G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynet har ændret to bekendtgørelser, der handler om udsættelse for farlig kemi i arbejdsmiljøet

Bekendtgørelserne er blevet ændret for at tilpasse de danske regler til ændrede krav i EU.

Ændringerne betyder først og fremmest, at reproduktionsskadelige stoffer nu er omfattet af samme regler, som kræftfremkaldende stoffer, at to grænseværdier for udsættelse for farlige stoffer skærpes. Herudover præciseres enkelte krav ift. arbejde med farlige medicinske produkter.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 5. april 2024. 

Ændrede krav for arbejde med reproduktionsskadelige stoffer

Reproduktionsskadelige stoffer kan have skadelige virkninger på den seksuelle funktion og forplantningsevnen hos voksne mænd og kvinder, samt på afkommets udvikling. Disse stoffer har hidtil være reguleret i de generelle regler om udsættelse for kemiske agenser, som blandt andet stiller krav om, at al unødig påvirkning i arbejdsmiljøet fra alle typer kemiske stoffer, skal undgås.

Reproduktionsskadelige stoffer er nu omfattet af det samme regelsæt som kræftfremkaldende stoffer og mutagener. Ændringen betyder, at der er mere specifikke krav for arbejdsprocesser, der medfører risiko for udsættelse for reproduktionsskadelige stoffer, og at der skelnes mellem forskellige typer af reproduktionsskadelige stoffer. Bekendtgørelsen skifter derfor også navn til bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer.

Ændring af grænseværdierne for to stoffer

Grænseværdierne for stofferne acrylonitril og benzen bliver skærpet. De skærpede grænseværdier vil gælde fra d. 5. april 2026.   

Præcisering af reglerne om farlige lægemidler og oplæring af ansatte ift. udsættelse i sundhedsplejesammenhænge

Kravene til indhold og omfang af arbejdsgiverens forpligtelse til at sikre tilstrækkelig oplæring af de ansatte, er på baggrund af de ændrede EU-regler blevet præciseret, så det fremgår tydeligere, at farlige stoffer indeholdt i lægemidler også er omfattet af reglerne, og at der skal sikres regelmæssig oplæring i sundhedsplejesammenhænge.

Læs mere:

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagne eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer - BEK nr 290 af 19/03/2024

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet - BEK nr 291 af 19/03/2024

Henter PDF