartsmøder på byggepladserne, og de taler med medarbejderne om tegninger, byggemetoder og sikkerhed. Det var et nyt arbejdssjak, der skulle starte, og de var til orienteringsmøde på kontoret og derefter på byggepladsen. Han har et opfølgningsmøde med nye medarbejdere efter 1 uge og igen efter 3 måneder. Han havde været på byggepladsen inden uheldet, og der var ikke noget at bemærke. Det var erfarne murersvende, der arbejdede på pladsen, og de havde erfaring med at arbejde på platforme. Forevist bilag 2.18, side 11 og 12 har Vidne 1 forklaret, at det er nogle billeder, han har taget. Billedet på side 11 viser platformen ved siden af.

Tilsynsførende Vidne 2 har som vidne forklaret, at han har været tilsynsførende i 14 år. Han fører tilsyn inden for bygge/anlæg. Han er uddannet automekaniker. Den 8. januar 2019 så han en mand, der stod foroverbøjet med en tagsten i den ene hånd og en vinkelsliber i den anden hånd. Vidnet reagerede, fordi emnet skal gøres fast, således man kan holde med begge hænder på vinkelsliberen. Han sad på sit kontor, og byggepladsen er beliggende ved siden af kontoret. Han talte med lærlingen, da han kom ned på pladsen. Lærlingen var overrasket over, at han blev kontaktet. Han var overrasket over, at han skulle holde på vinkelsliberen med begge hænder. Lærlingen fortalte, at han ikke havde fået instruktion i brug af vinkelsliberen. Vidnet talte med andre medarbejdere fra T A/S, og de fortalte, at de ikke vidste, om lærlingen var instrueret i brugen af vinkelsliberen. Det var vidnets opfattelse, at lærlingen ikke vidste, at elementet skulle fastspændes, og at begge hænder skulle holde vinkelsliberen. Der var lavet en skæreplads på byggepladsen, men den var beregnet til alu- og stålprofiler. Lærlingen havde heller ikke fået at vide, at han kunne bruge skærestationen. Der var en kapsav ved skærestationen. Vidnet ved ikke, om skærestationen kunne bruges til tagsten.

Adspurgt af forsvareren har vidnet forklaret, at han vurderede, at der var en betydelig fare ved arbejdets udførelse, og det er grunden til, at han lavede en rapport, hvorefter sagen blev videregivet til arbejdstilsynets jurist. Der findes en liste over, hvad der går under "betydelig fare". Vidnet vurderede, at der var en betydelig risiko for, at lærlingen kunne skære sig i fingeren eller hånden. Der sad sikkerhedsudstyr på vinkelsliberen. Lærlingen var ikke klar over, hvad han skulle bruge det til. Skærestationen var ikke umiddelbart egnet til at skære tagsten.

Vidne 3 har som vidne forklaret, at han var ansat som lærling hos T A/S tilbage i januar 2019. Han havde været ansat 1 års tid på daværende tidspunkt. Han er ikke længere ansat i virksomheden og fuldførte heller ikke sin læretid hos T A/S. Han fik besked på, at han skulle skære tagsten. Han gik sammen med en svend. Vidnet var forholdsvis ny, da han fik opgaven.

Han havde arbejdet sammen med svenden i et par uger. Det var svenden, der instruerede ham i, hvordan tagstenen skulle skæres. Svenden viste ham, hvordan han skulle gøre. Tagstenen lå på en palle, og han brugte vinkelsliberen til arbejdet. Han havde ellers ikke fået instruktion i brug af vinkelsliberen. Vidnet gjorde det på samme måde som svenden. Der kom en fra Arbejdstilsynet og fortalte, hvordan tagstenen skulle skæres. Der var ingen, der havde fortalt ham, at der var en skærestation.

Vidne 4 har som vidne forklaret, at han var ansat i T A/S på daværende tidspunkt. Han er ikke ansat længere i virksomheden. Han havde været ansat i 5-6 uger, da ulykken skete. Han var blevet ansat til det pågældende projekt. De var 4 murere til at starte med på pladsen. De gik sammen to og to. Vidnet husker ikke, hvor lang tid liften havde stået på stedet. Der blev først muret ved soklen, og de havde muret 1/3 del af bygningen, da ulykken skete. De var i gang med siderne i et indhak i bygningen. Der var et foderstillads ved platformen. Han blev bedt om at pille det ene foderstillads ned, fordi der skulle komme en yderligere lift til arbejdspladsen, således at der herefter var tre lifte. Der havde stået to foderstilladser ved platformen.

Det var Vidne 5, der bad vidnet og hans makker, Vidne 7 om at pille foderstilladset ned. Der var nogle andre, der skulle sætte det op ved den nye lift. Foderstilladset blev pillet ned i ugen forinden ulykken. Den nye lift er markeret med gult på billedet i bilag 2.18. Han fik at vide af Vidne 5, at foderstilladset skulle være klar, når den nye lift kom. Det blæste i øvrigt meget den pågældende dag, men Vidne 5 bad dem alligevel om at gå i gang med at mure. De havde siddet i skurvognen på grund af vejret. Han fik at vide af Vidne 5, at de manglede et foderstillads ved den nye platform. Vidnet skulle fjerne rækværket, da de skulle have nye materialer på liften, men det bandt, og da det kom løs, fik han overbalance og faldt ned på jorden. Materialerne skulle læsses på platformen ved hjælp af en Manitou teleskoplæsser. Vidnet husker ikke, om Vidne 5 havde set, at foderstilladset var pillet ned. Det var blevet nævnt flere gange, at rækværket bandt.

Vidne 5 havde også ringet til Firma E, der var ude flere gange og se på platformen. Læsseren var løftet op, og Vidne 7 holdt med maskinen lige foran platformen, da vidnet skulle have rækværket væk, således at materialerne kunne komme ind på platformen. Vidnet var i choktilstand, da han faldt ned. Han rejste sig op, men havde mange smerter. Han var sygemeldt indtil juli/august 2020, hvor han startede med at arbejde igen. Han blev herefter sygemeldt på ny. Han har nu fået tildelt en såkaldt § 56. Han har ugentlige smerter, men han har ikke råd til at være sygemeldt. Han kom ikke tilbage til T A/S. Vidnet har tilføjet, at det var vigtigt, at der var ligevægt på platformen, således at man ikke blot kunne køre med stenvogn på platformen.

Adspurgt af forsvareren har vidnet forklaret, at der er en nedsænkning på platformen ind mod bygningen, således murerne havde den rigtige arbejdshøjde. Det er ikke forsvarligt at køre med en stenvogn på platformen, da der ikke var plads til den. De mødtes på kontoret i byen F, inden de startede på projektet. Vidnet skulle have været til et sikkerhedsmøde, som de tre andre havde deltaget i, men han havde fået fri. Han skulle deltage i sikkerhedsmødet på et senere tidspunkt. Han arbejdede første gang på en platform i 2012- 2013. Han vidste, hvordan liften fungerede. Der er en "slider" på begge sider på platformen, men da de stod i et indhak på bygningen, skulle de have materialer ind foran på platformen. Kassen med trekvartsten stod på en palle, og det var den, der skulle løftes ned. Rækværket tog sidestykket med, da han løftede op i det, og det var grunden til, at han fik overbalance og faldt ned.

Det var ikke en del af deres akkord at fjerne stilladset. Det var dårligt for dem at fjerne stilladset økonomisk. De skulle skrive, når de lavede andet arbejde end at mure. De kunne køre mørtel på platformen, men ikke sten. De var ikke begyndt at mure den pågældende dag, men kun i gang med opfyldning.

Vidnet har supplerende forklaret, at han ikke ved, om Vidne 5 var på pladsen om mandagen. Der var gafler på læsseren.

Vidne 5 har som vidne forklaret ad forhold 2, at han ikke længere er ansat ved T A/S. Han havde været ansat i virksomheden i 1½-2 år på daværende tidspunkt. Han var entrepriseleder og stod for murerne. De var i gang med at skalmurere ud mod adressen B. Murerne skulle have adgang til materialer fra et foderstillads, der var sat op ved platformen. Han blev ringet op om morgenen og fik at vide, at Vidne 4 var faldet ned. Vidnet var ikke selv til stede på byggepladsen. Vidnet bad dem stoppe arbejdet. Vidnet kontaktede en projektleder. Vidnet husker ikke, hvornår han sidst havde været på byggepladsen, men det var nok dagen før. Murerne var ved at være færdige, og vidnet vil antage, at de på denne baggrund havde flyttet stilladset.

Vidnet havde ikke bedt medarbejderne om at fjerne det ene foderstillads. Der var rigeligt med materiel til stede, og det var ikke nødvendigt at fjerne sektionen. Vidnet kan ikke huske, om han så, at det ene foderstillads var væk. Foderstilladset skal ikke bruges til at opbevare materialer, men til at få materialer op på liften. Vidnet mener ikke, at det er uhensigtsmæssigt at flytte sten fra den ene side til den anden på liften, og det var forsvarligt kun at have adgang til et foderstillads. Murerne skulle trække materialerne ind fra foderstilladset. Han ville have reageret, hvis ikke de havde brugt foderstilladset. Det ville være uhensigtsmæssigt at bruge teleskoplæsser. Han mener ikke, at det var for besværligt at komme rundt om stilladstårnet med materialer. Han ville have påtalt, hvis materialerne blev læsset på liften med teleskoplæsser. Rækværket gik lidt trægt, men han husker ikke, om han var bekendt med, at rækværket bandt. Vidnet mener, at der skal være en form for modstand, når et rækværk tages op.

Adspurgt af forsvareren har vidnet forklaret foreholdt bilag 2.18, at han havde udregnet murernes akkord. Det var en del af akkorden at pille stilladset ned. Han ville påføre T A/S en merudgift, hvis stilladset skulle flyttes, inden arbejdet var færdigt. Der var en platform på gavlen, hvor der kun var et foderstillads. Vidnet er ikke bekendt med, at det var et problem at komme forbi tårnet med sten. Det kan ikke ses på tegningen, at der var et foderstillads på gavlen. Det er korrekt, at der sad nogle "sliders" på siderne af platformen.

Ad bilag 2.18, side 9 og 10 har vidnet forklaret, at han har godkendt fakturaen, og materialerne var blevet leveret før uheldet. Murerne blev betalt for akkordarbejde, og de skulle selv planlægge deres arbejde. Vidnet havde opstartsmøde med murerne sammen med projektlederen på pladsen. Han havde fokus på, om de manglede noget for at gøre arbejdet nemmere. Der var endvidere fokus på medarbejdernes sikkerhed på pladsen. Der har været tilsyn fra Arbejdstilsynet ude på byggepladsen.

Vidnet har supplerende forklaret ad side 5, bilag 2.18, at der blev leveret to foderstilladser til hver platform. Der blev således leveret 6 foderstilladser. Der var 6 foderstilladser på pladsen på tidspunktet for ulykken. Vidnet har ikke sagt, at det ene foderstillads skulle pilles ned.

Tilsynsførende Vidne 6 har som vidne forklaret, at han er uddannet bygningsingeniør, og har været ansat i byggebranchen, inden han blev ansat i Arbejdstilsynet. Vidnet kom på pladsen to måneder efter ulykken, hvor der blev lavet et tilsyn i virksomheden. Han havde været på byggepladsen før ulykken. Han talte med Vidne 1 om hændelsesforløbet ved ulykken. Vidnet fik oplyst af Vidne 1, at noget af stilladset var flyttet, fordi det skulle bruges et andet sted på byggepladsen. Vidnet forstod, at det var en ændring i planen, da stilladset skulle bruges et andet sted. Virksomheden må have ment, at det var forsvarligt. Hvis rækværket fjernes fra liften, skal den sikres på en anden måde f.eks. ved at stille noget foran hullet, eller anbringe en teleskoplæsser med kurv, der lukkede hullet i rækværket. Forevist bilag 2.3 har vidnet forklaret, at de oplysninger, der fremgår af bilaget kommer fra Vidne 1. Planen var, at der skulle stå to foderstilladser, og planen må være blevet ændret, da stilladset skulle stå et andet sted. Ad side 5, bilag 2.18 har vidnet yderligere forklaret, at det var en stor byggeplads. Vidnet husker at have set, at der var bestilt 200 m2 stillads, men skadelidte var nødt til at vide, at stilladset var der, før han kunne bruge det. Vidnet mener, at stilladset skulle bruges ved en anden opgave på byggepladsen. Det kan ikke forventes, at medarbejderen af egen drift tager materialer fra andre. Vidnet har ikke set den præcise opstilling af stilladset på byggepladsen. Vidnet kan ikke sige, om man kan komme udenom masten på platformen med materialer. Det er ikke et problem at tage materialer ind foran på liften, hvis det bliver gjort korrekt. Der er risiko for overbalance ved at rykke i et rækværk, der binder.

Adspurgt af forsvareren har vidnet forklaret, at Vidne 1 viste ham billeder af opstillingen. Det er Vidne 1, der har givet ham oplysningerne. Vidnet så på billederne, at der stod et foderstillads længere henne. Vidnet kan ikke udelukke, at man kunne nøjes med ét foderstillads, men oprindeligt havde der været to. Der må have været en grund til dette både funktionsmæssigt og økonomisk. Vidnet tror, at stilladset var på byggepladsen, men medarbejderen har ikke været bekendt med det. Når man skal rykke i rækværket for at få det op, øger det risikoen for, at der kan indtræffe en ulykke. Det er ikke vidnet, der skal placere et ansvar. Han udfyldte et skema omkring grovheden af overtrædelsen. Vidnet kan ikke udelukke, om man kunne komme omkring masten med materialer. Vidnet talte kun med Vidne 1 omkring hændelsesforløbet. Vidnet tog ikke kontakt til Vidne 5.

Den tiltalte virksomhed er tidligere den 23. februar 2018 ved udenretlig bødevedtagelse straffet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Der er fremlagt lægelige oplysninger vedrørende Vidne 4.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold 1

Efter bevisførelsen, herunder de forklaringer, der er afgivet af vidnerne Vidne 2 og Vidne 3, sammenholdt med det fremlagte fotografi, finder retten det bevist, at vidnet Vidne 3 under arbejdet med at tilskære teglsten, ikke anvendte vinkelsliberen efter hensigten, idet støttehåndtaget ikke blev anvendt, da vinkelsliberen kun blev anvendt med én hånd, og idet han havde sin anden hånd placeret på teglstenen, som han skar i med vinkelsliberen. Retten finder, at der herved var fremkaldt fare for, at vidnet kunne komme til skade, da hans hånd var i farlig nærhed af vinkelsliberens bevægelige dele, samtidig med at kontrollen over vinkelsliberen var forringet. Retten finder, at tiltalte som arbejdsgiver for vidnet Vidne 3 er ansvarlig for, at arbejdet foregår på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Vidne 3 har forklaret, at han ikke havde modtaget instruktion i arbejdet, men blot havde set svenden udføre arbejdet på samme måde, ligesom han ikke havde fået oplysninger om skærestationen, der efter vidnet Vidne 2 heller ikke var indrettet til at skære teglsten. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Ad forhold 2

Efter bevisførelsen, herunder den forklaring, der er afgivet af vidnet Vidne 4, lægger retten til grund, at Vidne 4 skulle løfte rækværket på platformliften og måtte anvende en del kræfter, da rækværket sad fast, hvorved han mistede balancen, da rækværket gav sig, og faldt ca. 2 meter ned på jorden med alvorlig personskade til følge. Retten finder, at Vidne 4s forklaring, hvorefter Vidne 5 havde bedt vidnet og kollegaen om at fjerne det ene fodstillads, hvorefter de måtte anvende en teleskoplæsser for at få materialer ind på platformen i den ene side, er understøttet af den forklaring, der er afgivet af vidnet Vidne 6. Dette vidne har blandt andet forklaret, at Vidne 1 fremkom med samme oplysning under en telefonsamtale. Retten finder det herved bevist, at tiltalte som arbejdsgiver har været ansvarlig for, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der ikke var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning. Retten har herved endvidere lagt vægt på, at Vidne 4 flere gange til ledelsen havde klaget over, at rækværket bandt. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes til en samlet bøde på 220.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, og stk. 4, nr. 1, jf. stk. 5, nr. 4, og stk. 6, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1, og § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 9, stk. 2, samt bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1.

Der fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Retten har ved udmåling af bøden i forhold 1 især taget hensyn til, at der er sket en materiel overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, og at der under arbejdet er fremkaldt fare for, at Vidne 3 kunne komme til skade, og der er derved tale om en grov overtrædelse. Retten har vedrørende forhold 2 ligeledes lagt vægt på, at der er tale om en materiel overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, der har påført Vidne 4 alvorlige skader. Retten har endvidere lagt vægt på, at tiltalte inden for 4 år tidligere er straffet for en grov materiel overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen samt virksomhedens størrelse.

Retten finder ikke grundlag for at nedsætte bøden, idet den samlede sagsbehandlingstid ikke har været uforholdsmæssig lang henset til, at der er tale om to forhold, og da det beror på tiltaltes forhold, at hovedforhandlingen har været udsat.

Thi kendes for ret

 T A/S skal betale en bøde på 220.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

afsagt den 29. september 2022 af Vestre Landsrets 8. afdeling i ankesag V.L. S–2355–21

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Retten i Aalborg har den 14. oktober 2021 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Tiltalte, T A/S, har erkendt sig skyldig i forhold 1, men dog således at der ikke er tale om en grov overtrædelse, hvorfor forholdet ikke kan henføres under arbejdsmiljølovens § 82, stk. 5, nr. 4, og har påstået frifindelse i forhold 2.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen således, at der i forhold 1 nu sker henvisning til bekendtgørelse nr. 428 af 5. april 2022 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 120, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 17, stk. 2, og i forhold 2 til bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1.

Supplerende oplysninger

Tiltalte, T A/S, vedtog den 23. februar 2018 udenretligt en bøde på 120.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 5, nr. 4, og stk. 6, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1.

Forklaringer

Vidne 1 og vidnerne Vidne 2, Vidne 3, Vidne 4, Vidne 5 og Vidne 6 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Endvidere har Vidne 7 og Vidne 8 afgivet forklaring for landsretten.

Vidne 1 har supplerende om forhold 1 forklaret, at skærestationen også var beregnet til at skære tagsten. Det var på skærestationen muligt at spænde et emne fast, før man skar. Det er almindeligt kendt, hvordan man håndterer en vinkelsliber. Vidne 3 og han har efterfølgende talt om, hvad der skete. Vidne 3 sagde, at det blot skulle gå stærkt den dag.

Han har supplerende om forhold 2 forklaret, at man ikke kunne trække materialer ind fra enderne af platformliften, der stod i et indhak. Arbejdet var planlagt således, at materialerne skulle komme ind på liften fra to foderstilladser. Murerne fik også betaling for at sætte foderstilladser op. Det var planlagt at anvende to foderstilladser på stedet. Det ville også være mere effektivt end kun at bruge et foderstillads. Murerne var ved at være færdige med muren, da ulykken skete. Der manglede kun en lille del af muren ved enderne. Der blev kun brugt et foderstillads på ulykkesdagen. Murerne valgte selv at tage rækværket af på det sted, hvor der ikke stod et foderstillads. Det kan have været for at optimere deres akkord. Han ved ikke præcist, hvornår foderstilladset blev fjernet. Murerne havde erfaring med at arbejde på en platformlift. De brugte en teleskoplæsser til at få materiale ind på platformen, hvor der hidtil havde stået et foderstillads. Hvis man bruger en teleskoplæsser, skal der anvendes en materielkurv, som kan afskærme og dække hullet, inden man fjerner rækværket. Vidne 4 ville være faldet ud på foderstilladset, hvis det fortsat havde stået der. Han havde noget tid før ulykken hørt, at rækværket bandt. Vidne 5 var den ansvarlige på pladsen og skulle også sikre, at rækværket fungerede efter hensigten. Det var blevet overvejet, om rækværket kunne godkendes, hvilket man var nået frem til. Rækværket bandt en smule, men det var også meningen, at rækværket skulle gå lidt stramt.

Aftalen med murerne var at tage materialet ind på liften fra foderstilladset, ikke fra en teleskoplæsser. Der skulle være materiale på begge sider af platformen for at bevare ligevægten. Han mener, at det ville være sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt at bruge ét foderstillads. Man ville så skulle fordele materialet på platformliften, så der var ligevægt.

T A/S anvender altid foderstillads til at afsætte materiale, selv om det ikke er et krav efter ”Branchevejledning om brug af arbejdsplatforme”. Hvis man anvender teleskoplæsser, skal man anvende en materielkurv af hensyn til sikkerheden. Der var den dag et sjak på fire murere. Det fremgår af murernes akkord, at der blev anvendt foderstillads. På akkordregnskabet kan man se, hvordan murerne aflønnes for forskellige opgaver. De bliver også aflønnet for flytning af foderstillads. Materiellet var sikkerhedsgodkendt. Det havde leverandøren ansvaret for.

Hans første dialog med Arbejdstilsynet om ulykken var, da han talte med Vidne 6 den 19. december 2018. På det tidspunkt kunne byggepladsen ikke længere beses. Vidne 6 var ikke på pladsen omkring ulykkestidspunktet. Vidne 6 sagde, at virksomheden ville få et påbud. Foreholdt sit svar på spørgsmål 5 i rapporten fra mødet har han forklaret, at det ikke var planlagt, at murerne skulle fjerne rækværket, uden at der var sket sikring mod fald.

Han har aldrig hørt, at det skulle være i strid med arbejdsmiljølovgivningen kun at anvende ét foderstillads på den måde, som pladsen var indrettet på, da ulykken fandt sted. Han mener, at T A/S har handlet efter bogen. Vidne 5 holdt et opstartsmøde, han førte tilsyn, og han var ofte til stede på byggepladsen.

Der blev ikke tilkaldt ambulance i forbindelse med ulykken, da Vidne 4 først rejste sig op og ville arbejde videre. Det var Vidne 5, som insisterede på, at Vidne 4 skulle til læge. Vidne 4 faldt direkte ned på en flamingoplade, hvilket var heldigt. Det kunne være gået værre.

Vidne 2 har om forhold 1 supplerende forklaret, at man skal anvende støttehåndtaget på vinkelsliberen for at bevare magten over vinkelsliberen. Det er også i overensstemmelse med leverandørforskrifterne. Man skal således holde vinkelsliberen med begge hænder. Vidne 3 brugte ikke støttehåndtaget, der var monteret på vinkelsliberen.

Vidne 3 holdt tagstenen, mens han skar i den. Hånden var rimelig tæt på den roterende skive. Skiven er i bevægelse, når man bruger den.

Som han forstår det, var der ikke på skærestationen mulighed for at fastmontere en tagsten. Der var en kapsav på skærestationen, men han har aldrig set en kapsav brugt til at skære tagsten. Han kan ikke sige, om der var en skruetvinge på stedet, som kunne anvendes. Vidne 3 var ikke klar over, at der var en skærestation. Vidnet har kun set skærestationen på en afstand af 5-10 meter.

Vidne 3 har om forhold 1 supplerende forklaret, at svenden havde vist ham, hvordan han skulle bruge vinkelsliberen. Svenden anvendte vinkelsliberen på samme måde som ham. Han følte, at han havde kontrol over vinkelsliberen, da han skar tagstenene, og at vinkelsliberen ikke ville smutte. Han havde ikke prøvet at skære tagsten med vinkelsliber tidligere. Han havde kun nogle få gange tidligere anvendt en vinkelsliber. Han mener, at det også var uden brug af støttehåndtag. Det var nok ikke normalt at bruge vinkelsliber uden brug af støttehåndtag. Han havde ikke set skærestationen på pladsen og havde heller ikke fået instruktion i at bruge den. Han kan ikke huske, om han havde lagt mærke til, at der var et støttehåndtag på vinkelsliberen. Han kan heller ikke huske at have set andre bruge en vinkelsliber. Han har ikke lært at bruge vinkelsliber på teknisk skole.

Vidne 4 har om forhold 2 supplerende forklaret, at der stod et foderstillads på begge sider af tårnet, da de begyndte arbejdet. De to foderstilladser dækkede platformen. Han tog materiale ind på platformen fra foderstilladset. Det ene foderstillads var på ulykkestidspunktet pillet ned, da det skulle bruges til en anden platformlift. Der var ikke nok foderstilladser på pladsen. Det var Vidne 5, som havde bestemt, at foderstilladset skulle pilles ned og bruges et andet sted. Det var tilfældigt, hvilket af de to foderstilladser der blev pillet ned. Vidne 7 og vidnet pillede foderstilladset ned. Det var de to, der murede på stedet. Der skulle være ligevægt af materialer på platformen. Vidne 5 var bekendt med, at vidnet murede på den side af tårnet, hvor der ikke var et foderstillads. Han blev ikke instrueret i, hvordan man skulle få materialer ind på platformen, når der ikke var et foderstillads. Han anvendte blot den metode, som han opfatter som den gængse. Det ville være besværligt kun at tage materialerne ind fra den side, hvor foderstilladset stod.

Foderstilladset blev pillet ned fredagen inden ulykken. Ulykken skete om morgenen mellem kl. 6.30 og 7.00, hvor de skulle tage materialer ind på platformen. En af de andre murere havde talt i telefon med Vidne 5 om vejrforholdene, inden de gik i gang med arbejdet.

Han tog rækværket op, og et lille sidestykke hang ved, fordi det bandt. Han fik overbalance og drejede rundt og faldt ned. Hvis foderstilladset havde stået der, var han ikke faldet ned. Det var trekvartsten, han skulle have ind på platformen. Hvis han skulle have haft stenene ind via foderstilladset, ville han have været nødt til at transportere stenene rundt om tårnet. Han havde på ulykkestidspunktet arbejdet uden foderstillads en dag eller to. I den periode havde de haft et lager med materialer på platformen. Materialerne var fyldt på platformen inden weekenden. Han kan ikke huske, hvordan de fik mørtel op på platformen om mandagen. Han kunne køre rundt om tårnet med mørtel, men ikke med sten. Da han faldt ned, var det første gang, de anvendte teleskoplæsseren. De havde ikke drøftet fremgangsmåden med Vidne 5. Der var ikke en kurv på teleskoplæsseren. Der var gafler, som skulle anvendes til materialerne.

Ved ulykken trykkede han samtlige ribben og slog et stykke af en ryghvirvel. Han har på grund af det været sygemeldt on-off i halvandet år siden ulykken.

Det var efter hans opfattelse mere risikabelt at køre rundt om tårnet med materialerne, end at benytte den fremgangsmåde han gjorde, fordi der var smalt, og man kunne falde ned i nedsænkningen. Han har på andre pladser kørt mørtel på trillebør rundt om et tårn.

Han havde nævnt, at der var problemer med rækværket flere gange inden ulykken. Det var på flere lifter, at rækværket bandt. Firma E havde været der flere gange allerede for at se på problemet, men det var ikke blevet udbedret. Platformliftene fra Firma E var ikke for gode.

Han havde fri, da der blev holdt sikkerhedsmøde, og han ved ikke, hvad der skulle ske på mødet. Han havde erfaring med at arbejde på platformlift fra en tidligere arbejdsplads. Han manglede ikke instruktion i at kunne udføre arbejdet, men liften skulle have været i bedre stand.

Det var helt almindeligt at tage rækværket af for at få materialer ind på platformen.

Vidne 2 har om forhold 2 supplerende forklaret, at han ikke mener, at han havde bedt murerne om at fjerne foderstilladset. Der var endnu ikke sat en anden platform op, hvor der skulle bruges et foderstillads. Der blev holdt et opstartsmøde, hvor virksomhedens APV blev gennemgået. Han havde det indtryk, at murerne var klædt på til at arbejde på platformliften. Murerne var instrueret i at anvende foderstilladser til at hente materialer ind på platformen. Er der kun ét foderstillads til rådighed, skal de bruge det. De kunne køre rundt om tårnet med materialer ved brug af trillebør og en stenkærre. Stenkærren er eldrevet og ti centimeter smallere end en trillebør. Han er ikke enig i, at det er farligere at køre materiale rundt om tårnet end at bruge teleskoplæsser. Der var en stenkærre til rådighed på pladsen. Han kan ikke erindre, at han har bedt murerne om at bruge en teleskoplæsser til at få materialer op. Hvis man piller et rækværk ned uden foderstillads, skal man anvende en teleskoplæsser med materielkurv til afskærmning.

Teleskoplæsseren, der var til rådighed, skulle kun bruges til at bringe materiale op på foderstilladset. Murerne havde ikke lov til at tage materialet direkte fra teleskoplæsseren ind på platformen. Ansat G var den eneste af murerne, der havde tilladelse til at håndtere teleskoplæsseren.

Han erindrer ikke, at rækværket bandt, men husker, at Firma E havde været ude på pladsen et par gange. Det var imidlertid af andre årsager end rækværket. Han blev ikke kontaktet af murerne på pladsen den pågældende dag, før ulykken var sket. Det kan man også se af de fremlagte teleoplysninger. Han havde ikke været på pladsen på dagen, før ulykken skete. Han kommer først på pladsen kl. 7. Murerne havde fået lov at starte kl. 6.

Han fik besked om, at Vidne 4 var faldet ned, men at han kunne gå rundt. Han gav straks besked om, at arbejdet skulle standses, og at Vidne 4 skulle til læge. Det var først om aftenen, at han blev bekendt med, at Vidne 4 var kommet alvorligt til skade.

Han har lavet akkordregnskabet på ekstrakten side 88ff til brug for aflønning af murernes arbejde. ”12 X flytning foderstillads” var en del af murernes arbejde. Hvis han havde bedt murerne om at flytte stilladset, før arbejdet var afsluttet, ville han have påført T A/S en ekstraudgift.

Murerne havde foderstillads til rådighed på pladsen den dag, da ulykken skete. Man kan se af det interne regnskab, at han havde rekvireret 200 kvadratmeter foderstillads, som blev leveret den 19. oktober 2018.

Vidne 6 har om forhold 2 supplerende forklaret, at der tidligere havde stået et foderstillads på det sted, hvor Vidne 4 faldt ned. Han fik oplyst, at foderstilladset var blevet fjernet, fordi det skulle benyttes et andet sted. Han havde ikke set den pågældende platformlift, men har tidligere set tilsvarende lifter.

Han var den 19. december 2018 til møde på T A/S’ kontor. Foreholdt svaret på spørgsmål 5 i sin rapport af 20. december 2018 fra mødet har han forklaret, at det skulle forstås sådan, at virksomheden ikke havde taget endelig stilling til, om der skulle bruges stillads, eller om materialer skulle løftes ind på platformliften med teleskoplæsser. Der havde i den forbindelse ikke været tale om en kurv. Som han forstod det, blev foderstilladset sat op igen efter ulykken. Han havde været på tilsyn på byggepladsen både før og efter ulykken, men han har ikke set opstillingen, sådan som den var på ulykkestidspunktet. Opstillingen af platformlifte på pladsen havde ikke givet ham anledning til anmærkninger de gange, han havde været på tilsyn. Han vil mene, at der stod to foderstilladser på stedet, da han var på tilsyn. Det ville have givet ham anledning til en anmærkning, hvis der blev ført materialer ind på platformen, således som det skete ved ulykken. Rapporten af 20. december 2018 er baseret på hans forståelse af, hvad der var sket.

Han er bekendt med, at virksomheden har en APV, men han har ikke gennemgået den. En APV er til generel brug og udarbejdes for flere år ad gangen. Formålet med hans tilsyn er at finde ud af, hvad der sker på pladsen, og om noget skal ændres.

Han kender branchevejledningen om brug af arbejdsplatforme. Vejledningen skal dække en række forskellige situationer. Den rigtige fremgangsmåde i en konkret situation afhænger af en række omstændigheder, f.eks. i hvilken højde arbejdet foregår. Der er situationer, hvor det kan være en korrekt løsning at anvende teleskoplæsser, men andre hvor det ikke er tilfældet. Han lagde ved sin vurdering vægt på, at rækværket bandt, og at der lå materialer på jorden, som man kunne ramme ved fald fra platformliften.

Han ved ikke, om man kunne komme forbi tårnet med materialer. Den mest almindelige fremgangsmåde til at løfte materiale ind på en platformlift er ved brug af et foderstillads.

Hvis man kunne komme forbi tårnet med en trillebør med mørtel, kunne man formentlig også komme forbi med sten. Stenkærren har dog større venderadius.

Vidne 7 har om forhold 2 forklaret, at han var en del af samme murersjak som Vidne 4 på ulykkestidspunktet. Han arbejdede på samme platformlift som Vidne 4, og han så Vidne 4 falde ned. Der var oprindeligt to sektioner med foderstilladser på stedet. De brugte begge sektioner. Det ene foderstillads blev taget ned, fordi der manglede et foderstillads et andet sted, hvor Ansat G og Vidne 8 arbejdede. Der var ikke tilstrækkeligt med foderstilladser på pladsen. Én sektion foderstillads var ikke nok på stedet, fordi tårnet stod i midten, men bedre end ingenting. De skulle åbne rækværket for at få materialer ind på den side, hvor der ikke var et foderstillads, og de havde ikke andre muligheder end at fjerne rækværket. Der var ikke plads til at køre forbi tårnet med en trillebør. Med den pågældende platformlift er det mest hensigtsmæssigt med et foderstillads. De blev ikke instrueret i, hvordan de skulle få materiale ind på liften, efter at sektionen var fjernet.

Han mener ikke, at det ville være nemt at gå forbi tårnet med en trillebør med mørtel, og man kunne ikke gå forbi tårnet med en stenkærre. Man skal også dreje med en stenkærre for at få den på plads.

Han var til stede under Vidne 4s ulykke. De skulle til at fodre liften og var nødt til at bruge teleskoplæsseren. Vidne 4 ville løfte rækværket af, men fik den ene side med, hvorved han fik overbalance. Vidnet havde på det tidspunkt flere gange påtalt, at der var problemer med rækværket. Der var efter hans opfattelse behov for et foderstillads, når man skulle bruge den lift, der var lejet af Firma E.

Han kan ikke huske, hvornår det ene foderstillads blev fjernet. Han mener ikke, at det blev drøftet, hvordan arbejdet skulle udføres uden foderstilladset. Han har tidligere anvendt en teleskoplæsser.

Vidne 8 har om forhold 2 forklaret, at han var murer på byggepladsen, og at han var en del af et sjak, som også omfattede Vidne 4, Vidne 7 og Ansat G. Han så ikke Vidne 4s uheld, da han arbejdede på den modsatte side af bygningen på ulykkestidspunktet. Der stod oprindeligt to foderstilladser på ulykkesstedet. Vidne 5 bad dem imidlertid om at fjerne det ene foderstillads, da der manglede et foderstillads, hvor han og Ansat G skulle arbejde. Han ved ikke, om vidne 4 og Vidne 7 fik instruktion i, hvordan de skulle udføre arbejdet, efter at foderstilladset var blevet flyttet. Han og Ansat G arbejdede på en lignende platform. Så vidt han husker, kunne man ikke komme forbi tårnet med materiel, men det er han i tvivl om. Derfor skulle der være foderstillads på begge sider af tårnet. Han husker ikke præcist opstillingen på det sted, hvor han og Ansat G arbejdede. Det var nok heller ikke tilstrækkeligt med et foderstillads, hvor de arbejdede.

Normalt tager man materialet ind på en platformlift fra et foderstillads. Han kan genkende opstillingen vist på fotoet i ekstrakten side 99. Det ligner det sted, hvor han og Ansat G arbejdede. Der er to sektioner foderstillads på billedet.

De bad om et yderligere stillads, men fik besked om at anvende et stillads, indtil der blev leveret nye stilladser. Efter ulykken fik de to foderstilladser på hvert arbejdssted. Han husker, at der efterfølgende blev leveret yderligere stilladser.

Landsrettens begrundelse og resultat

Forhold 1

Den opregning af grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven, der fremgår af forarbejderne til lovens § 82, stk. 4, nr. 5, er alene eksempler, og grove overtrædelser omhandler ifølge forarbejderne typisk bl.a. overtrædelse af lovens § 45, stk. 1, om tekniske hjælpemidler.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig som sket, herunder at der er tale om en grov overtrædelse, jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 4, nr. 5.

Forhold 2

Vidne 1 har forklaret, at arbejdet var planlagt således, at materialerne skulle komme ind på platformliften fra to foderstilladser. Landsretten lægger efter forklaringerne til grund, at der fra starten var to foderstilladser på stedet, men at et af foderstilladserne var blevet flyttet på ulykkestidspunktet. Efter Vidne 4 og Vidne 8s forklaringer lægges det til grund, at foderstilladset var blevet flyttet på Vidne 5s foranledning, da det skulle anvendes et andet sted på pladsen. Dette støttes også af Vidne 6s forklaring.

Det må efter forklaringerne afgivet af Vidne 4 og Vidne 7 lægges til grund, at det var uhensigtsmæssigt at transportere materialer rundt om tårnet, der stod midt for platformliften, da der var smalt, og der var risiko for at falde ned i nedsænkningen. Det kan efter deres forklaringer samtidig lægges til grund, at de ikke modtog instruktion i, hvordan de skulle få materialer ind på liften med kun ét foderstillads til rådighed.

Landsretten lægger herefter til grund, at tiltalte ikke havde anvist en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig fremgangsmåde for arbejdet med at hente materialer ind på platformliften, efter at det ene foderstillads var blevet flyttet. Det kan under disse omstændigheder ikke have været en fjerntliggende mulighed for virksomheden, at Vidne 4 benyttede den i tiltalen beskrevne fremgangsmåde, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning. Den anvendte teleskoplæsser var ikke forsynet med en materielkurv, der kunne bruges til afskærmning, inden rækværket blev fjernet. Det må efter forklaringerne afgivet af Vidne 4 og Vidne 7 endvidere lægges til grund, at de havde påtalt, at rækværket bandt, uden at tiltalte havde udbedret dette.

Landsretten tiltræder herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, at tiltalte er fundet skyldig i tiltalen.

Strafudmålingen

Straffen findes passende udmålt. For så vidt angår bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler henvises der nu til bekendtgørelse nr. 428 af 5. april 2022 § 120, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 17, stk. 2. For så vidt angår bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde henvises der nu til bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021 § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1.

Landsretten tiltræder af de grunde, som byretten har anført, og under hensyn til sagens karakter, at sagsbehandlingstiden ikke kan begrunde en nedsættelse af bøden.

Landsretten stadfæster herefter dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF